Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne

(landdistriktsstøtteloven)

 

Herved bekendtgøres lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 29. juni 2004, med de ændringer, der følger af lov nr. 405 af 1. juni 2005, § 96 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, §§ 36 og 37 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, §§ 42 og 43 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og § 5 i lov nr. 536 af 24. juni 2005.

Kapitel 1

Formål

§ 1. Med det formål at bidrage til en bæredygtig udvikling af landdistrikterne, som især fremmer miljømæssige, økonomiske og sociokulturelle forhold, fastlægges ved denne lov rammer for en række ordninger om støtte til foranstaltninger under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris område.

Kapitel 2

Tilskudsordninger

§ 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde tilskud i forbindelse med

1) investeringer i jordbrugsbedrifter for at forbedre leve-, arbejds- og produktionsvilkårene, herunder i forhold til dyrevelfærd og miljø, og for at forøge jordbrugsindkomsterne,

2) efteruddannelse af jordbrugere og skovbrugere og andre personer involveret i jordbrugs- og skovbrugsvirksomhed med henblik på at forbedre de faglige kvalifikationer,

3) kompensation for produktionsmæssige ulemper for jordbrug i særligt udpegede områder,

4) opfyldelse af normer vedrørende miljø, folke-, dyre- og plantesundhed, dyrevelfærd og arbejdssikkerhed,

5) landbrugsmetoder, der sigter på at beskytte miljøet, bevare naturen eller forbedre dyrevelfærden, herunder

a) miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og

b) økologisk jordbrugsproduktion,

6) forbedring af forarbejdningen og afsætningen af jordbrugs- og skovbrugsprodukter med henblik på at øge produkternes merværdi og konkurrencedygtighed,

7) landbrugsproduktionsmetoder, der skal forbedre landbrugsprodukternes kvalitet, og salgsfremstød for disse produkter,

8) fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne og

9) Fællesskabsinitiativet LEADER.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om

1) de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til,

2) de betingelser, der skal opfyldes for at opnå tilskud,

3) størrelse og udbetaling af tilskud,

4) udvælgelse m.v. af ansøgninger og

5) forholdsmæssig reduktion af tilskud.

§ 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bestemme, at tilskud efter § 2 bortfalder, hvis

1) tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) betingelserne for tilskud ikke længere opfyldes eller

3) tilskudsmodtageren tilsidesætter sine pligter i medfør af regler fastsat efter § 20, stk. 1, eller pligter i medfør af § 20, stk. 3, og § 21.

Stk. 2. Ministeren kan, hvis tilskud bortfalder efter stk. 1, bestemme, at ydede tilskud skal tilbagebetales.

Kapitel 3

Støtteordning for yngre jordbrugeres etablering

§ 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri yder statsgaranti for realkreditlån til jordbrugere, der opfylder betingelserne i §§ 5 og 10.

Stk. 2. I lånets løbetid betaler låntagerne en risikopræmie på 0,75 pct. p.a. af lånets restgæld.

Stk. 3. Den i stk. 2 omhandlede risikopræmie tilfalder statskassen.

Stk. 4. Ministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af risikopræmien.

§ 4 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri yder statsgaranti for realkreditlån til jordbrugere, der opfylder betingelserne i § 10 a.

Stk. 2. I lånets løbetid betaler låntagerne en risikopræmie på 0,75 pct. p.a. af lånets restgæld.

Stk. 3. Den i stk. 2 omhandlede risikopræmie tilfalder statskassen.

Stk. 4. Ministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af risikopræmien.

§ 5. Statsgaranti, jf. § 4, ydes for lån til jordbrugere, der første gang etablerer sig som selvstændige jordbrugere og er under 40 år, jf. stk. 6.

Stk. 2. Det er en betingelse, at jordbrugeren

1) erhverver en jordbrugsbedrift, herunder en anpart på mindst 20 pct. af en jordbrugsbedrift, jf. stk. 6,

2) opfylder et uddannelseskrav, jf. stk. 6,

3) opfylder et egenkapitalkrav, jf. stk. 6,

4) ved budgetter godtgør økonomisk overlevelsesevne, jf. stk. 6,

5) er beskæftiget på jordbrugsbedriften mindst 833 timer pr. år opgjort på grundlag af normtimesatser, jf. stk. 6, og

6) driver jordbrugsbedriften for egen regning og risiko, jf. stk. 6.

Stk. 3. Det er en betingelse, at jordbrugsbedriften

1) er økonomisk levedygtig, jf. stk. 6,

2) opfylder gældende mindstekrav med hensyn til miljø, hygiejne og dyrevelfærd, jf. stk. 6, og

3) har et arbejdskraftbehov på mindst 833 timer pr. år opgjort på grundlag af normtimesatser, jf. stk. 6.

Stk. 4. Betingelserne om arbejdstid, jf. stk. 2, nr. 5, om drift for egen regning og risiko, jf. stk. 2, nr. 6, om opfyldelse af gældende mindstekrav med hensyn til miljø, hygiejne og dyrevelfærd, jf. stk. 3, nr. 2, og om at have et arbejdskraftbehov på mindst 833 timer pr. år opgjort på grundlag af normtimesatser, jf. stk. 3, nr. 3, skal være opfyldt i hele lånets løbetid.

Stk. 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan, når særlige omstændigheder taler derfor, gøre undtagelse fra betingelserne i stk. 2, nr. 2 og 6, og stk. 4.

Stk. 6. Ministeren fastsætter nærmere regler om opfyldelse af de i stk. 1-3, nævnte betingelser.

