Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove (Konsekvensændringer m.v. i anledning af lovrevision af kursgevinstloven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 749 af 13. august 1996, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1212 af 27. december 1996 og senest ved § 4 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Lovens regler om aktier finder tilsvarende anvendelse på anparter i anpartsselskaber, andelsbeviser, konvertible obligationer, omsættelige investeringsforeningsbeviser og lignende værdipapirer.«

2. I § 2 d, stk. 1, 2., 3. og 7. pkt., ændres »kursgevinstlovens §§ 8 C-8 G« til: »kursgevinstlovens §§ 29-33«.

3. I § 2 d, stk. 3, 1. pkt., ændres »kursgevinstlovens § 6« til: »kursgevinstlovens § 16«.

4. § 4, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Ved børsnoterede aktier forstås aktier, som er noteret på en fondsbørs i et land inden for EU/EØS eller på en børs, der er medlem eller associeret medlem af Federation Internationale des Bourses de Valeurs (FIBV).«

5. § 4, stk. 6, 2. pkt., affattes således:

»Stk. 1-5 finder ikke anvendelse på de i § 3 nævnte tilfælde.«

6. I § 6, stk. 7, nr. 4, ændres »kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3« til: »kursgevinstlovens § 4, stk. 2«.

7. § 8 ophæves.

§ 2

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 1. september 1996, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 1217 af 27. december 1996, § 15 i lov nr. 1219 af 27. december 1996 og senest ved § 28 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Endvidere medregnes i den personlige indkomst tab på fordringer, som omfattes af kursgevinstlovens § 17.«

2. § 13 a, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Opnår en person i et indkomstår en tvangsakkord eller en gældssanering, nedsættes uudnyttede, fradragsberettigede underskud og dernæst uudnyttede, fradragsberettigede tab, der kan fremføres efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 2, kursgevinstlovens § 32, stk. 3, og ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 4, fra det pågældende og tidligere indkomstår med det beløb, hvormed gælden er nedsat.«

§ 3

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 596 af 10. juli 1995, som ændret ved § 7 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Er den afståede ejendom erhvervet før den 19. maj 1993, opgøres den skattepligtiges anskaffelsessum som enten

  • 1) ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med et tillæg på 10 pct. eller
  • 2) ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med et tillæg på 10 pct. og med tillæg af et beløb opgjort som halvdelen af forskellen mellem denne værdi og ejendomsværdien pr. 1. januar 1996.«

2. § 4, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Afståelsessummen omregnes til kontantværdi, der beregnes ved, at den kontante del af afståelsessummen lægges sammen med kursværdien af de overdragne gældsposter på afståelsestidspunktet. Medmindre kursen på afståelsestidspunktet er under 100, omregnes inkonverterbare lån, der af sælger er stiftet eller overtaget før den 19. maj 1993, til kurs 100, såfremt lånet er stiftet eller overtaget til en kurs på 100 eller derunder.«

3. § 4, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

4. I § 10, stk. 5, 1. og 2. pkt., ændres »Ligningsrådet« til: »Skatteministeren«, og i § 10, stk. 5, sidste pkt., ændres »Ligningsrådet« til: »skatteministeren«.

§ 4

I lov om en realrenteafgift af visse pensionskapitaler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 4. september 1995, som senest ændret ved § 16 i lov nr. 1219 af 27. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, nr. 2 a, affattes således:

»2 a) gevinst og tab på finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven,».

2. I § 3, stk. 3, indsættes efter nr. 5:

»5 a) tab på kontrakter, der indeholder ret eller pligt til at afstå og er baseret på enten et aktieindeks, de i nr. 3 eller 7 nævnte værdipapirer eller konvertible obligationer bortset fra de tab, der kan fradrages efter § 4 e.«

