Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Danmarks Forskningsråd og offentlige forskningsudvalg og ændring af lov om Forskningspolitisk Råd og forskningsråd og om ophævelse af lov om forskningsråd

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 120 af 4. marts 1996 om Danmarks Forskningsråd og

offentlige forskningsudvalg og ændring af lov om Forskningspolitisk

Råd og forskningsråd foretages følgende ændringer:

1. Titlen affattes således:

»Lov om forskningsrådgivning m.v.«

2. I § 1, stk. 1, indsættes efter »Danmarks Forskningsråd«: », seks

statslige forskningsråd og et tilhørende Forskningsforum«.

3. I § 1 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Forskningsministeren opretter seks statslige forskningsråd og et tilhørende forskningsforum. Der oprettes statslige forskningsråd inden for områderne humaniora, jordbrugs- og veterinærvidenskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og teknisk videnskab.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

4. I § 2, stk. 3, ændres »forskningsrådene« til: »de statslige forskningsråd«.

5. § 3, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

6. I § 3, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres 2 steder »7« til: »8«.

7. Efter § 4 indsættes før overskriften før § 5:

»De statslige forskningsråd

§ 4 a. De statslige forskningsråd rådgiver forskningsministeren.

Folketinget og de øvrige ministre kan blive rådgivet af de statslige

forskningsråd. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget

initiativ.

Stk. 2. De statslige forskningsråds opgaver omfatter desuden støtte til dansk forskning og faglig rådgivning i forskningsanliggender.

§ 4 b. De statslige forskningsråds opgaver i forbindelse med at støtte dansk forskning omfatter:

 • 1) En fondsfunktion, hvor rådene yder tilskud til dansk forskning og uddannelse af forskere på grundlag af ansøgninger fra forskere.
 • 2) En strategifunktion, hvor rådene udarbejder strategiplaner, der kan føre til forskningsrådsinitiativer eller til strategiske programmer, som kan udarbejdes af relevante ministerier.
 • 3) En initiativfunktion, hvor rådene fastlægger særlige indsatsområder, som de skønner væsentlige at fremme.
 • 4) En forvaltningsfunktion, hvor rådene kan administrere særlige strategiske programmer inden for de rammer, der er opsat af Forskningsforum.

Stk 2. De statslige forskningsråd har til opgave at styrke forskningens kvalitet og relevans for samfundet, sammenhængen i dansk forskning, formidlingen og udnyttelsen af forskningsresultater samt forskningens infrastruktur.

Stk. 3. De statslige forskningsråd kan inden for deres formål yde tilskud til forsøgsvirksomhed inden for en ramme, der fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 4. Tilskuddene tildeles så vidt muligt i samarbejde med de offentlige forskningsudvalg og de forskningsudførende institutioner.

Stk. 5. De statslige forskningsråd kan modtage tilskud fra anden side end staten. Ikke-statslige midler skal holdes adskilt fra statslige midler.

§ 4 c. De statslige forskningsråds opgaver vedrørende faglig rådgivning omfatter:

 • 1) Tendenser, indsatsområder m.v. inden for dansk og international forskning.
 • 2) Forskningens kvalitet og relevans for samfundet.
 • 3) Internationalt forskningssamarbejde og dansk forsknings deltagelse heri.
 • 4) Sammenhængen mellem den offentlige og private forskningsindsats.
 • 5) Formidling af forskningsresultater og deres udnyttelse.
 • 6) Uddannelse af forskere.

Stk. 2. De statslige forskningsråd skal særligt medvirke til at øge internationaliseringen i dansk forskning.

§ 4 d. De statslige forskningsråd rådgiver efter anmodning Danmarks Forskningsråd om anliggender i relation til dette råds opgaver, jf. § 2, stk. 1 og 2. Forskningsforum koordinerer denne rådgivning.

Stk. 2. De statslige forskningsråd kan efter aftale bistå de offentlige forskningsudvalg og offentlige institutioner med faglig rådgivning, herunder ved udarbejdelse af strategiplaner og evalueringsplaner.

Stk. 3. De statslige forskningsråd kan efter aftale rådgive private institutioner i forskningsanliggender.

§ 4 e. Forskningsforum skal påtage sig opgaver af fælles interesse og betydning for de statslige forskningsråds tværgående og strategiske virke. Forskningsforum kan give de enkelte statslige forskningsråd pålæg i alle tværgående sager.

Stk. 2. Opgaverne omfatter støtte til dansk forskning og faglig rådgivning i forskningsanliggender.

Stk. 3. Forskningsforum afgiver hvert år til forskningsministeren en rapport på de statslige forskningsråds vegne om rådenes virke. Forskningsforum fremlægger rapporten på et årligt seminar.

Stk. 4. Forskningsforum kan selv oprette eller opretter efter anmodning fra forskningsministeren permanente eller tidsbegrænsede udvalg med særlige opgaver. Ministeren kan fastsætte regler for udvalg, der oprettes efter anmodning fra denne.

§ 4 f. Forskningsforums opgaver i forbindelse med at støtte dansk forskning omfatter:

 • 1) Overordnet koordinering og udøvelse af en tværgående fondsfunktion.
 • 2) Koordinering af udarbejdelse af de statslige forskningsråds strategiplaner.
 • 3) Fastsættelse af ensartede retningslinjer for behandling af ansøgninger.

