Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om forsikringsvirksomhed, lov om banker og sparekasser m.v., realkreditloven, lov om værdipapirhandel m.v., lov om fondsmæglerselskaber, lov om tilsyn med firmapensionskasser, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Ledelsesregler, placeringsregler m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om forsikringsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 746 af 6. august 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, indsættes efter nr. 8 som nyt nummer:

 • »9) den virksomhed, der måtte blive udøvet af krigsforsikringsinstituttet efter lov om krigsforsikring af skibe.«

2. § 5, stk. 1, nr. 3, ophæves.

3. I § 30, stk. 1, nr. 7, indsættes efter »ansættelse«: »eller i forbindelse med virksomhedsoverdragelse eller virksomhedsomdannelse«.

4. § 90 affattes således:

» § 90. Direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt interne revisions- og vicerevisionschefer i et forsikringsselskab må ikke for egen regning udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Det samme gælder for andre ledende medarbejdere med et særligt ansvar for fonds- eller valutafunktioner.

Stk. 2 . Bestyrelsen er forpligtet til at udarbejde interne retningslinjer for, hvilke andre medarbejdere der ikke for egen regning må udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Retningslinjerne skal omfatte ledende medarbejdere med ansvar for fonds-, valuta- eller kreditfunktioner, der ikke er omfattet af stk. 1.

Stk. 3 . Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om, hvilke formuedispositioner der udgør spekulationsforretninger.«

5. Efter § 90 indsættes:

» § 91. Uden bestyrelsens godkendelse, som skal indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol, og hvoraf det skal fremgå, at bestemmelserne i §§ 142-144 er iagttaget, må et forsikringsselskab ikke bevilge engagement til eller modtage sikkerhedsstillelse fra

 • 1) bestyrelsesmedlemmer og direktører i forsikringsselskabet eller
 • 2) selskaber, hvori den i nr. 1 nævnte personkreds er direktører eller bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte engagementer m.v. skal bevilges i henhold til forsikringsselskabets sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår. Forsikringsselskabets valgte revision skal i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet afgive erklæring om, hvorvidt kravene i 1. pkt. er opfyldt.

Stk. 3. Direktionen og bestyrelsen skal i særlig grad overvåge forsvarligheden og forløbet af de i stk. 1 nævnte engagementer. Det samme gælder for engagementer med medlemmer af repræsentantskabet samt selskaber, i hvilke disse er direktører eller bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt., gælder også engagementer med personer, der er knyttet til direktører ved ægteskab, slægts- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller som søskende, og med selskaber, for hvilke sådanne personer er direktører.

Stk. 5. For andre medarbejdere omfattet af personkredsen i § 90, stk. 1, skal selskabets bestyrelse udarbejde nærmere retningslinjer om godkendelse af engagementer med og sikkerhedsstillelser fra disse medarbejdere.

Stk. 6. En direktør kan ikke bestride hverv som direktør i et forsikringsselskab, såfremt den pågældende har anmeldt betalingsstandsning, er under konkursbehandling, har indgivet begæring om gældssanering, eller der er indledt forhandling om tvangsakkord.

§ 91 a. Bestyrelsen skal for direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede udarbejde retningslinjer om indberetning af formuedispositioner omfattet af de særlige undtagelser, som fremgår af bekendtgørelsen udstedt i medfør af § 90, stk. 3.

Stk. 2. På baggrund af de foretagne indberetninger skal den valgte revision i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet afgive erklæring om, hvorvidt indberetningerne har givet anledning til bemærkninger, jf. § 90, stk. 3.

§ 92. Den valgte revision skal en gang om året gennemgå forsikringsselskabets interne retningslinjer vedrørende godkendelse og indberetning efter § 91, stk. 5, og § 91 a, stk. 1, og afgive erklæring i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet om, hvorvidt selskabets forretningsgange på dette område er betryggende.

§ 92 a. Direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt interne revisions- og vicerevisionschefer må ikke eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed eller som bestyrelsesmedlem, funktionær eller på anden måde deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed end forsikringsselskabet, jf. dog §§ 92 b-92 g. De kan dog eje, drive og deltage i administrationen af fast ejendom. Endvidere kan direktører med bestyrelsens tilladelse midlertidigt eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed, som de ejer ved tiltrædelsen af deres stilling i forsikringsselskabet eller senere arver, hvis en umiddelbar afhændelse af erhvervsvirksomheden vil være forbundet med et økonomisk tab. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt interne revisions- og vicerevisionschefer.

Stk. 2. Forbudet i stk. 1 gælder ikke for hverv i foreninger, institutioner, råd, nævn og lignende, der ikke har til formål at fremme deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift.

Stk. 3. I forsikringsselskaber, hvor direktøren er eneste ansatte eller ikke har fuldtidsbeskæftigelse, finder stk. 1 ikke anvendelse.

Stk. 4. De interne revisions- og vicerevisionschefer kan uanset stk. 1 være intern revisions- og vicerevisionschef i andre virksomheder inden for koncernen eller i administrationsfællesskabet efter de regler, der er fastsat i henhold til § 190, stk. 4.

§ 92 b. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i et datterselskab af forsikringsselskabet, i et datterselskab af forsikringsselskabets moderselskab eller i et selskab, der indgår i et administrationsfællesskab med flere forsikringsselskaber. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede.

Stk. 2. Tilsvarende gælder, hvor flere forsikringsselskaber, pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller investerings- eller specialforeninger i forening ejer et selskab, der udøver virksomhed, som et forsikringsselskab må drive gennem et datterselskab, eller virksomhed, der er accessorisk til forsikringsvirksomhed.

Stk. 3. Endvidere kan bestyrelsen tillade, at direktører kan være bestyrelsesmedlem i et kapitalformidlingsaktieselskab, jf. § 6, stk. 3. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Samtlige tilladelser givet af bestyrelsen i medfør af stk. 1-3 skal fremgå af bestyrelsens forhandlingsprotokol.

Stk. 5. Forsikringsselskabets årsregnskab skal indeholde oplysning om de i stk. 1-3 nævnte hverv, som bestyrelsen har godkendt, jf. § 124, stk. 6. Endvidere skal den valgte revision gennemgå og afgive erklæring i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet om, hvorvidt engagementer indgået med de selskaber, hvor hvervet bestrides, kan anses for ydet på forsikringsselskabets sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår.

§ 92 c. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i et forsikringsselskab, et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et fondsmæglerselskab eller en investerings- eller specialforening, der ikke indgår i koncern med forsikringsselskabet, jf. dog § 92 g. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede. Den pågældende må dog ikke varetage hvervet som bestyrelsesformand.

Stk. 2. Hvervet kan kun bestrides, såfremt der ikke er personsammenfald for flertallet af medlemmerne i bestyrelsen for det pågældende selskab og forsikringsselskabets bestyrelse.

Stk. 3. § 92 b, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse.

§ 92 d. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i andre erhvervsvirksomheder end de i §§ 92 b og 92 c nævnte institutter og virksomheder bortset fra forsikringsselskabets moderselskab, jf. dog § 92 g. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede.

Stk. 2. Hvervet kan kun bestrides, såfremt forsikringsselskabet eller selskaber, der indgår i koncern eller administrationsfællesskab med forsikringsselskabet, ikke har eller indgår engagementer med de i stk. 1 nævnte erhvervsvirksomheder eller virksomheder, der indgår i koncern med disse erhvervsvirksomheder. Undtaget herfra er engagement i form af kapitalandele.

Stk. 3. Uden bestyrelsens godkendelse må et forsikringsselskab ikke indgå forsikringsaftale med de i stk. 1 nævnte erhvervsvirksomheder eller virksomheder, der indgår i koncern med disse erhvervsvirksomheder. Bestyrelsen skal påse, at forsikringsaftalen indgås i henhold til forsikringsselskabets normale forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår.

Stk. 4. § 92 b, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse.

§ 92 e. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i de i § 7 i lov om værdipapirhandel m.v. nævnte selskaber, jf. dog § 92 g. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede.

Stk. 2. § 92 b, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse.

§ 92 f. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være direktør i andre forsikringsselskaber, ejendomsselskaber, investeringsselskaber og selskaber, der udøver accessorisk virksomhed til forsikringsselskabets, når selskabet indgår i koncern eller administrationsfællesskab med forsikringsselskabet. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede. Bestyrelsen kan endvidere give tilladelse til, at en direktør kan være direktør i et administrationsselskab, der er oprettet af flere forsikringsselskaber med henblik på fælles administration.

Stk. 2. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør i et forsikringsselskab kan være direktør i et moderselskab, hvis aktivitet udelukkende eller hovedsagelig består i at besidde kapitalandele i forsikringsselskabet.

Stk. 3. § 92 b, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse.

§ 92 g. En direktør, vicedirektør, underdirektør og en dermed ligestillet kan højst være medlem af 10 bestyrelser i de erhvervsvirksomheder, der er omfattet af §§ 92 c-92 e, heraf 5 bestyrelser i erhvervsvirksomheder, der er børsnoterede eller har en egenkapital på over 50 mio. kr.

Stk. 2. Begrænsningen i stk. 1 og § 92 c, stk. 1, 3. pkt., gælder ikke for hverv i en investeringsforening eller specialforening, som et forsikringsselskab alene eller sammen med andre forsikringsselskaber er medlem af, og hvor kun disse er medlemmer.«

6. § 93, stk. 1, affattes således:

»Bestyrelsen vælger selv sin formand, medmindre andet er bestemt i vedtægterne. Ved stemmelighed afgøres valg ved lodtrækning. Hvervet som bestyrelsesmedlem kan ikke forenes med stillingen som direktør i selskabet. Dog kan bestyrelsen i en direktørs forfald midlertidigt beskikke et af sine medlemmer eller et medlem af repræsentantskabet som direktør. Den pågældende kan i så fald ikke udøve stemmeret i de nævnte organer.«

7. I § 124 indsættes som stk. 5 og 6:

»Stk. 5. I en note til årsregnskabet skal der samlet gives oplysninger om forsikringsselskabets engagementer med og sikkerhedsstillelser fra henholdsvis bestyrelsen og direktionen, jf. § 91, stk. 1. Oplysningerne skal vedrøre samtlige engagementer og sikkerhedsstillelser i det pågældende regnskabsår.