3. Efter § 4 d indsættes:

»§ 4 e. De i § 3, stk. 1, nr. 2 a, og stk. 3, nr. 5 a, omtalte gevinster og tab på finansielle kontrakter opgøres efter kursgevinstlovens § 33, stk. 1, dog således at afgiftsåret træder i stedet for indkomståret. Tab på en af de i § 3, stk. 3, nr. 5 a, omtalte kontrakter kan fradrages i realrenteafgiftsgrundlaget i det omfang, tabet ikke overstiger de 5 senest forudgående afgiftsårs afgiftspligtige nettogevinster på kontrakten, hvori ikke er fradraget fremført tab fra kontrakter. Uudnyttet tab fra kontrakten kan fradrages i afgiftsårets og de følgende 5 afgiftsårs nettogevinster på alle kontrakter omfattet af § 3, stk. 3, nr. 5 a, der er baseret på samme aktiv som den tabsgivende kontrakt. Fradrag for tab kan kun fremføres til et senere afgiftsår, hvis det ikke kan rummes i afgiftspligtig nettogevinst i et tidligere afgiftsår.«

4. I § 6 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Skattepligtige livsforsikringsselskaber, der som følge af reglerne i kursgevinstlovens § 28, jf. § 41, stk. 13, overgår til at anvende reglerne i § 4, stk. 3 og 4, eller reglerne i kursgevinstlovens § 28, stk. 2, i stedet for realisationsprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab, kan ved opgørelsen efter stk. 3 for afgiftsåret 1998 til gennemsnittet af de skattepligtige indkomster i de forudgående tre indkomstår lægge et beløb svarende til forskellen mellem de berørte fordringers skattemæssige anskaffelsessum og deres regnskabsmæssige værdi ved begyndelsen af indkomståret 1998.«

§ 5

I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 792 af 1. september 1996, som senest ændret ved § 19 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, foretages følgende ændring:

1. § 12, stk. 1, affattes således:

»I det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges, og senere indkomstår kan underskud fra tidligere indkomstår, herunder tab, der kan fremføres efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 2, kursgevinstlovens § 32, stk. 3, og ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 4, ikke fradrages i indkomst hos skyldneren eller dennes ægtefælle, jf. dog stk. 2 og 5.«

§ 6

I lov nr. 1221 af 27. december 1996 om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), foretages følgende ændring:

1. I § 43, stk. 5, ændres »kursgevinstlovens § 5, stk. 8« til: »kursgevinstlovens § 22, stk. 4«.

§ 7

I lov om opkrævning af indkomstskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 519 af 22. juni 1995, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 988 af 22. november 1996, § 9 i lov nr. 1219 af 27. december 1996 og senest ved § 4 i lov nr. 238 af 2. april 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 33 C, stk. 1, 6. pkt., affattes således:

»Stk. 2-10 gælder heller ikke for fortjeneste, der skal beskattes efter reglerne i kursgevinstloven, medmindre det sker efter reglerne i § 13, stk. 1, § 16 eller § 23.«

2. I § 56, stk. 4, 3. pkt., ændres »kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3« til: »kursgevinstlovens § 4, stk. 2«.

§ 8

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 15. november 1995, som ændret bl.a. ved § 9 i lov nr. 376 af 22. maj 1996, § 1 i lov nr. 399 af 22. maj 1996, § 2 i lov nr. 401 af 22. maj 1996, § 2 i lov nr. 487 af 12. juni 1996, § 13 i lov nr. 1219 af 27. december 1996 og senest ved § 4 i lov nr. 238 af 2. april 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 G, 2. pkt., ændres »kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3« til: »kursgevinstlovens § 4, stk. 2«.

2. I § 5 H ændres to steder »kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3« til: »kursgevinstlovens § 4, stk. 2«.

3. § 6, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Foretages der hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af det nye lån, jf. stk. 1, nedsættes de efter stk. 2 opgjorte årlige fradragsbeløb med en forholdsmæssig andel, jf. dog stk. 4. For kontantlån sker nedsættelsen med en forholdsmæssig andel, der svarer til forholdet mellem det ekstraordinære afdrag og kursværdien af pantebrevsrestgælden på indfrielsestidspunktet. For andre lån sker nedsættelsen med en forholdsmæssig andel, der svarer til forholdet mellem det til det ekstraordinære afdrag svarende obligationsafdrag og lånets obligationsrestgæld på indfrielsestidspunktet. Nedsættelsen sker med virkning fra sidste forfaldne termin inden indfrielsestidspunktet.«

