Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 22. marts 1995, som ændret ved lov nr. 458 af 12. juni 1996 og ved lov nr. 1196 af 27. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, ændres »§ 8, stk. 3,» til: »§ 8, stk. 6,».

2. I § 8 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Med henblik på at styrke og effektivisere virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde kan § 6 og § 7, stk. 1, under vilkår fastsat af arbejdsministeren fraviges, jf. stk. 4, hvis der

  • 1) dels er indgået en aftale mellem en eller flere lønmodtagerorganisationer og den eller de modstående arbejdsgiverorganisationer eller arbejdsgivere eller dem, de bemyndiger hertil, og
  • 2) dels på virksomheder, der er omfattet af en aftale indgået efter nr. 1, er indgået en aftale mellem arbejdsgiveren og de ansatte i virksomheden eller de ansatte på en del af virksomheden.

Stk. 4. Arbejdsministeren fastsætter regler om, under hvilke vilkår § 6 og § 7, stk. 1, kan fraviges gennem aftale, jf. stk. 3. Arbejdsministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, hvordan aftaler efter stk. 3 indgås.

Stk. 5. Spørgsmål om fortolkning af og brud på de indgåede aftaler efter stk. 3 afgøres efter de sædvanlige fagretlige regler for området. Brud på aftaler indgået efter stk. 3, nr. 2, kan dog ikke indbringes for Arbejdsretten, men afgøres ved faglig voldgift.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 6.

3. I § 8, stk. 3, der bliver stk. 6, ændres »§ 6 og § 7, stk. 1, § 9, stk. 4, og § 10, stk. 2,» til: »§ 6, § 7, stk. 1, og § 9, stk. 4,».

4. I § 10, stk. 3, ændres »lov nr. 317 af 13. juni 1973 om Arbejdsretten« til: »lov om Arbejdsretten«.

5. I § 74, stk. 3, ændres »fastsætter« til: »kan fastsætte«.

6. I § 79, stk. 1, ændres »§ 264 b« til: »§ 152 b, stk. 1«.

7. I § 82, stk. 1, nr. 1, ændres »§§ 15-19« til: »§ 15, § 16, § 17, stk. 1 eller 2, § 18, § 19«.

8. I § 83 ændres »§ 82, nr. 2 og 3« til: »§ 82, stk. 1, nr. 2 og 3«.

9. § 86 affattes således:

» § 86. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1997.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jytte Andersen