Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske havne


I medfør af § 14, stk. 1, i lov nr. 316 af 16. maj 1990 om trafikhavne m.v. fastsættes:

§ 1. Det i bilaget anførte »Standardreglement for ordens overholdelse i danske havne« træder i stedet for det af Ministeriet for Offentlige Arbejder med cirkulære af 19. november 1931 udsendte »Standardreglement for overholdelse af orden m.v. i (ved) danske havne (broer) med senere ændringer, jf. Ministeriet for Offentlige Arbejders cirkulære af 29. september 1938 og 25. september 1962.

§ 2. Standardordensreglement gælder for trafikhavne (havne, der anvendes til erhvervsmæssige ekspedition af gods, køretøjer og personer, jf. Trafikhavnelovens § 1) samt for større fiskerihavne.

§ 3. De hidtil gældende, for de enkelte trafikhavne og fiskerihavne i medfør af Trafikhavnelovens § 14, stk. 1, fastsatte ordensreglementer forbliver i kraft, dog således at det nye standardordensreglement træder i stedet for det hidtidige standardordensreglement, hvortil der er henvist i havnenes ordensreglementer, jf. lovens § 20.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1997.

Stk. 2. Samtidig ophæves Ministeriet for Offentlige Arbejders cirkulærer af 19. november 1931, 29. september 1938 og 25. september 1962.

Trafikministeriet, den 12. maj 1997

Bjørn Westh

/ Inge Guldborg Henriksen

Bilag

Standardreglement for overholdelse af orden i danske havne

Indholdsfortegnelse

I: Anmeldelse, indsejling og fortøjning

§ 1. Anmeldelse

§ 2. Skibets stand

§ 3. Liggeplads

§ 4. Ankring

§ 5. Sejlads i havnen

§ 6. Fortøjning

II. Lastning og losning

§ 7. Farligt gods

§ 8. Brandfaresignal

§ 9. Øjeblikkelig afgang

§ 10. Laste-/lossebestemmelser

§ 11. Spild

§ 12. Tankskibe

III. Skibes reparation, oplægning m.v.

§ 13. Skibes reparation

§ 14. Overfladebehandling

§ 15. Oplagte eller efterladte skibe

§ 16. Vrag m.v.

§ 17. Fjernelse af oplagte skibe m.v.

IV: Benyttelse af havnens arealer

§ 18. Oplægning af gods

§ 19. Fjernelse af oplagt gods

§ 20. Afspærring

§ 21. Færdsel og parkering

§ 22. Affald

§ 23. Rengøring og oprydning

V: Forskellige ordensbestemmelser

§ 24. Forbudte aktiviteter

§ 25. Aktiviteter, som kræver tilladelse

§ 26. Hittegods og bjærgegods

§ 27. Adgang

§ 28. Havnemyndigheden

§ 29. Skibets fører

VI: Ansvar

§ 30. Skibets og tredjemands ansvar

§ 31. Havnemyndighedens ansvar

VII: Straffebestemmelser

§ 32. Bøder

I

Anmeldelse, indsejling og fortøjning

Anmeldelse

§ 1

Før et skib ankommer til havnen, skal skibets fører, mægler eller agent rette henvendelse til havnemyndigheden og herunder give oplysning om skibets data, forventet ankomsttidspunkt, formål med anløbet og den forventede liggetid i havnen.

Når havnemyndigheden forlanger det, skal anmelderen fremvise skibets officielle papirer og give alle relevante oplysninger om skib, ladning og ejerforhold.

Havnemyndigheden kan forlange, at skibets papirer og certifikater eller en del af disse deponeres hos havnemyndigheden under skibets ophold i havnen.

Havnemyndigheden kan betinge anløbet af, at skibets ejer, bruger eller mægler/agent etablerer en for havnemyndigheden tilfredsstillende sikkerhed for eventuelle krav mod skibet.

For anmeldelse af skibe med farligt gods gælder reglerne i § 7.

§ 2

Skibets stand

Skibet skal på tidspunktet for anmeldelsen og under opholdet i havnen være sødygtigt og forsynet med alle nødvendige certifikater i overensstemmelse med skibets klasse samt gældende danske og internationale regler.

