Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Bladet havde gengivet nogle forældres holdning til, at en pædagogstuderende, der var sigtet for uterlighed over for børn, kunne fortsætte sin uddannelse. Artiklens oplysninger var ikke i strid med god presseskik, idet den pædagogstuderende ikke kunne identificeres ud fra de gengivne oplysninger.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 6/1999

 

K har ved advokat Kjeld Henriksen klaget til Pressenævnet over artikler bragt i Fyens Stiftstidende den 19. og 20. januar 1999, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Artiklen den 19. januar 1999 havde overskriften "Sigtet pædagog får lov at fortsætte sin uddannelse" og bl.a. følgende indhold

"Uterlighed: Den pædagogstuderende, som politiet sigter for at have været uterlig over for flere børn i en børnehave i Odense, fortsætter indtil videre på seminariet. En far til et par af børnene kræver ham smidt ud.

Socialpædagogisk Seminarium i Odense udviser ligegyldighed i forhold til sagen om den studerende, som for tiden er sigtet for at have været uterlig over for flere børn i odenseansk daginstitution.

Den hårde kritik kommer fra en far til et par af de børn, som ifølge deres eget udsagn har haft ubehagelige oplevelser med den studerende.

Ifølge faderen, som hverken ønsker sit eget eller institutionens navn i avisen, er otte børn uafhængigt af hinanden kommet med enslydende forklaringer om, hvad de har været udsat for. Det skulle dreje sig om fem piger og tre drenge, og det typiske billede skulle være, at børnene har pillet ved den studerendes tissemand og han har berørt deres kønsorganer samt deres numse.

- Skolen holder åbenbart hånden over ham, og lader ham fortsætte på sin uddannelse, selv om der ikke længere kan være tvivl om, at han har foretaget sig noget, der ikke er tilladt, siger den ulykkelige far.

Han hæfter sig også ved, at seminariet har afvist at sende en ny praktikant til den pågældende institution. Det ser han som et udtryk for, at seminariet opfatter sagen som noget, der er opdigtet i kølvandet på de store, alvorlige sager fra Københavns-området.

Den studerende er på sidste del af sin uddannelse og mangler kun sit speciale og eksamen.

Hvis han ikke kendes skyldig, vil han kunne få sine papirer uden at skulle mere i praktik til trods for, at hans sidste praktik måtte afbrydes i utide. Det skyldes, at han tidligere har haft en del beskæftigelse med børn.

Vicepolitimester Jeanet Wincentz Andersen regner med, at der vil gå endnu tre uger, inden kriminalpolitiet har afsluttet efterforskningen.

Derefter skal hun tage stilling til, om der skal rejses tiltale.

Den anonyme far fortæller, at hele familien for tiden er i psykologisk behandling, og at behandlerne mener, at det ældste af børnene får varige mén."

Artiklen den 20. januar 1999 havde overskriften "Ingen mistanke om misbrug" og bl.a. følgende indhold:

"Misbrug: Pludselig en dag brød pigen sammen og fortalte om utrolige episoder i daginstitutionen. Forældrene havde slet ikke anet uråd men reagerede omgående.

Det kom som et chok for forældrene, som slet ikke havde anet uråd.

En dag sidste efterår fortalte deres datter pludselig om en mand i daginstitutionen, som hun prøvede at gemme sig for, fordi han ville have, at hun og de andre børn skulle se hans tissemand.

Og fordi, manden rørte hende i skridtet.

- Vi vidste instinktivt, at hun talte sandt. Hun var ked af det, og vi kender hende. Desuden lyver børn ikke om seksuelle overgreb, for hvor skulle de kende dem fra, spørger moderen.

Af hensyn til sin familie og til institutionen har hun ønsket at være anonym, ligesom hun bevidst udelader bestemte detaljer, da politiet fortsat efterforsker sagen mod en mandlig pædagogstuderende, som er sigtet for at have været uterlig mod en række børn i den daginstitution, han var i praktik i.

Efter at datteren havde betroet sig til forældrene, kontaktede de omgående institutionen.

- Ledelse og personale bakkede os fuldstændig op, selv om de måske også stod i en svær situation. Men de har aldrig tvivlet på vores ord, og det betyder selvfølgelig også noget.

I lighed med de andre involverede børn blev den lille pige siden afhørt af politiet det foregik med video, så de ikke senere skal i retten og konfronteres med den sigtede.

Ifølge moderen forløb afhøringerne i den god atmosfære, hvor ordensmagten var god til at få datteren til at slappe af.

Desuden har moderen svært ved at forstå, at den sigtede fortsat kan modtage undervisning på seminariet.

- Det virker som om, skolens ledelse ikke tror på vores børn. Men når det handler om en pædagog-uddannelse, burde man ved sådan en sigtelse automatisk blive suspenderet, indtil retssagen var afgjort. Nu risikerer vi, at manden bliver uddannet, og så har han jo først frit slag på institutionerne."

Klageren har anført, at artiklernes indhold og viderebringelse af anonyme forældres udsag er i strid med god presseskik.

Klagerne har i den forbindelse navnlig anført, at graden af detaljer ofte vil være undergivet det referatforbud, der udspringer af retsplejelovens § 29, stk. 2, og vil kunne medføre krænkelser, som anført i retsplejelovens § 29, stk. 4 og § 31, stk. 3.

Klageren har videre anført, at forældrenes udtalelser om andre børn er videregivet ukritisk, og at det ikke er pressens opgave ensidigt at viderebringe en enkelt gruppes synspunkter og oplevelser.

Klageren har herudover anført, at det er særdeles uheldigt, at udsagn og bevisligheder i detaljeret grad er tilgængelig i pressen forud for anklagemyndighedens stillingtagen til tiltalespørgsmålet.

Klageren har endelig anført, at han og hans familie er særdeles hårdt ramt af de rejste beskyldninger, som han har bestridt.

Bladet har i en udtalelse anført, at artiklen den 19. januar 1999 rejser det principielle spørgsmål, om hvorvidt den pædagogstuderende kan fortsætte sin uddannelse på trods af en sigtelse for seksuelt misbrug af de børn, han har passet i sin praktiktid. Artiklen citerer en far til et af de berørte børn, der ikke mener, at den sigtede burde fortsætte med sin uddannelse. Rektoren for Odense Socialpædagogiske Seminarium citeres for det modsatte standpunkt.

Bladet har vedrørende artiklen den 20. januar 1999 anført, at en mor i denne artikel beskriver reaktionen hos hendes barn og de følgevirkninger, som sagen har haft for familien.

Bladet har videre anført, at begge artikler er væsentlige både nyheds- og debatmæssigt.

Bladet har herudover anført, at artiklerne bevidst er anonymiseret, og ingen steder beskrives den sigtede pædagogstuderende, så han på nogen måde er genkendelig. Bladet har heller ikke navngivet børn, forældre og institutionen, hvor den sigtede har været i praktik.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Aage Lundgaard, Kaare R. Skou og Ole Askvig.

Pressenævnet udtaler:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet ikke kan tage stilling til, om retsplejelovens regler om navneforbud og referatforbud er overtrådt.

Pressenævnet finder, at klageren ved de offentliggjorte oplysninger om ham, herunder hans tidligere praktiksted, ikke kan identificeres af andre end den kreds, der i forvejen kender til sagen.

Pressenævnet finder herefter ikke grundlag for kritik af bladets omtale af forældrenes opfattelse af, at der er sket et misbrug, og at klageren ikke burde kunne fortsætte sin uddannelse til pædagog.

Afsagt den 24. februar 1999.