§ 6. (Ophævet).

§ 7. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan træffe aftale med et eller flere realkreditinstitutter om, at instituttet yder lån efter denne lov mod statsgaranti, jf. §§ 5 og 10 samt § 13, stk. 8.

Stk. 2. Ministeren fastsætter regler om de nærmere vilkår for statsgarantien, herunder om opgørelse og godkendelse af tab på lånet m.v.

Stk. 3. Ministeren godkender satser for gebyrer og administrationsbidrag for de lån, for hvilke der ydes garanti efter loven, jf. stk. 1.

§ 7 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan træffe aftale med et eller flere realkreditinstitutter om, at instituttet yder lån efter denne lov mod statsgaranti, jf. § 10 a.

Stk. 2. Ministeren fastsætter regler om de nærmere vilkår for statsgarantien, herunder om gebyrer og godkendelse af tab på lånet m.v.

Stk. 3. Ministeren godkender satser for gebyrer og administrationsbidrag for de lån, for hvilke der ydes garanti efter loven, jf. stk. 1.

§ 8. Udmålingsgrundlaget for lånet efter § 9, jf. § 5, er den konstaterede handelspris for jordbrugsbedriften omregnet til kontant handelspris. Den kontante handelspris korrigeres for ændringer i jordbrugsbedriftens erhvervsaktiver foretaget inden ansøgningstidspunktet. Udmålingsgrundlaget kan dog ikke overstige den ved en værdiansættelse af jordbrugsbedriften foretaget af det långivende institut på ansøgningstidspunktet opgjorte og af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri godkendte kontante handelsværdi. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om omregning af den konstaterede handelspris til kontant handelspris, om korrektion af den kontante handelspris og om opgørelse af den kontante handelsværdi.

Stk. 2. Ved etablering inden for væksthusgartneri kan værdien af bedriftens beholdning af potteplanter under kultur på ansøgningstidspunktet tillægges bedriftens udmålingsgrundlag efter stk. 1. Det samme gælder for planteskolers beholdning af containerplanter.

Stk. 3. Ved etablering på en anpart af en jordbrugsbedrift udmåles lånet i forhold til anpartens værdi. Ministeren kan fastsætte regler om, at udmålingsgrundlaget udvides til at omfatte hele jordbrugsbedriften, hvis ansøger ejer mindst halvdelen af jordbrugsbedriften og den resterende del ejes af ansøgers ægtefælle eller samlever.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om reduktion af udmålingsgrundlaget, hvis ansøger modtager støtte eller overtager bevilget støtte efter anden lovgivning til investeringer i bedriftens erhvervsaktiver.

§ 9. Lån til jordbrugere, der opnår statsgaranti efter § 5, udgør 20 pct. af den del af udmålingsgrundlaget, der overstiger 500.000 kr. Lånet kan dog højst udmåles af 19.500.000 kr. Ansøger er ikke forpligtet til at ansøge om maksimalt lån.

Stk. 2. Lån efter stk. 1 ydes som et 20-årigt nominelt forrentet lån og afdrages efter annuitetsprincippet. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter nærmere regler om ydelse af lånet.

Stk. 3. Lånene skal sikres ved oprykkende panteret i jordbrugernes ejendomme efter de bestående pantehæftelser, således at lånene i forbindelse med restgælden på disse pantehæftelser får pantesikkerhed inden for 95 pct. af ejendommenes kontante handelsværdi, jf. § 8, stk. 1. Ministeren kan, når særlige omstændigheder taler derfor, tillade, at lån ydet på grundlag af statsgaranti efter § 5 og § 10, jf. § 5, opnår pantesikkerhed ud over 95 pct. af ejendommenes kontante handelsværdi.

Stk. 4. Ved lån efter denne lov behøver alene den, til hvem lånet ydes, at være påført pantebrevet som debitor.

§ 10. Statsgaranti, jf. § 4, ydes for et eller flere supplerende lån til en låntager, der ikke har opnået maksimumslån, jf. § 9, indtil der er opnået maksimalt lån. Ansøger er ikke forpligtet til at ansøge om maksimalt lån. Lånet ydes og sikres som anført i § 9, stk. 2-4.

Stk. 2. Statsgaranti for lån efter stk. 1 kan alene ydes, hvis låntager inden 7 år fra det første låns udbetaling erhverver

1) suppleringsjord,

2) anden ejendom til sammenlægning med den belånte ejendom,

3) anden ejendom til samdrift med den belånte ejendom,

4) anpart af anden ejendom til samdrift med den belånte ejendom,

5) yderligere anpart af den belånte ejendom eller

6) anden jordbrugsbedrift efter afhændelse af den belånte ejendom og overførsel af det tidligere ydede lån, jf. § 12.

Stk. 3. Det er en betingelse for statsgaranti for lån efter stk. 1, at jordbrugeren opfylder de i § 5, stk. 2, nr. 3-6, og § 5, stk. 4, nævnte betingelser, og at jordbrugsbedriften opfylder de i § 5, stk. 3 og 4, nævnte betingelser.

Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan, når særlige omstændigheder taler derfor, gøre undtagelse fra betingelserne i § 5, stk. 2, nr. 6, og § 5, stk. 4.