Stk. 6. I en note til årsregnskabet skal der gives oplysninger om hverv, som bestyrelsen har godkendt, jf. §§ 92 b-92 f. Hverv kan oplyses samlet i et moderselskabs eller administrationsselskabs årsregnskab i koncerner eller administrationsselskaber, hvor en direktør varetager flere direktørhverv. Oplysningerne, som skal vedrøre samtlige hverv i det pågældende regnskabsår, skal omfatte en angivelse af hvervet samt navnet på den pågældende, som har påtaget sig dette.«

8. § 180, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Mindst en af revisorerne skal være statsautoriseret. De øvrige revisorer skal enten være statsautoriserede eller registrerede.«

9. § 180, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

10. § 181, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Et forsikringsselskab eller selskaber inden for samme koncern må ikke bevilge engagement til eller modtage sikkerhedsstillelse fra den valgte revision eller den interne revisions- eller vicerevisionschef.«

11. § 211, stk. 5, affattes således:

» Stk. 5. Aktieselskabslovens bestemmelser om filialer af udenlandske aktieselskaber finder anvendelse på de i stk. 1 nævnte filialer.«.

12. I § 219 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Aktieselskabslovens bestemmelser om filialer af udenlandske aktieselskaber finder anvendelse på filialer af udenlandske forsikringsselskaber, som ikke er omfattet af § 211, stk. 1.«

13. § 237, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Finanstilsynet påser overholdelsen af denne lov og af de bestemmelser, der er udstedt i medfør af loven, undtagen § 90, stk. 1 og 3.«

14. § 239 affattes således:

» § 239. § 51 i lov om banker og sparekasser m.v. finder tilsvarende anvendelse på medarbejdere i Finanstilsynet, når det gælder tilsynets virksomhed efter nærværende lov.«

15. I § 260, stk. 1, 1. pkt., udgår »§ 90, stk. 2 og 3, § 142, stk. 1, § 143, § 144, stk. 1 og 3,» og »§ 181, stk. 2, 1. pkt.,», og efter »§ 124,» indsættes: »stk. 1-4, ».

16. I § 260, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »§ 90, stk. 1«,: »og stk. 2, § 91, § 91 a, § 92, § 92 a, stk. 1, § 92 b, § 92 c, § 92 d, § 92 e, § 92 f, § 92 g, § 124, stk. 5 og 6, § 142, stk. 1, § 143, § 144, stk. 1 og 3, og § 181, stk. 2, 1. pkt.«

17. § 261 affattes således:

» § 261. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

I lov om banker og sparekasser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 730 af 6. august 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 6 a, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Aktieselskabslovens bestemmelser om filialer af udenlandske aktieselskaber finder anvendelse på de i stk. 1 nævnte filialer.«

2. § 6 c, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Aktieselskabslovens bestemmelser om filialer af udenlandske aktieselskaber finder anvendelse på de i 1. pkt. nævnte filialer.«

3. I § 7 e ændres »§ 19, stk. 4« til: »§§ 19-19 b«.

4. I § 7 e ændres »§ 31, stk. 1, 2, 4 og 5« til: »§ 31, stk. 1, 2 og 4-6«.

5. I § 7 f, stk. 2, ændres »§ 19, stk. 4« til: »§§ 19-19 b«.

6. I § 15 f, stk. 4, ændres »§ 19« til: »§§ 19-19 h«.

7. § 19 affattes således:

» § 19. Direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt interne revisions- og vicerevisionschefer i et pengeinstitut må ikke for egen regning udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Det samme gælder for andre ledende medarbejdere med et særligt ansvar for fonds- eller valutafunktioner.

Stk. 2. Bestyrelsen er forpligtet til at udarbejde interne retningslinjer for, hvilke andre medarbejdere der ikke for egen regning må udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Retningslinjerne skal omfatte ledende medarbejdere med ansvar for fonds-, valuta- eller kreditfunktioner, der ikke er omfattet af stk. 1.

Stk. 3 . Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om, hvilke formuedispositioner der udgør spekulationsforretninger.«

8. Efter § 19 indsættes:

» § 19 a. Uden bestyrelsens godkendelse, som skal indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol, må et pengeinstitut ikke bevilge engagement til eller modtage sikkerhedsstillelse fra

 • 1) bestyrelsesmedlemmer og direktører i pengeinstituttet eller
 • 2) selskaber, hvori den i nr. 1 nævnte personkreds er direktører eller bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte engagementer m.v. skal bevilges i henhold til pengeinstituttets sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår. Pengeinstituttets valgte revision skal i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet afgive erklæring om, hvorvidt kravene i 1. pkt. er opfyldt.

Stk. 3. Direktionen og bestyrelsen skal i særlig grad overvåge forsvarligheden og forløbet af de i stk. 1 nævnte engagementer. Det samme gælder i banker og andelskasser for engagementer med medlemmer af repræsentantskabet samt selskaber, i hvilke disse er direktører eller bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt., gælder også engagementer med personer, der er knyttet til direktører ved ægteskab, slægts- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller som søskende, og med selskaber, for hvilke sådanne personer er direktører.

Stk. 5. For andre medarbejdere omfattet af personkredsen i § 19, stk. 1, skal pengeinstituttets bestyrelse udarbejde nærmere retningslinjer om godkendelse af engagementer med og sikkerhedsstillelser fra disse medarbejdere.

Stk. 6. En direktør kan ikke bestride hverv som direktør i et pengeinstitut, såfremt den pågældende har anmeldt betalingsstandsning, er under konkursbehandling, har indgivet begæring om gældssanering, eller der er indledt forhandling om tvangsakkord.

Stk. 7. Bestyrelsen kan beslutte, at bogholderi- og kassefunktion varetages af samme person, når revisionen erklærer, at forretningsgangene er sikkerhedsmæssigt betryggende. Bestyrelsens beslutninger og revisionens erklæringer skal indføres i forhandlingsprotokollen, og genpart heraf skal samtidig indsendes til Finanstilsynet til orientering.

§ 19 b. Bestyrelsen skal for direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede udarbejde retningslinjer om indberetning af formuedispositioner omfattet af de særlige undtagelser, som fremgår af bekendtgørelsen udstedt i medfør af § 19, stk. 3.

Stk. 2. På baggrund af de foretagne indberetninger skal den valgte revision i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet afgive erklæring om, hvorvidt indberetningerne har givet anledning til bemærkninger, jf. § 19, stk. 3.

Stk. 3. Den valgte revision skal en gang om året gennemgå pengeinstituttets interne retningslinjer vedrørende godkendelse og indberetning efter stk. 1 og § 19 a, stk. 5, og afgive erklæring i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet om, hvorvidt instituttets forretningsgange på dette område er betryggende.

§ 19 c. Direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede, interne revisions- og vicerevisionschefer samt filialbestyrere må ikke eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed eller som bestyrelsesmedlem, funktionær eller på anden måde deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed end pengeinstituttet, jf. dog §§ 19 d-19 h. De kan dog eje, drive og deltage i administrationen af fast ejendom. Endvidere kan direktører med bestyrelsens tilladelse midlertidigt eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed, som de ejer ved tiltrædelsen af deres stilling i pengeinstituttet eller senere arver, hvis en umiddelbar afhændelse af erhvervsvirksomheden vil være forbundet med et økonomisk tab. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede, interne revisions- og vicerevisionschefer samt filialbestyrere.

Stk. 2. Forbudet i stk. 1 gælder ikke for hverv i foreninger, institutioner, råd, nævn og lignende, der ikke har til formål at fremme deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift.

Stk. 3. I pengeinstitutter, hvor direktøren er eneste ansatte eller ikke har fuldtidsbeskæftigelse, finder stk. 1 ikke anvendelse.

Stk. 4. De interne revisions- og vicerevisionschefer kan uanset stk. 1 være intern revisions- og vicerevisionschef i andre virksomheder inden for koncernen efter de regler, der er fastsat i henhold til § 34, stk. 5.

§ 19 d. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i et datterselskab af pengeinstituttet eller et datterselskab af pengeinstituttets moderselskab, der driver virksomhed, som pengeinstituttet kan drive gennem et datterselskab. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt filialbestyrere.

Stk. 2. Tilsvarende gælder, hvor flere pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber eller investerings- eller specialforeninger i forening ejer et selskab, der udøver virksomhed, som et pengeinstitut må drive gennem et datterselskab, eller virksomhed, der er accessorisk til pengeinstitutvirksomhed.

Stk. 3. Samtlige tilladelser givet af bestyrelsen i medfør af stk. 1 og 2 skal fremgå af bestyrelsens forhandlingsprotokol.

Stk. 4. Pengeinstituttets årsregnskab skal indeholde oplysning om de i stk. 1 og 2 nævnte hverv, som bestyrelsen har godkendt, jf. § 31, stk. 7. Endvidere skal den valgte revision gennemgå og afgive erklæring i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet om, hvorvidt engagementer indgået med de selskaber, hvor hvervet bestrides, kan anses for ydet på pengeinstituttets sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår.

