Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om bygningsfredning og lov om planlægning(Offentlighed i frednings- og bevaringsarbejdet og støtte til fredede og bevaringsværdige bygninger m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om bygningsfredning, jf. lovbekendtgørelse nr. 81 af 10. februar 1986, som ændret ved § 14 i lov nr. 284 af 27. april 1994, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer«.

2. § 1, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Til fremme af lovens formål yder miljø- og energiministeren vejledning med henblik på at sikre, at bygningsfrednings- og bevaringsinteresserne tilgodeses i administrationen af planloven, byfornyelsesloven og tilsvarende lovgivning.«

3. I § 1 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Offentligheden inddrages i videst muligt omfang i frednings- og bevaringsarbejdet.«

4. I § 3, stk. 1, ændres »100 år« til: »50 år«.

5. § 6, stk. 1, nr. 3, affattes således:

 • »3) amtsmuseumsrådet og det regionale faglige kulturmiljøråd,».

6. I § 6, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

 • »4) en forening, som er bemyndiget efter § 24, stk. 3, og«.

Nr. 4 bliver herefter nr. 5.

7. § 6, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Fra det tidspunkt, den i stk. 1 nævnte underretning er kommet frem, må der ikke uden tilladelse fra miljø- og energiministeren foretages bygningsarbejder og lignende, som går ud over almindelig vedligeholdelse. Reglerne i § 10 finder tilsvarende anvendelse.«

8. I § 6 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Samtidig med underretningen efter stk. 1 foretager miljø- og energiministeren offentlig bekendtgørelse af forslaget med oplysning om fristen efter stk. 2.«

9. § 7, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Miljø- og energiministeren underretter de i § 6, stk. 1, nævnte personer, myndigheder, foreninger m.fl. om afgørelsen og foretager offentlig bekendtgørelse herom.«

10. § 8, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan ophæve en fredning, når fredningsværdierne er gået tabt eller ikke længere kan opretholdes.

Stk. 3. § 6, stk. 1, 2 og 4, og § 7 finder tilsvarende anvendelse.«

11. I § 10, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »lysinstallationer«: », antenner, parabolantenner«.

12. § 11, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. § 6, stk. 1, 2 og 4, og § 7 finder tilsvarende anvendelse.«

13. Kapitel 4 og 5 affattes således:

»Kapitel 4

Støtte til fredede og bevaringsværdige bygninger

§ 16. Miljø- og energiministeren kan yde støtte til:

 • 1) Bygningsarbejder på fredede bygninger.
 • 2) Sagkyndig bistand og projektudarbejdelse samt udarbejdelse af planer for istandsættelse og fremtidig brug af bygninger, der er indstillet til fredning af Det særlige Bygningssyn, jf. § 23, stk.1.
 • 3) Sikring af inventar i fredede bygninger, hvor inventaret ikke er omfattet af fredningen i henhold til § 3, samt inventar i bevaringsværdige bygninger, såfremt inventaret er af betydning for den kulturhistoriske helhed eller har en særlig tilknytning til den pågældende bygning.
 • 4) Landsdækkende og lokale foreninger og lignende med bygningskulturelle formål.
 • 5) Institutioner og lignende, der har til formål at bevare de traditionelle bygningshåndværk og informere og vejlede om bygningskulturelle spørgsmål m.v.
 • 6) Bygningsarbejder på bygninger, som ministeren finder bevaringsværdige.
 • 7) Lokale bevaringsråd eller lignende, der kan yde støtte til bevaringsværdige bygninger, jf. § 17.

Stk. 2. Støtte kan ydes i form af lån, tilskud, sagkyndig bistand, projektudarbejdelse eller materialer. Støtten kan gøres betinget, herunder af fastsættelse og tinglysning af særlige bevaringsbestemmelser, jf. § 15.

