Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Herved bekendtgøres lov om opførelse af arbejderboliger på landet, jf. lovbekendtgørelse nr. 48 af 5. februar 1993 med de ændringer, der følger af lov nr. 321 af 14. maj 1997.

Kapitel I (Ophævet)

Kapitel II (Ophævet)

Kapitel III

Bestemmelser vedrørende arbejderboliger, der er oprettet i henhold

til de før 1. april 1971 gældende love om opførelse af arbejderboliger på landet

A. Bestemmelser om jordrente

Særlige bestemmelser for jordrentelodder

§ 10. For arealer der før 1. april 1967 er afhændet på jordrentevilkår i henhold til de hidtil gældende regler, gælder reglerne i stk. 2-4.

Stk. 2. Jordrenten, der betales hver 11. juni og 11. december termin, er 2 pct. af jordens grundværdi ved den senest almindelige vurdering.

Stk. 3. Efter hver vurdering betales jordrenten af den ny grundværdi, første gang i den anden termin efter at vurderingen er foretaget.

Stk. 4. Jordrenten vedbliver at påhvile ejendommen uanset ejerskifte. Afløsning af jordrenten kan finde sted efter reglerne i § 11.

Afløsning af jordrente. Afløsningslån (* 1

§ 11. Ejere af arbejderboliger, der er pålagt jordrente, kan over for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kræve jordrenten afløst mod en afløsningssum.

Stk. 2. Afløsningssummen er kontantgrundværdien efter fradrag for forbedringer ved den senest foreliggende almindelige vurdering, herunder årsomvurdering, med eventuel årsregulering.

Stk. 3. Såvel ejeren som ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan gøre indsigelse mod, at afløsningssummen fastsættes efter reglerne i stk. 2. Fremsættes sådan indsigelse, finder de regler anvendelse, som er fastsat i forskrifter udstedt i medfør af § 37 i lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m.

Stk. 4. Afløses jordrenten, har ejeren ret til med samme prioritetsstilling straks eller senere at tinglyse lån af offentlige eller private midler til et beløb svarende til en afløsningssum beregnet efter reglen i stk. 2. Tinglysning kan ske uden samtykke fra andre rettighedshavere i ejendommen, jf. dog med hensyn til renter tinglysningslovens § 40, stk. 5. Tinglysningslovens § 40, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. De ejendomme, der er pålagt jordrenteforpligtelse, må ikke udstykkes, ændres ved arealoverførsel eller sammenlægges med anden ejendom uden ministerens tilladelse.

Stk. 6. Notering om jordrenteforpligtelse slettes ved ministerens meddelelse til tinglysningsmyndigheden, når jordrenten afløses. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri underretter Kort- og Matrikelstyrelsen herom.

§§ 11 a-11 d. (Ophævet)

§§ 12-17. (Ophævet)

B. Almindelige bestemmelser vedrørende arbejderboliger, der er opført for arbejderens regning

§ 18. Ejeren er forpligtet til selv at bebo ejendommen, indtil noteringen slettes i medfør af § 19 eller § 19 a. Boligen kan dog udlejes en gang for en periode af højst 2 år, uden at statslånene forfalder til indfrielse, jf. § 19 a, hvis ejeren på grund af tidsbegrænset beskæftigelse andetsteds midlertidigt må tage ophold uden for hjemstedet.

Stk. 2. Ejendommen skal stedse holdes i ordentlig stand; bygningerne skal være brandforsikrede for deres fulde værdi i et af Justitsministeriet godkendt brandforsikringsselskab.

§ 18a. (Ophævet)

§ 18 b. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan pålægge den til enhver tid værende ejer af ejendommen at afhjælpe forefundne mangler ved ejendommen eller dennes anvendelse samt at berigtige forhold, der er foretaget i strid med bestemmelsen i § 18, stk. 2.

Stk. 2. Såfremt ejeren væsentligt misligholder de i § 18 nævnte forpligtelser, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kræve, at statslånene straks forfalder til betaling.

§ 19 . Ejendommene skal i matriklen betegnes som arbejderboliger efter denne lov. For ejendomme, hvoraf der svares jordrente, sker tilføjelse herom.

Stk. 2. I tingbogen skal der ske notering om, at ejendommene er undergivet de i denne lov fastsatte vilkår.

Stk. 3. Notering i matrikel og tingbog i henhold til stk. 1, 1. pkt. og stk. 2 samt de for ældre ejendomme foretagne noteringer kan slettes, når der er forløbet 20 år efter indfrielse af statslån. Notering kan endvidere slettes, når der er forløbet 35 år fra tinglysning af pantebrev for det til boligens opførelse ydede byggelån, og statslånenes restgæld er indfriet. Notering om jordrentesvarelse kan alene slettes i medfør af § 11. Notering slettes ved ministerens meddelse til tinglysningsmyndigheden. Kort- og Matrikelstyrelsen underrettes herom.