Stk. 5. Udmålingsgrundlaget for lån, for hvilke der ydes statsgaranti i henhold til stk. 1, er den konstaterede handelspris af det i stk. 2 nævnte aktiv omregnet til kontant handelspris. Udmålingsgrundlaget kan ikke overstige den ved en vurdering af det erhvervede aktiv på ansøgningstidspunktet opgjorte kontante handelsværdi, jf. § 8, stk. 1. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om omregning af den konstaterede handelspris til kontant handelspris og om opgørelse af den i 2. pkt. nævnte kontante handelsværdi. Ministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler for ydelse af statsgaranti for lån efter stk. 1, herunder om egenkapitalkravet, jf. § 5, stk. 2, nr. 3.

Stk. 6. Lånet udgør 20 pct. af udmålingsgrundlaget, jf. stk. 5.

§ 10 a. Låntagere, der har erhvervet førstegangsetableringsbedriften, jf. § 5, efter den 8. december 2003, ikke har indgivet ansøgning om lån inden den 8. oktober 2004 og har fået udmålt lån efter reglerne i § 8, stk. 1 og 2, kan ansøge om et tillægslån, jf. § 4 a. Ansøgeren er ikke forpligtet til ansøge om maksimalt lån.

Stk. 2. Udmålingsgrundlaget for lånet, jf. stk. 1, er differencen mellem værdiansættelsen af jordbrugsbedriften foretaget af det långivende institut, jf. § 8, stk. 1 og 2, før fradrag af værdien af betalingsrettigheder og værdiansættelsen af jordbrugsbedriften foretaget af det långivende institut, jf. § 8, stk. 1 og 2, efter fradrag af værdien af betalingsrettigheder, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Ved ansøgninger om lån på grundlag af erhvervelse af førstegangsetableringsbedriften efter den 1. januar 2006 kan udmålingsgrundlaget for lånet, jf. stk. 2, dog ikke overstige et i adkomstdokumentet eller i et andet dokument udstedt i forbindelse med erhvervelsen af førstegangsetableringsbedriften fastsat beløb for værdien af betalingsrettighederne. Hvis det långivende institut ikke har foretaget et fradrag af værdien af betalingsrettigheder ved værdiansættelsen af jordbrugsbedriften, fastsættes udmålingsgrundlaget for lånet ud fra det i adkomstdokumentet eller ud fra det i et andet dokument udstedt i forbindelse med erhvervelsen af førstegangsetableringsbedriften fastsatte beløb for værdien af betalingsrettigheder. Kun betalingsrettigheder, der vedrører den erhvervede førstegangsetableringsbedrift, kan indgå i udmålingsgrundlaget.

Stk. 4. Lånet udmåles med 90 pct. af det i stk. 2, jf. stk. 3, fremkomne udmålingsgrundlag, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 5. Lånet kan dog kun udmåles med 70 pct. af det i stk. 2, jf. stk. 3, fremkomne udmålingsgrundlag, hvis det långivende instituts værdiansættelse af jordbrugsbedriften, jf. § 8, stk. 1 og 2, før fradrag af værdien af betalingsrettigheder og før korrektion for ændringer i jordbrugsbedriftens erhvervsaktiver foretaget inden ansøgningstidspunktet er større end den kontante handelspris, jf. § 8, stk. 1, ekskl. eventuel fastsat værdi af betalingsrettigheder.

Stk. 6. Lånet kan dog sammen med det efter § 9, jf. § 5, udmålte lån højst udmåles til et beløb svarende til 30 pct. af det långivende instituts værdiansættelse af jordbrugsbedriften, jf. § 8, stk. 1 og 2, efter fradrag af værdien af betalingsrettigheder. Ved denne beregning kan værdiansættelsen efter fradrag af værdien af betalingsrettigheder højst indgå med 20.000.000 kr.

Stk. 7. Lånet skal have pantesikkerhed inden for 100 pct. af ejendommens kontante handelsværdi, jf. § 8, stk. 1.

Stk. 8. Lånet ydes som et 20-årigt nominelt lån og afdrages efter annuitetsprincippet. Der ydes kun lån, der udmåles til mindst 200.000 kr. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter nærmere regler om ydelse af lånet.

Stk. 9. Såfremt det udmålte lån efter § 9, jf. § 5, ikke er udbetalt, kan lånet udmålt efter § 9, jf. § 5, og lånet udmålt efter stk. 2, jf. stk. 3, udbetales som et samlet lån. Dette lån skal have pantesikkerhed inden for 100 pct. af ejendommens kontante handelsværdi, jf. § 8, stk. 1.

Stk. 10. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for beregningen af udmålingsgrundlaget og for udmålingen af lånet.

§ 11. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan tillade, at lånet rykker tilbage for lån til finansiering af investeringer i ejendommen og dens drift. Efter tilbagerykning skal lånet have pantesikkerhed inden for 95 pct. af ejendommens kontante handelsværdi, jf. § 8, stk. 1. Ministeren kan, når særlige omstændigheder taler derfor, tillade, at lånet opnår pantesikkerhed ud over 95 pct. af ejendommens kontante handelsværdi.

§ 12. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan tillade, at lånet overføres til en ny ejendom på de hidtidige vilkår, hvis låntager erhverver anden jordbrugsbedrift eller anpart heraf.

Stk. 2. Ved overførsel af lån, jf. stk. 1, må restgælden ikke overstige summen af de lån, der kunne ydes. Lånet kan respektere nødvendig låntagning til finansiering af erhvervelsen. Lånet skal dog være pantesikret i den erhvervede ejendom som anført i § 9.

§ 13. Lånet kan til enhver tid indfries helt eller delvis.

Stk. 2. Lånet forfalder til indfrielse ved ejerskifte, jf. dog § 14.

Stk. 3. Lånet skal nedbringes forholdsmæssigt, hvis en låntager afhænder en anpart af den belånte ejendom.

