Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v.(Gennemførelse af EF-direktiv m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 1104 af 22. december 1993 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v., foretages følgende ændring:

1. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. Kulturministeren kan fastsætte regler med henblik på anvendelse eller gennemførelse af EF-direktiver eller EF-forordninger vedrørende ændring af Rådets direktiv nr. 93/7/EØF af 15. marts 1993 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et medlemslands område, eller Rådets forordning nr. 3911/92/EØF af 9. december 1992 om udførsel af kulturgoder.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af stk. 1, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ebbe Lundgaard

Officielle noter

Ingen