Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove m.v. (Justering af rumvarmeafgiften m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 858 af 24. september 1996, som ændret ved lov nr. 1214 af 27. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes efter nr. 12 som nyt nummer:

 • »13) Anden flaskegas (LPG), der anvendes
   
  
   som motorbrændstof .......................  259 øre/kg - ». 
  
  

Nr. 13 og 14 bliver herefter nr. 14 og 15.

2. I § 1, stk. 2, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Af varer, der anvendes til varmefremstilling på stationære motorer i kraftvarmeværker, betales der afgift efter den sats, der gælder for tilsvarende fyringsolier, når der skal betales afgift efter lov om afgift af elektricitet af hele elproduktionen. Forgasningsgas og restprodukter herfra, som er produceret på basis af biomasse, samt biogas er dog fritaget for afgift, når de nævnte varer anvendes til elektricitets- eller varmefremstilling på stationære motorer og kedler.«

3. I § 1 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. For spildolie iblandet vand, som indsamles fra skibe, og som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme, udgør afgiften dog følgende procentdel af den i stk. 1, nr. 4, nævnte afgiftssats:

 • 1) 35 pct. ved et vandindhold på 65 pct. og derover.
 • 2) 70 pct. ved et vandindhold på mindst 30 pct. og under 65 pct.
 • 3) 95 pct. ved et vandindhold på mindst 5 pct. og under 30 pct.
 • 4) 100 pct. ved et vandindhold på under 5 pct.«

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 6-8.

4. I § 3, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 1, stk. 1, nr. 14« til: »§ 1, stk. 1, nr. 15«.

5. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Virksomheder, der ikke er registreret som oplagshaver, og som både afsætter ufarvet gas- og dieselolie og gas- og dieselolie, der er farvet i henhold til bestemmelser fastsat efter § 24, stk. 1, kan blive registreret som farvningsvirksomhed hos de statslige told- og skattemyndigheder. Det er en betingelse herfor, at virksomheden afsætter mindst 500.000 l gas og dieselolie årligt, og at denne afsætning ikke sker fra stationære detailsalgsanlæg.

Stk. 2. Farvningsvirksomheder er berettiget til med henblik på videresalg at få tilført og oplagre ufarvet gas- og dieselolie, hvoraf der kun er betalt afgift efter satsen for varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, jf. dog § 4, stk. 3. Ved videresalg af ufarvet olie, hvoraf der er betalt afgift efter den i 1. pkt. nævnte afgiftssats, skal differencen mellem denne afgiftssats og satsen for varer omfattet af henholdsvis § 1, stk. 1, nr. 1 og 3, indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder. Tilsvarende gælder, når farvet olie videresælges til anvendelse som motorbrændstof.

Stk. 3. Til de registrerede farvningsvirksomheder udstedes et bevis for registreringen.«

6. I § 5 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Registrerede farvningsvirksomheders tanke og anlæg til indpumpning, behandling, opbevaring, udlevering m.v. af afgiftspligtige varer, hvoraf der er betalt afgift efter § 4 a, stk. 2, skal være godkendt af de statslige told- og skattemyndigheder.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

7. I § 5, stk. 3, ændres »stk. 1« til: »stk. 1 eller 2«.

8. I § 7 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Registrerede farvningsvirksomheder skal opgøre den mængde varer, hvoraf der skal betales det i § 4 a, stk. 2, nævnte differencebeløb, som den mængde afgiftspligtig gas- og dieselolie, der er udleveret fra virksomhedens godkendte anlæg til anvendelse som motorbrændstof i afgiftsperioden.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvordan registrerede oplagshavere og varemodtagere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for varer omfattet af § 1, stk. 5.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 6-8.

9. I § 9, stk. 2, sidste pkt., indsættes efter

 

 »Naturgas ..............  39,6 MJ/(Nm3)»: 

 »Biogas ................  19,7 MJ/(Nm3) 

 Forgasningsgas .........  4,0 MJ/(Nm3)». 