Stk. 3. Til løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver kan miljø- og energiministeren købe, forvalte, istandsætte og afhænde fast ejendom, erhverve begrænsede rettigheder i sådanne samt modtage og forvalte gaver og arv, herunder i form af kontante beløb.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om støtteordningerne, herunder om oprettelse af lokale bevaringsråd eller lignende og deres administration af støttemidler.

Stk. 5. Op til 20 pct. af støtten kan tilbageholdes og anvendes til modregning med ejerens eventuelle restancer til det offentlige.

Stk. 6. Støtte ydes inden for de rammer, der fastsættes på de årlige bevillingslove. Betalte renter og afdrag på lån, der er ydet efter denne lov, samt provenu ved drift og afhændelse af fast ejendom efter stk. 3 kan endvidere anvendes som nævnt i stk. 1-3. Uforbrugte midler overføres til følgende finansår.

Kapitel 5

Bevaringsværdige bygninger

§ 17. En bygning er bevaringsværdig, jf. § 16, stk. 1, nr. 7, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt, jf. planlovens § 15, stk. 2, nr. 14.

§ 18. En bevaringsværdig bygning, jf. § 17, må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivningen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen foretager inden udløbet af de efter byggelovgivningen gældende frister offentlig bekendtgørelse af nedrivningsanmeldelsen med en frist på mindst 4 og højst 6 uger for fremsættelse af indsigelser m.v.

Stk. 3. Samtidig med offentliggørelsen skal kommunalbestyrelsen underrette ejeren samt de i § 6, stk. 1, nævnte personer, foreninger m.fl., herunder om fristen for indsigelser m.v.

Stk. 4. Senest 2 uger efter fristens udløb meddeler kommunalbestyrelsen ejeren, hvorvidt der nedlægges forbud mod nedrivning efter planlovens § 14. Nedlægger kommunalbestyrelsen ikke forbud, foretager kommunalbestyrelsen offentlig bekendtgørelse af sin beslutning.

Stk. 5. Bestemmelserne gælder ikke bygninger, der er omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan, i en byplanvedtægt eller i et lokalplanforslag offentliggjort efter planlovens § 17.

§ 19. (Ophævet).

§ 19 a. (Ophævet).«

14. I § 20, stk. 2, ændres »bygningsbevaringsinteresserne« til: »fredningsinteresserne«.

15. I § 20 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan i samarbejde med kommunalbestyrelserne foretage kortlægning og registrering af bygningers og bymiljøers bevaringsværdi til brug for bevaringsplanlægningen i kommunerne.

Stk. 4. Miljø- og energiministeren udarbejder hvert 4. år en fortegnelse over de fredede bygninger.«

16. I § 21, stk. 2, ændres »kommuneplanloven« til: »planloven«.

17. I § 23, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

»Miljø- og energiministeren skal dog foretage underretning efter § 6, stk. 1, når en efter § 24, stk. 3, bemyndiget forening finder, at sagen ikke kan afvente forelæggelse for Det særlige Bygningssyn.«

18. I § 23, stk. 4, ændres »jf. § 10« til: »jf. § 6, stk. 3, og § 10«.

19. § 23, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Miljø- og energiministeren indhenter en udtalelse fra Det særlige Bygningssyn om ansøgning om støtte til sikring af inventar, jf. § 16, stk. 1, nr. 3, og kan endvidere indhente en udtalelse fra Det særlige Bygningssyn i principielle spørgsmål om administrationen af § 16.«

20. I § 23, stk. 7, ændres »bygningsbevaringsspørgsmål.« til: »bygningsfrednings- og bevaringsspørgsmål.«

21. Kapitel 8 affattes således:

»Kapitel 8

Administration, rådgivning m.v.

§ 24. Miljø- og energiministeren kan bemyndige en styrelse under Miljø- og Energiministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan give en landsdækkende forening på det bygningskulturelle område ret til at få forelagt fredningsforslag for Det særlige Bygningssyn, jf. § 23, stk. 1. Indstiller Det særlige Bygningssyn bygningen til fredning, skal miljø- og energiministeren foretage underretning efter § 6, stk. 1.