§ 3

Liggeplads

Havnemyndigheden tildeler skibene liggeplads. Som hovedregel sker dette efter den rækkefølge, hvori skibene ankommer. Undtaget herfra er skibe i rutefart med fast anløbsplads. Havnemyndigheden bestemmer i øvrigt til enhver tid, i hvilken rækkefølge skibene får tildelt liggeplads.

Havnemyndigheden kan tillade et skib forret til en liggeplads, der ligger umiddelbart ved lagerfaciliteter, som skibet skal laste fra eller losse til.

Lastning eller losning af væsker eller gasser i bulk skal ske til eller fra lovligt indrettede tanke og ved dertil bestemt liggeplads.

Skibe skal fortøjes på den plads, havnemyndigheden anviser, og der må ikke forhales herfra uden havnemyndighedens tilladelse.

Havnemyndigheden har ret til at kræve et skibe forhalet til anden plads og har ret til at lade et skib forhale for skibets regning og risiko, hvis et påbud herom ikke efterkommes.

Fiskefartøjer og lystfartøjer skal fortøjes i havnen på de liggepladser, der er beregnet hertil, medmindre havnemyndigheden har givet særlig tilladelse til fortøjning andre steder.

§ 4

Ankring

Der må ikke ankres inden for havnens søområde og i sejlløbene til havnen uden bydende nødvendighed, medmindre havnemyndigheden har givet særlig tilladelse dertil.

Skibe, som ligger til ankers inden for havnens søområde, er forpligtet til at holde et efter skibets størrelse passende mandskab ombord og opretholde behørig radiovagt.

Havnemyndigheden kan forlange, at ethvert skib, som ankrer inden for havnens søområde, flyttes, hvis havnemyndigheden skønner, at skibet hindrer fri og sikker passage.

Såfremt ankringen ikke er ophørt til den af havnemyndigheden fastsatte tidsfrist, kan havnemyndigheden lade skibet flytte for skibets regning og risiko.

Intet skib må uden særlig tilladelse fra havnemyndigheden ligge med varp ude eller spærre farvandet eller havnebassinet med trosser.

§ 5

Sejlads i havnen

Sejlads i havneområdet skal foregå med moderat og forsvarlig fart, blandt andet således at havneanlæg, skibe eller deres fortøjninger ikke udsættes for beskadigelse.

For sejlads inden for havnens område gælder i øvrigt de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i visse danske farvande.

§ 6

Fortøjning

Skibe må kun fortøje i dertil indrettede pullerter, kroge eller ringe. Mod kaj skal skibene være forsynet med tilstrækkelig affendring, så kajindretning, friholderværk eller andre skibe ikke beskadiges. I øvrigt skal havnemyndighedens eventuelle anvisninger vedrørende fortøjning følges. Skibet skal sørge for, at der sættes sikker og belyst landgang, som ikke må være til hinder for fri passage, havnens kraner m.v.

Når flere skibe ligger uden på hinanden, skal skibene inden for det yderste skib for sørge for fri, sikker og belyst passage over dækket samt fra skib til skib.

Skibe skal om fornødent have alle udløbsåbninger i skibssiden forsynet med forsvarlige dischargekasser, således at udløbende vand hindres i at strømme ud over andre skibe eller kajen.

Skibe, der formodes at have rotter eller andre skadedyr om bord, skal på fortøjningerne anbringe metalskærme, således at sådanne skadedyr hindres i at komme i land.

II

Lastning og losning

§ 7

Farligt gods

Skibe, der transporterer, laster eller losser farligt gods, herunder 1) eksplosive stoffer, 2) komprimerede og andre luftarter, 3) brandfarlige væsker, 4) stoffer, der er antændelige, selvantændelige eller udvikler antændelige luftarter i forbindelse med vand, 5) brandnærede stoffer, 6) giftige smittefarlige stoffer, 7) radioaktive stoffer, 8) ætsende stoffer og 9) andet gods, (jf. International Maritime Dangerous Goods koden) (IMDG), skal mindst 24 timer før ankomst anmelde sådant gods til havnemyndigheden.