§ 19 e. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et forsikringsselskab eller et fondsmæglerselskab, der ikke indgår i koncern med pengeinstituttet, jf. dog § 19 h. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt filialbestyrere. Den pågældende må dog ikke varetage hvervet som bestyrelsesformand.

Stk. 2. Bestyrelsen eller direktionen kan kun give tilladelse til hvervet, hvis pengeinstituttet har erhvervet en kapitalandel på mindst 10 pct. i det pågældende selskab.

Stk. 3. Hvervet kan kun bestrides, såfremt der ikke er personsammenfald for flertallet af medlemmerne i bestyrelsen for det pågældende selskab og pengeinstituttets bestyrelse.

Stk. 4. § 19 d, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 19 f. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i de i § 7 i lov om værdipapirhandel m.v. nævnte selskaber, jf. dog § 19 h. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt filialbestyrere.

Stk. 2. § 19 d, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 19 g. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør i et pengeinstitut kan være direktør i et moderselskab, hvis aktivitet udelukkende eller hovedsagelig består i at besidde kapitalandele i pengeinstituttet.

Stk. 2. § 19 d, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 19 h. En direktør, vicedirektør, underdirektør og en dermed ligestillet samt en filialbestyrer kan højst være medlem af 10 bestyrelser i de erhvervsvirksomheder, der er omfattet af §§ 19 e og 19 f, heraf 5 bestyrelser i erhvervsvirksomheder, der er børsnoterede eller har en egenkapital på over 50 mio. kr.«

9. § 22, stk. 1, nr. 7, 2. og 3. pkt., affattes således:

»Erhvervelse af egne beviser til eje skal godkendes af Finanstilsynet i henhold til nr. 1. Dog kan et pengeinstitut uden Finanstilsynets godkendelse erhverve egne beviser til eje op til i alt 2 pct. af den udstedte kapital.«

10. I § 31 indsættes som stk. 6 og 7:

»Stk. 6. I en note til årsregnskabet skal der samlet gives oplysninger om pengeinstituttets engagementer med og sikkerhedsstillelser fra henholdsvis bestyrelsen og direktionen, jf. § 19 a, stk. 1. Oplysningerne skal vedrøre samtlige engagementer og sikkerhedsstillelser i det pågældende regnskabsår.

Stk. 7. I en note til årsregnskabet skal der gives oplysninger om hverv, som bestyrelsen har godkendt, jf. §§ 19 d-19 g. Oplysningerne, som skal vedrøre samtlige hverv i det pågældende regnskabsår, skal omfatte en angivelse af hvervet samt navnet på den pågældende, som har påtaget sig dette.«

11. § 34, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»De øvrige revisorer skal enten være statsautoriserede eller registrerede.«

12. § 34, stk. 10, affattes således:

»Stk. 10. Et pengeinstitut eller selskaber inden for samme koncern må ikke bevilge engagement til eller modtage sikkerhedsstillelse fra den valgte revision eller den interne revisions- eller vicerevisionschef.«

13. I § 37 a, stk. 9, indsættes efter »§§ 21,»: »21 a,».

14. § 42 b, stk. 1, nr. 2-4, affattes således:

 • »2) I obligationer, herunder indeksobligationer, skatkammerbeviser og erhvervsobligationer udstedt eller garanteret af den danske stat eller andre medlemsstater inden for Den Europæiske Union eller af stater, som Unionen har indgået aftale med.
 • 3) I aktier, tegningsretter og aktieretter til aktier, konvertible obligationer og erhvervsobligationer, jf. dog stk. 4.
 • 4) I andele i investeringsforeninger og specialforeninger, jf. § 1 og § 2, stk. 2, nr. 1-3, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger.«

15. I § 42 b, stk. 1, indsættes som nr. 7 og 8:

 • »7) I andele i erhvervsudviklingsforeninger, jf. § 2, stk. 2, nr. 4, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger.
 • 8) I unoterede aktier og erhvervsobligationer, der omsættes på en autoriseret markedsplads, jf. § 40, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. eller et andet reguleret marked, der er offentligt anerkendt, regelmæssigt arbejdende og åbent for offentligheden, jf. dog stk. 4.«

16. § 42 b, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. De i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte aktiver skal være optaget til notering på en fondsbørs. Såfremt fondsbørsen ikke befinder sig i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med, skal fondsbørsen være godkendt af Finanstilsynet. Opsparingen kan endvidere anbringes i nyemitterede værdipapirer, såfremt der i emissionsbestemmelserne gives tilsagn om, at der vil blive fremsat begæring om optagelse til notering på en fondsbørs efter 1. eller 2. pkt. Såfremt der ikke et år fra emissionen er opnået tilladelse til optagelse til notering, skal værdipapirerne afhændes straks.«

17. § 42 b, stk. 4 og 5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Opsparing kan ikke anbringes i aktier, tegningsretter eller aktieretter til aktier i selskaber, der har som formål eller som et af sine formål at give brugsrettigheder, rabatter eller lignende rettigheder til aktionærer, der for pensionsmidler erhverver aktier med sådanne rettigheder i selskabet. Dette gælder dog ikke, hvis rettigheden først kan udnyttes efter pensioneringstidspunktet eller er omfattet af indberetningspligten efter skattekontrollovens § 8 H.

Stk. 5. Anvendes midler i særskilte depoter til anbringelse i de i stk. 1, nr. 3 og 5, nævnte aktiver, må værdien af værdipapirer udstedt af en enkelt emittent ikke overstige 20 pct. af de samlede midler. Et beløb svarende til det efter lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. tilladte årlige indskud på en kapitalpensionsordning kan dog altid anbringes i værdipapirer udstedt af en enkelt emittent.

Stk. 6. Op til 20 pct. af midler i særskilte depoter kan anbringes i de i stk. 1, nr. 7 og 8, nævnte aktiver. Værdien af de i stk. 1, nr. 8, nævnte værdipapirer udstedt af en enkelt emittent må dog ikke overstige 5 pct. Et beløb svarende til det efter lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. tilladte årlige indskud på en kapitalpensionsordning kan dog altid anbringes i de nævnte aktiver. Opsparingen kan ikke anbringes i aktier, hvorved pensionsopspareren opnår mere end 50 pct. af stemmeretten eller 50 pct. af aktiekapitalen i selskabet.

Stk. 7. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for anbringelse i værdipapirer, herunder om registrering i en værdipapircentral, kontoudskrifter, værdiopgørelse og deponering.«

18. § 49, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Finantilsynet påser overholdelsen af denne lov og af de bestemmelser, der er udstedt i medfør af loven, undtagen § 19, stk. 1 og 3.«

19. I § 49, stk. 1, 2. pkt. , ændres »stk. 2-4« til: »stk. 2-5«.

20. I § 50 b, stk. 5, ændres »nr. 10« til: »nr. 11«.

21. § 51 affattes således:

»§ 51. Medarbejdere i Finanstilsynet må ikke være medlem af direktion, bestyrelse eller repræsentantskab eller være ansat i virksomheder under tilsyn af Finanstilsynet eller i disses organisationer. De må heller ikke uden tilladelse fra økonomiministeren eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed eller deltage i ledelsen eller driften af en erhvervsvirksomhed. De kan dog eje, drive og deltage i administrationen af fast ejendom.

Stk. 2. Medarbejdere i Finanstilsynet må ikke for egen regning udføre eller deltage i spekulationsforretninger, jf. § 19, stk. 3. Økonomiministeren skal for direktør, vicedirektører og dermed ligestillede udarbejde retningslinjer om indberetning af formuedispositioner omfattet af de særlige undtagelser, som fremgår af bekendtgørelsen udstedt i medfør af § 19, stk. 3.

Stk. 3. Direktøren for Finanstilsynet må ikke uden økonomiministerens tilladelse indgå engagement med eller stille sikkerhed over for pengeinstitutter. For andre medarbejdere udarbejder økonomiministeren nærmere retningslinjer for godkendelse af engagementer med og sikkerhedsstillelser over for pengeinstitutter. Retningslinjerne kan foreskrive forskellige godkendelsesprocedurer for de enkelte medarbejderkategorier.

22. I § 52 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på de i § 50, stk. 3, omtalte filialer.«

23. § 54, stk. 1, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Overtrædelse af bestemmelserne i § 1, stk. 3, 5 og 7, § 1 a, §§ 2, 4 og 4 a, § 6, stk. 1, § 7 b, stk. 1, 6, 7 og 8, § 7 c, stk. 1, § 11, stk. 6, § 15 d, stk. 1, § 15 e, stk. 3, § 15 f, stk. 3, § 15 k, stk. 1, § 18 og § 18 a, stk. 1, § 19, stk. 1 og 2, § 19 a, § 19 b, § 19 c, stk. 1, § 19 d, § 19 e, § 19 f, § 19 g, § 19 h, § 20, § 21, stk. 3, § 22, stk. 3, § 23, stk. 1-4, § 23 a, stk. 1-4, §§ 24 og 25, § 27, stk. 1, § 28, stk. 2, § 29, jf. §§ 30-33, § 34, stk. 1, 7, 8, 9 og 10, § 35, § 37, stk. 5, §§ 38, 39, 39 a og 41 a, §§ 47 og 48, § 49, stk. 5, 3. pkt., § 50, stk. 2, og § 51 straffes med bøde eller hæfte, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter borgerlig straffelov. Overtrædelse af bestemmelserne i § 42 a, stk. 1, og § 42 b, stk. 1-6, straffes med bøde.«

24. § 54, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

25. I § 56, stk. 9, ændres »§ 19, stk. 5« til: »§ 19 c, stk. 1«.

§ 3

I realkreditloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 924 af 23. oktober 1996, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 314 af 14. maj 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 1 og 3, indsættes efter »Et udenlandsk kreditinstitut«: », der er meddelt tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med,».