Stk. 4. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om indhold og forelæggelse m.v. af fredningsforslag.

§ 25. Miljø- og energiministeren yder faglig rådgivning og anden bistand til andre myndigheder i spørgsmål vedrørende bygningsfredning og -bevaring.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren vejleder og informerer andre myndigheder og private om frednings- og bevaringsspørgsmål.«

22. I § 28 indsættes efter »tilladelser«: », samtykke m.v.«

23. I § 29 indsættes efter »Tilladelser«: », samtykke m.v.«

24. Efter § 33 indsættes i kapitel 9:

»§ 33 a. Miljø- og energiministeren kan i særlige tilfælde ekspropriere fredede bygninger, der tilhører private, når ekspropriation er nødvendig for at forhindre, at væsentlige fredningsværdier går tabt.

Stk. 2. Ved ekspropriation til erhvervelse af ejendomsret bortfalder alle rettigheder over det eksproprierede, medmindre andet bestemmes i det enkelte tilfælde.

Stk. 3. Ved ekspropriationens gennemførelse finder bestemmelserne i lov om offentlige veje § 45 og §§ 47-49 tilsvarende anvendelse.

§ 33 b. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) kan inddrive misligholdte statslån ydet efter denne lov ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 4. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-3 kan indbringes for finansministeren. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om klageadgangen, herunder om klagefrist.«

25. § 34 affattes således:

»§ 34. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) overtræder § 6, stk. 3, § 9, § 10, stk. 1, § 11, stk. 1, § 14, § 18, stk. 1, § 27, stk. 1, og § 33, stk. 1,
 • 2) tilsidesætter bevaringsbestemmelser fastsat i medfør af § 15, jf. § 16, stk. 2,
 • 3) tilsidesætter vilkår eller betingelser, der er fastsat i en tilladelse efter loven, eller
 • 4) undlader at efterkomme et påbud efter § 32 a, stk. 4.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) voldt skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. § 1, eller fremkaldt fare herfor eller
 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. I regler, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2, nr. 2.

Stk. 6. Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år for overtrædelser som nævnt i stk. 1 og for overtrædelser af bestemmelser i regler udstedt efter loven.«

26. Efter § 34 indsættes i kapitel 10:

»§ 34 a. Der er udpantningsret for udgifter, som det offentlige har krav på at få dækket efter § 33, stk. 3-5.«

27. Overalt i loven ændres »Miljøministeren« til: »Miljø- og energiministeren«, »miljøministeren« ændres til: »miljø- og energiministeren«, og »miljøministerens« ændres til: »miljø- og energiministerens«.

§ 2

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 746 af 16. august 1994, som senest ændret ved lov nr. 324 af 14. maj 1997, foretages følgende ændring:

1. § 11, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Kommuneplanen kan indeholde retningslinjer for andre forhold af betydning for arealanvendelsen og bebyggelsen i kommunen, herunder angivelse af bevaringsværdige bygninger.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. december 1997.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser m.v. vedrørende Statens Bygningsfredningsfonds virksomhed. Miljø- og energiministeren overtager fondens egenkapital, herunder kontante beløb, tilgodehavender, faste ejendomme, løsøre og lign.

Stk. 3. Hvor tilsagn om støtte eller lignende til fredede eller bevaringsværdige bygninger er meddelt af Statens Bygningsfredningsfond efter bygningsfredningslovens regler inden denne lovs ikrafttræden, færdigbehandles sagen af miljø- og energiministeren efter reglerne i denne lov.

Stk. 4. Ansøgninger om støtte eller lignende, der er indgivet til Statens Bygningsfredningsfond inden lovens ikrafttræden, og som ikke er færdigbehandlet, behandles af ministeren efter reglerne i denne lov.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Svend Auken

Officielle noter

Ingen