Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om pulje til grøn beskæftigelse

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Puljen til grøn beskæftigelse har til formål at forbedre miljøet ved at fremme skabelsen af nye arbejdspladser inden for miljøområdet.

§ 2. Tilskud kan gives til konkrete miljøinitiativer i lokalt regi bl.a. inden for områderne byøkologi, trafik, vedvarende energi, energibesparelser, vandbesparelser, kloakrenovering, genanvendelse, økologiske fødevarer og naturgenopretning. Der kan endvidere ydes tilskud til udviklingsprojekter, rådgivning, information, kompetenceopbygning og koordinerende funktioner samt til aktiviteter, som indgår i en amtskommunes eller en kommunes bidrag til en udvikling, der kan nedsætte forureningsniveauet og mindske ressourceforbruget (lokal agenda 21-virksomhed), jf. dog stk. 2 og 4.

Stk. 2. Der kan ikke ydes tilskud til projekter inden for transport-, landbrugs- og fiskerisektorerne samt stål-, skibsbygnings- og kulindustrien. Der kan ikke ydes tilskud til eksportfremmende projekter.

Stk. 3. Tilskud kan ydes til foreninger, organisationer, offentlige myndigheder, virksomheder og enkeltpersoner.

Stk. 4. Tilskud kan ikke overstige de af Europa-Kommissionen til enhver tid fastsatte beløbsgrænser for støtteordninger i Kommissionens meddelelser om støtteordninger, der ikke skal anmeldes til Kommissionen, fordi støttebeløbet ikke antages at ville medføre nogen mærkbar påvirkning af samhandelen og konkurrencen mellem medlemslandene af Fællesskabet (de minimis-støtteordninger). Dette gælder dog ikke for tilskud til foreninger, organisationer og offentlige myndigheder, når tilskuddet ikke ydes til virksomheder drevet af disse.

Stk. 5. Der kan gives tilskud til hel eller delvis dækning af udgifterne ved de i stk. 1 nævnte aktiviteter, herunder til anlægsinvesteringer.

§ 3. Miljø- og energiministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at der kan ydes tilskud, der ikke er underlagt begrænsningerne i § 2, stk. 2 og 4.

Stk. 2. Ved udstedelse af regler efter stk. 1 kan ministeren fastsætte en beløbsramme ud af den samlede pulje til ydelse af tilskud efter stk. 1.

§ 4. Til de nævnte formål kan der årligt afsættes en bevilling på finansloven (puljen til grøn beskæftigelse).

Stk. 2. Puljen til grøn beskæftigelse kan herudover modtage midler fra anden side. Tilsagnsrammen og udbetalingsbevillingen kan reguleres i overensstemmelse hermed.

Stk. 3. Beløb, der ikke anvendes i et finansår, kan videreføres til følgende finansår. Uudnyttet tilsagnsramme kan videreføres til følgende finansår.

Stk. 4. Annullerede tilsagnsbeløb og tilbagebetalte tilskud kan genanvendes inden for puljens formål. Tilsagnsrammen og udbetalingsbevillingen vil på forslag til tillægsbevillingslov blive forhøjet svarende til tilbagebetalingerne, idet der ikke ved budgetteringen er forudsat tilbagebetalinger.

Stk. 5. Administrations- og sekretariatsudgifter, herunder udgifter til information om og evaluering af ordningen, afholdes af bevillingen.

§ 5. Miljø- og energiministeren nedsætter en bestyrelse på 3 medlemmer, der træffer afgørelse i sager om tilskud i henhold til § 2 og § 3.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer beskikkes for to år. Afgår et medlem inden beskikkelsesperiodens udløb, foretages nybeskikkelse kun for den resterende del af beskikkelsesperioden. Miljø- og energiministeren udpeger en formand blandt medlemmerne af bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen aflægger årligt regnskab og beretning for miljø- og energiministeren. Ministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser for regnskabsaflæggelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen kan afsætte delpuljer til særlige grupper af projekter og delegere beslutningskompetencen til andre kompetente organer for disse delpuljer, herunder til private organisationer m.v. Der kan af den i § 4, stk. 1, nævnte bevilling ydes tilskud til hel eller delvis dækning af udgifterne ved administration af og information om sådanne puljer.

Stk. 5. Miljø- og energiministeren fastsætter regler om adgang til klage over afgørelser om tilskud truffet af myndigheder og private organisationer m.v., som udøver beslutningskompetence ved delegation efter stk. 4. Miljø- og energiministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om, at afgørelser om tilskud truffet af en offentlig myndighed i medfør af stk. 4 ikke kan indbringes for bestyrelsen eller anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Sekretariatsbetjeningen af bestyrelsen varetages af Miljø- og Energiministeriet.

Stk. 7. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om bestyrelsens virksomhed.

§ 6. Bestyrelsen kan give tilsagn om tilskud ud over finansåret og om hel eller delvis forudbetaling.

Stk. 2. Bestyrelsen kan stille krav om, at tilskuddet anvises til konto i bank eller andet pengeinstitut.

§ 7. Bestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for miljø- og energiministeren eller anden administrativ myndighed.

§ 8. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler for administration af puljen, herunder om ansøgningernes indhold, bortfald af afgivne tilsagn, tilbagebetaling af tilskud i visse tilfælde, regnskaber, revision samt tilsyn og kontrol.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler for, hvilke hovedtyper af aktiviteter og initiativer der i særlig grad skal søges støttet med puljens midler, samt hvor stor en del af puljens midler der skal anvendes til disse hovedtyper af aktiviteter og initiativer.

Stk. 3. For delpuljer, som afsættes efter regler fastsat efter stk. 2, finder § 5, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

§ 9. Enhver, der modtager tilskud efter denne lov, er forpligtet til at oplyse om overholdelse af vilkår for tilskud og skal endvidere efter anmodning herom meddele Miljø- og Energiministeriet enhver oplysning, der har betydning for modtagelsen af tilskud samt for vurdering af projektets betydning for miljø og beskæftigelse.

§ 10. Miljø- og Energiministeriet eller personer, der af ministeriet bemyndiges hertil, har til enhver tid mod legitimation uden retskendelse adgang til besigtigelse af det støttede projekt og til gennemsyn af regnskabsmateriale samt til konstatering af aktivers tilstedeværelse og aktiviteternes gennemførelse.

Stk. 2. Politiet yder i fornødent omfang bistand hermed.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan efter aftale med justitsministeren fastsætte nærmere regler om adgang til besigtigelse efter stk. 1.

§ 11. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at afgive oplysninger efter § 9.

Stk. 2. I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 12. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 13. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Svend Auken

Officielle noter

Ingen