10. I § 9, stk. 9, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

11. I § 10, stk. 1, indsættes som 2.-5. pkt.:

»Der kan dog ikke meddeles bevilling til en virksomhed, når den pågældende virksomhed og en registreret oplagshaver, som virksomheden direkte eller indirekte får leveret afgiftspligtige varer fra, er indbyrdes forbundne virksomheder. Som indbyrdes forbundne virksomheder anses virksomheder, hvor samme ejerkreds direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af kapitalen i hver virksomhed eller direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af en eventuel stemmeværdi i hver virksomhed. Ejere som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 3, anses ved bedømmelsen af ejerkredsen for en og samme person. En udstedt bevilling bortfalder, hvis det i 2. pkt. nævnte forhold kommer til at foreligge efterfølgende.«

12. I § 11, stk. 2, sidste pkt., ændres »§ 1, stk. 1, nr. 14« til: »§ 1, stk. 1, nr. 15«.

13. I § 11, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Der ydes dog tilbagebetaling for afgiften af varme og varer, der forbruges i lukkede anlæg til fremstilling eller forarbejdning af varer, og som indirekte bidrager til rumopvarmning, såfremt højst 10 pct. af den energi, der er forbrugt i anlægget, bidrager til rumopvarmning.«

14. I § 11, stk. 5, nr. 1, ophæves 2. pkt.

15. I § 11, stk. 5, nr. 2, 1. pkt., indsættes efter »(trætørrestuer)»: », samt lignende særligt indrettede rum, hvor opvarmningen udelukkende er et led i en forarbejdning, der ændrer varens karakter, og hvor der under forarbejdningen kun lejlighedsvis opholder sig personer i lokalet«.

16. I § 11, stk. 5, indsættes som nr. 5:

 • »5) Afgiften af varme og varer omfattet af stk. 4, som anvendes til rengøring af genbrugsemballage, der anvendes ved transport eller salg af varer, og afgiften af varme og varer, som anvendes til vask eller rens af tekstiler og efterbehandling i forbindelse hermed. For genbrugsemballage gælder det også, selv om indtil 25 pct. af genbrugsemballagen anvendes til andre formål end transport eller salg af varer. Nr. 4 finder tilsvarende anvendelse«.

17. I § 11, stk. 6, to steder i § 11, stk. 7, og i § 11, stk. 9, ændres »stk. 1 eller 5« til: »stk. 1, stk. 4, 2. pkt., eller stk. 5«.

18. I § 11 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. I det omfang, der er tale om opvarmning af rum over 100 (m2), finder stk. 6 tilsvarende anvendelse, såfremt virksomheden kan godtgøre, at en direkte måling ville medføre en større tilbagebetaling. Er der til opvarmningen anvendt varme eller varer, der ikke er ydet fuld tilbagebetaling af afgiften for, kan den betalte afgift modregnes i (m2)-afgiften. Virksomheden kan for forbrug af varmt vand, der vil indebære måling af mindre end 50 GJ årligt, fastsætte forbruget efter andet end direkte måling, når virksomheden kan godtgøre, at en direkte måling ville medføre en større tilbagebetaling.«

Stk. 7-11 bliver herefter stk. 8-12.

19. I § 11, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 12« til: »stk. 14«.

20. I § 11, stk. 7, der bliver stk. 8, indsættes efter 3. pkt.:

»Der skal ikke ske nedsættelse af tilbagebetalingen for eget forbrug til opvarmning af rum eller fremstilling af varmt vand i perioden 1. april til 30. september. Der skal heller ikke ske nedsættelse af tilbagebetalingen af eget forbrug til opvarmning af rum i perioden 1. oktober-31. marts, såfremt der indbetales en afgift på 8 kr. pr. (m2) pr. måned i denne periode. Afgiften erlægges efter reglerne i stk. 6, sidste pkt.«

21. I § 11, stk. 9, der bliver stk. 10, § 11, stk. 10, der bliver stk. 11, og § 11, stk. 11, der bliver stk. 12, ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.

22. I § 11, stk. 10, der bliver stk. 11, ændres tre steder »stk. 9« til: »stk. 10«.

23. I § 11 indsættes efter stk. 11, der bliver stk. 12, som nyt stykke:

»Stk. 13. Uanset stk. 4 kan der dog altid ydes tilbagebetaling for forbruget af afgiftspligtige varer og varme, der overstiger en beregnet mængde, når mindst 25 pct. af den indfyrede energi hidrører fra andet end afgiftspligtige brændsler eller afgiftspligtig elektricitet. Denne mængde beregnes for hvert afgiftspligtigt brændsel som forholdet mellem på den ene side energiindholdet i det afgiftspligtige brændsel og på den anden side det totale energiindhold i de indfyrede mængder ganget med den leverede mængde varme divideret med 0,7 og omregnet til liter henholdsvis kilogram efter de i § 9, stk. 2, anførte værdier for energiindhold. Såfremt virksomheden ikke nærmere kan dokumentere energiindholdet i de afgiftspligtige brændsler, anvendes de i § 9, stk. 2, anførte værdier. Kun varer, hvis energiindhold utvivlsomt overstiger 9,4 MJ/kg, medregnes, såfremt energiindholdet i de indfyrede brændsler opgøres på grundlag af de i § 9, stk. 2, anførte værdier.«

Stk. 12-14 bliver herefter stk. 14-16.

