Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk jordbrug m.v. (Støtte til fremme af økologisk omstilling inden for jordbrug og fiskeri m.v.) (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 479 af 12. juni 1996 om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk jordbrug m.v. foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.«.

2. § 3, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

3. Overskriften til kapitel 3 affattes således: »Økologisk produktion og økologiske produkter«.

4. I § 4, stk. 1, ændres »økologisk jordbrugsproduktion« til: » økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri«.

5. § 5 affattes således:

» § 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter Det Økologiske Fødevareråd til at fremme, følge og vurdere udviklingsmulighederne for en dansk økologisk jordbrugsproduktion. I spørgsmål, der vedrører tilskud til fremme af økologisk jordbrugsproduktion, jf. § 4, stk. 1, indhenter ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri en udtalelse fra Det Økologiske Fødevareråd.

Stk. 2. Det Økologiske Fødevareråd består af en repræsentant for henholdsvis Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljø- og Energiministeriet, Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, Landsforeningen Økologisk Jordbrug, Samarbejdsudvalget for Økologisk/Biodynamisk Jordbrug, Landbrugsraadet, De danske Landboforeninger, Dansk Familielandbrug, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet. Repræsentanten for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er formand. Rådet kan supplere sig med særlig sagkyndige.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter Det Økologiske Fødevareråds forretningsorden og regler for rådets arbejde, herunder for sekretariatsbetjening af rådet.«

6. § 6 affattes således:

» § 6. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte de regler, der er nødvendige for anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om økologisk produktionsmetode og økologiske produkter. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan endvidere fastsætte regler med henblik på gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og beslutninger om økologisk produktionsmetode og økologiske produkter. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om fravigelse af bestemmelser i forordninger, direktiver og beslutninger, jf. 1. og 2. pkt., i det omfang disse indeholder adgang hertil.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om produktion af økologiske produkter inden for jordbrug og fiskeri, herunder om autorisation af og kontrol med økologiske jordbrugsbedrifter og økologiske primærvirksomheder inden for fiskerisektoren samt om offentliggørelse af kontrol- og analyseresultater.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan for andre virksomheder end de i stk. 2 nævnte fastsætte regler om økologiske produkter inden for jordbrug og fiskeri, herunder om forarbejdning, behandling, opbevaring, mærkning, transport, overdragelse samt ind- og udførsel. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan endvidere fastsætte regler om autorisation, anmeldelse, godkendelse og kontrol af sådanne virksomheder samt om offentliggørelse af kontrol- og analyseresultater.

Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan tilbagekalde en autorisation meddelt på grundlag af regler fastsat efter stk. 2 og 3, hvis vilkårene for autorisationen ikke overholdes. Det kan i forbindelse med tilbagekaldelsen bestemmes, at autorisationen først kan generhverves efter en periode, der ikke kan overstige 5 år, hvis tilbagekaldelsen skyldes, at autorisationsindehaveren har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen overtrædelse af reglerne om økologisk produktion eller økologiske produkter. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til efter § 6, stk. 6, at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.

Stk. 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan forbyde en person eller en erhvervsdrivende i en periode, der ikke kan overstige 5 år, at sælge eller på anden vis omsætte produkter under henvisning til, at de er produceret i henhold til den økologiske produktionsmetode, såfremt personen eller den erhvervsdrivende har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen overtrædelse af reglerne for økologisk produktion eller økologiske produkter.

Stk. 6. En tilbagekaldelse af autorisation i medfør af stk. 4, kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for den myndighed, der har meddelt tilbagekaldelsen, inden 4 uger efter, at afgørelse om tilbagekaldelse er meddelt den pågældende. Sagen indbringes herefter af myndigheden for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 81 uden medvirken af domsmænd. Anmodningen har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve virksomheden. Hvis tilbagekaldelsen findes lovlig ved dommen, kan det i denne bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.«.

7. I overskriften til kapitel 4 ændres »(Mål 5 b-foranstaltninger)» til: »(Mål 5 b og LEADER)».

8. § 7, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

9. I § 12 ændres »oprettet« til: »anvist«.

10. I § 13, stk. 1, ændres »jf. dog § 3, stk. 2, og § 7, stk. 2« til: »jf. dog § 16, stk. 3, 3. pkt.«

11. I § 15 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte de regler, der er nødvendige for anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om, at en støttemodtager i en periode kan udelukkes fra at modtage støtte inden for Fællesskabets forordninger om miljøvenlige produktionsmetoder i landbruget samt om naturpleje, hvis støttemodtageren med forsæt eller ved grov uagtsomhed har afgivet urigtige oplysninger af betydning for modtagelse af støtte inden for nævnte forordninger.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at amtsrådet eller kommunalbestyrelsen kan udøve ministerens beføjelser i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 2.«

12. I § 16, stk. 3, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Ved delegation bevarer ministeren sin fulde instruktionsbeføjelse. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at amtsrådet eller kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til de omfattede foranstaltninger, jf. 1. pkt.«

13. § 17, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Afgørelser, der er truffet af et amtsråd, en kommunalbestyrelse eller en privat organisation i henhold til bemyndigelse efter § 15, stk. 3, § 16, stk. 3, eller § 20, stk. 4, kan indbringes for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.«

14. I § 17 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler, hvorefter afgørelser, der er truffet af et amtsråd eller en kommunalbestyrelse i henhold til bemyndigelse efter § 16, stk. 3, alene kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

15. I § 17 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan ændre afgørelser truffet i henhold til bemyndigelse efter § 15, stk. 3, § 16, stk. 3, og § 20, stk. 4, uden at der foreligger klage.«

16. § 18, stk. 1, affattes således:

»Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om kontrol, tilsyn, regnskaber og revision vedrørende foranstaltninger, hvortil der ydes støtte efter denne lov.«

17. I § 23 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Den, der overtræder et forbud meddelt i medfør af § 6, stk. 5, straffes med bøde.«

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 5-8.

18. § 23, stk. 5, der bliver stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Dam Kristensen

Officielle noter

(* 1) Lovens § 1, nr. 1, § 1, nr. 3-5, § 1 nr. 9 og § 1, nr. 16 er trådt i kraft den 1. maj 1998 jf. bek. nr. 227 af 22. april 1998

Redaktionel note
  • Ikrafttrædelsestidspunktet er endnu ikke fastsat