Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven (Hurtigere behandling af civile sager m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 15. august 1996, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 274 af 15. april 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 2, ændres »45« til: »55«, og »22« ændres til: »36«.

2. I § 15, stk. 1, ændres »41« til: »42«.

3. I § 16 a, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »Svendborg,»: »Haderslev,».

4. I § 17, stk. 1, udgår »Haderslev,».

5. I § 41, stk. 5, ændres »§ 219« til: »§ 219 a«.

6. I § 126 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. En advokat skal medvirke til, at en fuldmægtig, der er autoriseret hos advokaten, kan deltage i den teoretiske efteruddannelse, som er fastsat i medfør af § 119, stk. 6. Advokaten skal endvidere afholde udgifterne til efteruddannelsen.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

7. § 154, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

8. § 165, stk. 2 , affattes således:

»Stk. 2. I sager, der behandles af retten, afholdes vederlaget for forkyndelse af statskassen. I øvrigt betales vederlaget af den, der begærer forkyndelsen foretaget.«

9. § 219 affattes således:

»§ 219. Rettens afgørelse i en borgerlig sag træffes snarest muligt, efter at den pågældende forhandling er til ende. Ved sagens optagelse til dom eller kendelse skal retten tilkendegive, hvornår dommen eller kendelsen vil blive afsagt. Domme og kendelser i sager, der behandles ved byret, skal afsiges senest 6 uger efter optagelsen til dom eller kendelse. I sager, der behandles ved landsret, skal dommen eller kendelsen afsiges senest 3 måneder efter optagelsen til dom eller kendelse.

Stk. 2. Såfremt særlige omstændigheder gør det påkrævet, kan retten beslutte at fravige de i stk. 1 nævnte frister. I beslutningen skal anføres de omstændigheder, der bevirker, at fristen ikke kan overholdes. Beslutningen kan ikke kæres.

Stk. 3. Afsigelsen af en dom foregår ved, at domsslutningen, efter at hele dommen er skriftligt udarbejdet, oplæses i et retsmøde.«

10. Efter § 219 indsættes:

»§ 219 a. Rettens afgørelser i straffesager træffes snarest muligt, efter at den pågældende forhandling er til ende. Ved sagens optagelse til dom eller kendelse skal retten tilkendegive, hvornår dommen eller kendelsen vil blive afsagt. Kan afsigelsen ikke finde sted samme dag, skal dom eller kendelse dog afsiges senest inden en uge og, hvor nævninge har medvirket, senest dagen efter.

Stk. 2. Såfremt særlige omstændigheder gør det påkrævet, kan retten beslutte at fravige de i stk. 1 nævnte frister. I beslutningen skal anføres de omstændigheder, der bevirker, at fristen ikke kan overholdes. Beslutningen kan ikke kæres.

Stk. 3. Afsigelsen af en dom foregår ved, at domsslutningen oplæses i et retsmøde.

Stk. 4. Hvis tiltalte er fængslet, bør den pågældende bringes til stede ved dommens afsigelse.

Stk. 5. Er tiltalte ikke til stede ved afsigelsen, meddeler anklagemyndigheden tiltalte udskrift af dommen. Hvis sagen i medfør af § 847, stk. 3, nr. 1-5, er fremmet i tiltaltes fravær, skal udskriften forkyndes.«

11. § 312, stk. 2, 4. pkt., ophæves.

12. I § 345, 1. pkt., ændres »hensigtsmæssigt« til: »påkrævet«.

13. § 348, stk. 2, nr. 4, affattes således:

  • »4) en udførlig fremstilling af de faktiske omstændigheder, hvorpå påstanden støttes, og«.

14. § 348, stk. 4, ophæves, og i stk. 5, der bliver stk. 4, udgår »og stk. 4«.

15. § 349, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Det samme gælder, hvis der ikke indleveres genparter m.v. som fastsat i § 348, stk. 3, eller det indleverede ikke opfylder de krav, som fastsættes efter § 348, stk. 4.«

16. § 350, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

17. § 351, stk. 1, affattes således:

»Retten indkalder parterne til et møde med et varsel, der i almindelighed skal være på mindst 2 uger fra forkyndelsen.«

18. § 352, stk. 1, 3. og 4. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Fristen, der regnes fra pålæggets forkyndelse, kan efter anmodning forlænges.«

19. § 353 affattes således:

»§ 353. Retten kan bestemme, at yderligere processkrifter skal udveksles, og kan pålægge en part at indlevere et processkrift inden en af retten fastsat frist. Såfremt et processkrift ikke indleveres rettidigt, finder bestemmelserne i § 360, stk. 1-3 og 6, tilsvarende anvendelse.«

20. § 354, stk. 5, 2. pkt., ophæves.

21. I § 354, stk. 6, sidste pkt., ændres »§ 219, stk. 2 og 3,» til: »§ 219, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3,».