24. I § 11, stk. 12, der bliver stk. 14, ændres to steder »stk. 7« til: »stk. 8«.

25. I § 11, stk. 14, der bliver stk. 16, ændres »stk. 13« til: »stk. 15«.

26. I § 14, stk. 2, indsættes efter »oplagshavere«: »og farvningsvirksomheder registreret efter § 4 a«.

27. I § 14 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Registrerede oplagshavere og varemodtagere skal konstatere eller verificere vandindholdet i varer omfattet af § 1, stk. 5, og på forlangende fremvise dokumentation herfor over for de statslige told- og skattemyndigheder. Told- og Skattestyrelsen kan fastsætte de nærmere regler for opgørelse af vandindholdet.

Stk. 6. Registrerede oplagshavere og varemodtagere skal føre regnskab over indkøb og forbrug af afgiftspligtige varer omfattet af § 1, stk. 5, for hver kategori af vandindhold.«

Stk. 5-9 bliver herefter stk. 7-11.

28. I § 14, stk. 5, der bliver stk. 7, indsættes to steder efter »oplagshaver«: »eller farvningsvirksomhed«.

29. I § 14, stk. 7, der bliver stk. 9, ændres »stk. 6« til: »stk. 8«.

30. § 16, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Registrerede oplagshavere, varemodtagere og farvningsvirksomheder skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den måned, der følger efter afgiftsperioden, til de statslige told- og skattemyndigheder angive mængden af de varer, hvoraf der skal betales afgift, jf. § 7, stk. 1-4, og § 8.«

31. I § 17, stk. 1, ændres »oplagshavere og varemodtagere« til: »oplagshavere, varemodtagere og farvningsvirksomheder«.

32. I § 22 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse at udtage prøver af brændstofindholdet i registrerede motorkøretøjers tanke, når køretøjet ikke befinder sig på en privat bopæl, og i anlæg, hvori der ifølge bestemmelser fastsat efter § 24, stk. 1, ikke må anvendes motorbrændstof, der er tilsat farvningspræparater eller denatureringsmidler.«

33. I § 25, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 1, stk. 5« til: »§ 1, stk. 6«, og »§ 14, stk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8« til: »§ 14, stk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10«.

34. I § 28, stk. 3, ændres »§ 14, stk. 6« til: »§ 14, stk. 8«.

§ 2

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 3. oktober 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Der betales afgift efter brændværdien, jf. dog stk. 4, i følgende varer:

 • 1) Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus.
 • 2) Jordoliekoks.
 • 3) Brunkulsbriketter og brunkul.
 • 4) Tallolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg og andre varer udvundet af saften fra træ, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme.
 • 5) Andre varer henhørende under position 2713, 2714 og 2715 i EU's kombinerede nomenklatur, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme
 • a) med et vandindhold på mindst 27 pct.,
 • b) med et vandindhold på mindre end 27 pct.

Stk. 2. Afgiften udgør 41 kr. 30 øre pr. gigajoule (GJ).

Stk. 3. Told- og Skattestyrelsen fastsætter de nærmere regler for opgørelse af varernes brændværdi.

Stk. 4. Såfremt registrerede virksomheder ikke foretager opgørelse af varernes faktiske brændværdi, betales afgift af varernes vægt. Afgiften udgør:

 

 1) For varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 ...... 1.150 kr. pr. t 

 2) For varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2 ...... 1.350 kr. pr. t 

 3) For varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 3 ......  840 kr. pr. t 

 4) For varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 4 ...... 1.615 kr. pr. t 

 5) For varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5, 

  litra a ....................................... 1.185 kr. pr. t 

 6) For varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5, 

  litra b ....................................... 1.555 kr. pr. t 

Stk. 5. Registrerede virksomheders valg mellem opgørelse efter brændværdi eller efter vægt er gældende for en periode på 1 år.«

2. I § 5, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »Registrerede virksomheder skal«: »efter den valgte opgørelsesmetode«.

3. I § 5 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Registrerede virksomheder, der foretager opgørelse efter brændværdi, skal konstatere eller verificere brændværdien i hver varekategori og på forlangende fremvise dokumentation herfor over for de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 4. I tilfælde omfattet af § 12, stk. 2, skal virksomheden føre regnskab over indkøb og forbrug af afgiftspligtige varer inden for hver varekategori og på dette grundlag beregne brændværdien i de afgiftspligtige varer, der er udleveret eller forbrugt i virksomheden.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 5 og 6.