Anmeldelsen skal angive art, kvantum (antal og bruttovægt), fareklasse, UN-nr., emballage og stuvested.

I særlige tilfælde kan havnemyndigheden godkende, at anmeldelse afgives med kortere frist. Bortset fra nødstilfælde må skibet ikke anløbe havnen, før havnemyndighedens tilladelse er givet.

Farligt gods skal være pakket, mærket, stuvet, adskilt og sikret som foreskrevet eller anbefalet i IMDG-koden og i gældende danske og internationale regler.

Skibe, der transporterer, laster eller losser farligt gods og som ikke opfylder gældende danske og internationale miljø- og sikkerhedsregler, arbejdsmiljøregler samt betingelser for sådan transport, kan afvises af havnemyndigheden. Havnemyndigheden kan pålægge et sådant skib at standse allerede påbegyndt lastning eller losning og straks forlade havnen.

Havnemyndigheden kan efter samråd med det kommunale redningsberedskab:

 • a) afvise skibe, såfremt de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af farligt gods ikke kan etableres.
 • b) pålægge skibe at sørge for nødvendige sikkerhedsforanstaltninger om bord eller i land og at afholde udgifterne dertil.

§ 8

Brandfaresignal

Skibe, der har farligt gods ombord, skal inden for havneområdet føre brandfaresignal, så længe de har sådan last om bord.

Brandfaresignalet, der skal føres på det sted på skibet, hvorfra det bedst kan ses, er om dagen det internationale signalflag B og om natten en lanterne, der viser rødt lys hele horisonten rundt.

§ 9

Øjeblikkelig afgang

Et skib, der fører brandfaresignal, skal til enhver tid være klar til at kaste los og afgå øjeblikkelig ved egen kraft.

På tankskibe skal fortøjninger til land være at tovværk og belyst. Slæbetrosser skal være af ikke brandbart materiale, fastgjort om bord og affiret til vandoverfladen for og agter. Der skal enhver tid være det fornødne mandskab om bord til skibets afsejling.

§ 10

Laste-/lossebestemmelser

Dersom laste- eller lossearbejdet i et skib ikke foregår i et eller havnemyndighedens skøn normalt tempo, og arbejdet derfor ikke vil kunne afsluttes inden for det normalt anvendte tidsrum for pågældende vareart, kan havnemyndigheden efter forudgående meddelelse herom forlange, at skibe for dettes regning forhales eller forlader havnen midlertidigt, hvis et andet skib afventer laste- eller losseplads.

Selv om arbejdet er begyndt i rette tid og fortsat uden afbrydelse, skal skibet dog hales bort til en anden liggeplads, når havnemyndigheden finder det nødvendigt. Skibet har da fortrinsret til at forlange en liggeplads anvist, hvor dets lastning eller losning kan fortsætte.

§ 11

Spild

Skibet skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at ladning ikke udledes eller spildes. Såfremt der sker sådan udledning eller spild, skal skibet straks stoppe udledningen eller spildet og selv sørge for effektiv oprensning. Havnen skal straks underrettes om udledningen eller spildet, og havnens instrukser skal følges. Dette gælder også bunkring.

Ved akutte uheld med farlige stoffer skal der foretages anmeldelse til alarmeringscentralen på 1-1-2.

§ 12

Tankskibe

Lastning og losning af farligt gods skal så vidt muligt indledes umiddelbart efter ankomst, og pumpning deraf skal foregå hurtigst muligt, indtil lastning eller losning er færdig.

Et tankskib, der er færdiglastet med farligt gods, skal straks forlade havnen, medmindre det har udtrykkelig tilladelse fra havnemyndigheden til at blive i havnen. Et færdiglosset tankskib, der ikke er gasfrit eller sikret med inaktiv gas, skal ligeledes forlade havnen straks.

III

Skibets reparation, oplægning m.v.

§ 13

Skibes reparation

Mens et skib henligger i havnen, må reparation af skrog, maskineri, installationer og lignende ikke påbegyndes uden havnemyndighedens tilladelse, såfremt reparationen kan forringe skibets sødygtighed eller manøvreevne i væsentlig grad.