§ 19 a. Ejeren kan desuden kræve, at noteringen i matrikel og tingbog slettes, og at ejendommen frigøres for rådighedsindskrænkningerne efter denne lov mod indbetaling af

 • a) de i ejendommen indestående statslån,
 • b) et beløb beregnet som forskellen mellem de rentebeløb, som er betalt efter ejendommens oprettelse, og de, der skulle være betalt, såfremt lånene var blevet forrentet fuldt ud,
 • c) et tillæg af rentes rente af renteefterbetalingen, beregnet på grundlag af den i pantebrevet fastsatte rentefod og
 • d) et beløb svarende til 12 pct. af ejendomsværdien ifølge den senest foreliggende offentlige ejendomsvurdering (almindelig vurdering, årsomvurdering, årsregulering).

Stk. 2. Når der er forløbet 30 år fra tinglysningen af statslånet, ophører tilskrivningen af rentes rente, jf. stk. 1, litra c. De i stk. 1, litra c og d, anførte beløb nedsættes fra samme dato med 1/6 pr. år.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan kræve forrentning af de i stk. 1, litra b og c, nævnte beløb.

Stk. 4. Den særlige notering om jordrenteforpligtelse slettes ved ministerens foranstaltning, når jordrenten afløses.

§ 20. Ejeren er forpligtet til at give den eller dem, som ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiger dertil, adgang til at føre tilsyn med, at de i henhold til loven pålagte forpligtelser overholdes, og til at optage syn over ejendommen.

§ 21. En arbejderbolig må ikke udstykkes, ændres ved arealoverførsel eller sammenlægges med anden ejendom uden ministerens tilladelse.

Stk. 2. Endelig adkomst på en arbejderbolig kan kun tinglyses med ministerens tilladelse. Dette gælder dog ikke ved en efterlevende ægtefælles overtagelse af ejendommen efter reglerne om skifte af dødsboer.

§ 22. Ved ejerskifte forfalder de i ejendommen indestående lån til indfrielse. Lånene kan dog overtages på uændrede vilkår ved en efterlevende ægtefælles overtagelse af ejendommen efter reglerne om skifte af dødsboer.

Stk. 2. Indfrielse sker ved betaling af de i § 19 a omhandlede beløb. For lån ydet i medfør af lov nr. 139 af 13. april 1938 og lov nr. 149 af 13. marts 1943 sker indfrielse dog alene ved betaling af de i § 19 a, stk. 1, litra a, omhandlede beløb.

Stk. 3. For statslån, for jordrenteforpligtelse (kapitaliseret til den ved overdragelsen gældende jordrenteværdi) eller for renteefterbetaling kan køberen ikke bindende i forhold til sælgeren overtage tilsvar ud over herfor i overdragelsesdokumentet angivne beløb af den vedtagne købesum for ejendommen. Hvad køberen herefter måtte have erlagt for meget, kan han efter eget valg kræve refunderet af sælgeren ved kontant betaling eller ved afskrivning på gældsmellemværendet.

§§ 22 a og 23 . (Ophævet)

§ 24. For renter, afdrag og andre krav på låntagere efter denne lov har staten udpantningsret.

§ 25. (Ophævet)

§ 26. Såfremt staten efter retsforfølgning skrider til salg af en ejendom, kan denne bortsælges fri for de i denne lov indeholdte indskrænkninger.

§§ 27-29 . (Ophævet)

§ 29 a. (Ophævet)

C. Almindelige bestemmelser vedrørende arbejderboliger, der er opført for landmandens regning

§ 30. (Ophævet)

§ 31. Ejendommene er omfattet af reglerne i §§ 19 og 19 a samt § 21, stk. 2.

Stk. 2. Så længe der indestår statslån i ejendommene, gælder bestemmelserne i § 18, stk. 2, § 18 b, § 20, § 21, stk. 1, § 22, § 24 og § 26. Det i henhold til § 22, stk. 2, jf. § 19 a, stk. 1, litra d, anførte beløb skal dog ikke indfries, hvis arbejderboligen afhændes sammen med hovedejendommen.

§ 32. Disse boliger skal af ejeren holdes udlejet i overensstemmelse med reglerne i kap. VI og VII.