4. I § 7, stk. 1, sidste pkt., indsættes efter

 

 »Naturgas .............  39,6 MJ/(Nm3)»: 

 »Biogas ...............  19,7 MJ/(Nm3) 

 Forgasningsgas ........   4,0 MJ/(Nm3)». 

5. I § 7, stk. 4, indsættes som 2.-5. pkt.:

»Der kan dog ikke meddeles bevilling til en virksomhed, når den pågældende virksomhed og en registreret virksomhed, som virksomheden direkte eller indirekte får leveret afgiftspligtige varer fra, er indbyrdes forbundne virksomheder. Som indbyrdes forbundne virksomheder anses virksomheder, hvor samme ejerkreds direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af kapitalen i hver virksomhed eller direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af en eventuel stemmeværdi i hver virksomhed. Ejere som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 3, anses ved bedømmelsen af ejerkredsen for en og samme person. En udstedt bevilling bortfalder, hvis det i 2. pkt. nævnte forhold kommer til at foreligge efterfølgende.«

6. I § 8, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Der ydes dog tilbagebetaling for afgiften af varme og varer, der forbruges i lukkede anlæg til fremstilling eller forarbejdning af varer, og som indirekte bidrager til rumopvarmning, såfremt højst 10 pct. af den energi, der er forbrugt i anlægget, bidrager til rumopvarmning.«

7. I § 8, stk. 4, nr. 1, ophæves 2. pkt.

8. I § 8, stk. 4, nr. 2, 1. pkt., indsættes efter »(trætørrestuer)»: », samt lignende særligt indrettede rum, hvor opvarmningen udelukkende er et led i en forarbejdning, der ændrer varens karakter, og hvor der under forarbejdningen kun lejlighedsvis opholder sig personer i lokalet«.

9. I § 8, stk. 4, indsættes som nr. 5:

 • »5) Afgiften af varme og varer omfattet af stk. 3, som anvendes til rengøring af genbrugsemballage, der anvendes ved transport eller salg af varer, og afgiften af varme og varer, som anvendes til vask eller rens af tekstiler og efterbehandling i forbindelse hermed. For genbrugsemballage gælder det også, selv om indtil 25 pct. af genbrugsemballagen anvendes til andre formål end transport eller salg af varer. Nr. 4 finder tilsvarende anvendelse«.

10. I § 8, stk. 5, to steder i § 8, stk. 6, og i § 8, stk. 8, ændres »stk. 1 eller 4« til: »stk. 1, stk. 3, 2. pkt., eller stk. 4«.

11. I § 8 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. I det omfang, der er tale om opvarmning af rum over 100 (m2), finder stk. 5 tilsvarende anvendelse, såfremt virksomheden kan godtgøre, at en direkte måling ville medføre en større tilbagebetaling. Er der til opvarmningen anvendt varme eller varer, der ikke er ydet fuld tilbagebetaling af afgiften for, kan den betalte afgift modregnes i (m2)-afgiften. Virksomheden kan for forbrug af varmt vand, der vil indebære måling af mindre end 50 GJ årligt, fastsætte forbruget efter andet end direkte måling, når virksomheden kan godtgøre, at en direkte måling ville medføre en større tilbagebetaling.«

Stk. 6-10 bliver herefter stk. 7-11.

12. I § 8, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 11« til: »stk. 13«.

13. I § 8, stk. 6, der bliver stk. 7, indsættes efter 3. pkt.:

»Der skal ikke ske nedsættelse af tilbagebetalingen for eget forbrug til opvarmning af rum eller fremstilling af varmt vand i perioden 1. april til 30. september. Der skal heller ikke ske nedsættelse af tilbagebetalingen af eget forbrug til opvarmning af rum i perioden 1. oktober-31. marts, såfremt der indbetales en afgift på 8 kr. pr. (m2) pr. måned i denne periode. Afgiften erlægges efter reglerne i stk. 5, sidste pkt.«

14. I § 8, stk. 8, der bliver stk. 9, § 8, stk. 9, der bliver stk. 10, og § 8, stk. 10, der bliver stk. 11, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.