Reparationsarbejdet eller lignende på skibe og materiel, som henligger i havnen, skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser.

Under udførelse af skibes reparation og vedligeholdelse skal arbejdet i øvrigt foregå på en sådan måde, at tredjemand og omgivelserne - efter havnemyndighedens skøn - ikke generes, og at havnens område ikke forurenes.

§ 14

Overfladebehandling

Udvendig overfladebehandling af skibe beliggende på vandet uden for værftsområderne er forbudt, jf. for tiden Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 311 af 14. maj 1991.

Ved overfladebehandling forstås højtryksspuling med eller uden tilsætning af blæsemiddel, sandblæsning med eller uden vandtilsætning samt metallisering og sprøjtemaling.

§ 15

Oplagte eller efterladte skibe

Oplægning af et skib i havnen kan kun ske i henhold til havnemyndighedens forudgående tilladelse. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de fornødne praktiske anvisninger, betingelser om økonomisk sikkerhed, overholdelse af givne tidsfrister, tilsynspligt m.v.

Skibe, der ikke er i fart, herunder udrangerede skibe, både, pramme, borerigge og andet materiel samt gods må ikke efterlades eller henligge i havneområdet eller i sejlløbet uden havnemyndighedens udtrykkelige tilladelse.

Oplagte eller efterladte skibe må ikke anvendes til pakhus, tanklager, beboelse, restaurant eller lignende uden havnemyndighedens tilladelse.

Oplagte eller efterladte skibe eller materiel henligger i enhver henseende for ejers regning og risiko og kan forlanges fjernet i overensstemmelser med § 17.

§ 16

Vrag m.v.

Vrag, skibe med brand om bord, synkefærdige eller svært beskadigede skibe og lignende må ikke indbringes til havnen uden havnemyndighedens særlige tilladelse hertil. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de nærmere betingelser herfor, blandt andet at havnemyndigheden til enhver tid kan kræve sikkerhedsstillelse og endvidere anmode ejeren om straks at iværksætte de tiltag, som havnemyndigheden skønner måtte være nødvendige eller påkrævede for at undgå fare eller risici for fare. Sådant vrag m.v. henligger i enhver henseende for ejerens regning og risiko.

§ 17

Fjernelse af oplagte skibe m.v.

Oplagte, efterladte, sunkne eller strandede skibe eller vrag (samt disses udstyr eller tilbehør) eller øvrigt efterladt gods eller materiel kan havnemyndigheden forlange flyttet inden rimelig tid. Efterkommes havnemyndighedens pålæg ikke, og kan havnemyndigheden ikke uden væsentlige omkostninger eller ulempe blive ved med at sørge for genstanden, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist foranledige genstandene fjernet og solgt for ejerens regning. Forinden salg finder sted, skal havnen så vidt muligt give ejeren besked.

Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnemyndighedens omkostninger.

Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at det pågældende er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan havnemyndigheden skaffe genstanden bort efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse herom i stedet gives ved opslag på fartøjet eller godset samt ved annoncering i et lokalt dagblad eller i Statstidende.

Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havnemyndighedens omkostninger.

IV

Benyttelse af havnens arealer

§ 18

Oplægning af gods

Gods, som skal lastes eller er losset, må ikke henligger på kajer, kajgader og forbindelsesveje eller på de til oplag bestemte pladser uden havnemyndighedens tilladelse.

Havnemyndigheden er berettiget til at give de pålæg og tage de forholdsregler, som det pågældende gods efter havnemyndighedens skøn nødvendiggør, herunder eventuel anvisning af oplagsplads.

For benyttelse af arealer til oplægning af gods betales pladsleje til havnemyndigheden i henhold til gældende bestemmelser.

§ 19

Fjernelse af oplagt gods

Hvis havnemyndigheden forlanger det, skal oplagt gods fjernes eller flyttes til et anvist sted inden for en af havnemyndigheden fastsat rimelig tidsfrist.

Hvis et sådant påbud ikke efterkommes eller hvis gods henlægges uden havnemyndighedens tilladelse, har denne ret til at lade godset fjerne i overensstemmelse med § 17.