§ 33 . (Ophævet)

Kapitel IV

Bestemmelser vedrørende arbejderboliger, der er oprettet for

arbejderens regning i henhold til den efter 1. april 1971 gældende lov om arbejderboliger på landet

Overskrifterne til afsnit A, B og C i kapitel IV samt §§ 34-40 ophævet

§ 41 . Boligdriftslån, der er givet tilsagn om med hjemmel i lov nr. 211 af 19. maj 1971, ydes i overensstemmelse med de bestemmelser, som blev fastsat i lånetilsagnet. Tilbagebetaling sker som fastsat i § 46 og § 46 a.

§ 42 . Bestemmelserne i §§ 18, 18 b, 20, 21 og 26 finder også anvendelse på de i dette kapitel omhandlede boliger.

§ 43. Såfremt ejeren overgår til andet erhverv end normalt forefaldende arbejde på landet skal ydelse af boligdriftslånet ophøre, og afviklingen af det ydede driftslån skal påbegyndes. Ved normalt forefaldende arbejde på landet forstås, at ejeren gennem længere tid har været og stadig er beskæftiget helt eller fortrinsvis ved sædvanligt lønarbejde ved jordbrug eller ved hermed økonomisk ligestillet lønarbejde ved andre arbejdssteder beliggende uden for bymæssig bebyggelse.

§ 44. (Ophævet)

§ 45. Ejendommene skal i matriklen betegnes som arbejderboliger.

Stk. 2. I tingbogen skal der ske notering om, at ejendommene er undergivet de i dette kapitel fastsatte vilkår.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 omhandlede noteringer kan slettes, når der er forløbet 10 år, efter at det ydede boligdriftslån er tilbagebetalt. Noteringen kan dog tidligst slettes, når der er forløbet 20 år fra tilsagnet om statsgaranti og boligdriftslån.

§ 46. Ejeren kan kræve, at noteringen i matriklen og tingbog slettes, og at ejendommen frigøres for rådighedsindskrænkningerne efter denne lov på betingelse af, at

 • a) fremtidig ydelse af boligdriftslån bortfalder,
 • b) ejeren tilbagebetaler ydede boligdriftslån,
 • c) ejeren indbetaler et beløb svarende til statens rentetab på de ydede boligdriftslån, beregnet som 6 1/2 pct. p.a. rente og rentes rente af de ydede lån fra udbetalingen at regne, og
 • d) ejeren indbetaler et af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsat beløb til dækning af statens omkostninger ved boligens oprettelse.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan kræve forrentning af de i stk. 1, litra b-d, nævnte beløb.

Stk. 3. Når der er forløbet 30 år fra første udbetaling, ophører tilskrivningen af det i stk. 1, litra c, nævnte beløb. Når der er forløbet 40 år fra første udbetaling, nedskrives rentebeløbet for hvert påbegyndt år efter det 40. år med 1/11. Hvis boligdriftslånet indfries tidligere, påbegyndes nedskrivningen fra indfrielsesåret, dog tidligst når der er forløbet 20 år fra tilsagnet om statsgaranti og boligdriftslån.

§ 46 a. Senest 1 år efter det sidst udbetalte tilskud kan det ydede boligdriftslån indfries således:

 • a) ejeren tilbagebetaler de akkumulerede tilskud og
 • b) ejeren indbetaler et beløb svarende til statens rentetab på de ydede boligdriftslån, beregnet som 6,5 % p.a. rente og rentes rente af de ydede lån fra udbetalingen at regne.

Det beregnede indbetalte beløb kan højst udgøre 60 % af ejendommens kontante ejendomsværdi på indfrielsestidspunktet, dog mindst det udbetalte akkumulerede tilskud.

Stk. 2. I stedet for kontant betaling kan det efter stk. 1 opgjorte beløb konverteres til et nyt lån på følgende vilkår:

 • a) lånet forrentes med 6,5 pct. p.a.,
 • b) der opkræves 0,2 pct. af hovedstolen i administrationsbidrag,
 • c) lånet er rentefrit de første 10 år og afdrages i denne periode med den ydelse, der har været indbetalt på 2. prioriteten af ejendommens oprindelige belåning. Herefter betales tillige den ydelse der hidtil har været indbetalt på 1. prioriteten af ejendommens oprindelige belåning,
 • d) lånet afvikles med kvartårlige terminer over højst 25 år,
 • e) lånet sikres primært ved det af debitor tidligere til statskassen udstedte ejerpantebrev samt sekundært ved yderligere pant i ejendommen,
 • f) omkostningerne ved den yderligere pantsætning kan afholdes af staten, og omkostningen tillægges lånets hovedstol.