15. I § 8, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres tre steder »stk. 8« til: »stk. 9«.

16. I § 8 indsættes efter stk. 10, der bliver stk. 11, som nyt stykke:

»Stk. 12. Uanset stk. 3 kan der dog altid ydes tilbagebetaling for forbruget af afgiftspligtige varer og varme, der overstiger en beregnet mængde, når mindst 25 pct. af den indfyrede energi hidrører fra andet end afgiftspligtige brændsler eller afgiftspligtig elektricitet. Denne mængde beregnes for hvert afgiftspligtigt brændsel som forholdet mellem på den ene side energiindholdet i det afgiftspligtige brændsel og på den anden side det totale energiindhold i de indfyrede mængder ganget med den leverede mængde varme divideret med 0,7 og omregnet til liter henholdsvis kilogram efter de i § 7, stk. 1, anførte værdier for energiindhold. Såfremt virksomheden ikke nærmere kan dokumentere energiindholdet i de afgiftspligtige brændsler, anvendes de i § 7, stk. 1, anførte værdier. Kun varer, hvis energiindhold utvivlsomt overstiger 9,4 MJ/kg, medregnes, såfremt energiindholdet i de indfyrede brændsler opgøres på grundlag af de i § 7, stk. 1, anførte værdier.«

Stk. 11 bliver herefter stk. 13.

17. I § 8, stk. 11, der bliver stk. 13, ændres to steder »stk. 6« til: »stk. 7«.

18. I § 12 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Registrerede virksomheder, som opgør den afgiftspligtige mængde efter varernes brændværdi, kan vælge at beregne den afgiftspligtige brændværdi i varer, som udleveres eller forbruges i virksomheden efter et lagerbalancesystem. For lagerbeholdningen af afgiftspligtige varer foretager virksomheden en opgørelse over brændværdien pr. ton for hver enkelt varekategori samt mængden af hver varekategori ved begyndelsen af den afgiftsperiode, hvor lagerbalancesystemet benyttes første gang. Der beregnes herefter den samlede brændværdi i lageret i GJ. For varer, der tilføres lageret, efter at lagerbalancesystemet er indført, opgøres tilsvarende den samlede brændværdi opgjort i GJ enten på baggrund af måling eller på baggrund af den leverende virksomheds opgørelse efter lagerbalancesystemet. Efter at der er tilført lageret varer, opgøres det samlede lagers samlede brændværdi og den samlede mængde af varer på lageret som summen af den beregnede brændværdi i lageret før tilførslen og brændværdien i tilførslen og den samlede mængde varer som summen af mængden på lageret før tilførslen og tilførslen til lageret. Det beregnes herefter, hvor meget brændværdien er i varerne pr. ton ved at dividere den samlede brændværdi på det nye lager med den samlede mængde af varer på det nye lager. For varer, der fraføres lageret, beregnes brændværdien ved at gange den ovenfor opgjorte brændværdi med mængden af varer, der fraføres lageret. Brændværdien ændres igen efter ovenstående system, når lageret igen tilføres varer. Den beregnede brændværdi af lageret reduceres med de mængder, der fraføres lageret enten opgjort efter dette lagerbalancesystem eller efter måling.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

19. I § 20, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »§ 2, stk. 1,»: »§ 5, stk. 3 og 4,».

20. I § 20, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 12, stk. 2« til: »§ 12, stk. 3«.

21. § 20, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 3

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 3. oktober 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Der ydes dog tilbagebetaling for afgiften af varme og varer, der forbruges i lukkede anlæg til fremstilling eller forarbejdning af varer, og som indirekte bidrager til rumopvarmning, såfremt højst 10 pct. af den energi, der er forbrugt i anlægget, bidrager til rumopvarmning.«

2. I § 10, stk. 5, nr. 1, ophæves 2. pkt.

3. I § 10, stk. 5, nr. 2, 1. pkt., indsættes efter »(trætørrestuer)»: », samt lignende særligt indrettede rum, hvor opvarmningen udelukkende er et led i en forarbejdning, der ændrer varens karakter, og hvor der under forarbejdningen kun lejlighedsvis opholder sig personer i lokalet«.

4. I § 10, stk. 5, indsættes som nr. 5:

 • »5) Afgiften af varme og varer omfattet af stk. 4, som anvendes til rengøring af genbrugsemballage, der anvendes ved transport eller salg af varer, og afgiften af varme og varer, som anvendes til vask eller rens af tekstiler og efterbehandling i forbindelse hermed. For genbrugsemballage gælder det også, selv om indtil 25 pct. af genbrugsemballagen anvendes til andre formål end transport eller salg af varer. Nr. 4 finder tilsvarende anvendelse«.