§ 20

Afspærring

Ejeren af rampeanlæg, herunder passagerlandgange, for Ro-Ro-, passager- og lastskibe, herunder færger, skal til afspærring af anlæggene og faste passagerlandgange i hele disses bredde etablere bomanlæg eller anden sikker afspærring.

Bomanlægget skal være etableret i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens regler om indretning af tekniske hjælpemidler. Brugeren/ejeren skal etablere en procedure for betjening af afspærringsordningen for rampeanlægget. For skibe i regelmæssig fart er skibets ejer eller repræsentant ansvarlig for, at de etablerede procedurer følges, så afspærringen er korrekt anbragt og sikret ved skibets afsejling.

Skiltning i færgehavne/færgehavneafsnit foretages i samarbejde med politiet, jf. færdselslovens § 97 sammenholdt med § 95. Fornøden afskærmning påhviler ejeren af anlægget/havnemyndigheden.

Midlertidig afspærring af bestemte områder må kun finde sted efter aftale med havnemyndigheden.

§ 21

Færdsel og parkering

Havnemyndigheden kan give anvisninger vedrørende færdsel på havneområdet.

Parkering på havneområdet må kun ske i overensstemmelse med Færdselslovens regler på dertil bestemte pladser og eventuelt efter havnemyndighedens anvisning.

I særlige tilfælde kan der af havnemyndigheden anvises parkeringspladser i tilknytning til særlige laste- eller losseoperationer.

Kørsel med jernbanevogne og henstillen af disse på havneområdet skal foregå på grundlag af særlig aftale med havnemyndigheden.

§ 22

Affald

Affald må ikke aflæsses eller hensættes på havneområdet. Opstillede affaldscontainere må ikke benyttes til miljøbelastende eller farligt materiale. Containerne er kun beregnet til almindeligt driftsaffald fra skibe og må ikke benyttes af andre.

For aflevering af affald fra skibe ud over almindeligt driftsaffald gælder havnemyndighedens bestemmelser om modtagelse af affald fra skibe samt den danske og internationale miljølovgivning i øvrigt.

§ 23

Rengøring og oprydning

Skibet, ladningsejeren eller disses fuldmægtige skal efter endt lastning eller losning rengøre benyttede havnearealer og fjerne alt affald derfra. Undlades dette, kan havnemyndigheden lade sådant arbejde udføre for pågældendes regning.

Containere, paller, trailere, stevedoredskaber, transportredskaber, fiskeredskaber og fiskekasser m.v. må efter endt arbejde ikke efterlades på kajer, kajgader, broer og forbindelsesveje, medmindre der er truffet aftale med havnemyndigheden herom.

Alt efterladt materiel m.v. henstår for ejerens regning og risiko.

V

Forskellige ordensbestemmelser

§ 24

Forbudte aktiviteter

Følgende aktiviteter er forbudte på havneområdet:

 • a) Overbordkastning af affald af enhver art, herunder ladningsrester.
 • b) Afbrænding, udskylning, udpumpning eller deponering af enhver form for fast eller flydende affald, herunder olie, kemikalier, toiletaffald, flydende affald fra skibets rendestene og lignende samt rester eller vand indeholdende sådanne stoffer.

Ved et eventuelt uheld skal havnemyndigheden straks underettes, og de pågældende stoffer skal omgåendes fjernes, jf. i øvrigt § 11 om anmeldelse til alarmeringcentralen på 1-1-2.

 • c) Jagt og anden skydning.
 • d) Aktiviteter, der medfører unødige røg-, støv-, lugt- eller støjgener, herunder unødig brug af sirene og fløjte.

§ 25

Aktiviteter, som kræver tilladelse

Følgende aktiviteter må kun finde sted med havnemyndighedens forudgående tilladelse:

 • a) Røring af maskinen. En tilladelse hertil vil i givet fald forudsætte, at dette ikke sker med en sådan kraft, at dybdeforholdene ændres, eller at havneanlæg, andre skibe, pramme, lægtere og lignende beskadiges eller at passerende skibe udsættes for at miste styringen på grund af skruevandet.

