Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven (Standardiseret lejeværdiberegning for mindre udlejningsejendomme og for visse boligfællesskaber)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 15. november 1995, som senest ændret ved lov nr. 239 af 2. april 1997, foretages følgende ændring:

  • 1) § 15 C, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Valg af lejeværdiberegning efter stk. 1 eller 2 skal foretages i forbindelse med indgivelsen af selvangivelsen for indkomståret 1997 eller 1998 eller i forbindelse med indgivelsen af selvangivelsen for det indkomstår, hvor ejendommen erhverves, hvis dette sker efter indkomståret 1998.«

2. I § 15 C, stk. 4, 2. pkt., ændres »inden den 1. juli 1995« til: »inden den 1. september 1997 eller inden den 1. juli 1998«.

3. I § 15 C, stk. 5, 1. pkt., ændres »indkomståret 1995« til: »indkomståret 1997 eller indkomståret 1998«.

4. I § 15 C, stk. 5, 2. pkt., ændres »indkomståret 1995« til: »det pågældende indkomstår«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, og loven har virkning fra og med indkomståret 1997.

Stk. 2. For indkomståret 1997 udskydes fristen 1. juli i ligningslovens § 15 C, stk. 1, for anmodning om vurdering efter vurderingslovens § 33 A til 1. september 1997.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Carsten Koch

Officielle noter

Ingen