5. I § 10, stk. 6, to steder i § 10, stk. 7, og i § 10, stk. 10, ændres »stk. 1 eller 5« til: »stk. 1, stk. 4, 2. pkt., eller stk. 5«.

6. I § 10 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. I det omfang, der er tale om opvarmning af rum over 100 (m2), finder stk. 6 tilsvarende anvendelse, såfremt virksomheden kan godtgøre, at en direkte måling ville medføre en større tilbagebetaling. Er der til opvarmningen anvendt varme eller varer, der ikke er ydet fuld tilbagebetaling af afgiften for, kan den betalte afgift modregnes i (m2)-afgiften. Virksomheden kan for forbrug af varmt vand, der vil indebære måling af mindre end 50 GJ årligt, fastsætte forbruget efter andet end direkte måling, når virksomheden kan godtgøre, at en direkte måling ville medføre en større tilbagebetaling.«

Stk. 7-11 bliver herefter stk. 8-12.

7. I § 10, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 12« til: »stk. 14«.

8. I § 10, stk. 7, der bliver stk. 8, indsættes efter 3. pkt.:

»Der skal ikke ske nedsættelse af tilbagebetalingen for eget forbrug til opvarmning af rum eller til fremstilling af varmt vand i perioden 1. april til 30. september. Der skal heller ikke ske nedsættelse af tilbagebetalingen af eget forbrug til opvarmning af rum i perioden 1. oktober-31. marts, såfremt der indbetales en afgift på 8 kr. pr. (m2) pr. måned i denne periode. Afgiften erlægges efter reglerne i stk. 6, sidste pkt.«

9. I § 10, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.

10. I § 10, stk. 10, der bliver stk. 11, ændres »stk. 7 eller 9« til: »stk. 8 eller 10«.

11. I § 10, stk. 11, der bliver stk. 12, ændres to steder »stk. 10« til: »stk. 11«, »stk. 7« til: »stk. 8« og »stk. 9« til: »stk. 10«.

12. I § 10 indsættes efter stk. 11, der bliver stk. 12, som nyt stykke:

»Stk. 13. Uanset stk. 4 kan der dog altid ydes tilbagebetaling for forbruget af afgiftspligtige varer og varme, der overstiger en beregnet mængde, når mindst 25 pct. af den indfyrede energi hidrører fra andet end afgiftspligtige brændsler eller afgiftspligtig elektricitet. Denne mængde beregnes for hvert afgiftspligtigt brændsel som forholdet mellem på den ene side energiindholdet i det afgiftspligtige brændsel og på den anden side det totale energiindhold i de indfyrede mængder ganget med den leverede mængde varme divideret med 0,7 og omregnet til liter henholdsvis kilogram efter de i § 9, stk. 2, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. anførte værdier for energiindhold. Såfremt virksomheden ikke nærmere kan dokumentere energiindholdet i de afgiftspligtige brændsler, anvendes de anførte værdier. Kun varer, hvis energiindhold utvivlsomt overstiger 9,4 MJ/kg, medregnes, såfremt energiindholdet i de indfyrede brændsler opgøres på grundlag af de anførte værdier.«

Stk. 12 bliver herefter stk. 14.

13. I § 10, stk. 12, der bliver stk. 14, ændres to steder »stk. 7« til: »stk. 8«.

14. § 21, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 4

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 3. oktober 1996, som ændret ved lov nr. 1211 af 27. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, litra a, bestemmer de statslige told- og skattemyndigheder efter anmodning, at elektricitet, der enten fremstilles på anlæg med en kapacitet på mellem 50 kW og 150 kW, og som har en årlig produktion på mere end 50.000 kWh, eller på stationære anlæg med en kontinuerlig fremstilling af elektricitet, er omfattet af afgiftspligten efter denne lov, når afgiften af den fremstillede elektricitet er helt eller delvis tilbagebetalingsberettiget efter § 11.«

2. I § 8 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Registrerede virksomheder, der årligt afsætter mindre end 100 GWh elektricitet, kan efter ansøgning til de statslige told- og skattemyndigheder få tilladelse til at opgøre de afgiftspligtige leverancer i den enkelte måned eller anden periode, for hvilken acontoopkrævning over for samtlige forbrugere finder sted, på grundlag af de fra kraftværker m.v. leverede mængder elektricitet med fradrag af 4 pct. ledningstab, under forudsætning af, at endelig afregning af afgiften finder sted mindst en gang om året ved opgørelse og afregning af de faktiske leverancer hos samtlige forbrugere.«

3. I § 11, stk. 4, nr. 1, 1. pkt., indsættes efter »(trætørrestuer)»: », samt lignende særligt indrettede rum, hvor opvarmningen udelukkende er et led i en forarbejdning, der ændrer varens karakter, og hvor der under forarbejdningen kun lejlighedsvis opholder sig personer i lokalet«.

