Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om reklamering for sundhedsydelser

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Loven omfatter reklamering, herunder annoncering, for sundhedsmæssig virksomhed, som udføres af eller på vegne af autoriserede eller ikkeautoriserede sundhedspersoner inden for sundhedsvæsenet. Loven fastsætter, medmindre andet er bestemt, fælles regler for reklamering vedrørende de offentlige og private sygehuse, private klinikker og privat praktiserende sundhedspersoner samt andre institutioner, der udfører sundhedsmæssig virksomhed.

Stk. 2. Annoncering omfatter udelukkende uopfordrede angivelser over for befolkningen.

Stk. 3. Loven omfatter ikke reklamering for salg af briller, kontaktlinser m.v. (synshjælpemidler).

Stk. 4. Sundhedsministeren kan fastsætte bestemmelser om, at loven helt eller delvis skal gælde anden virksomhed end nævnt i stk. 1 og 3.

§ 2. Loven omfatter også reklamering i Danmark, som foretages med henblik på udøvelse af den pågældende sundhedsmæssige virksomhed i udlandet.

Kapitel 2

Reklameringsregler

§ 3. Reklamering for sundhedsmæssig virksomhed skal være saglig, nøgtern og fyldestgørende.

Stk. 2. Annoncering må kun ske ved meddelelse af sundhedspersonens navn, eventuelt virksomhedsnavn, stilling, adresse, træffetid, herunder fravær, køn og alder, specialeanerkendelse, handicapadgangsforhold, handicapindretning af konsultation m.v. og handicapparkeringsplads i tilknytning til konsultation m.v., tilslutning til overenskomst med det offentlige samt undersøgelses- og behandlingsmetoder, ventetider og priser.

Stk. 3. Annoncering må ikke finde sted i fjernsyn.

§ 4. Bestemmelserne i § 3, stk. 2 og 3, omfatter ikke faglige foreningers og organisationers generelle information til offentligheden om sundhedsmæssige forhold.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 3, stk. 2, omfatter ikke den annoncering, der udelukkende sker over for sundhedspersonale inden for samme virksomhedsområde.

Kapitel 3

Tilsynsbestemmelser

§ 5. Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med udøvelsen af reklamering efter denne lov, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan som led i tilsynet give udtryk for sin opfattelse af sagen eller søge iværksat sanktioner efter lovens § 6, stk. 1.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler for reklamering efter denne lov, herunder § 3, stk. 1-3, og § 4, stk. 1 og 2, jf. dog stk. 4, vedrørende nærmere regler for psykologer.

Stk. 4. Psykolognævnet, jf. lov nr. 494 af 30. juni 1993 om psykologer m.v., fører tilsyn med psykologers reklameringsforhold og kan som led i tilsynet give udtryk for sin opfattelse af sagen eller søge iværksat sanktioner efter lovens § 6, stk. 1. Psykolognævnet kan i denne forbindelse fastsætte nærmere regler for psykologers reklamering efter denne lov, herunder § 3, stk. 1-3, og § 4, stk. 1 og 2.

Kapitel 4

Straffebestemmelser

§ 6. Overtrædelse af § 3 straffes med bøde.

Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 7. Loven træder i kraft den 1. september 1997.

Stk. 2. I lov om udøvelse af lægegerning, jf. lovbekendtgørelse nr. 632 af 20. juli 1995, som ændret ved § 27 i lov nr. 386 af 22. maj 1996, ophæves § 21, stk. 1-4, og § 26, stk. 2.

Stk. 3. I lov nr. 276 af 26. maj 1976 om tandlæger, som ændret senest ved § 21 i lov nr. 352 af 14. maj 1992, ophæves § 16.

Stk. 4. I lov nr. 100 af 14. marts 1979 om kliniske tandteknikere ophæves § 10.

Stk. 5. I lov nr. 415 af 6. juni 1991 om kiropraktorer m.v., som ændret ved lov nr. 502 af 30. juni 1993, ophæves § 10.

Stk. 6. I lov nr. 494 af 30. juni 1993 om psykologer m.v. ophæves § 15.

Stk. 7. I lov nr. 379 af 18. maj 1994 om optikere m.v. ophæves § 11.

Stk. 8. I lov nr. 307 af 24. april 1996 om kliniske diætister ophæves § 11.

Stk. 9. I lov nr. 498 af 12. juni 1996 om tandplejere ophæves § 12.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Birte Weiss

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Loven ophæves først den 1. september 2003, jf. § 6, stk. 2 i lov nr. 326 af 6. maj 2003.