2. § 12, stk. 6, 2. pkt., ophæves.

3. I § 12 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7 . Aktieselskabslovens bestemmelser om filialer af udenlandske aktieselskaber finder anvendelse på de i stk. 1, 4 og 6 nævnte filialer.«

Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 8 og 9.

4. I § 12, stk. 8, der bliver stk. 9, udgår », 1. pkt.,».

5. § 18, stk. 2 og 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 2.

6. Efter § 18 indsættes:

» § 18 a. Direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt interne revisions- og vicerevisionschefer i et realkreditinstitut må ikke for egen regning udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Det samme gælder for andre ledende medarbejdere med et særligt ansvar for fonds- eller valutafunktioner.

Stk. 2. Bestyrelsen er forpligtet til at udarbejde interne retningslinjer for, hvilke andre medarbejdere der ikke for egen regning må udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Retningslinjerne skal omfatte ledende medarbejdere med ansvar for fonds-, valuta- eller kreditfunktioner, der ikke er omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om, hvilke formuedispositioner der udgør spekulationsforretninger.

§ 18 b. Uden bestyrelsens godkendelse, som skal indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol, må et realkreditinstitut ikke bevilge engagement til

 • 1) bestyrelsesmedlemmer og direktører i realkreditinstituttet eller
 • 2) selskaber, hvori den i nr. 1 nævnte personkreds er direktører eller bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte engagementer skal bevilges i henhold til realkreditinstituttets sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår. Realkreditinstituttets valgte revision skal i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet afgive erklæring om, hvorvidt kravene i 1. pkt. er opfyldt.

Stk. 3. Direktionen og bestyrelsen skal i særlig grad overvåge forsvarligheden og forløbet af de i stk. 1 nævnte engagementer.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., gælder også engagementer med personer, der er knyttet til direktører ved ægteskab, slægts- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller som søskende, og med selskaber, for hvilke sådanne personer er direktører.

Stk. 5. For andre medarbejdere omfattet af personkredsen i § 18 a, stk. 1, skal realkreditinstituttets bestyrelse udarbejde nærmere retningslinjer om godkendelse af engagementer med disse medarbejdere.

Stk. 6. En direktør kan ikke bestride hverv som direktør i et realkreditinstitut, såfremt den pågældende har anmeldt betalingsstandsning, er under konkursbehandling, har indgivet begæring om gældssanering, eller der er indledt forhandling om tvangsakkord.

Stk. 7. Et realkreditinstitut eller selskaber inden for samme koncern må ikke bevilge engagement til eller modtage sikkerhedsstillelse fra den valgte revision eller den interne revisions- eller vicerevisionschef.

§ 18 c. Bestyrelsen skal for direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede udarbejde retningslinjer om indberetning af formuedispositioner omfattet af de særlige undtagelser, som fremgår af bekendtgørelsen udstedt i medfør af § 18 a, stk. 3.

Stk. 2. På baggrund af de foretagne indberetninger skal den valgte revision i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet afgive erklæring om, hvorvidt indberetningerne har givet anledning til bemærkninger, jf. § 18 a, stk. 3.

Stk. 3. Den valgte revision skal en gang om året gennemgå realkreditinstituttets interne retningslinjer vedrørende godkendelse og indberetning efter stk. 1 og § 18 b, stk. 5, og afgive erklæring i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet om, hvorvidt instituttets forretningsgange på dette område er betryggende.

§ 18 d. Direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt interne revisions- og vicerevisionschefer må ikke eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed eller som bestyrelsesmedlem, funktionær eller på anden måde deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed end realkreditinstituttet, jf. dog §§ 18 e-18 i. De kan dog eje, drive og deltage i administrationen af fast ejendom. Endvidere kan direktører med bestyrelsens tilladelse midlertidigt eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed, som de ejer ved tiltrædelsen af deres stilling i realkreditinstituttet eller senere arver, hvis en umiddelbar afhændelse af erhvervsvirksomheden vil være forbundet med et økonomisk tab. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt interne revisions- og vicerevisionschefer.

Stk. 2. Forbudet i stk. 1 gælder ikke for hverv i foreninger, institutioner, råd, nævn og lignende, der ikke har til formål at fremme deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift.

Stk. 3. De interne revisions- og vicerevisionschefer kan uanset stk. 1 være intern revisions- og vicerevisionschef i andre virksomheder inden for koncernen efter de regler, der er fastsat i henhold til § 90, stk. 5.

§ 18 e. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i et datterselskab af realkreditinstituttet eller et datterselskab af realkreditinstituttets moderselskab, der driver virksomhed, som realkreditinstituttet kan drive gennem et datterselskab. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede.

Stk. 2. Tilsvarende gælder, hvor flere realkreditinstitutter, pengeinstitutter, forsikringsselskaber eller investerings- eller specialforeninger i forening ejer et selskab, der udøver virksomhed, som et realkreditinstitut må drive gennem et datterselskab, eller virksomhed, der er accessorisk til realkreditvirksomhed.

Stk. 3. Samtlige tilladelser givet af bestyrelsen i medfør af stk. 1 og 2 skal fremgå af bestyrelsens forhandlingsprotokol.

Stk. 4. Realkreditinstituttets årsregnskab skal indeholde oplysning om de i stk. 1 og 2 nævnte hverv, som bestyrelsen har godkendt, jf. § 89, stk. 5. Endvidere skal den valgte revision gennemgå og afgive erklæring i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet om, hvorvidt engagementer indgået med de selskaber, hvor hvervet bestrides, kan anses for ydet på realkreditinstituttets sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår.

§ 18 f. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i et realkreditinstitut, et pengeinstitut, et forsikringsselskab eller et fondsmæglerselskab, der ikke indgår i koncern med realkreditinstituttet, jf. dog § 18 i. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede. Den pågældende må dog ikke varetage hvervet som bestyrelsesformand.

Stk. 2. Bestyrelsen eller direktionen kan kun give tilladelse til hvervet, hvis realkreditinstituttet har erhvervet en kapitalandel på mindst 10 pct. i det pågældende selskab.

Stk. 3. Hvervet kan kun bestrides, såfremt der ikke er personsammenfald for flertallet af medlemmerne i bestyrelsen for det pågældende selskab og realkreditinstituttets bestyrelse.

Stk. 4. § 18 e, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 18 g. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i de i § 7 i lov om værdipapirhandel m.v. nævnte selskaber, jf. dog § 18 i. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede.

Stk. 2. § 18 e, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 18 h. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør i et realkreditinstitut kan være direktør i et moderselskab, en fond eller forening, hvis aktivitet udelukkende eller hovedsagelig består i at besidde kapitalandele i realkreditinstituttet.

Stk. 2 . Bestyrelsen kan tillade, at en direktør i et realkreditinstitut kan være direktør i en fond eller forening, hvis aktivitet udelukkende eller hovedsagelig består i at besidde kapitalandele i realkreditinstituttets holdingselskab.

Stk. 3. § 18 e, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 18 i. En direktør, vicedirektør, underdirektør og en dermed ligestillet kan højst være medlem af 10 bestyrelser i de erhvervsvirksomheder, der er omfattet af §§ 18 f og 18 g, heraf 5 bestyrelser i erhvervsvirksomheder, der er børsnoterede eller har en egenkapital på over 50 mio. kr.«

7. I § 40 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Når betingelserne for at udbetale lånet i øvrigt er opfyldt, kan der ydes lån uden det i § 42, stk. 2, nævnte dokument, såfremt der stilles sikkerhed for fremkomst af dette dokument.«

Stk. 4. Når betingelserne for at udbetale lånet i øvrigt er opfyldt, kan der ydes lån, selv om låntager ikke har tinglyst adkomst til ejendommen, såfremt der stilles sikkerhed for, at låntager får endelig adkomst til ejendommen.

Stk. 3-7 bliver herefter stk. 5-9.

8. § 42, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Samtlige adkomsthavere skal som debitorer være påført pantebrevet eller ved gældsovertagelse gældsovertagelseserklæringen, jf. dog stk. 2.«

9. § 42, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved belåning af en ideel anpart af en ejendom, der enten er lovligt opdelt i anparter før 15. juni 1995 eller alene består af to selvstændige beboelseslejligheder, finder stk. 1, 2. pkt., ikke anvendelse. Det er en betingelse herfor, at der foreligger et tinglyst dokument, ifølge hvilket der er knyttet en brugsret til en bestemt del af ejendommen. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler herom samt om de nærmere betingelser i øvrigt for belåning af en ideel anpart.«

10. I § 52, stk. 1, udgår »og om maksimale løbetider«, og efter 2. pkt. indsættes: »Økonomiministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne om maksimale løbetider.«

11. I § 52 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Ved långivning i udlandet kan økonomiministeren undtage fra forbudet i § 1, stk. 4, 1. pkt.«

12. I § 62, stk. 1 , ændres »sine« til: »deres«.

13. I § 89 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. I en note til årsregnskabet skal der samlet gives oplysninger om realkreditinstituttets engagementer med henholdsvis bestyrelsen og direktionen, jf. § 18 b, stk. 1. Oplysningerne skal vedrøre samtlige engagementer i det pågældende regnskabsår.

Stk. 5. I en note til årsregnskabet skal der gives oplysninger om hverv, som bestyrelsen har godkendt, jf. §§ 18 e-18 h. Oplysningerne, som skal vedrøre samtlige hverv i det pågældende regnskabsår, skal omfatte en angivelse af hvervet samt navnet på den pågældende, som har påtaget sig dette.«

14. § 90, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»De øvrige revisorer skal enten være statsautoriserede eller registrerede.«

15. I § 94, stk. 1, indsættes efter »i medfør af loven«: »undtagen § 18 a, stk. 1 og 3«.

16. I § 101, stk. 1, ændres »§ 18, stk. 2 og 3« til: »§ 18 a, stk. 1 og 2, § 18 b, § 18 c, § 18 d, stk. 1, § 18 e, § 18 f, § 18 g, § 18 h, § 18 i« og »§ 89, stk. 1« til: »§ 89, stk. 1, 4 og 5«.