4. I § 11, stk. 4, indsættes som nr. 3:

 • »3) Afgiften af varme og varer omfattet af stk. 3, som anvendes til rengøring af genbrugsemballage, der anvendes ved transport eller salg af varer, og afgiften af varme og varer, som anvendes til vask eller rens af tekstiler og efterbehandling i forbindelse hermed. For genbrugsemballage gælder det også, selv om indtil 25 pct. af genbrugsemballagen anvendes til andre formål end transport eller salg af varer.«

5. I § 11 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. I det omfang, der er tale om opvarmning af rum over 100 (m2), finder stk. 6 tilsvarende anvendelse, såfremt virksomheden kan godtgøre, at en direkte måling ville medføre en større tilbagebetaling. Er der til opvarmningen anvendt varme eller varer, der ikke er ydet fuld tilbagebetaling af afgiften for, kan den betalte afgift modregnes i (m2)-afgiften. Virksomheden kan for forbrug af varmt vand, der vil indebære måling af mindre end 50 GJ årligt, fastsætte forbruget efter andet end direkte måling, når virksomheden kan godtgøre, at en direkte måling ville medføre en større tilbagebetaling.«

6. I § 11, stk. 7, ændres »§ 11, stk. 12« til: »§ 11, stk. 14«.

7. I § 11, stk. 7, indsættes efter 3. pkt.:

»Der skal ikke ske nedsættelse af tilbagebetalingen for eget forbrug til opvarmning af rum eller fremstilling af varmt vand i perioden 1. april til 30. september. Der skal heller ikke ske nedsættelse af tilbagebetalingen af eget forbrug til opvarmning af rum i perioden 1. oktober-31. marts, såfremt der indbetales en afgift på 8 kr. pr. (m2) pr. måned i denne periode. Afgiften erlægges efter reglerne i stk. 6, sidste pkt.«

8. § 15, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 5

I lov nr. 421 af 14. juni 1995 om afgift af svovl, som ændret ved § 7 i lov nr. 1101 af 20. december 1995, § 8 i lov nr. 1102 af 20. december 1995 og § 3 i lov nr. 1220 af 27. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 7, indsættes som 2.-5. pkt.:

»Der kan dog ikke meddeles bevilling til en virksomhed, når den pågældende virksomhed og en registreret virksomhed, som virksomheden direkte eller indirekte får leveret afgiftspligtige varer fra, er indbyrdes forbundne virksomheder. Som indbyrdes forbundne virksomheder anses virksomheder, hvor samme ejerkreds direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af kapitalen i hver virksomhed eller direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af en eventuel stemmeværdi i hver virksomhed. Ejere som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 3, anses ved bedømmelsen af ejerkredsen for en og samme person. En udstedt bevilling bortfalder, hvis det i 2. pkt. nævnte forhold kommer til at foreligge efterfølgende.«

2. I § 34, stk. 3, indsættes efter nr. 14 som nye numre:

 

 »15) Biogas ............  19,7 MJ/(Nm3) 

 16) Forgasningsgas .....  4,0 MJ/(Nm3)». 

Nr. 15-20 bliver herefter nr. 17-22.

3. I § 34, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»I samme omfang, som elselskabers eget forbrug af elektricitet er fritaget for afgift efter § 5, stk. 2, i lov om kuldioxiafgift af visse energiprodukter, er der fritagelse for den særlige afgift på elektricitet, som er nævnt i stk. 4.«

§ 6

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 24. september 1996, som ændret ved § 1 i lov nr. 1220 af 27. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. For spildolie iblandet vand, som indsamles fra skibe, og som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme, udgør afgiften dog følgende procentdel af den i stk. 1, nr. 2, nævnte afgiftssats:

 • 1) 35 pct. ved et vandindhold på 65 pct. og derover.
 • 2) 70 pct. ved et vandindhold på mindst 30 pct. og under 65 pct.
 • 3) 95 pct. ved et vandindhold på mindst 5 pct. og under 30 pct.
 • 4) 100 pct. ved et vandindhold på under 5 pct.«

2. § 5, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Bortset fra elselskabers eget forbrug af elektricitet, der direkte er medgået til fremstilling og distribution af elektricitet, kan der dog ikke ske fradrag for virksomhedernes eget forbrug ved opgørelse af den afpligtspligtige mængde efter stk. 1.«

3. I § 23 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Der kan ikke ydes afgiftsgodtgørelse efter en bevilling udstedt i medfør af § 8 fra og med det tidspunkt, hvor der ikke længere kan ydes godtgørelse af energiafgift efter en bevilling udstedt i medfør af § 10, stk. 1, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. eller § 7, stk. 4, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.«

§ 7

I lov nr. 405 af 14. juni 1995 om ændring af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug. (Aftaler om energieffektivisering m.v.), som ændret ved § 5 i lov nr. 1220 af 27. december 1996, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 2, 3. pkt., ophæves.