Under hele røringen skal der være vagt om bord, således at røringen kan standses, hvis havnemyndigheden kræver det. Vagten skal lytte på havnens VHF kanal.

Før maskinen røres, skal agterskibet hales ud fra kajen, hvis havnemyndiheden forlanger det.

 • b) Usædvanligt eller kraftigt lys om bord eller oplysning af skibet. Brug af kraftigt lys, f.eks. fra projektører, skal være hensigtsmæssig og må ikke være til gene for skibstrafik, landtrafik og lignende.
 • c) Åben ild om bord i skibe uden for værftsområder. Havnemyndigheden kan forlange brandvagt i forbindelse hermed.
 • d) Afbrænding af fyrværkeri. Afbrænding af festfyrværkeri kræver dog tillige politiets tilladelse.
 • e) Fiskeri.
 • f) Opfiskning eller deponering af materialer.
 • g) Vandskiløb, kapsejlads, benyttelse af sejlbrætter, sejlads med vandscootere, og lignende.
 • h) Badning fra skibe eller bolværker.
 • i) Placering af husbåde.

§ 26

Hittegods og bjærgegods

Alt, hvad der findes, optages eller bjærges inden for havneområdet, skal straks anmeldes til havnemyndigheden, jf. for tiden Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 591 af 1. september 1986.

§ 27

Adgang

Havnemyndigheden og de myndigheder, som denne måtte udpege hertil, har på ethvert tidspunkt adgang til skibet for så vidt angår forhold, som vedrører overholdelsen af dette reglement. Skibets fører skal yde nødvendig assistance i forbindelse med inspektion og gennemgang af skibet.

Såfremt sådan adgang nægtes eller begrænses, eller såfremt der ikke ydes nødvendig assistance, kan havnemyndigheden forlange, at skibet straks forlader havneområdet.

§ 28

Havnemyndigheden

Havnemyndighedens personale varetager tilsynet med overholdelse af orden på havneområdet.

Personalet er almindeligvis uniformeret, men skal i øvrigt legitimere sig, hvis det forlanges.

Enhver, som befinder sig på havneområdet, har pligt til at efterkomme havnemyndighedens anvisninger og påbud.

Politiet, det kommunale redningsberedskab og andre myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler.

§ 29

Skibets fører

Hvis en skibsfører eller andre ikke overholder bestemmelserne i dette reglement eller havnemyndighedens påbud, kan havnemyndigheden træffe de fornødne foranstaltninger.

Er skibsføreren ikke om bord, kan ordre om skibets forhaling, fortøjning eller lignende meddeles den øverste tilstedeværende styrmand, eller, hvis ingen styrmand er til stede, et andet besætningsmedlem.

Hvis et skib forlades af hele besætningen, skal skibsføreren opgave navn, adresse og telefonnummer på en søfartskyndig person med bopæl i nærhed af havnen. En sådan person skal føre tilsyn med skibet, og havnemyndigheden kan give denne påbud med samme virkning som påbud givet til skibsføreren selv.

VI

Ansvar

§ 30

Skibets og tredjemands ansvar

Rederen for et skib, som benytter en dansk havn, er ansvarlig for enhver skade (herunder tings-, person-, og følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse i tjenesten af de, der udfører arbejde i skibets tjeneste. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af eller afsejlingen fra havnen.

§ 31

Havnemyndighedens ansvar

Havnemyndigheden er ansvarlig for skader på skibet, ombordværende last, skibets besætning og passagerer, såfremt skaderne er forårsaget ved fejl eller forsømmelse begået af havnemyndighedens personale.

VII

Straffebestemmelser

§ 32

Bøder

Overtrædelserne af dette reglements §§ 1-16, 20-25, 27 og 29 straffes med bøde.

Ved overtrædelse af bestemmelserne i dette ordensreglement, der er udstedt i henhold til Trafikhavnelovens § 14, stk. 1, kan havnen tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Med hensyn til den nævnte tilkendegivelse finder Retsplejelovens bestemmelser tilsvarende anvendelse.

Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Hvis bøden inddrives efter denne bestemmelse, tilfalder den havnekassen.

Officielle noter

Ingen