Stk. 4. Lånet kan forlanges nedbragt forholdsmæssigt, hvis ejendommens kontante handelsværdi, jf. § 8, stk. 1, nedbringes ved salg af en del af ejendommen. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 5. Ministeren kan bestemme, at lånet forlanges indfriet, hvis betingelserne i § 5, stk. 4, ikke længere er opfyldt, samt hvis betingelser stillet i forbindelse med ydelse af statsgarantien eller i forbindelse med ydelse af lånet ikke opfyldes. Ministeren kan endvidere bestemme, at lånet forlanges indfriet, hvis det er overtaget af låntagerens ægtefælle eller samlever eller et selskab i henhold til § 14 og betingelserne herfor ikke længere er opfyldt.

Stk. 6. Ministeren kan, hvis låntageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes vedrørende garanti og lån, bestemme, at lånet forlanges indfriet.

Stk. 7. Ministeren kan, hvis låntager tilsidesætter sine pligter i medfør af regler udstedt efter § 20, stk. 1, eller pligter i medfør af § 20, stk. 3, og § 21, bestemme, at lånet forlanges indfriet.

Stk. 8. Lånet kan til enhver tid konverteres til et nyt lån. Ministeren fastsætter nærmere regler herom.

§ 14. Erhverver låntagerens efterlevende ægtefælle adkomst på den belånte ejendom ved overtagelse til hensidden i uskiftet bo eller ved arv, eller erhverver den efterlevende samlever adkomst på den belånte ejendom ved arv, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri tillade, at lånet overtages af ægtefællen eller samleveren.

Stk. 2. Erhverver og overtager et aktie- eller anpartsselskab et væksthusgartneri eller en planteskole, hvori lånet indestår, kan ministeren tillade, at lånet overtages af selskabet på betingelse af, at den oprindelige låntager

1) tegner selvskyldnerkaution for lånet,

2) har flertallet af stemmer i selskabet som ejer af aktier eller anparter, og

3) som ansvarlig daglig leder af selskabet selv forestår ejendommens drift.

Stk. 3. Ejer den oprindelige låntager efter stk. 2 mindre end 100 pct. af aktie- eller anpartskapitalen i selskabet, kan ministeren dog bestemme, at lånet forlanges nedbragt med et forholdsmæssigt ekstraordinært afdrag. Det samme gælder, hvis den oprindelige låntagers forholdsmæssige andel af aktie- eller anpartskapitalen formindskes senere i lånets løbetid.

Stk. 4. Tilladelse efter stk. 2 kan tidligst gives 7 år efter, at lånet er udbetalt.

Stk. 5. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om de vilkår, der i øvrigt skal opfyldes for at opnå tilladelse efter stk. 1 og 2 til at overtage lånet.

§ 15. (Ophævet).

Kapitel 4

Fællesbestemmelser

Regler om ansøgning m.v.

§ 16. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om ansøgning m.v. efter loven og om administrationen af de i loven omhandlede ordninger, herunder regler om, at udbetaling af støtte efter loven skal ske til en af ansøger anvist konto i et pengeinstitut.

Udvalg m.v.

§ 17. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter udvalg med repræsentanter for berørte myndigheder og interesseorganisationer til at varetage tilsyns- og opfølgningsfunktioner ved administrationen af støtteordninger efter loven.

Stk. 2. Ministeren kan nedsætte et rådgivende udvalg for støtteordningerne efter loven.

Bemyndigelser

§ 18. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bemyndige en institution under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri eller en anden statslig institution til at udøve sine beføjelser efter loven.

Stk. 2. Ministeren kan efter aftale med finansministeren bemyndige Økonomistyrelsen til at træffe afgørelser vedrørende den i kapitel 3 omhandlede støtteordning.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan udøve ministerens beføjelser vedrørende dele af de i § 2, stk. 1, nr. 5, litra a, og § 2, stk. 1, nr. 8, omhandlede foranstaltninger, herunder fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan udøve beføjelserne. Ministeren kan træffe aftale med kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet om kommunalbestyrelsens og regionsrådets deltagelse i administrationen af foranstaltningerne. Ministeren bevarer sin fulde instruktionsbeføjelse.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om, at private organisationer kan udøve ministerens beføjelser vedrørende dele af de under § 2, stk. 1, nr. 8, og § 2, stk. 1, nr. 9, omhandlede foranstaltninger, herunder fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at private organisationer kan udøve beføjelserne. Ministeren kan træffe aftale med private organisationer om deres deltagelse i administrationen af foranstaltningerne. Ministeren bevarer sin fulde instruktionsbeføjelse.

Stk. 5. Bornholms Kommunalbestyrelse sidestilles med regionsråd i den i stk. 3 nævnte situation.

Klage

§ 19. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om klageadgang, herunder om klagefrist. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om myndigheders og private organisationers adgang til at genvurdere en sag, efter at der er indgivet klage.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter § 18, stk. 1 og 2, herunder at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Afgørelser, der er truffet af et regionsråd, en kommunalbestyrelse eller en privat organisation i henhold til bemyndigelse efter loven, kan indbringes for ministeren.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler, hvorefter afgørelser, der er truffet af et regionsråd eller en kommunalbestyrelse i henhold til bemyndigelse efter loven, alene kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 5. Ministeren kan fastsætte regler, hvorefter afgørelser, der er truffet på grundlag af indstilling fra et regionsråd, en kommunalbestyrelse eller en privat organisation, alene kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Finansiering

§ 19 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at kommuner, regioner, andre offentlige myndigheder, private organisationer, offentlige fonde og private fonde med almennyttigt formål kan deltage i finansieringen af de i § 2, stk. 1, nævnte foranstaltninger.

