Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

(Tegningsretter)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 749 af 13. august 1996, som ændret ved § 1 i lov nr. 1212 af 27. december 1996, § 1 i lov nr. 1219 af 27. december 1996 og § 4 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 2, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Tegningsret til aktier som nævnt i § 5, stk. 3 og 4, § 6, stk. 4, og § 13 a, stk. 11, omfatter kun ret til tegning af aktier til en kurs, der på tidspunktet for tildelingen af tegningsretten er lavere end markedskursen. Såfremt der tegnes aktier til markedskursen eller en kurs, der er højere end markedskursen, anses de hidtidige aktionærer ikke for at have afstået en tegningsret.«

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 15. november 1995, som ændret bl.a. ved § 13 i lov nr. 1219 af 27. december 1996 og senest ved lov nr. 239 af 2. april 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 7 A, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Uanset aktieavancebeskatningslovens bestemmelser anses selskabets øvrige aktionærer ikke for at have afstået tegningsretter til aktier, der udstedes i medfør af tilladelsen.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 16. april 1997.

Stk. 2. Aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 2, 4. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, har endvidere virkning før den 16. april 1997. Hvis det medfører en lempeligere beskatning af den hidtidige aktionær, finder 1. pkt. dog ikke anvendelse i perioden fra den 14. august 1996 til og med den 15. april 1997.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Carsten Koch

Officielle noter

Ingen