Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter (Forbud mod besiddelse og strengere straf)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Miljø- og energiministeren kan træffe bestemmelse eller fastsætte regler om adgangen til at besidde kemiske stoffer og produkter og varer, som er reguleret i medfør af kapitel 6, eller som ikke er godkendt til anvendelse i Danmark, jf. kapitel 7.«

2. § 48 affattes således:

»§ 48. Tilsynsmyndighederne kan meddele påbud eller forbud, herunder påbud om tilbagetagning for egen regning af solgte kemiske stoffer og produkter og varer, når der konstateres overtrædelse af loven eller af regler fastsat i henhold til loven.

Stk. 2. Tilsynsmyndighedens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.«

3. § 49, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Politiet yder bistand hertil. Nærmere regler herom kan fastsættes af miljø- og energiministeren efter aftale med justitsministeren.«

4. I § 55, stk. 4, ændres »Industrirådet« til: »Dansk Industri« og »Danske Husmandsforeninger« til: »Dansk Familielandbrug«.

5. § 59 affattes således:

»§ 59. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) overtræder § 10, stk. 3, § 11, stk. 1, § 19, § 22, stk. 1, § 24, stk. 1 og 3, § 35 c, § 37 eller De Europæiske Fællesskabers forordninger vedrørende de af denne lov omfattede kemiske stoffer, produkter og varer,
 • 2) undlader at indgive meddelelse i henhold til § 25, stk. 2, eller at indhente godkendelse efter § 33, stk. 1,
 • 3) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse efter § 25, stk. 3, eller til en godkendelse efter § 35, stk. 5,
 • 4) undlader at efterkomme forbud, påbud eller anmodning efter § 30, § 30 a, § 30 b, § 30 c, § 31, § 32 a, § 38 d, stk. 5, eller § 48,
 • 5) undlader at meddele oplysninger efter § 13, stk. 1, § 38 d, stk. 4, jf. stk. 1-3, eller § 39,
 • 6) undlader at foretage undersøgelser som nævnt i § 40 eller § 41 eller undlader at afgive prøver efter § 50,
 • 7) undlader at klassificere og mærke et stof i overensstemmelse med kravene i den liste, der udarbejdes i henhold til § 21,
 • 8) overtræder forskrifter bekendtgjort på emballagen til et godkendt stof eller produkt, jf. § 35, stk. 8,
 • 9) modvirker adgang til en ejendom i strid med § 49 eller
 • 10) ved uforsvarlig omgang med farlige stoffer eller produkter udsætter menneskers eller husdyrs liv eller sundhed for fare eller forvolder ikke ubetydelig skade på miljøet.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor eller
 • 2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller
 • 3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. For overtrædelse af § 22, stk. 1, § 24, stk. 1 og 3, § 25, stk. 3, § 33, stk. 1, og § 35, stk. 5, kan der pålægges en producent, en importør eller en virksomheds ejer eller bruger bødeansvar, uagtet overtrædelsen ikke kan tilregnes den ansvarlige som uagtsom eller forsætlig. For dette bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 4. I regler og forskrifter, der udstedes i medfør af § 4 a, § 7 a, § 10, stk. 4, § 12, stk. 1, 2 og 5, § 13, stk. 2, § 15, § 22, stk. 2-4, § 22 a, § 22 b, § 23, § 24, stk. 4, § 26, § 27, § 30, § 30 a, § 30 b, § 30 c, § 31, § 32, § 32 a, § 33, stk. 6, § 35, stk. 7, § 36, stk. 2, § 36 a, § 38 a, § 38 b, § 38 c, § 39, § 41, § 42 og § 43 kan der fastsættes straf af bøde. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til hæfte eller fængsel i 2 år under omstændigheder som beskrevet i stk. 2.

Stk. 5. I regler og forskrifter, der udstedes i medfør af § 22, stk. 2-4, § 23, § 26 og § 27, kan det fastsættes, at der pålægges en producent, en importør eller en virksomheds ejer eller bruger bødeansvar, uagtet overtrædelsen ikke kan tilregnes den ansvarlige som uagtsom eller forsætlig. For dette bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 6. Er der ved en overtrædelse opnået en økonomisk fordel, konfiskeres denne efter reglerne i straffelovens 9. kapitel, selv om der ved overtrædelsen ikke er voldt skade på miljøet eller sundheden eller fremkaldt fare derfor. Kan der ikke ske konfiskation, skal der tages særskilt hensyn hertil ved udmåling af en bøde, herunder en eventuel tillægsbøde.«

6. § 60 affattes således:

»§ 60. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

7. § 61 affattes således:

»§ 61. Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år for overtrædelser omfattet af § 59, stk. 1, nr. 1-4, 7, 8 og 10, samt for overtrædelser af regler og forskrifter udstedt i medfør af § 4 a, § 7 a, § 10, stk. 4, § 12, stk. 1, 2 og 5, § 22, stk. 2-4, § 22 a, § 23, § 24, stk. 4, § 26, § 27, § 30, § 30 a, § 30 b, § 30 c, § 31, § 32, § 32 a og § 33, stk. 6.«

8. § 62 affattes således:

»§ 62. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i loven eller regler udstedt efter loven sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

9. §§ 61 a og 63 ophæves.

§ 2

I lov nr. 1087 af 20. december 1995 om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter. (Forbudsprocedure) foretages følgende ændring:

1. I § 1 indsættes efter nr. 2:

»3. § 35 e ophæves.

Nr. 3 bliver herefter nr. 4.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 1997.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Svend Auken

Officielle noter

Ingen