Kontrol m.v.

§ 20. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om kontrol, tilsyn, regnskab og revision vedrørende foranstaltninger, der ydes støtte til efter loven.

Stk. 2. Den kontrollerende myndighed og personer, der er særligt bemyndiget dertil, har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til jordbrugsbedrifter eller andre virksomheder, der drives af en fysisk eller juridisk person, der har modtaget tilsagn om støtte efter loven. På tilsvarende måde har den kontrollerende myndighed og personer, der er særligt bemyndiget dertil, adgang til jordbrugsbedrifternes eller virksomhedernes regnskaber, forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger til brug for løsning af opgaver i henhold til loven eller til regler, der er fastsat i medfør af loven.

Stk. 3. Den, der driver en jordbrugsbedrift eller anden virksomhed, jf. stk. 2, skal yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse, og det i stk. 2 nævnte materiale skal udleveres eller indsendes til de kontrollerende myndigheder på disses begæring.

Stk. 4. Til brug for kontrollen kan kontrolmyndigheden indhente fornødne oplysninger hos told- og skatteforvaltningen eller andre offentlige myndigheder.

Stk. 5. Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af den i stk. 2 nævnte kontrol. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter aftale med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 20 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere overholdelsen af de relevante forordningsbestemmelser og loven samt de regler, der er udstedt i medfør af loven, blandt andet med henblik på registersamkøring og sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed.

Oplysningspligt for støttemodtager

§ 21. Støttemodtageren skal i hele perioden, hvor betingelserne for støtte efter loven skal opfyldes, på ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeris forlangende, jf. dog § 18, stk. 3-5, afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for støtte fortsat opfyldes.

Stk. 2. Støttemodtageren skal i hele perioden, hvor betingelserne for støtte efter loven skal opfyldes, underrette ministeren, jf. dog § 18, stk. 3-5, hvis betingelserne for støtte ikke længere opfyldes.

Renter

§ 22. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bestemme, at ydede tilskud, der skal tilbagebetales, jf. § 3, stk. 2, skal tilbagebetales med tillæg af renter.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om beregningen af renter efter stk. 1.

Inddrivelse af tilgodehavender

§ 23. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive statskassens tilgodehavender efter § 3, jf. § 22, samt efter indfrielse af en i medfør af kapitel 3 ydet statsgaranti med tillæg af renter og omkostninger. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive skyldige beløb ved udpantning og ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan i samråd med skatteministeren fastsætte regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse.

§ 23 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive gæld til det offentlige efter § 23 efter reglerne i opkrævningsloven.

Udelukkelse

§ 24. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om, at en støtteansøger i en periode kan udelukkes fra støtte efter de af lovens støtteordninger, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1783/2003, hvis ansøgeren med forsæt eller grov uagtsomhed har afgivet urigtige oplysninger af betydning for modtagelse af støtte efter lovens støtteordninger eller andre støtteordninger i nævnte forordning.

Stk. 2. Ministeren kan i overensstemmelse med reglerne i artikel 14, stk. 3, i den i stk. 1 nævnte forordning fastsætte regler om, at en støtteansøger efter § 2, stk. 1, nr. 3, i en periode kan udelukkes fra støtte.

Forenelighed og sammenhæng

§ 25. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om, at der ikke samtidig kan ydes støtte til en og samme foranstaltning i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1783/2003, og i henhold til andre fællesskabsstøtteordninger.

Stk. 2. Ministeren fastsætter regler om, at støtte til flere foranstaltninger i henhold til den i stk. 1 nævnte forordning kun kan kombineres, hvis foranstaltningerne hænger sammen og er indbyrdes forenelige. Hvis det er nødvendigt, justeres støtteniveauet.

Stk. 3. Ministeren fastsætter regler om, at der ikke kan ydes støtte til et projekt i medfør af § 2, stk. 1, nr. 9, hvis dette projekt samtidig kan opnå støtte under støtteordningerne under Mål 2 og Mål 3 under Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene eller fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen.

 

Kapitel 5

Straffebestemmelser m.v.

§ 26. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) til brug for afgørelser, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen,

2) handler i strid med de vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse,

3) i øvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,

4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold,

5) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til jordbrugsbedriften eller virksomheden efter § 20, stk. 2,

6) undlader at udlevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter § 20, stk. 3.

Stk. 2. I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne eller af vilkår, der meddeles efter reglerne. I reglerne kan der endvidere fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i regler fastsat af Det Europæiske Fællesskab om forhold, der er omfattet af denne lov.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 27. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 28. Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri 1) .

Stk. 2. Ministeren fastsætter tidspunktet for ophævelsen af følgende love eller dele heraf:

1) Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999, med undtagelse af § 4 og kapitel 7-10, for så vidt bestemmelserne angår § 4 2) ,

2) lov om tilskud til efteruddannelse inden for jordbrugserhvervene, jf. lovbekendtgørelse nr. 318 af 18. maj 1989 3) ,

3) lov nr. 89 af 23. februar 1991 om tilskud til strukturprojekter inden for jordbruget 4)  og

4) lov om læhegn og tilskud til læplantning, jf. lovbekendtgørelse nr. 17 af 18. januar 1996, som ændret ved lov nr. 15 af 14. januar 1998, med undtagelse af kapitel 1 og 3 5) .