17. § 101, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 4

I lov nr. 1072 af 20. december 1995 om værdipapirhandel m.v., som ændret ved § 8 i lov nr. 376 af 22. maj 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 12, stk. 3 og 4, affattes således:

»Stk. 3. Direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt interne revisions- og vicerevisionschefer i et aktieselskab omfattet af § 7 må ikke for egen regning udføre eller deltage i spekulationsforretninger.

Stk. 4. Bestyrelsen er forpligtet til at udarbejde interne retningslinjer for, hvilke andre medarbejdere der ikke for egen regning må udføre eller deltage i spekulationsforretninger.«

2. I § 12 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om, hvilke formuedispositioner der udgør spekulationsforretninger.«

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 6-8.

3. Efter § 12 indsættes:

» § 12 a. Uden bestyrelsens godkendelse, som skal indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol, må et aktieselskab omfattet af § 7 ikke indgå engagementer m.v. med andre selskaber, hvori selskabets direktører eller bestyrelsesmedlemmer er direktører eller bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte engagementer skal bevilges i henhold til selskabets sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår. Selskabets valgte revision skal i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet afgive erklæring om, hvorvidt kravene i 1. pkt. er opfyldt.

Stk. 3. Direktionen og bestyrelsen skal i særlig grad overvåge forsvarligheden og forløbet af de i stk. 1 nævnte engagementer.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3 gælder også engagementer med selskaber, hvori personer, der er knyttet til direktører ved ægteskab, slægts- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller som søskende, er direktører.

Stk. 5. En direktør kan ikke bestride hverv som direktør i et aktieselskab omfattet af § 7, såfremt den pågældende har anmeldt betalingsstandsning, er under konkursbehandling, har indgivet begæring om gældssanering, eller der er indledt forhandling om tvangsakkord.

§ 12 b. Bestyrelsen skal for personkredsen omfattet af § 12, stk. 3, udarbejde retningslinjer om indberetning af formuedispositioner omfattet af de særlige undtagelser, som fremgår af bekendtgørelsen udstedt i medfør af § 12, stk. 5.

Stk. 2. På baggrund af de foretagne indberetninger skal den valgte revision i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet afgive erklæring om, hvorvidt indberetningerne har givet anledning til bemærkninger, jf. § 12, stk. 5.

Stk. 3. Den valgte revision skal en gang om året gennemgå selskabets interne retningslinjer vedrørende indberetning efter stk. 1 og afgive erklæring i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet om, hvorvidt selskabets forretningsgange på dette område er betryggende.

§ 12 c. Direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt interne revisions- og vicerevisionschefer i et aktieselskab omfattet af § 7 må ikke eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed eller som bestyrelsesmedlem, funktionær eller på anden måde deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed end selskabet, jf. dog §§ 12 d-12 h. De kan dog eje, drive og deltage i administrationen af fast ejendom. Endvidere kan direktører med bestyrelsens tilladelse midlertidigt eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed, som de ejer ved tiltrædelsen af deres stilling i selskabet eller senere arver, hvis en umiddelbar afhændelse af erhvervsvirksomheden vil være forbundet med et økonomisk tab. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt interne revisions- og vicerevisionschefer.

Stk. 2. Forbudet i stk. 1 gælder ikke for hverv i foreninger, institutioner, råd, nævn og lignende, der ikke har til formål at fremme deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift.

Stk. 3. De interne revisions- og vicerevisionschefer kan uanset stk. 1 være intern revisions- eller vicerevisionschef i andre selskaber omfattet af § 7, der indgår i koncern med selskabet.

Stk. 4. Hvervet som bestyrelsesmedlem i et aktieselskab omfattet af § 7 kan ikke forenes med stillingen som direktør i selskabet.

§ 12 d. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i

 • 1) et andet selskab omfattet af § 7, der er datterselskab til selskabet, eller
 • 2) et datterselskab af selskabets moderselskab, der driver virksomhed, som selskabet kan drive gennem et datterselskab.

Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede.

Stk. 2. Tilsvarende gælder, hvor flere selskaber omfattet af § 7 i forening ejer et selskab, der udøver virksomhed omfattet af § 7 eller anden virksomhed, der er accessorisk hertil.

Stk. 3. Samtlige tilladelser givet af bestyrelsen i medfør af stk. 1 og 2 skal fremgå af bestyrelsens forhandlingsprotokol.

Stk. 4. Selskabets årsregnskab skal indeholde oplysning om de i stk. 1 og 2 nævnte hverv, som bestyrelsen har godkendt, jf. § 14. Endvidere skal den valgte revision gennemgå og afgive erklæring i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet om, hvorvidt engagementer indgået med de selskaber, hvor hvervet bestrides, kan anses for ydet på selskabets sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår.

§ 12 e. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i et fondsmæglerselskab, et realkreditinstitut, et forsikringsselskab eller et pengeinstitut, der ikke indgår i koncern med selskabet, jf. dog § 12 h. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede. Den pågældende må dog ikke varetage hvervet som bestyrelsesformand.

Stk. 2. Bestyrelsen eller direktionen kan kun give tilladelse til hvervet, hvis selskabet har erhvervet en kapitalandel på mindst 10 pct. i det pågældende selskab.

Stk. 3. Hvervet kan kun bestrides, såfremt der ikke er personsammenfald for flertallet af medlemmerne i bestyrelsen for det pågældende selskab og selskabets bestyrelse.

Stk. 4. § 12 d, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 12 f. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i de i § 7 i lov om værdipapirhandel m.v. nævnte selskaber, jf. dog § 12 g. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede.

Stk. 2. § 12 d, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 12 g. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være direktør i andre selskaber, der indgår i koncern med selskabet. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede.

Stk. 2. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør i et selskab kan være direktør i et moderselskab, hvis aktivitet udelukkende eller hovedsageligt består i at besidde kapitalandele i selskabet.

Stk. 3. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør i et selskab kan være direktør i et selskab, som driver virksomhed omfattet af § 7 eller virksomhed, som er accessorisk hertil. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede.

Stk. 4. § 12 d, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 12 h. En direktør, vicedirektør, underdirektør og en dermed ligestillet kan højst være medlem af 10 bestyrelser i de erhvervsvirksomheder, der er omfattet af §§ 12 e og 12 f, heraf 5 bestyrelser i erhvervsvirksomheder, der er børsnoterede eller har en egenkapital på over 50 mio. kr.«

4. I § 14 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. I en note til årsregnskabet skal der gives oplysninger om hverv, som bestyrelsen har godkendt, jf. §§ 12 d-12 g. Oplysningerne, som skal vedrøre samtlige hverv i det pågældende regnskabsår, skal omfatte en angivelse af hvervet samt navnet på den pågældende, som har påtaget sig dette.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

5. I § 84, stk. 1, indsættes efter »i medfør af loven«: »undtagen § 12, stk. 2 og 4«.

6. I § 93, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 12« til: »§ 12, stk. 1, 2 og 5-8«.

7. I § 93 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Overtrædelse af § 12, stk. 3 og 4, § 12 a, § 12 b, § 12 c, stk. 1 og 4, § 12 d, § 12 e, § 12 f, § 12 g, § 12 h og § 14, stk. 2, straffes med bøde eller hæfte, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter borgerlig straffelov.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

8. § 93, stk. 4, der bliver stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 5

I lov nr. 1071 af 20. december 1995 om fondsmæglerselskaber, som ændret ved § 7 i lov nr. 376 af 22. maj 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Aktieselskabslovens bestemmelser om filialer af udenlandske aktieselskaber finder anvendelse på de i stk. 1 nævnte filialer.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

2. I § 8 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Aktieselskabslovens bestemmelser om filialer af udenlandske aktieselskaber finder anvendelse på de i stk. 1 nævnte filialer.«

3. § 11 affattes således:

» § 11. Direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt interne revisions- og vicerevisionschefer må ikke eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed eller som bestyrelsesmedlem, funktionær eller på anden måde deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed end fondsmæglerselskabet, jf. dog §§ 11 a-11 e. De kan dog eje, drive og deltage i administrationen af fast ejendom. Endvidere kan direktøren med bestyrelsens tilladelse midlertidigt eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed, som de ejer ved tiltrædelsen af deres stilling i fondmæglerselskabet eller senere arver, hvis en umiddelbar afhændelse af erhvervsvirksomheden vil være forbundet med et økonomisk tab. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt interne revisions- og vicerevisionschefer.

Stk. 2. Forbudet i stk. 1 gælder ikke for hverv i foreninger, institutioner, råd, nævn og lignende, der ikke har til formål at fremme deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift.

Stk. 3. I fondsmæglerselskaber, hvor direktøren er eneste ansatte eller ikke har fuldtidsbeskæftigelse, finder stk. 1 ikke anvendelse.

Stk. 4. De interne revisions- og vicerevisionschefer kan uanset stk. 1 være intern revisions- eller vicerevisionschef i andre virksomheder inden for koncernen efter de regler, der er fastsat i henhold til § 23, stk. 2.

Stk. 5. Hvervet som bestyrelsesmedlem i et fondsmæglerselskab kan ikke forenes med stillingen som direktør i fondsmæglerselskabet.«

4. Efter § 11 indsættes:

» § 11 a. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i et datterselskab af fondsmæglerselskabet eller et datterselskab af fondsmæglerselskabets moderselskab, der driver virksomhed, som fondsmæglerselskabet kan drive gennem et datterselskab. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede.