22. I § 354, stk. 7, 1. pkt., indsættes efter »Retten kan«: »undtagelsesvis«.

23. § 355, stk. 1, affattes således:

»Retten bør indkalde parterne til et særligt forberedende møde, medmindre retten finder det overflødigt.«

24. I § 355, stk. 4, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»I det forberedende møde skal retten endvidere efter drøftelse med parterne så vidt muligt fastlægge sagens videre forløb, herunder tidsrammerne for eventuel yderligere forberedelse. Retten kan endvidere fastsætte tidspunktet for domsforhandlingen.«

25. Efter § 356 indsættes:

»§ 356 a . Retten kan bestemme, at parterne inden en af retten fastsat frist før domsforhandlingen til retten skal indlevere et endeligt påstandsdokument. Påstandsdokumentet skal indeholde partens påstande og anbringender og en angivelse af de dokumenter, som parten vil påberåbe sig, og de beviser, som agtes ført under domsforhandlingen. Genpart af påstandsdokumentet skal samtidig tilsendes modparten.

Stk. 2. Såfremt påstandsdokumentet ikke indleveres rettidigt, finder bestemmelserne i § 360, stk. 1-3 og 6, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Udvidelse af de påstande, der fremgår af påstandsdokumentet, eller fremsættelse af anbringender eller førelse af beviser, som ikke er angivet i påstandsdokumentet, kan ikke ske, medmindre retten tillader det. Sådan tilladelse kan meddeles, såfremt betingelserne i § 363, stk. 1, er opfyldt.«

26. I § 357 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Retten kan, uanset at modparten ikke har nægtet at samtykke, jf. stk. 1, modsætte sig udvidelse af påstande, fremsættelse af nye anbringender og førelse af nye beviser eller fremsættelse af formalitetsindsigelser, som ikke er fremsat rettidigt efter stk. 2.«

27. I § 360, stk. 5, sidste pkt., indsættes efter »imødekommet«: », medmindre retten træffer afgørelse efter § 357, stk. 3«.

28. § 363, stk. 1, nr. 1, affattes således:

  • »1) det af særlige grunde må anses for undskyldeligt, at ændringen af påstanden eller fremsættelsen af nye anbringender ikke er sket inden domsforhandlingen, eller«.

29. I § 365, stk. 3, 1. pkt., udgår »så vidt muligt«.

30. I § 365 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Såfremt genparterne ikke indleveres rettidigt, kan retten beslutte, at reglerne i § 360, stk. 1-3 og 6, skal finde tilsvarende anvendelse.«

31. I § 372, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 219, stk. 3,» til: »§ 219«.

32. I § 378 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Retten kan pålægge en part at indlevere et processkrift inden en af retten fastsat frist. Såfremt et processkrift ikke indleveres rettidigt, finder reglerne i § 386 tilsvarende anvendelse.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

33. § 379, 2. pkt., ophæves.

34. § 382, stk. 1, affattes således:

»Påstande, som har været gjort gældende i foregående instans, men ikke er fremsat i ankestævningen eller i et rettidigt afgivet svarskrift, jf. § 375, og som heller ikke er omfattet af § 377, kan retten nægte fremsat, selv om modparten ikke protesterer, såfremt påstanden burde have været fremsat tidligere under anken.«

35. § 383, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Er påstande, som ikke har været gjort gældende i foregående instans, ikke fremsat i ankestævningen eller i et rettidigt afgivet svarskrift, jf. § 375, kan retten, selv om modparten ikke protesterer, nægte fremsættelsen, såfremt de burde have været fremsat tidligere under anken. Det samme gælder anbringender, som ikke har været gjort gældende i foregående instans, og som ikke er fremsat under forberedelsen af anken.«

36. § 386, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Det samme gælder, hvis appellanten ikke rettidigt har indsendt behørigt udformet ekstrakt til Højesteret, jf. § 385, stk. 2. Retten kan endvidere afvise sagen, hvis appellanten ikke rettidigt har indsendt genparter til landsretten, jf. § 385, stk. 1, jf. § 365, stk. 3.«

37. I § 386, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Retten kan beslutte, at det samme skal gælde, hvis indstævnte ikke rettidigt har indsendt genparter af processkrifter og dokumenter til landsretten, jf. § 385, stk. 1, jf. § 365, stk. 3.«

38. I § 394, stk. 1, ændres »§ 219, stk. 3,» til: »§ 219«.

39. § 488, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

40. I § 586, stk. 1, ændres »jf. dog § 219, stk. 3« til: »jf. § 219«.

41. I § 963, stk. 3, litra a, ændres »§ 219, stk. 6,» til: »§ 219 a, stk. 5,».

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1997, jf. dog stk. 2. Retsplejelovens § 126, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning med hensyn til advokatfuldmægtige, som har bestået juridisk kandidateksamen efter 1. januar 1997, og med hensyn til udgifter til deres efteruddannelse, såfremt tilmelding hertil indgives efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. De hidtil gældende regler i retsplejelovens §§ 165, stk. 2, 219, stk. 4, 312, stk. 2, 4. pkt., 351, stk. 1, 352, stk. 1, 3. og 4. pkt., 354, stk. 5, 2. pkt., og 488, stk. 2, 2. pkt., finder dog fortsat anvendelse i sager, hvor stævningen inden lovens ikrafttræden er sendt til sagsøgte uden at være forkyndt, jf. retsplejelovens § 350, stk. 2.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Frank Jensen

Officielle noter

Ingen