Stk. 3. De i stk. 2 ophævede lovbestemmelser er fortsat gældende for tilskud bevilget på grundlag af ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovbestemmelsernes ophævelse.

Stk. 4. For tilskud, hvorpå reglerne i de i stk. 2 nævnte love i medfør af stk. 3 fortsat finder anvendelse, kan ministeren efter forhandling med vedkommende minister delegere sine beføjelser efter lovene til en anden statslig myndighed eller institution.

Stk. 5. Regler, der er udstedt i medfør af de i stk. 2 ophævede lovbestemmelser, er fortsat gældende for tilskud bevilget på grundlag af ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovbestemmelsernes ophævelse.

§ 29. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter tidspunktet for ophævelse af lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere, som ændret ved tekstanmærkning nr. 117 ad § 24.24.05 til finanslov for finansåret 2000 6) . Loven gælder dog fortsat for jordbrugere, der har ansøgt om eller fået bevilget lån og tilskud, jf. dog § 32, samt for de lån og tilskud, der er ydet under nævnte lov, jf. dog § 32, og i henhold til lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 23. december 1994, jf. dog § 33, og lov om udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 96 af 26. februar 1981.

Stk. 2. For lån, hvorpå reglerne i lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 23. december 1994 i medfør af stk. 1 fortsat finder anvendelse, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri indhente sådanne oplysninger hos told- og skatteforvaltningen, der er nødvendige ved bedømmelsen af, hvorvidt lånevilkårene fortsat opfyldes. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en i henhold til de regler, der er nævnt i 1. pkt., ydet statsgaranti og foretage indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan i samråd med skatteministeren fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af selskaber og andre juridiske personer, kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Stk. 3. For lån, hvorpå reglerne i lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 23. december 1994, i medfør af stk. 1 fortsat finder anvendelse, kan restanceinddrivelsesmyndigheden foretage udpantning.

Stk. 4. For lån, hvorpå reglerne i lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 23. december 1994, i medfør af stk. 1 fortsat finder anvendelse, kan restanceinddrivelsesmyndigheden eftergive gæld til det offentlige efter reglerne i opkrævningsloven.

Stk. 5. For lån, hvorpå reglerne i lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere i medfør af stk. 1 fortsat finder anvendelse, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri indhente sådanne oplysninger hos told- og skatteforvaltningen, der er nødvendige ved bedømmelsen af, hvorvidt låne- og tilskudsvilkårene fortsat opfyldes. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan efter statskassens indfrielse af en i henhold til de regler, der er nævnt i 1. pkt., ydet statsgaranti inddrive statskassens tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende låntager efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Tilsvarende gælder for tilskud ydet efter de regler, der er nævnt i 1. pkt., og som kræves tilbagebetalt efter de regler, der er nævnt i 1. pkt. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan i samråd med skatteministeren fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

Stk. 6. For lån, hvorpå reglerne i lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere i medfør af stk. 1 fortsat finder anvendelse, kan restanceinddrivelsesmyndigheden foretage udpantning.

Stk. 7. For lån, hvorpå reglerne i lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere i medfør af stk. 1 fortsat finder anvendelse, kan restanceinddrivelsesmyndigheden eftergive gæld til det offentlige efter reglerne i opkrævningsloven.

Stk. 8. Regler, der er udstedt i medfør af de i stk. 1 ophævede lovbestemmelser, forbliver i kraft for lån og tilskud bevilget på grundlag af ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovbestemmelsernes ophævelse, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af denne lov.

§ 30. Lovens bestemmelser om yngre jordbrugeres etablering, jf. kapitel 3, har ikke virkning for jordbrugere, der ved dens ikrafttræden har ansøgt om eller fået bevilget lån og tilskud i henhold til lov om udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 96 af 26. februar 1981, i henhold til lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 23. december 1994, eller i henhold til lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere.

§ 31. I lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999, foretages følgende ændring:

 

§. 4, stk. 1, affattes således:

»Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde tilskud til fremme af udviklingsprojekter inden for økologisk jordbrugsproduktion og til fremme af bæredygtig fiskeriproduktion, herunder tilskud til udviklingsprojekter.« 7)

§ 32. I lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere, som ændret ved tekstanmærkning nr. 117 ad § 24.24.05 til finanslov for finansåret 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde statsgaranti for lån i Dansk Landbrugs Realkreditfond og i institutter, der er godkendt efter reglerne i realkreditloven, til yngre jordbrugere, der opfylder betingelserne i denne lov, jf. § 2, § 9, stk. 9, og § 11.«

2. § 4, stk. 1, affattes således:

»Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan træffe aftale med Dansk Landbrugs Realkreditfond og et eller flere institutter, der er godkendt efter reglerne i realkreditloven, om, at Dansk Landbrugs Realkreditfond og det eller de af aftale omfattede institutter yder lån efter denne lov mod statsgaranti, jf. § 2, § 9, stk. 9, og § 11.«

3. I § 6 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Ved lån efter denne lov behøver alene den, til hvem lånet ydes, at være påført pantebrevet som debitor.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

4. I § 6 affattes stk. 4 , der bliver stk. 5, således:

Stk. 5. »Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri godkender satser for gebyrer og løbende bidrag for de lån, der ydes efter denne lov af Dansk Landbrugs Realkreditfond og institutter, der er godkendt efter reglerne i realkreditloven.«

5. I § 9 indsættes efter stk. 8 som nyt stykke:

»Stk. 9. Lånet kan til enhver tid konverteres til et nyt lån. Ministeren fastsætter nærmere regler herom.«