Stk. 2. Samtlige tilladelser givet af bestyrelsen i medfør af stk. 1 skal fremgå af bestyrelsens forhandlingsprotokol.

Stk. 3. Fondsmæglerselskabets årsregnskab skal indeholde oplysning om de i stk. 1 nævnte hverv, som bestyrelsen har godkendt. Endvidere skal den valgte revision gennemgå og afgive erklæring i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet om, hvorvidt engagementer indgået med de selskaber, hvor hvervet bestrides, kan anses for ydet på fondsmæglerselskabets sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår.

§ 11 b. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i et fondsmæglerselskab, et realkreditinstitut, et forsikringsselskab eller et pengeinstitut, der ikke indgår i koncern med fondsmæglerselskabet, jf. dog § 11 e. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede. Den pågældende må dog ikke varetage hvervet som bestyrelsesformand.

Stk. 2. Bestyrelsen eller direktionen kan kun give tilladelse til hvervet, hvis fondsmæglerselskabet har erhvervet en kapitalandel på mindst 10 pct. i det pågældende selskab.

Stk. 3. Hvervet kan kun bestrides, såfremt der ikke er personsammenfald for flertallet af medlemmerne i bestyrelsen for det pågældende selskab og fondsmæglerselskabets bestyrelse.

Stk. 4. § 11 a, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 11 c. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i de i § 7 i lov om værdipapirhandel m.v. nævnte selskaber, jf. dog § 11 e. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede.

Stk. 2. § 11 a, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 11 d. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være direktør i andre selskaber, der indgår i koncern med fondsmæglerselskabet, såfremt selskaberne driver virksomhed i tilknytning til fondsmæglerselskabets. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede. Tilladelse kan ikke gives, såfremt de pågældende allerede har fået tilladelse til at indtræde i selskabernes bestyrelse, jf. § 11 a, stk. 1.

Stk. 2. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør i et fondsmæglerselskab kan være direktør i et moderselskab, hvis aktivitet udelukkende eller hovedsagelig består i at besidde kapitalandele i fondsmæglerselskabet samt at drive virksomhed i tilknytning til fondsmæglerselskabet.

Stk. 3. § 11 a, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 11 e. En direktør, vicedirektør, underdirektør og en dermed ligestillet kan højst være medlem af 10 bestyrelser i de erhvervsvirksomheder, der er omfattet af §§ 11 b og 11 c, heraf 5 bestyrelser i erhvervsvirksomheder, der er børsnoterede eller har en egenkapital på over 50 mio. kr.«

5. § 12 affattes således:

» § 12. Direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt interne revisions- og vicerevisionschefer i et fondsmæglerselskab må ikke for egen regning udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Det samme gælder andre ledende medarbejdere med et særligt ansvar for fonds- eller valutafunktioner.

Stk. 2. Bestyrelsen er forpligtet til at udarbejde interne retningslinjer for, hvilke andre medarbejdere der ikke for egen regning må udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Retningslinjerne skal omfatte ledende medarbejdere med ansvar for fonds- eller valutafunktioner, der ikke er omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om, hvilke formuedispositioner der udgør spekulationsforretninger.

Stk. 4. Den i stk. 1 nævnte personkreds må ikke for egen regning lade udføre eller deltage i forretninger, som er omfattet af fondsmæglerselskabets tilladelse, gennem en anden værdipapirhandler.

Stk. 5. Stk. 4 gælder dog ikke for den omfattede personkreds egne pensionsordninger. Fondsmæglerselskabets ledelse skal dog orienteres om sådanne forretninger.«

6. Efter § 12 indsættes:

» § 12 a. En direktør kan ikke bestride hverv som direktør i et fondsmæglerselskab, såfremt den pågældende har anmeldt betalingsstandsning, er under konkursbehandling, har indgivet begæring om gældssanering, eller der er indledt forhandling om tvangsakkord.

§ 12 b. Bestyrelsen skal for direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede udarbejde retningslinjer om indberetning af formuedispositioner omfattet af de særlige undtagelser, som fremgår af bekendtgørelsen udstedt i medfør af § 12, stk. 3.

Stk. 2. På baggrund af de foretagne indberetninger skal den valgte revision i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet afgive erklæring om, hvorvidt indberetningerne har givet anledning til bemærkninger, jf. § 12, stk. 3.

Stk. 3. Den valgte revision skal en gang om året gennemgå fondsmæglerselskabets interne retningslinjer vedrørende indberetning efter stk. 1 og afgive erklæring i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet om, hvorvidt selskabets forretningsgange på dette område er betryggende.«

7. I § 31, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »i medfør af loven«: »undtagen § 12, stk. 1 og 3«.

8. I § 36, stk. 1, ændres »§§ 11-14« til: »§ 11, stk. 1 og 5, § 11 a, § 11 b, § 11 c, § 11 d, § 11 e, § 12, stk. 1, 2, 4 og 5, § 12 a, § 12 b, § 13, § 14«.

9. § 36, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 6

I lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 670 af 19. august 1993, som ændret ved § 2 i lov nr. 363 af 18. maj 1994, § 121 i lov nr. 1072 af 20. december 1995 og § 5 i lov nr. 376 af 22. maj 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »der har koncession i henhold til lov om forsikringsvirksomhed« til: »der i henhold til lov om forsikringsvirksomhed må udøve forsikringsvirksomhed.«

2. I § 13, nr. 7, indsættes efter »ansættelse«: »eller i forbindelse med virksomhedsoverdragelse eller virksomhedsomdannelse.«

3. I § 21, nr. 4, ændres »§ 12, nr. 6« til: »§ 13, nr. 7.«

4. I § 36 ændres »kapitel 9« til: »kapitel 8«.

§ 7

I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 1. maj 1995, som ændret ved § 40 i lov nr. 1071 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 5 indsættes i kapitel 3:

» § 5 a. Direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt de interne revisions- og vicerevisionschefer i Lønmodtagernes Dyrtidsfond må ikke for egen regning udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Det samme gælder for andre ledende medarbejdere med et særligt ansvar for fonds- eller valutafunktioner.

Stk. 2. Bestyrelsen er forpligtet til at udarbejde interne retningslinjer for, hvilke andre medarbejdere der ikke for egen regning må udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Retningslinjerne skal omfatte ledende medarbejdere med ansvar for fonds-, valuta- eller kreditfunktioner, der ikke er omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om, hvilke formuedispositoner der udgør spekulationsforretninger.

§ 5 b. Lønmodtagernes Dyrtidsfond må ikke indgå engagementer med bestyrelsesmedlemmer, direktionen, ansatte i fonden, den valgte revision eller de interne revisions- eller vicerevisionschefer.

Stk. 2. Uden bestyrelsens godkendelse, som skal indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol, må Lønmodtagernes Dyrtidsfond ikke indgå engagementer med eller modtage sikkerhedsstillelse fra selskaber, hvori den i stk. 1 nævnte personkreds er direktører eller bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte engagementer skal bevilges i henhold til Lønmodtagernes Dyrtidsfonds sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår. Fondens valgte revision skal i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet afgive erklæring om, hvorvidt kravene i 1. pkt. er opfyldt.

Stk. 4. Direktionen og bestyrelsen skal i særlig grad overvåge forsvarligheden og forløbet af de i stk. 2 nævnte engagementer.

Stk. 5. Reglerne i stk. 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4 gælder også engagementer med selskaber, hvori personer, der er knyttet til direktører ved ægteskab, slægts- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller som søskende, er direktører.

§ 5 c. Bestyrelsen skal for direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede udarbejde retningslinjer om indberetning af formuedispositioner omfattet af de særlige undtagelser, som fremgår af bekendtgørelsen udstedt i medfør af § 5 a, stk. 3.

Stk. 2. På baggrund af de foretagne indberetninger skal den valgte revision i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet afgive erklæring om, hvorvidt indberetningerne har givet anledning til bemærkninger, jf. § 5 a, stk. 3.

§ 5 d. Den valgte revision skal en gang om året gennemgå fondens interne retningslinjer vedrørende indberetning efter § 5 c, stk. 1, og afgive erklæring i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet om, hvorvidt fondens forretningsgange på dette område er betryggende.

§ 5 e. En direktør kan ikke bestride sit hverv i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, såfremt den pågældende har anmeldt betalingsstandsning, er under konkursbehandling, har indgivet begæring om gældssanering, eller der er indledt forhandling om tvangsakkord.

§ 5 f. Direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt de interne revisions- og vicerevisionschefer må ikke eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed eller som bestyrelsesmedlem, funktionær eller på anden måde deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed end fonden, jf. dog §§ 5 g-5 l. De kan dog eje, drive og deltage i administrationen af fast ejendom. Endvidere kan direktører med bestyrelsens tilladelse midlertidigt eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed, som de ejer ved tiltrædelsen af deres stilling i fonden eller senere arver, hvis en umiddelbar afhændelse af erhvervsvirksomheden vil være forbundet med et økonomisk tab. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt de interne revisions- og vicerevisionschefer.

Stk. 2. Forbudet i stk. 1 gælder ikke for hverv i foreninger, institutioner, råd, nævn og lignende, der ikke har til formål at fremme deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift.

Stk. 3. De interne revisions- og vicerevisionschefer kan uanset stk. 1 være interne revisions- og vicerevisionschefer i andre virksomheder inden for koncernen.

§ 5 g. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i et datterselskab af fonden. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede.

Stk. 2. Samtlige tilladelser givet af bestyrelsen i medfør af stk. 1 skal fremgå af bestyrelsens forhandlingsprotokol.

