Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om visse forhold på telekommunikationsområdet

(Ændringer som følge af teleliberaliseringens trin 2 b m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om visse forhold på telekommunikationsområdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 501 af 22. juni 1995, som ændret ved § 1 i lov nr. 469 af 12. juni 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, affattes således:

»Forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler for udbud af telenet og teletjenester, der tilgodeser følgende hensyn:

 • 1) Sikring af adgang til samfundsvigtige teletjenester, herunder skrive- og teksttelefontjenester samt den offentlige alarmtjeneste.
 • 2) Sikring af samfundsvigtig telekommunikation i alarm- og beredskabssituationer uden omkostninger for staten på områder, der ikke er dækket af den generelle beredskabslovgivning.
 • 3) Sikring af væsentlige krav, herunder sikring af telenet og teletjenesters driftssikkerhed og integritet, samt driftskompatibilitet og mulighed for samtrafik mellem telenet og teletjenester.
 • 4) Behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med telekommunikation.
 • 5) Hemmeligholdelse af telekommunikation.
 • 6) Overholdelse af vedtagelser, som Danmark har tilsluttet sig, i internationale samarbejdsfora på radio- og telekommunikationsområdet, samt tildeling af eventuelle særlige rettigheder i forhold til disse organisationer.«

2. § 3, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Forskningsministeren kan ikke, ud over hvad der følger af bestemmelserne i lov om Telestyrelsen, give Telestyrelsen tjenestebefaling om styrelsens varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, om Telestyrelsens udstedelse af administrative forskrifter på områder, hvor styrelsen er bemyndiget hertil, eller om Telestyrelsens øvrige tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre overholdelsen af denne lov og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf. Dette gælder dog ikke konkrete sager efter stk. 1, nr. 2, og § 2, stk. 5.«

3. § 3, stk. 6, ophæves.

Stk. 7 bliver herefter stk. 6.

4. I § 3, stk. 7, som bliver stk. 6, ændres »6 og § 3 g, stk. 1,» til: »§ 3 h«.

5. § 3 f ophæves.

6. § 3 g ophæves.

7. Efter § 3 g indsættes:

»§ 3 h. Udbydere af offentlige telenet og teletjenester skal uden udgift for staten, herunder for politiet, sikre, at de centraler, udbyderen etablerer, er indrettet således, at politiet kan få adgang til at foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden, jf. retsplejelovens kapitel 71.

Stk. 2. Forskningsministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om de tekniske krav til centraler som nævnt i stk. 1 samt om, hvordan den information, der tilvejebringes ved indgrebet i meddelelseshemmeligheden, skal stilles til rådighed for politiet.

Stk. 3. Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af bestemmelsen i stk. 1 og de nærmere regler fastsat efter stk. 2 og træffer afgørelse i sager herom.

§ 3 i. NALLA (National Long Lines Agency) varetager totalforsvarsmyndighedernes behov for udnyttelse af telenet og teletjenester under krise eller krig.

Stk. 2. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler for NALLA's sammensætning, funktioner og organisation.

Stk. 3. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler om NALLA's beføjelser over for udbydere af telenet eller teletjenester, herunder at NALLA

 • 1) modtager og koordinerer ønsker fra civile og militære myndigheder om faste kredsløb,
 • 2) afgør, hvilke forbindelser der også under hensyn til det ønskelige i at opretholde telenet og teletjenester i muligt omfang skal dækkes af telenettenes fremføringsmuligheder, når disse ikke kan tilgodese alle behov,
 • 3) giver fornødne direktiver vedrørende prioritering af retablering af ødelagte teleanlæg,
 • 4) drager omsorg for, at den samfundsvigtige telekommunikation gennemføres med mindst mulig forsinkelse,
 • 5) beordrer generel begrænsning af trafikken i telenet og teletjenester ved iværksættelse af de til enhver tid af udbyderne trufne foranstaltninger til gennemførelse af forholdsregler,
 • 6) samarbejder med tilsvarende organer i andre lande om løsning af tilsvarende opgaver, for så vidt angår internationale kredsløb.

Stk. 4. NALLA kan pålægge offentlige myndigheder samt offentlige og private institutioner at yde bistand ved planlægningen eller udførelsen af opgaver inden for det civile beredskab.

Stk. 5. NALLA kan pålægge offentlige og private virksomheder og institutioner at træffe særlige foranstaltninger, for så vidt angår varer, tjenesteydelser, produktionsmidler m.v. inden for deres normale virksomhed, hvis dette er påkrævet af hensyn til udførelsen af opgaver inden for det civile beredskab.

Stk. 6. Forskningsministeren kan fastsætte bestemmelser om, at udbydere af telenet eller teletjenester skal meddele NALLA alle oplysninger, der skønnes nødvendige for administrationen heraf.

Stk. 7. Forskningsministeren kan fastsætte bestemmelser om, at NALLA kan meddele påbud til udbydere af telenet og teletjenester om overholdelse af de i øvrigt efter stk. 2 og 3 fastsatte regler og anvende dagbøder med henblik på gennemtvingelse heraf. Der er udpantningsret for beløbene.

§ 3 j. Forskningsministeren kan ikke dispensere fra administrative forskrifter udstedt af ministeren i medfør af denne lov.«

8. I § 10, stk. 1, ændres »§§ 3, 3 a, 3 e og 3 f« til: »§§ 3, 3 a, 3 e, 3 h og 3 i«.

9. § 10, stk. 2, og § 10 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

10. I § 10 a, stk. 1, indsættes efter »overtræder«: »§ 3 h, stk. 1, eller«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1997, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 3 h i lov om visse forhold på telekommunikationsområdet som affattet ved denne lovs § 1, nr. 7, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. § 1, nr. 6, træder i kraft den 1. januar 1998.

§ 3

I lov om visse forhold på telekommunikationsområdet gælder § 3, stk. 1, nr. 6, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, også for Grønland og Færøerne.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jytte Hilden

Officielle noter

Ingen