4. I § 6 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Stk. 3 finder ikke anvendelse ved hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af det nye lån (omlægningslånet), jf. stk. 1, eller ved hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af lån, der gennem en eller flere lånomlægninger fremtræder som erstatning for omlægningslånet, såfremt indfrielsen sker ved optagelse af et realkreditlån med mindst samme restløbetid som restløbetiden på det lån, der indfries. Hvor flere lån indfries ved optagelse af et realkreditlån, er det en betingelse, at løbetiden på det nye lån mindst svarer til et vejet gennemsnit af restløbetiden på de lån, der indfries, sammenvejet efter størrelsen af kursværdien af pantebrevsrestgælden på indfrielsestidspunktet, hvor der er tale om kontantlån, og efter størrelsen af obligationsrestgælden på indfrielsestidspunktet, hvor der er tale om andre lån. Anvendelse af reglen i 1. pkt. er endvidere betinget af, at der maksimalt forløber 1 år mellem de to transaktioner - indfrielse og optagelse. Det resterende kurstab på tidspunktet for den ekstraordinære indfrielse fordeles over det nye låns samlede antal terminer med lige store beløb pr. termin. Ved det resterende kurstab på indfrielsestidspunktet forstås saldoen på amortisationskontoen ved den første omlægning, jf. stk. 2, sidste pkt., med fradrag af alle de kurstabsbeløb, der kan henføres til forfaldne terminer på omlægningslånet eller senere lån, som ligger før indfrielsen. Stk. 2, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

5. I § 6, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »Stk. 1-4« til: »Stk. 1-5«.

6. § 15, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Hvis en skattepligtig i et indkomstår opnår en tvangsakkord, nedsættes uudnyttede, fradragsberettigede underskud og dernæst uudnyttede, fradragsberettigede tab, der kan fremføres efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 2, kursgevinstlovens § 31, stk. 3, og ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 4, fra det pågældende og tidligere indkomstår med det beløb, hvormed gælden er nedsat.«

7. § 15, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Den resterende del af nedsættelsesbeløbet formindskes endvidere i det omfang, skyldneren efter reglerne i kursgevinstlovens § 8 ikke skal medregne gevinsten på gælden ved indkomstopgørelsen.«

8. I § 15, stk. 4, nr. 4, ændres »kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3« til: »kursgevinstlovens § 4, stk. 2«.

9. § 15, stk. 5, 5. pkt., affattes således:

»Den resterende del af nedsættelsesbeløbet formindskes endvidere i det omfang, skyldneren efter reglerne i kursgevinstlovens § 8 på tidspunktet for nedbringelsen eller indfrielsen af fordringen eller den regresfordring, kautionisten ville have opnået ved en eventuel kautionsbetaling, ikke skulle medregne en eventuel gevinst på fordringen eller regresfordringen ved indkomstopgørelsen.«

10. I § 16 A, stk. 5, 2. pkt., ændres »kursgevinstlovens § 3« til: »kursgevinstlovens § 13«.

11. I § 16 C, stk. 3, nr. 3, ændres »kursgevinstlovens § 6« til: »kursgevinstlovens § 16«.

12. I § 16 C, stk. 3, nr. 4, ændres »kursgevinstlovens § 7« til: »kursgevinstlovens § 38, jf. § 14«.

13. § 16 C, stk. 3, nr. 5, affattes således:

  • »5) Gevinst på finansielle kontrakter som omhandlet i kursgevinstlovens §§ 29-33 fratrukket tab på finansielle kontrakter efter reglerne i kursgevinstlovens § 31, stk. 2-4, og § 32, stk. 2 og 3.«

14. I § 16 C, stk. 3, nr. 10, ændres »kursgevinstlovens § 7« til: »kursgevinstlovens § 38, jf. § 14«.

15. I § 16 C, stk. 4, ændres »kursgevinstlovens § 6« til: »kursgevinstlovens § 16«.

16. I § 16 F, stk. 4, ændres »efter stk. 1 og 2 til et beløb svarende til overdragerens skattepligtige fortjeneste efter § 16 E« til: »efter stk. 1 med et beløb svarende til den ikke afskrivningsberettigede del af overdragerens anskaffelsessum«.

17. Efter § 27 E indsættes som ny paragraf:

»§ 28. For personer, der af et selskab modtager køberetter til aktier som vederlag som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, indtræder beskatningen af den modtagne køberet først på det tidspunkt, hvor køberetter udnyttes eller afstås. Tilsvarende gælder beskatning af køberetter til aktier, som personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for selskabets bestyrelse, modtager som vederlag. Beskatningen sker på grundlag af køberettens værdi på udnyttelsestidspunktet henholdsvis afståelsestidspunktet.