Stk. 3. Fondens årsregnskab skal indeholde oplysning om de i stk. 1 nævnte hverv, som bestyrelsen har godkendt, jf. § 8 a, stk. 9. Endvidere skal den valgte revision gennemgå og afgive erklæring i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet om, hvorvidt engagementer indgået med de selskaber, hvor hvervet bestrides, kan anses for ydet på fondens sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår.

§ 5 h. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et forsikringsselskab, et fondsmæglerselskab eller en investerings- eller specialforening, der ikke indgår i koncern med fonden, jf. dog § 5 k. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede. Den pågældende må dog ikke varetage hvervet som bestyrelsesformand.

Stk. 2. Hvervet kan kun bestrides, såfremt der ikke er personsammenfald for flertallet af medlemmerne i bestyrelsen for det pågældende selskab og fondens bestyrelse.

Stk. 3. § 5 g, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 5 i. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i andre erhvervsvirksomheder end de i §§ 5 g og 5 h, nævnte institutter og virksomheder, jf. dog § 5 k. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede.

Stk. 2. Hvervet kan kun bestrides, såfremt fonden eller datterselskaber heraf ikke har eller indgår engagementer med de i stk. 1 nævnte erhvervsvirksomheder eller virksomheder, der indgår i koncern med disse erhvervsvirksomheder. Undtaget herfra er engagement i form af kapitalandele.

Stk. 3. § 5 g, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 5 j. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i de i § 7 i lov om værdipapirhandel m.v. nævnte selskaber, jf. dog § 5 k. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede

Stk. 2. § 5 g, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 5 k. En direktør, vicedirektør, underdirektør og en dermed ligestillet kan højst være medlem af 10 bestyrelser i de erhvervsvirksomheder, der er omfattet af §§ 5 h-5 j, heraf 5 bestyrelser i erhvervsvirksomheder, der er børsnoterede eller har en egenkapital på over 50 mio. kr.

Stk. 2. Begrænsningen i stk. 1 og § 5 h, 3. pkt., gælder ikke for hverv i en investerings- eller specialforening, som fonden alene eller sammen med forsikringsselskaber er medlem af, og hvor kun disse er medlemmer.

§ 5 l. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være direktør i fondens datterselskaber. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede.

Stk. 2. § 5 g, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.«

2. I § 8 a indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. I en note til årsregnskabet skal der gives oplysninger om hverv, som bestyrelsen har godkendt, jf. §§ 5 g-5 j og § 5 l. Oplysningerne, som skal vedrøre samtlige hverv i det pågældende regnskabsår, skal omfatte en angivelse af hvervet samt navnet på den pågældende, som har påtaget sig dette.«

3. I § 9, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»De øvrige revisorer skal enten være statsautoriserede eller registrerede.«

4. § 9, stk. 2 , ophæves.

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 2-5.

5. Efter § 14 indsættes:

» § 14 a. Med bøde eller hæfte straffes, hvis ikke strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, overtrædelse af § 5 a, stk. 1 og 2, §§ 5 b-5 e, § 5 f, stk. 1, § 5 g, § 5 h, § 5 i, § 5 j, § 5 k, § 5 l og § 8 a, stk. 9.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 8

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 8. januar 1996, som ændret ved lov nr. 1197 af 27. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 24 b indsættes:

»§ 24 c. Direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede med ansvar for fonds-, valuta- eller kreditfunktioner samt interne revisions- og vicerevisionschefer i Arbejdsmarkedets Tillægspension må ikke for egen regning udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Det samme gælder for andre ledende medarbejdere med et særligt ansvar for fonds- eller valutafunktioner.

Stk. 2. Bestyrelsen er forpligtet til at udarbejde interne retningslinjer for, hvilke andre medarbejdere der ikke for egen regning må udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Retningslinjerne skal omfatte ledende medarbejdere med ansvar for fonds-, valuta- eller kreditfunktioner, der ikke er omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om, hvilke formuedispositioner der udgør spekulationsforretninger.

§ 24 d. Arbejdsmarkedets Tillægspension må ikke indgå engagementer med repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlemmer, direktionen, ansatte i tillægspensionsordningen, tillægspensionsordningens valgte revision eller de interne revisions- og vicerevisionschefer.

Stk. 2. Uden bestyrelsens godkendelse, som skal indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol, må Arbejdsmarkedets Tillægspension ikke indgå engagementer med samt modtage sikkerhedsstillelse fra selskaber, hvori den i stk. 1 nævnte personkreds er direktører eller bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte engagementer skal bevilges i henhold til Arbejdsmarkedets Tillægspensions sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår. Tillægspensionsordningens valgte revision skal i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet afgive erklæring om, hvorvidt kravene i 1. pkt. er opfyldt.

Stk. 4. Direktionen og bestyrelsen skal i særlig grad overvåge forsvarligheden og forløbet af de i stk. 2 nævnte engagementer.

Stk. 5. Reglerne i stk. 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4 gælder også engagementer med selskaber, hvori personer, der er knyttet til direktøren ved ægteskab, slægts- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller som søskende, er direktører.

§ 24 e. Bestyrelsen skal for direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede udarbejde retningslinjer om indberetning af formuedispositioner omfattet af de særlige undtagelser, som fremgår af bekendtgørelsen udstedt i medfør af § 24 c, stk. 3.

Stk. 2. På baggrund af de foretagne indberetninger skal den valgte revision i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet afgive erklæring om, hvorvidt indberetningerne har givet anledning til bemærkninger, jf. § 24 c, stk. 3.

§ 24 f. Den valgte revision skal en gang om året gennemgå tillægspensionsordningens interne retningslinjer vedrørende indberetning efter § 24 e, stk. 1, og afgive erklæring i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet om, hvorvidt tillægspensionens forretningsgange på dette område er betryggende.

§ 24 g. En direktør kan ikke bestride sit hverv i Arbejdsmarkedets Tillægspension, såfremt den pågældende har anmeldt betalingsstandsning, er under konkursbehandling, har indgivet begæring om gældssanering, eller der er indledt forhandling om tvangsakkord.

§ 24 h. Direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt de interne revisions- og vicerevisionschefer må ikke eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed eller som bestyrelsesmedlem, funktionær eller på anden måde deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed end tillægspensionsordningen, jf. dog §§ 24 i-24 n. De kan dog eje, drive og deltage i administrationen af fast ejendom. Endvidere kan direktører med bestyrelsens tilladelse midlertidigt eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed, som de ejer ved tiltrædelsen af deres stilling i tillægspensionsordningen eller senere arver, hvis en umiddelbar afhændelse af erhvervsvirksomheden vil være forbundet med et økonomisk tab. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt de interne revisions- og vicerevisionschefer.

Stk. 2. Forbudet i stk. 1 gælder ikke for hverv i foreninger, institutioner, råd, nævn og lignende, der ikke har til formål at fremme deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift.

Stk. 3. De interne revisions- og vicerevisionschefer kan uanset stk. 1 være interne revisions- og vicerevisionschefer i andre virksomheder inden for koncernen.

§ 24 i. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i et datterselskab af tillægspensionsordningen. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede.

Stk. 2. Samtlige tilladelser givet af bestyrelsen i medfør af stk. 1 skal fremgå af bestyrelsens forhandlingsprotokol.

Stk. 3. Tillægspensionsordningens årsregnskab skal indeholde oplysning om de i stk. 1 nævnte hverv, som bestyrelsen har godkendt, jf. § 25 b, stk. 9. Endvidere skal den valgte revision gennemgå og afgive erklæring i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet om, hvorvidt engagementer indgået med de selskaber, hvor hvervet bestrides, kan anses for ydet på tillægspensionsordningens sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår.

§ 24 j. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et forsikringsselskab, et fondsmæglerselskab eller en investerings- eller specialforening, der ikke indgår i koncern med tillægspensionsordningen, jf. dog § 24 m. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede. Den pågældende må dog ikke varetage hvervet som bestyrelsesformand.

Stk. 2. Hvervet kan kun bestrides, såfremt der ikke er personsammenfald for flertallet af medlemmerne i bestyrelsen for det pågældende selskab og tillægspensionsordningens bestyrelse.

Stk. 3. § 24 i, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 24 k. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i andre erhvervsvirksomheder end de i §§ 24 i og 24 j nævnte institutter og virksomheder. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede.

Stk. 2. Hvervet kan kun bestrides, såfremt tillægspensionsordningen eller datterselskaber heraf ikke har eller indgår engagementer med de i stk. 1 nævnte erhvervsvirksomheder eller virksomheder, der indgår i koncern med disse erhvervsvirksomheder. Undtaget herfra er engagement i form af kapitalandele og engagement omfattet af § 26, stk. 3.

Stk. 3. § 24 i, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 24 l. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i de i § 7 i lov om værdipapirhandel m.v. nævnte selskaber, jf. dog § 24 m. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede.

Stk. 2. § 24 i, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 24 m. En direktør, vicedirektør, underdirektør eller en dermed ligestillet kan højst være medlem af 10 bestyrelser i de erhvervsvirksomheder, der er omfattet af §§ 24 j-24 l, heraf 5 bestyrelser i erhvervsvirksomheder, der er børsnoterede, eller har en egenkapital på over 50 mio. kr.

Stk. 2. Begrænsningen i stk. 1 og § 24 j, stk. 1, 3. pkt., gælder ikke for hverv i en investerings- eller specialforening, som Arbejdsmarkedets Tillægspension alene eller sammen med forsikringsselskaber er medlem af, og hvor kun disse er medlemmer.

§ 24 n. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være direktør i tillægspensionsordningens datterselskaber. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse for vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede.