§ 33. I lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 23. december 1994, som ophævet ved lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere, som ændret ved tekstanmærkning nr. 117 ad § 24.24.05 til finanslov for finansåret 2000, jf. dog § 17, stk. 2, foretages følgende ændringer :

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan træffe aftale med Dansk Landbrugs Realkreditfond og et eller flere institutter, der er godkendt efter reglerne i realkreditloven, om, at Dansk Landbrugs Realkreditfond og det eller de af aftale omfattede institutter mod statsgaranti og tilskud efter denne lov yder lån til yngre jordbrugere.«

2. I § 6 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ved lån efter denne lov behøver alene den, til hvem lånet ydes, at være påført pantebrevet som debitor.«

3. I § 8 indsættes efter stk. 8 som nyt stykke:

»Stk. 9. Lån, der er ydet efter ansøgning om godkendelse af lånet efter den 1. juli 1994, kan til enhver tid konverteres til et nyt lån. Ministeren fastsætter nærmere regler herom.«

4. § 16, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ministeren godkender satser for gebyrer og løbende bidrag for de lån, der ydes efter loven af Dansk Landbrugs Realkreditfond og af institutter, der er godkendt efter reglerne i realkreditloven.«

§ 34. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 405 af 1. juni 2005 om ændring af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) (Mulighed for flere støtteordninger, ændring af støtteordningen for yngre jordbrugere, ændring af bestemmelserne om bemyndigelse og finansiering m.m.), som vedrører § 2, § 4, § 4a, §§ 5-7, § 7a, §§ 8-10, § 10a, §§ 11-13, § 18, § 19a, § 20a, § 21, § 24, § 25, § 27 og § 28, indeholder i § 2 følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. § 1, nr. 2, 4-6, 8, 10-14, 16 og 18, træder i kraft den 1. januar 2006, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 1, 3, 7, 9, 15, 17 og 19-27, fastsættes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri 8) . Disse bestemmelser vil dog ikke have virkning for ansøgninger, der indgives efter § 6.

Stk. 3. De bestemmelser i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 29. juni 2004, der vedrører jordbrugere, der har ansøgt om eller fået bevilget statsgaranti efter § 6 og § 10, jf. § 6, og lån, der er ydet efter § 6 og § 10, jf. § 6, er fortsat gældende for disse jordbrugere og lån.

Stk. 4. Regler, der er udstedt i medfør af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 29. juni 2004, vedrørende statsgarantier bevilget og lån ydet på grundlag af ansøgninger om statsgaranti og lån efter § 6 og § 10, jf. § 6, forbliver i kraft, indtil de ophæves.

Lov nr. 428 af 6. juni 2005 om ændring af en række love som følge af skatteforvaltningsloven (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.) indeholder i § 96 bestemmelser, der vedrører § 20.

Loven træder for så vidt angår § 96 i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Loven har for så vidt angår § 96 virkning fra den 1. november 2005.

 

Lov nr. 430 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse (Konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer – samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet) indeholder i § 36 bestemmelser, der vedrører § 23 og § 29. Loven indeholder i § 70 følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 70

Stk.1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Afgørelser om inddrivelse, der inden den 1. oktober 2005 er påklaget til de hidtidige administrative klageinstanser, overgår til behandling i Landsskatteretten den 1. januar 2006, hvis de hidtidige klageinstanser ikke har færdigbehandlet klagen inden denne dato.

 

Lov nr. 431 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love (Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler) indeholder i § 42 bestemmelser, der vedrører § 23, § 23a og § 29.

Loven træder for så vidt angår § 42 i kraft den 1. november 2005.

 

Lov nr. 536 af 24. juni 2005 om ændring af jordfordelingsloven, landdistriktsstøtteloven, lov om drift af landbrugsjorde og forskellige andre love på Fødevareministeriets område (Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, samt konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen) indeholder i § 5 bestemmelser, der vedrører § 18, § 19 og § 19a. Loven indeholder i § 8 følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

 

Lov nr. 1159 af 19. december 2003 om ændring af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (Ændring af støtteordningen for yngre jordbrugeres etablering) er ændret ved § 37 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse (Konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer - samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet):

§ 37

I lov nr. 1159 af 19. december 2003 om ændring af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne. (Ændring af støtteordningen for yngre jordbrugeres etablering) foretages følgende ændring:

1. I § 2 indsættes som stk. 5 :

»Stk. 5. For lån, hvorpå reglerne i kapitel 3 i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) som affattet ved lov nr. 338 af 17. maj 2000 i medfør af stk. 3 fortsat finder anvendelse, kan restanceinddrivelsesmyndigheden inddrive statskassens tilgodehavende efter de nævnte regler samt efter indfrielse af en efter de nævnte regler ydet statsgaranti med tillæg af renter og omkostninger. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan i samråd med skatteministeren fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse.«

§ 70

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005, jf. dog stk. 3

Stk. 3. Afgørelser om inddrivelse, der inden den 1. oktober 2005 er påklaget til de hidtidige administrative klageinstanser, overgår til behandling i Landsskatteretten den 1. januar 2006, hvis de hidtidige klageinstanser ikke har færdigbehandlet klagen inden denne dato.

 

Lov nr. 1159 af 19. december 2003 om ændring af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (Ændring af støtteordningen for yngre jordbrugeres etablering) er ændret ved § 43 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love (Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler):

§ 43

I lov nr. 1159 af 19. december 2003 om ændring af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne. (Ændring af støtteordningen for yngre jordbrugeres etablering) foretages følgende ændring:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Loven har ikke virkning for jordbrugere, der ved dens ikrafttræden har ansøgt om eller fået bevilget lån i henhold til kapitel 3 i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) som affattet ved lov nr. 338 af 17. maj 2000.