Stk. 3. Det i stk. 2 nævnte lån forfalder til indfrielse ved ejerskifte, men kan tillades overtaget på skærpede vilkår, således at renten ændres til diskontoen + 2% p.a., og lånet afvikles på højst 10 år. Lånet kan dog overtages på uændrede vilkår ved ejendomsovertagelse i forbindelse med hensidden i uskiftet bo.

Stk. 4. Efter indfrielse eller konvertering af lånet i henhold til stk. 1 og 2 slettes noteringen i tingbog og matrikel, og ejendommen er frigjort for rådighedsindskrænkninger efter denne lov.

§ 47 . For statens krav efter de i dette kapitel fastsatte regler har staten udpantningsret.

§ 48 . (Ophævet)

§ 49 . Ved ejerskifte bortfalder ydelse af boligdriftslån med udløbet af det halvår, hvori ejerskiftet har fundet sted, og det ydede driftslån forfalder til tilbagebetaling straks. Ved ejendomsovertagelse efter reglerne om skifte af dødsboer kan den efterlevende ægtefælle dog overtage boligdriftslånet på uændrede vilkår.

Stk. 2. Indfrielse sker ved betaling af de i § 46 omhandlede beløb.

§§ 50 og 51 . (Ophævet)

Kapitel V

Bestemmelser vedrørende arbejderboliger, der er oprettet for

landmandens regning i henhold til den efter 1. april 1971 gældende lov om arbejderboliger på landet

Overskrifterne til afsnit A, B og C i kapitel V samt §§ 52-54 ophævet

§ 55. Bestemmelserne i § 18, stk. 2, §§ 20, 21, 26 og §§ 45-47 gælder også for de i dette kapitel omhandlede boliger.

§ 56. (Ophævet)

§ 57. De i dette kapitel nævnte boliger skal af ejeren holdes udlejet i overensstemmelse med bestemmelserne i kap. VI og VII.

§ 58. (Ophævet)

§ 59. Ved ejerskifte bortfalder ydelse af boligdriftslån med udløbet af det halvår, hvori ejerskiftet har fundet sted, og det ydede driftslån forfalder til tilbagebetaling straks. Ved ejendomsovertagelse efter reglerne om skifte af dødsboer kan den efterlevende ægtefælle dog overtage boligdriftslånet på uændrede vilkår.

§§ 60 og 61 . (Ophævet)

Kapitel VI

Bestemmelser vedrørende overdragelsen af brugen af visse

arbejderboliger på landet

§ 62. Bestemmelserne i stk. 2-5 og § 63 gælder for brugen af huse og selvstændige lejligheder, når de udlejes eller vederlagsfrit overlades til arbejdere, der beskæftiges ved normalt forefaldende arbejde på landet, jf. § 43, 2. pkt. Det er dog en forudsætning, at boligen ligger uden for en stationsby eller anden bymæssig bebyggelse og ikke udgør et selvstændigt landbrug, jf. § 2 i lov om landbrugsejendomme.

Stk. 2. Leje- eller brugsaftalen skal udfærdiges skriftligt og skal indeholde bestemmelser om brugsforholdets varighed, opsigelsesfrister og det eventuelle vederlag. Vederlaget skal fastsættes i penge. Fra ejerens side skal opsigelsesfristen fastsættes til mindst 3 måneder til en 1. april eller 1. oktober.

Stk. 3. Er skriftlig aftale ikke oprettet, og har indflytning fundet sted, anses boligen for udlejet eller overladt for mindst 1 år fra den 1. april, der følger nærmest efter indflytningen, og for en leje, som ejeren kan godtgøre, at brugeren er indgået på.

Stk. 4. Bestemmelse i leje- eller brugsaftalen om, at brugeren skal udføre arbejde for ejeren, er uforpligtende for brugeren. Uafhængigt af leje- eller brugsaftalen kan parterne for indtil et år ad gangen aftale, at brugeren skal udføre arbejde mod vederlag.

Stk. 5. I øvrigt gælder reglerne i den almindelige lejelovgivning.

§ 63. Bestemmelserne i § 62, stk. 2-5, kan ikke ved aftale mellem parterne fraviges til ugunst for brugeren.

Stk. 2. Lovgivningen om boliganvisning gælder ikke ved ledighed, hvis boligen uden ufornødent ophold udlejes eller overlades til brug efter reglerne i § 62.

Kapitel VII (Ophævet)

Kapitel VIII

Særlige bestemmelser

§ 67. (Ophævet)

§ 68. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bemyndige Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken), jordbrugskommissionerne eller en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til at udøve beføjelser efter denne lov eller efter bestemmelser fastsat efter loven.