Stk. 2. Den for selskabet modsvarende udgift ved ydelse af køberetter til aktier omfattet af stk. 1 kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvor køberetten udnyttes eller afstås. Den fradragsberettigede udgift udgør køberettens værdi på udnyttelsestidspunktet henholdsvis afståelsestidspunktet.«

18. I § 33 D, stk. 5, 1. pkt., ændres »kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3« til: »kursgevinstlovens § 4, stk. 2«.

19. I § 33 D, stk. 7, ændres to steder »kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3« til: »kursgevinstlovens § 4, stk. 2«.

20. I § 33 E, stk. 2, 1. pkt., ændres »kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3« til: »kursgevinstlovens § 4, stk. 2«.

21. I § 33 E, stk. 3, ændres to steder »kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3« til: »kursgevinstlovens § 4, stk. 2«.

§ 9

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 922 af 21. oktober 1996, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 237 af 2. april 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, 2. pkt., ændres »kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3« til: »kursgevinstlovens § 4, stk. 2«.

2. I § 31, stk. 1, 5. pkt., ændres »kursgevinstlovens § 6 B, stk. 6« til: »kursgevinstlovens § 4, stk. 5«, og »kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3« ændres til: »kursgevinstlovens § 4, stk. 2«.

3. I § 31, stk. 1, 6. pkt., ændres to steder »kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3« til: »kursgevinstlovens § 4, stk. 2«.

4. I § 32, stk. 1, 3. pkt., ændres »kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3« til: »kursgevinstlovens § 4, stk. 2«.

5. I § 33 A, stk. 2, 2. pkt., ændres »kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3« til: »kursgevinstlovens § 4, stk. 2«.

§ 10

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 142 af 18. februar 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 P, stk. 2, nr. 11, ændres »§ 5, stk. 7, 1. pkt.« til: »§ 22, stk. 3, 1. pkt.«.

2. I § 10 A, stk. 1, sidste pkt., ændres »kursgevinstlovens § 7« til: »kursgevinstlovens § 38, jf. § 14«.

3. I § 10 B, stk. 1, 1. pkt. , ændres »kursgevinstlovens § 7« til: »kursgevinstlovens § 38, jf. § 14«.

§ 11

I lov om indskud på etableringskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 921 af 2. december 1993, som senest ændret ved § 9 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 1, 1. pkt., ændres »jf. kursgevinstlovens § 7« til: »jf. kursgevinstlovens § 38«.

§ 12

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1, 3 og 5-7, § 2, § 3, nr. 1-3, §§ 5-7, § 8, nr. 1, 2, 6-12, 14, 15, 17 og 18-21, og §§ 9-11 har virkning fra og med indkomståret 1998, jf. dog stk. 5.

Stk. 3. § 1, nr. 2, og § 8, nr. 13, har virkning fra den 1. januar 1997.

Stk. 4. § 1, nr. 4, har virkning fra den 13. marts 1997.

Stk. 5. § 3, nr. 2 og 3, har virkning for ejendomme, der afstås den 1. januar 1998 eller senere eller udloddes fra dødsboer den 1. januar 1998 eller senere eller ved skifte af uskiftet bo, når skiftebegæring er indgivet den 1. januar 1998 eller senere. Reglerne i § 3 kan dog anvendes ved afståelse af ejendomme, der afstås i perioden fra den 13. marts 1997 og til den i 1. pkt. nævnte dato, hvis reglerne fører til en lavere beskatning end de hidtil gældende regler.

Stk. 6. § 4 har virkning fra og med afgiftsåret 1998.

Stk. 7. § 8, nr. 3 og 4, har virkning for ekstraordinære indfrielser, der finder sted den 1. januar 1998 eller senere.

Stk. 8. § 8, nr. 16, har virkning for overdragelser, der foretages den 18. juni 1993 eller senere.

Stk. 9. Konvertible obligationer, der er erhvervet før den 1. juli 1981 og ikke er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 3, anses for anskaffet for obligationernes kursværdi pr. 1. juli 1981 i stedet for den faktiske anskaffelsessum, medmindre denne er højere.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Carsten Koch

Officielle noter

Ingen