Stk. 3. Kapitel 3 i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) som affattet ved lov nr. 338 af 17. maj 2000 gælder fortsat for jordbrugere, der har ansøgt om eller fået bevilget lån og tilskud, og for de lån og tilskud, der er ydet under kapitel 3 i nævnte lov.

Stk. 4. Regler, der er udstedt i medfør af kapitel 3 i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) som affattet ved lov nr. 338 af 17. maj 2000 forbliver i kraft for lån og tilskud bevilget på grundlag af ansøgninger indgivet inden tidspunktet for ikrafttræden af denne lov, indtil de ophæves.

Stk. 5. For lån, hvorpå reglerne i kapitel 3 i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) som affattet ved lov nr. 338 af 17. maj 2000 i medfør af stk. 3 fortsat finder anvendelse, kan restanceinddrivelsesmyndigheden inddrive statskassens tilgodehavende efter de nævnte regler samt efter indfrielse af en efter de nævnte regler ydet statsgaranti med tillæg af renter og omkostninger. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan i samråd med skatteministeren fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse.

Stk. 6. For lån, hvorpå reglerne i kapitel 3 i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) som affattet ved lov nr. 338 af 17. maj 2000 i medfør af stk. 3 fortsat finder anvendelse, kan restanceinddrivelsesmyndigheden foretage udpantning.

Stk. 7. For lån, hvorpå reglerne i kapitel 3 i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) som affattet ved lov nr. 338 af 17. maj 2000 i medfør af stk. 3 fortsat finder anvendelse, kan restanceinddrivelsesmyndigheden eftergive gæld til det offentlige efter reglerne i opkrævningsloven.«

Loven træder for så vidt angår § 43 i kraft den 1. november 2005.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 9. oktober 2006

Hans Christian Schmidt

/Søren Sørensen

Officielle noter

1) §§ 4 og 5, §§ 7-15, § 30, og §§ 32 og 33, samt § 1 og §§ 16-27, for så vidt de angår §§ 4 og 5 og §§ 7-15, er ved bekendtgørelse nr. 593 af 26. juni 2000 sat i kraft den 5. juli 2000. § 2, stk. 1, nr. 1-3, nr. 4, litra a og b, og nr. 5, samt § 1, § 2, stk. 2, § 3 og §§ 16-27 for så vidt bestemmelserne angår § 2, stk. 1, nr. 1-3, nr. 4, litra a og b, og nr. 5, er ved bekendtgørelse nr. 965 af 27. oktober 2000 sat i kraft den 1. november 2000. § 2, stk. 1, nr. 6, og § 6, stk. 1-4, samt § 1, § 2, stk. 2, § 3 og §§ 16-27, for så vidt bestemmelserne angår § 2, stk. 1, nr. 6, og § 6, stk. 1-4, er ved bekendtgørelse nr. 423 af 23. maj 2001 sat i kraft den 6. juni 2001. § 2, stk. 1, nr. 4, litra c, samt § 1, § 2, stk. 2, § 3 og §§ 16-27, for så vidt bestemmelserne angår § 2, stk. 1, nr. 4, litra c, er ved bekendtgørelse nr. 840 af 21. september 2001 sat i kraft den 3. oktober 2001. § 2, stk. 1, nr. 7, samt § 1, § 2, stk. 2, § 3 og §§ 16-27, for så vidt bestemmelserne angår § 2, stk. 1, nr. 7, er ved bekendtgørelse nr. 940 af 31. oktober 2001 sat i kraft den 10. november 2001.

2) Lovens §§ 1, 2, 9 og 10 samt kapitel 7-9, for så vidt bestemmelserne angår §§ 1, 2, 9 og 10, er ved bekendtgørelse nr. 964 af 27. oktober 2000 ophævet den 1. november 2000. Lovens § 4, er ved bekendtgørelse nr. 317 af 7. maj 2001 ophævet den 16. maj 2001. Lovens §§ 7 og 8 samt kapitel 7-9, for så vidt bestemmelserne angår §§ 7 og 8, er ved bekendtgørelse nr. 950 af 31. oktober 2001 ophævet den 10. november 2001.

3) Loven er ved bekendtgørelse nr. 964 af 27. oktober 2000 ophævet den 1. november 2000.

4) Loven er ved bekendtgørelse nr. 964 af 27. oktober 2000 ophævet den 1. november 2000.

5) Lovens § 14, stk. 2, nr. 1-3, §§ 15-20, § 21 a, § 22, § 23, stk. 2-4, og §§ 24-26 b, er ved bekendtgørelse nr. 849 af 21. september 2001 ophævet den 6. oktober 2001. Lovens § 14, stk. 1, § 14, stk. 2, nr. 4, § 21 og § 23, stk. 1, er ved bekendtgørelse nr. 834 af 19. juli 2006 ophævet den 1. september 2006.

6) Loven er ved bekendtgørelse nr. 947 af 30. oktober 2001 ophævet den 1. december 2001.

7) § 4 i lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999, er ved bekendtgørelse nr. 317 af 7. maj 2001, udstedt i medfør af § 24, stk. 2, i lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven), ophævet den 16. maj 2001.

8) Lovens § 1, nr. 1, 3, 7, 9, 15, 17 og 19-27 er ved bekendtgørelse nr. 1179 af 7. december 2005 sat i kraft den 1. januar 2006.