Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om statsrevisorerne

Herved bekendtgøres lov om statsrevisorerne, jf. lov nr. 322 af 26. juni 1975, med de ændringer, der følger af lov nr. 461 af 1. juni 1994 og lov nr. 465 af 12. juni 1996.


§ 1. Folketinget vælger mindst 4 og højst 6 lønnede statsrevisorer og en stedfortræder for hver statsrevisor. Inden for den forannævnte ramme fastsættes antallet af statsrevisorer ved folketingsbeslutning.

§ 2. Statsregnskabet afgives til statsrevisorerne senest 6 måneder efter finansårets udløb.

Stk. 2. Statsrevisorerne gennemgår det årlige statsregnskab og påser, at samtlige statens indtægter er opført deri, og at ingen udgift er afholdt uden hjemmel i finansloven eller anden bevillingslov.

Stk. 3. Statsrevisorerne kontrollerer, at regnskabet er rigtigt, og at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. De vurderer, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

Stk. 4. Statsrevisorerne kan foretage undersøgelser og afgive beretninger om

  • 1) alle institutioner, foreninger, fonde m.v., der modtager kapitalindskud, tilskud, lån, garanti eller anden støtte fra staten eller en statsstøttet institution, eller som modtager bidrag, afgift eller anden indtægt i henhold til lov,
  • 2) alle selvstændige forvaltningssubjekter, der er oprettet ved lov, herunder bevillingslov, eller ved Folketingets Finansudvalgs tiltrædelse af en bevillingsansøgning, og
  • 3) alle interessentskaber og virksomheder, hvori staten, en af de i nr. 1 nævnte institutioner, foreninger, fonde m.v. eller en af de i nr. 2 nævnte selvstændige forvaltningssubjekter deltager som interessent eller personligt ansvarlig virksomhedsdeltager.

Stk. 5. Statsrevisorernes virksomhed omfatter ikke Danmarks Nationalbank i dens egenskab af centralbank.

Stk. 6. De i stk. 4 nævnte undersøgelser kan gennemføres, uanset hvilke regler om regnskabsaflæggelse og revision der er gældende for de pågældende institutioner m.v. Statsrevisorerne kan anmode rigsrevisor om at foretage lignende undersøgelser og afgive beretning herom til statsrevisorerne.

Stk. 7. Statsrevisorerne bistår folketingets udvalg med fremskaffelse af revisionsmæssige oplysninger.

§ 3. Statsrevisorerne er berettiget til at lægge de beretninger, der i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m. afgives af rigsrevisor, til grund for deres virksomhed i medfør af § 2.

§ 4. Statsrevisorerne kan ved besigtigelser og undersøgelser på stedet søge alle regnskabsmæssige oplysninger nærmere uddybet.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte regnskaber omfatter årsregnskaber med eventuelle koncernregnskaber og årsberetninger, periode- og delregnskaber samt relevant regnskabsmateriale, herunder bogføringsmateriale, ledelsens protokoller og lignende materiale, revisors protokoller og beretninger m.v., samt andet materiale og oplysninger, som efter statsrevisorernes skøn er af betydning for udførelsen af deres hverv.

Stk. 3. Enhver, som virker i offentlig tjeneste, har pligt til at meddele statsrevisorerne de oplysninger og aktstykker, som de anser fornødne for udøvelsen af deres hverv.

Stk. 4. Såfremt der efter stk. 3 afgives dokumenter, der er omfattet af bestemmelser om undtagelse af interne dokumenter fra retten til aktindsigt i lov om offentlighed i forvaltningen, vil sådanne dokumenter fortsat være undtaget fra aktindsigt efter afgivelsen til statsrevisorerne.

§ 5. Statsregnskabet forelægges folketinget til beslutning med statsrevisorernes endelige betænkning.

Stk. 2. Statsrevisorernes endelige betænkning over statsregnskabet omfatter de i § 18, stk. 2, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. omtalte oplysninger. Inden afgivelse af betænkning søger statsrevisorerne eventuelle tvivlsspørgsmål afklaret og redegør herfor i betænkningen.

Stk. 3. Skønner nogen af statsrevisorerne, at en sag, der omtales i den endelige betænkning, gør det påkrævet, at folketinget træffer en beslutning, afgives der indstilling herom i forbindelse med bemærkningerne til sagen.

§ 6. Nærmere bestemmelser om statsrevisorernes valg og virksomhed fastsættes ved folketingsbeslutning.

§ 7. Denne lov træder i kraft samtidig med lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Ved ikrafttrædelsen bortfalder lov nr. 95 af 4. april 1928 om revisionen af statsregnskabet, som ændret ved lov nr. 281 af 24. oktober 1953 og lov nr. 157 af 10. maj 1967. Lov nr. 461 af 1. juni 1994, hvorved statsrevisorernes kompetence til at foretage undersøgelser og afgive beretninger om visse institutioner m.v. udvidedes og statsrevisorerne kunne anmode rigsrevisor om at foretage lignende undersøgelser og afgive beretning herom til statsrevisorerne, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, men finder også anvendelse på regnskaber for perioder, der ligger forud for ikrafttrædelsen. Lov nr. 465 af 12. juni 1996, hvorved området for den statslige revision blev udvidet med bl.a. visse selvstændige forvaltningssubjekter og interessentskaber og reglerne om rigsrevisors adgang til regnskabsgennemgang og regnskabsmateriale blev ændret, så rigsrevisor fik direkte adgang til fuldt statsejede aktieselskaber og aktieselskaber, hvor staten har bestemmende indflydelse, bortset fra børsnoterede selskaber, og hvor der blev indført regler om muligt samarbejde med andre revisorer i visse tilfælde samt foretaget visse ændringer med hensyn til rigsrevisors rapportering og ministrenes redegørelser hertil, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, men finder også anvendelse på regnskaber for perioder, der ligger forud for ikrafttrædelsen.

Stk. 2. § 1, nr. 1 og 2, gælder ikke regnskaber, for hvilke der ved allerede gældende lov er fastsat særlige revisionsbestemmelser.

Finansministeriet, den 7. januar 1997

Mogens Lykketoft

Officielle noter

Ingen