Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om fødevarekvalitet

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til

at iværksætte en frivillig mærkningsordning til fremme af produktion

og afsætning af landbrugs- og fiskeriprodukter af særlig høj

kvalitet.

§ 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter, hvilke produkter der er omfattet af mærkningsordningen.

Stk. 2. For det enkelte produkt omfattet af mærkningsordningen skal der opstilles objektive kvalitetskriterier, der fastlægger krav til produktion, forarbejdning m.v. Disse krav skal ligge ud over de krav, som gælder i henhold til lovgivningen i øvrigt.

Stk. 3. Importerede produkter, herunder levende dyr, kan omfattes af mærkningsordningen, hvis der foreligger dokumentation for, at produktet er produceret og tilberedt eller dyret opvokset i overensstemmelse med de i medfør af loven fastsatte regler og krav.

Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan beslutte, at importerede produkter kan omfattes af mærkningsordningen, hvis de i oprindelseslandet er omfattet af en kvalitetsordning, der efter en konkret vurdering for det enkelte produkt skønnes at indebære krav, som kan sidestilles med de under denne mærkningsordning gældende krav.

§ 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om godkendelse og anmeldelse af virksomheder, der ønsker at fremstille eller forhandle produkter omfattet af mærkningsordningen.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om tilmelding af primærproducenter, som ønsker hele eller dele af deres virksomhed omfattet af mærkningsordningen.

§ 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om mærkningen af de af mærkningsordningen omfattede produkter. Det kan herunder bestemmes, at bestemte varebetegnelser er forbeholdt sådanne produkter.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri lader udarbejde et logo, som kan stilles til rådighed for mærkningsordningen. Ministeren kan fastsætte regler for brugen af logoet.

Stk. 3. Anvendelse af de i stk. 1 nævnte varebetegnelser og det i stk. 2 nævnte logo på produkter, der hidrører fra virksomheder eller primærproducenter, der ikke er tilsluttet mærkningsordningen, og på produkter, der ikke opfylder de for pågældende produkter opstillede kvalitetskrav, er forbudt. Det er ligeledes forbudt at anvende omhandlede varebetegnelse og logo eller andre varebetegnelser og symboler, der kan forveksles med disse, på en måde, der er egnet til at vildlede med hensyn til produktion, forarbejdning m.v. af produktet.

§ 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om kontrol og tilsyn med, at loven og de i medfør af loven fastsatte regler, krav, betingelser m.v. overholdes.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan meddele de påbud og forbud, der anses nødvendige for at sikre overholdelsen af loven og de i medfør af loven fastsatte regler.

§ 6. Til at bistå ved administrationen af mærkningsordningen og ved fastsættelse af regler i henhold til loven nedsætter ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri et fødevarekvalitetsudvalg.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri udpeger formanden for udvalget og udnævner de øvrige medlemmer af udvalget efter indstilling fra de berørte forbruger- og erhvervsorganisationer og myndigheder.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter udvalgets forretningsorden. Ministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om sekretariatsbetjening af udvalget.

§ 7. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bemyndige Fødevarekvalitetsudvalget til at træffe afgørelser i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om adgangen til at klage over udvalgets afgørelser, herunder regler om at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Der kan ligeledes fastsættes bestemmelser om, at ministeren kan ændre afgørelser, uden at der foreligger klage.

§ 8. De virksomheder og primærproducenter, som er tilsluttet mærkningsordningen, afholder udgifterne ved ordningen.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om betaling af udgifter til dækning af de med administrationen af mærkningsordningen forbundne udgifter.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om betaling for kontrollen og tilsynet og om betaling for særlige ydelser og ekspeditioner, herunder godkendelser, anmeldelser og tilmeldinger.

Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om betaling af gebyr for erindringsskrivelser samt om betaling af renter ved ikke rettidig betaling af de i stk. 2 og 3 omhandlede beløb.

Stk. 5. Der er udpantningsret for de i stk. 2-4 nævnte beløb.

§ 9. Henlægger ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri sine beføjelser efter loven til institutioner under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevareministeriet), kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders afgørelser, herunder regler om at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Efter forhandling med vedkommende minister eller vedkommende kommunale organisation kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætte regler om andre offentlige myndigheders eller institutioners medvirken ved varetagelsen af opgaver efter loven. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders afgørelser, herunder regler om at afgørelsen ikke kan indbringes for andre administrative myndigheder.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om privates medvirken ved varetagelse af opgaver efter loven eller regler fastsat i medfør af loven og om klage over afgørelser truffet af disse.

§ 10. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 4, stk. 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at tilmeldte primærproducenter og godkendte eller anmeldte virksomheder, som overtræder de under mærkningsordningen opstillede krav eller andre betingelser, midlertidigt eller permanent udelukkes fra ordningen.

§ 12. Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

§ 13. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Dam Kristensen

Redaktionel note
  • Ikrafttrædelsestidspunktet er endnu ikke fastsat
  • december 1997
  • Loven er sat i kraft den 16. december 1997 jf. bek. nr. 917 af 8.