Stk. 2. Forskningsforum kan i begrænset omfang oprette tværfaglige programkomiteer, herunder med tilskudskompetence, når forskningsprogrammer omfatter mere end et af de statslige forskningsråds fagområder.

§ 4 g. Forskningsforums opgaver i forbindelse med faglig rådgivning omfatter samordning af faglig rådgivning i generelle forskningsanliggender og spørgsmål, som vedrører flere forskningsråd.

§ 4 h. Hvert af de statslige forskningsråd består af 15 medlemmer.

Stk. 2. De statslige forskningsråds medlemmer skal være anerkendte forskere.

Stk. 3. Forskningsministeren beskikker medlemmerne i deres personlige egenskab og således, at der i det enkelte råd opnås den bredest mulige faglige dækning og en så høj faglig forskningskompetence som muligt. Medlemmerne beskikkes efter reglerne i lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den statslige forvaltning.

Stk. 4. Medlemmerne beskikkes for en periode af 4 år og kan genbeskikkes i 2 år. Hvis et medlem afgår i en beskikkelsesperiode, kan det medlem, der beskikkes i stedet, beskikkes for mindre end 4 år.

Stk. 5. Det enkelte statslige forskningsråd konstituerer sig selv og vælger af sin midte en formand. Hvert statsligt forskningsråd fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Det enkelte statslige forskningsråd kan inddrage eksterne eksperter og kan for sit område nedsætte underudvalg og rådgivende arbejdsgrupper.

§ 4 i. Forskningsforum består af 13 medlemmer, der beskikkes af forskningsministeren.

Stk. 2. Hvert statsligt forskningsråd indstiller af sin midte et medlem til Forskningsforum.

Stk. 3. Forskningsministeren beskikker formanden og de 6 øvrige medlemmer i deres personlige egenskab. Hver for sig skal de både have eller tidligere have haft en karriere som anerkendte forskere og have indsigt i og erfaring med varetagelse af strategiske forskningsopgaver i dansk eller international sammenhæng.

Stk. 4. Formanden og de 6 øvrige medlemmer beskikkes for en periode af 4 år og kan genbeskikkes i 2 år. Hvis et medlem afgår i en beskikkelsesperiode, kan det medlem, der beskikkes i stedet, beskikkes for mindre end 4 år.

Stk. 5. Medlemmerne beskikkes efter reglerne i lov om ligestilling af mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den statslige forvaltning.

Stk. 6. Forskningsforum fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 4 j. Staten afholder udgifterne til sekretariatsbetjeningen af de statslige forskningsråd og Forskningsforum.

§ 4 k. De statslige forskningsråd og Forskningsforum kan kræve tilskud tilbagebetalt, hvis tilskudsforudsætningerne ikke overholdes.

§ 4 l. Forskningsministeren kan fastsætte regler for:

 • 1) De statslige forskningsråds og Forskningsforums virksomhed og regnskabsaflæggelse.
 • 2) De statslige forskningsråds og Forskningsforums sagsbehandling i forbindelse med deres fondsfunktion. Ministeren kan herunder bestemme, at der i et nærmere angivet omfang skal anvendes eksterne eksperter ved bedømmelsen af ansøgninger.
 • 3) Indkaldelse af ansøgninger og kravene hertil.
 • 4) Generelle tilskudsforudsætninger i forbindelse med fondsfunktionen.
 • 5) De statslige forskningsråds og Forskningsforums ansættelse af og stipendier til forskere og personer under forskeruddannelse.

Stk. 2. Regler fastsat i medfør af stk. 1 gælder også for udvalg nedsat af de statslige forskningsråd og Forskningsforum.

Stk. 3. Det enkelte statslige forskningsråd og Forskningsforum kan offentliggøre vejledende retningslinjer for deres bevillingspraksis.

§ 4 m. Efter regler fastsat af forskningsministeren kan klager over retlige spørgsmål i forbindelse med afgørelser truffet af de statslige forskningsråd, Forskningsforum eller udvalg nedsat heraf indbringes for ministeren.«

8. I § 10, stk. 3, ændres »forskningsrådene« til: »de statslige forskningsråd«.

9. § 14 affattes således:

»§ 14. Forskningsministeren fremsætter forslag til revision af loven i folketingsåret 2001-02.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 1997.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 346 af 24. maj 1989 om forskningsråd som ændret ved § 15, stk. 2, i lov nr. 120 af 4. marts 1996.

Stk. 3. Hvert statsligt forskningsråd overtager det tilsvarende forskningsråds rettigheder og pligter.

Stk. 4. Medlemmerne af de hidtidige forskningsråd kan fortsætte som medlemmer af det tilsvarende statslige forskningsråd indtil udløbet af deres nuværende beskikkelsesperiode. Hvis medlemmet kun har haft een beskikkelsesperiode, kan medlemmet beskikkes for en ny periode af 2 år.

Stk. 5. Forskningsministeren kan i forbindelse med lovens gennemførelse fravige bestemmelserne om beskikkelsesperiodens længde for medlemmerne af Forskningsforum.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jytte Hilden

Officielle noter

Ingen