Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opkrævning m.v. af indkomst- og formueskat


§ 1

I bekendtgørelse nr. 768 af 19. september 1995 om opkrævning m.v. af indkomst- og formueskat, som ændret ved bekendtgørelse nr. 761 af 20. august 1996, bekendtgørelse nr. 878 af 3. oktober 1996, bekendtgørelse nr. 1012 af 2. december 1996, bekendtgørelse nr. 1041 af 6. december 1996 og bekendtgørelse nr. 243 af 30. marts 1997, foretages følgende ændringer:

1. Bekendtgørelsens titel affattes således: »Bekendtgørelse om opkrævning af indkomstskat for personer m.v.«

2. I § 12, stk. 1, 3. pkt. tilføjes efter »(B-skat)»: », jf. dog § 12 B«.

3. Efter § 12 A indsættes som ny § 12 B :

»Foreløbig skat, der efter § 12, stk. 1, 3. pkt., skal opkræves ved skattebillet (B-skat), opkræves dog ved indeholdelse i A-indkomsten, såfremt

  • 1) den skattepligte ikke har foreløbige arbejdsmarkedsbidrag til opkrævning, jf. § 12 i lov om arbejdsmarkedsfonde,
  • 2) de overskydende skattebeløb jf. § 12, stk. 1, 3. pkt. (B-skatten) ikke overstiger 15.000 kr.,
  • 3) indeholdelsesprocenten derved ikke forhøjes med mere end 5 pct. point i forhold til indeholdelsesprocenten som fastsat efter reglerne i den årlige bekendtgørelse om forskudsregistrering, og
  • 4) indeholdelsesprocenten derved ikke overstiger det skrå skatteloft, jf. personskattelovens § 19, med tillæg af kirkeskatteprocenten.

Stk. 2. Skattepligtige, hvis indeholdelsesprocent er forhøjet som følge af indregning af B-skat i indeholdelsesprocenten, kan anmode skattemyndighederne om at blive undtaget fra reglen i stk. 1.

Stk. 3. Skattepligtige, der opfylder betingelserne i stk. 1, bortset fra nr. 2 og 3, men som ønsker at overskydende skattebeløb opkræves ved indeholdelse i A-indkomsten, kan anmode skattemyndighederne om at få foretaget sådan indeholdelse.

Stk. 4. Anmodninger efter stk. 2 og 3 kan ikke fremsættes efter den 1. oktober i indkomståret.«.

§ 2

Bekendtgørelsen har virkning fra og med forskudsregistreringen for 1998.

Skatteministereiet, den 24. maj 1997

Carsten Koch

/ Kaj Lotz

Officielle noter

Ingen