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2, 4 og 5.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for § 1, nr. 13, 15-17, 19, 20, 23 og 25, § 2, nr. 6, 8-10, 12, 13 og 16, § 3, nr. 1, 3-5, 7, 8 og 12, § 4, nr. 3, 4, 6 og 7, og § 7.

Stk. 3. § 1, nr. 13, 15-17 og 20, § 2, nr. 6, 8-10 og 13, § 3, nr. 1, 3-5 og 8, og § 4, nr. 3, 4 og 7, har virkning fra den 1. maj 1997.

Stk. 4. Lovens § 2, nr. 1-3 og 18-20, træder i kraft den 1. januar 1998.

Stk. 5. § 1, nr. 14 og 32, § 2, nr. 7, og § 3, nr. 2, træder i kraft den 1. juli 1997.

Stk. 6. § 1, nr. 19, 23 og 25, § 2, nr. 12 og 16, § 3, nr. 7 og 12, og § 4, nr. 6, har virkning fra den 1. januar 1996.

Stk. 7. Loven finder anvendelse på spildolie iblandet vand, der fra og med dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende udleveres fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

Stk. 8. Bestemmelserne i § 10, stk. 1, 5. pkt., i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 11, § 7, stk. 4, 5. pkt., i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., som affattet ved denne lovs § 2, nr. 5, og § 9, stk. 7, 5. pkt., i lov om afgift af svovl, som affattet ved denne lovs § 5, nr. 1, har virkning for bevillinger udstedt efter lovens ikrafttræden.

Stk. 9. Fra og med den 9. april 1997 kan der ikke ydes afgiftsgodtgørelse efter en bevilling udstedt før den 9. april 1997 eller i perioden mellem den 9. april 1997 og lovens ikrafttræden i medfør af § 10, stk. 1, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., § 7, stk. 4, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og § 9, stk. 7, i lov om afgift af svovl, hvis virksomheden, der er indehaver af bevillingen, og en registreret oplagshaver, som virksomheden direkte eller indirekte får leveret afgiftspligtige varer fra, er indbyrdes forbundne virksomheder, således som disse er defineret i § 10, stk. 1, 3. og 4. pkt., i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 11. Når særlige forhold gør sig gældende, kan der dog efter ansøgning til de statslige told- og skattemyndigheder opnås dispensation herfra. Afgiftsgodtgørelse, der ydes efter de hidtil gældende regler i perioden fra 9. april 1997 til lovens ikrafttræden, men som ikke kan ydes efter denne lov, skal tilbagebetales efter denne lovs ikrafttræden.

Stk. 10. Frem til den 31. december 1997 kan campingpladser og lystbådehavne, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, få tilbagebetalt afgiften af elektricitet, der er leveret til campingvogne, lystbåde og lign., selv om disse ikke tilhører virksomheden.

Stk. 11. Skatteministeren kan fastsætte de fornødne regler til gennemførelse af loven.

Stk. 12. De statslige told- og skattemyndigheder kan efter forhandling med de statslige energimyndigheder bevilge afgiftsgodtgørelse i forbindelse med leverancer af overskudsvarme i perioden før 6. april 1995, når der ville have været mulighed for at bevilge afgiftsgodtgørelse efter de dagældende regler i § 9, stk. 5, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 22. juni 1994, § 8, stk. 4, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 544 af 22. juni 1994 og § 11, stk. 5, i lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 545 af 22. juni 1994. En tilladelse vedrørende perioden før 6. april 1995, som der ansøges om efter denne dato, skal i forhold til bestemmelserne i § 11, stk. 12, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., § 8, stk. 11, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og § 11, stk. 11, i lov om afgift af elektricitet ligestilles med ansøgninger modtaget før 6. april 1995.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Carsten Koch

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • 23/12/1997
 • (* 1) Loven er sat i kraft den 1. januar 1998 jf. BEK nr. 1076 af