Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet

(Miljøgodkendelsesordning for hurtigfærger m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet, som ændret ved § 2 i lov nr. 207 af 29. marts 1995, § 2 i lov nr. 902 af 29. november 1995 og § 1 i lov nr. 394 af 22. maj 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med denne lov tilsigtes at forebygge og begrænse forurening og anden påvirkning af natur og miljø, herunder særligt havmiljøet, fra aktiviteter, der kan

 • 1) bringe menneskets sundhed i fare,
 • 2) skade natur- og kulturværdier på og i havet, herunder havbunden,
 • 3) være til gene for den retmæssige udnyttelse af havet eller
 • 4) forringe rekreative værdier eller aktiviteter.«

2. I § 10, stk. 1, og § 37, stk. 1, ændres »på 150 BRT« til: »med en bruttotonnage på 150«, og »på 400 BRT« ændres til: »med en bruttotonnage på 400«.

3. Efter § 20 i kapitel 7 indsættes:

» § 20 a. Ethvert skib med en bruttotonnage på 400 eller derover og ethvert skib, der er godkendt til at befordre 15 personer eller flere, skal føre en affaldsjournal.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren fastsætter nærmere regler for affaldsjournalens førelse og indretning.

Stk. 3. Affaldsjournalen skal forevises kompetent myndighed på forlangende.«

4. I § 26 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Dumpning af optaget havbundsmateriale skal fortrinsvis finde sted inden for dansk søterritorium. Den i medfør af konventionen til beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet nedsatte kommission skal høres, inden der i Østersøen gives tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale uden for dansk søterritorium. Høringen forestås af miljø- og energiministeren.«

5. I § 33 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, at oprettelse af en hurtigfærgerute, der anløber mindst en dansk havn, indsættelse af en hurtigfærge på en eksisterende rute, væsentlig ændring af sejladsfrekvensen på en eksisterende hurtigfærgerute samt væsentlige afvigelser af sejlruter for hurtigfærger ikke må ske, før der er meddelt miljøgodkendelse af miljø- og energiministeren. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at eksisterende hurtigfærgeruter, som har mindst en dansk anløbshavn, skal ansøge om godkendelse, og om fristen for indsendelse af ansøgningen.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelsesordningen. Herunder kan ministeren fastsætte krav om, at der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering af hurtigfærgeruten, hvor der er begrundet formodning om, at den påtænkte sejlads kan have væsentlig indvirkning på miljø, natur, friluftsinteresser eller kulturminder. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, i hvilket omfang rederiet skal bidrage med oplysninger til miljøkonsekvensvurderingen, samt i hvilket omfang offentligheden og de berørte myndigheder og organisationer skal inddrages.«

6. I § 37, stk. 2, ændres »over 150 BRT« til: »med en bruttotonnage på over 150«.

7. I § 49, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »havbundsmateriale«: »samt afgørelser truffet i medfør af regler, der er fastsat med hjemmel i § 33, stk. 2,».

8. § 50, nr. 2, affattes således:

 • »2) at klage over afgørelser, der er truffet i medfør af § 26, stk. 1, skal indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen, at klage over afgørelser, der er truffet inden for områder som nævnt i § 26, stk. 5, skal indgives til Miljøklagenævnet, jf. § 51, stk. 3, at klage over afgørelser, der er truffet i medfør af § 43, skal indgives til Tilbageholdelsesnævnet, jf. § 51, stk. 4, mens klage over afgørelser, der er truffet i medfør af regler, der er fastsat med hjemmel i § 33, stk. 2, skal indgives til Miljøklagenævnet, jf. § 51, stk. 2, og«.

9. I § 51 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Afgørelser truffet i medfør af regler, der er fastsat med hjemmel i § 33, stk. 2, kan påklages til det miljøklagenævn, som er nedsat i henhold til lov om miljøbeskyttelse. §§ 102 og 104, § 105, stk. 1, § 105, stk. 2, 1. pkt., og §§ 106 og 109 i lov om miljøbeskyttelse finder tilsvarende anvendelse. I stedet for de beskikkede sagkyndige medlemmer, der er angivet i § 105, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, medvirker ved behandling af klagesager i medfør af regler, der er fastsat med hjemmel i § 33, stk. 2, sagkyndige medlemmer, der beskikkes af miljø- og energiministeren for 4 år ad gangen efter indstilling fra:

 • 1) Bilfærgernes Rederiforening, Danmarks Rederiforening og Danmarks Navigatørforening i forening.
 • 2) Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen i forening.«

Stk. 2-8 bliver herefter stk. 3-9.

10. I § 51, stk. 2, nr. 1, der bliver stk. 3, nr. 1, udgår »Danmarks Havfiskeriforening«.

11. I § 51, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »efter stk. 4« til: »efter stk. 5«.

12. § 51, stk. 6, der bliver stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Klage efter stk. 2 og 3 indsendes til Miljøklagenævnet, mens klage efter stk. 5 indsendes til Tilbageholdelsesnævnet.«

13. I § 51, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »efter stk. 1, 2 og 4« til: »efter stk. 1, 2, 3 og 5«.

14. § 52, stk. 1, affattes således:

»Afgørelser efter § 26 samt afgørelser truffet i medfør af regler, der er fastsat med hjemmel i § 33, stk. 2, kan påklages af

 • 1) enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald,
 • 2) kommunalbestyrelsen,
 • 3) amtsrådet,
 • 4) embedslægeinstitutionen,
 • 5) Forbrugerrådet,
 • 6) Danmarks Naturfredningsforening,
 • 7) Friluftsrådet,
 • 8) Dansk Ornitologisk Forening,
 • 9) Greenpeace Danmark,
 • 10) Danmarks Fiskeriforening,
 • 11) Danmarks Sportsfiskerforbund,
 • 12) Dansk Sejlunion,
 • 13) Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere,
 • 14) Danmarks Rederiforening,
 • 15) Bilfærgernes Rederiforening og
 • 16) Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.«

15. Efter § 53 indsættes i kapitel 15:

» § 53 a. En klage over en godkendelse meddelt i medfør af regler, der er fastsat med hjemmel i § 33, stk. 2, har ikke opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, at visse godkendelser ikke må udnyttes inden for klagefristen, og at en klage skal have opsættende virkning.«

16. I § 59, stk 1, nr. 1, indsættes efter »§ 20, stk. 1,»: »§ 20 a, stk. 1 og 3,».

17. § 60 ophæves.

18. I § 61 indsættes efter »§ 20, stk. 2 og 3,»: »§ 20 a, stk. 2,».

19. I § 61 ændres »§ 31, stk. 3,» til: »§ 31, stk. 4,».

20. § 62 affattes således:

» § 62. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. august 1997.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Svend Auken

Officielle noter

Ingen