Stk. 2. § 24 i, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.«

2. I § 25 b indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. I en note til årsregnskabet skal der gives oplysninger om hverv, som bestyrelsen har godkendt, jf. §§ 24 i-24 l og § 24 n. Oplysningerne, som skal vedrøre samtlige hverv i det pågældende regnskabsår, skal omfatte en angivelse af hvervet samt navnet på den pågældende, som har påtaget sig dette.«

3. I § 25 c, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»De øvrige revisorer skal enten være statsautoriserede eller registrerede.«

4. § 25 c, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 2-5.

5. Efter § 32 indsættes:

» § 32 a. Med bøde eller hæfte straffes, hvis ikke strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, overtrædelse af § 24 c, stk. 1 og 2, §§ 24 d-24 g, § 24 h, stk. 1, § 24 i, § 24 j, § 24 k, § 24 l, § 24 m, § 24 n, og § 25 b, stk. 9.«

6. § 35 affattes således:

»§ 35. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1998. § 42 b, stk. 4, i lov om banker og sparekasser m.v., som affattet ved denne lovs § 2, nr. 17, har dog virkning for anskaffelser, der foretages fra og med den 9. april 1997. § 3, nr. 1-4, 7-12, 14 og 17, træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Senest den 1. marts 1998 skal bestyrelsen have udarbejdet interne retningslinjer ifølge § 90, stk. 2, § 91, stk. 5, og § 91 a, stk. 1, i lov om forsikringsvirksomhed, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4 og 5, § 19, stk. 2, § 19 a, stk. 5, og § 19 b, stk. 1, i lov om banker og sparekasser m.v., som affattet ved denne lovs § 2, nr. 7 og 8, § 18 a, stk. 2, § 18 b, stk. 5, og § 18 c, stk. 1, i realkreditloven, som affattet ved denne lovs § 3, nr. 6, § 12, stk. 4, og § 12 b, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., som affattet ved denne lovs § 4, nr. 1 og 3, § 12, stk. 2, og § 12 b, stk. 1, i lov om fondsmæglerselskaber, som affattet ved denne lovs § 5, nr. 5 og 6, § 5 a, stk. 2, og § 5 c, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som affattet ved denne lovs § 7, nr. 1, samt § 24 c, stk. 2, og § 24 e, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, som affattet ved denne lovs § 8, nr. 1.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 91, stk. 2, 2. pkt., § 91 a, stk. 2, § 92, § 92 b, stk. 5, 2. pkt., og § 124, stk. 5 og 6, i lov om forsikringsvirksomhed, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5 og 7, § 19 a, stk. 2, 2. pkt., § 19 b, stk. 2 og 3, § 19 d, stk. 4, 2. pkt., og § 31, stk. 6 og 7, i lov om banker og sparekasser m.v., som affattet ved denne lovs § 2, nr. 8 og 10, § 18 b, stk. 2, 2. pkt., § 18 c, stk. 2 og 3, § 18 e, stk. 4, 2. pkt., og § 89, stk. 4 og 5, i realkreditloven, som affattet ved denne lovs § 3, nr. 6 og 13, § 12 a, stk. 2, 2. pkt., § 12 b, stk. 2 og 3, § 12 d, stk. 4, 2. pkt., og § 14, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., som affattet ved denne lovs § 4, nr. 3 og 4, § 11 a, stk. 3, 2. pkt., og § 12 b, stk. 2 og 3, i lov om fondsmæglerselskaber, som affattet ved denne lovs § 5, nr. 4 og 6, § 5 b, stk. 3, 2. pkt., § 5 c, stk. 2, § 5 d, § 5 g, stk. 3, 2. pkt., og § 8 a, stk. 9, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som affattet ved denne lovs § 7, nr. 1 og 2, § 24 d, stk. 3, 2. pkt., § 24 e, stk. 2, § 24 f, § 24 i, stk. 3, 2. pkt., og § 25 b, stk. 9, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, som affattet ved denne lovs § 8, nr. 1 og 2, finder anvendelse på regnskabsår, der begynder den 1. januar 1998 eller senere.

Stk. 4. Direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt interne revisions- og vicerevisionschefer, der ved lovens ikrafttræden ejer eller driver en virksomhed i strid med § 92 a i lov om forsikringsvirksomhed, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, og § 5 f i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som affattet ved denne lovs § 7, nr. 1, og § 24 h i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, som affattet ved denne lovs § 8, nr. 1, kan uanset disse bestemmelser fortsætte hermed.

Stk. 5. Personer omfattet af § 92 a i lov om forsikringsvirksomhed, § 5 f i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond samt § 24 h i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, der ved lovens ikrafttræden har varetaget hverv i overensstemmelse med bestemmelserne i disse love, kan uanset reglerne i § 92 a, jf. §§ 92 b-92 g i lov om forsikringsvirksomhed, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, § 5 f, jf. §§ 5 g-5 l i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som affattet ved denne lovs § 7, nr. 1, og § 24 h, jf. §§ 24 i-24 n i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, som affattet ved denne lovs § 8, nr. 1, fortsætte hermed indtil udløbet af den valg- eller funktionsperiode, der var påbegyndt inden den 9. april 1997. Hvis den nævnte personkreds efter denne dato påbegynder en valg- eller funktionsperiode i et hverv, der ikke er omfattet af § 92 a, jf. §§ 92 b-92 g i lov om forsikringsvirksomhed, § 5 f, jf. §§ 5 g-5 l i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og 24 h, jf. §§ 24 i-24 n i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, skal den pågældende fratræde senest den 1. februar 1998.

Stk. 6. Personer, der i medfør af § 11 i lov om fondsmæglerselskaber nr. 1071 af 20. december 1995 varetager hverv, som ikke er omfattet af §§ 11 a-11 d, som affattet ved denne lovs § 5, nr. 4, kan fortsætte hermed indtil udløbet af den valg- eller funktionsperiode, der var påbegyndt inden den 9. april 1997. Hvis en af bestemmelsen omfattet person efter denne dato påbegynder en valg- eller funktionsperiode i et hverv, der ikke er omfattet af §§ 11 a-11 d i lov om fondsmæglerselskaber, skal den pågældende fratræde senest den 1. februar 1998.

Stk. 7. Uanset reglerne i denne lov, kan direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt filialbestyrere i finansielle institutter omfattet af denne lov varetage bestyrelseshverv i Danmarks Skibskreditfond, Dansk Eksportfinansiering, Dansk Landbrugs Realkreditfond, Dansk Udviklingsfinansiering A/S, Finansieringsinstituttet for Hoteller m.v., Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S, Foreningen Norden, Landsbankernes Reallånefond, Totalkredit Realkreditfond og Bornholms Erhvervsfond.

Stk. 8. Personer omfattet af § 12 c, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., som affattet ved denne lovs § 4, nr. 3, der den 1. januar 1998 varetager hverv som interne revisions- eller vicerevisionschefer i selskaber uden for koncernen, kan fortsætte hermed indtil udløbet af den funktionsperiode, der var påbegyndt den 9. april 1997. Hvis de nævnte personer efter denne dato påbegynder en funktionsperiode som intern revisions- eller vicerevisionschef i et selskab, der ikke omfattes af § 12 c, stk. 3, skal den pågældende fratræde senest den 1. februar 1998.

Stk. 9. Engagementer og sikkerhedsstillelser, der den 1. januar 1998 lovligt var indgået mellem den valgte revision eller en intern revisions- eller vicerevisionschef eller ansatte i Arbejdsmarkedets Tillægspension eller Lønmodtagernes Dyrtidsfond og de i §§ 1-5, 7 og 8 omhandlede institutter og selskaber, kan fortsætte til den oprindeligt aftalte udløbsdato.

Stk. 10. De filialer, der allerede udøver virksomhed i henhold til § 211, stk. 1, i lov om forsikringsvirksomhed og § 6 a, stk. 1, i lov om banker og sparekasser m.v., og som omfattes af § 1, nr. 11, og § 2, nr. 1, skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest den 1. juli 1998. De filialer af udenlandske fondsmæglerselskaber og kredit- og finansieringsinstitutter, der ikke er organiseret som aktieselskaber, kommanditaktieselskaber eller en tilsvarende retsform, som allerede udøver virksomhed i henhold til § 6, stk. 1, i lov om fondsmæglerselskaber eller § 12, stk. 1 eller 4, i realkreditloven, og som omfattes af § 3, nr. 3, og § 5, nr. 1, skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest den 1. juli 1998.

Stk. 11. Personer ansat i Kommunernes Revisionsafdeling kan dog uanset § 180, stk. 2, i lov om forsikringsvirksomhed som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8, § 34, stk. 1, 2. pkt., i lov om banker og sparekasser som affattet ved denne lovs § 2, nr. 11, § 90, stk. 1, 2. pkt., i realkreditloven som affattet ved denne lovs § 3, nr. 14, § 9, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond som ændret ved denne lovs § 7, nr. 3, og § 25 c, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som ændret ved denne lovs § 8, nr. 3, fortsat udøve hvervet som medrevisor til den første ordinære generalforsamling efter udgangen af 1999, på hvilken der træffes afgørelse om godkendelse af et årsregnskab.

Stk. 12. Personer, der lovligt før 1. januar 1998 er valgt til at forestå den lovpligtige revision i finansielle institutter omfattet af denne lov, men som ikke er statsautoriseret eller registreret revisor, kan fortsætte med deres hverv til den første ordinære generalforsamling efter 1. januar 1998, på hvilken der træffes afgørelse om godkendelse af et årsregnskab.

§ 10

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 3, men §§ 2, 4 og 5 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 2. §§ 1 og 6 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. § 3 gælder for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Marianne Jelved

Officielle noter

Ingen