Stk. 2. Klage over de i stk. 1 nævnte myndigheders afgørelse kan indgives til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, jf. dog stk. 3 og § 68 a, stk. 4. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler, hvorefter der alene kan klages over retlige spørgsmål.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan henlægge sin beføjelse til at træffe afgørelse i klagesager til en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler, hvorefter afgørelser truffet af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning eller en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ikke kan påklages.

§ 68 a. Hypotekbanken kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive misligholdte statslån ydet efter denne lov samt tidligere lovgivning om arbejderboliger på landet ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 4. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-3 kan indbringes for finansministeren.

§ 68 b. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om administrationen af lån ydet i medfør af denne lov og tidligere gældende love om arbejderboliger på landet.

Stk. 2. Ved anvendelse af reglerne i denne lov og tidligere gældende love om arbejderboliger på landet kan en samlever efter en konkret vurdering ligestilles med en ægtefælle.

Kapitel IX

Overgangsbestemmelser

§ 69 . Denne lov, som ikke gælder for Færøerne, træder i kraft den 1. januar 1948.

Stk. 2. Samtidig ophæves afsnit A i lov nr. 139 af 13. april 1938 om opførelse og udleje af arbejderboliger m.m. på landet med tillægslove nr. 111 af 15. marts 1939, nr. 564 af 31. oktober 1940, nr. 116 af 18. marts 1941 og nr. 475 af 22. november 1941, jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 6. januar 1942, samt lov nr. 149 af 13. marts 1943 med tillægslove: lovanordning nr. 52 af 6. marts 1944, jf. lov nr. 320 af 7. juli 1945, lov nr. 403 af 28. august 1945 og lov nr. 384 af 12. juli 1946. De i henhold til disse love ydede låns prioritetsstilling bevares, og lånene forrentes og afdrages vedblivende efter de i de derfor udfærdigede og tinglyste lånedokumenter fastsatte vilkår, medens denne lovs regler i øvrigt finder anvendelse på de ejendomme, hvori der indestår statsmidler i henhold til de nævnte love. De ændringer, som er en følge af lov nr. 130 af 31. marts 1960 om ændringer i lov om opførelse af arbejderboliger på landet, er trådt i kraft den 1. april 1960. De ændringer, som er en følge af lov nr. 115 af 4. april 1967 om ændringer i lov om opførelse af arbejderboliger på landet, er trådt i kraft den 21. april 1967. De ændringer, som er en følge af lov nr. 211 af 19. maj 1971 om ændring af lov om opførelse af arbejderboliger på landet, er trådt i kraft den 30. maj 1971. De ændringer, som er en følge af lov nr. 208 af 28. maj 1975 om ændring af lov om opførelse af arbejderboliger på landet, er trådt i kraft den 14. juni 1975.

Andragender om garanti og boligdriftslån, som er indgivet til kommunalbestyrelsen inden 1. august 1974, færdigbehandles efter de før lovens ikrafttræden gældende regler. De ændringer, som er en følge af lov nr. 701 af 21. december 1982 om ændring af lov om arbejderboliger på landet, er trådt i kraft den 1. februar 1983. De ændringer, som er en følge af lov nr. 64 af 19. februar 1986 om ændring af lov om arbejderboliger på landet, er trådt i kraft den 26. februar 1986, og har virkning for ydelser m.v., der er beregnet på grundlag af grundværdien ved 18. alm. vurdering. De ændringer, som er en følge af lov nr. 1009 af 19. december 1992 om ændring af lov om arbejderboliger på landet er trådt i kraft den 15. februar 1993.

Servitutter og andre rådighedsindskrænkninger, der er tinglyst i medfør af arbejderboligloven opretholdes, indtil noteringen kan slettes i overensstemmelse med bestemmelserne i denne lov.

Brugsforhold, der er indgået i henhold til kapitel VII i lov om arbejderboliger på landet, som ophævet ved denne lovs § 1, nr. 40, og som består ved lovens ikrafttræden, bevarer deres gyldighed, indtil brugsforholdet lovligt ophører. For disse brugsforhold gælder reglerne i kapitel VII fortsat. De ændringer som er en følge af lov nr. 321 af 14. maj 1997 om ændring af lov om arbejderboliger på landet er trådt i kraft dagen efter lovens offentliggørelse i Lovtidende.

Ændringerne har virkning fra den 15. september 1996.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 16. maj 1997

Henrik Dam Kristensen

/ Inga Steen Jensen

Officielle noter

(* 1) Ved lov nr. 418 af 13. juni 1990 er bestemmelserne om afløsningslån ophævet.

* Kapitel IX i ny BKG af 16. maj 1997