Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om kemiske stoffer og produkter (Administration af miljømærkeordninger, Svanemærket)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 590 af 27. juni 1994, som ændret ved lov nr. 403 af 14. juni 1995, lov nr. 302 af 24. april 1996 og lov nr. 395 af 22. maj 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om henlæggelse af beføjelser i forbindelse med administration af en miljømærkeordning til et nævn, herunder også beføjelser vedrørende behandling af ansøgninger, kontrol og tilsyn, opkrævning af gebyrer m.v. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om udpegning af medlemmer til nævnet, herunder om, hvilke myndigheder og organisationer der indstiller medlemmer til nævnet. Ministeren kan ligeledes henlægge de i 1. pkt. nævnte beføjelser til private organisationer eller lignende.«

2. I § 8, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Gebyrerne opkræves efter bestemmelserne i § 88.«

3. § 8, stk. 4, nr. 1, affattes således:

  • »1) nævnets og den private organisations virksomhed,».

4. I § 8, stk. 4, nr. 2, ændres »miljømærkeordningen og« til: »miljømærkeordningen,».

5. I § 8, stk. 4, nr. 3, ændres »miljømærket.« til: »miljømærket, herunder kriterieudvikling, og«.

6. I § 8, stk. 4, indsættes som nr. 4:

  • »4) information.«

7. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 a. Ministeren kan afholde udgifter til administration m.v. af miljømærkeordninger samt yde tilskud til organisationer, der varetager administration m.v. af miljømærkeordninger, herunder til ordningens opbygning, administration, tilsyn og kontrol, kriterieudvikling, forsknings- og udredningsprojekter til støtte for administration samt information m.v. Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling af tilskud.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om udbetaling af tilskud efter stk. 1, herunder om tilbagebetaling af tilskud, om udarbejdelse af budget og regnskab, om kontrol og tilsyn samt om revision m.v.

§ 8 b. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til klage over afgørelser truffet af de i § 8, stk. 2, nævnte myndigheder og private organisationer, herunder at nævnets afgørelser ikke kan påklages til højere administrativ myndighed.«

§ 2

I lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, foretages følgende ændringer:

1. Kapitel 2 a ophæves.

2. I § 64 udgår »§ 10 a, stk. 3,».

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Svend Auken

Officielle noter

Ingen