Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, lov om grundejerbidrag til offentlige veje samt lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje(Vejaftalen)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 532 af 20. juni 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

     »Stk. 2. Trafikministeren kan bemyndige Vejdirektoratet eller en anden under Trafikministeriet oprettet styrelse til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt trafikministeren.

     Stk. 3. Trafikministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 2, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for trafikministeren.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6.

2. I § 4, stk. 1, ændres »Vejbestyrelsers« til: »Amtsråds og kommunalbestyrelsers«.

3. I § 4 indsættes som stk. 6:

     »Stk. 6. Afgørelser, der kan påklages efter stk. 1, kan ikke indbringes for domstolene, før denne klageadgang er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at klagemyndighedens afgørelse er meddelt.«

4. I § 6 indsættes som stk. 3:

     »Stk. 3. Trafikministeren kan fastsætte bestemmelser om anvendelse af telematik i vejsektoren samt bestemmelser om indsamling og formidling af oplysninger til trafikanterne af betydning for trafiksikkerheden og trafikafviklingen.«

5. Før § 7 indsættes som overskrift:

»Vejsektoropgaver i øvrigt«.

6. § 7 affattes således:

     » § 7. Trafikministeren er ansvarlig for en sammenfattende vej- og trafikplanlægning og for, at der foretages de undersøgelser, som er nødvendige herfor.

     Stk. 2. Trafikministeren kan lade iværksætte tekniske, økonomiske og statistiske undersøgelser, som er af betydning for planlægning, anlæg og vedligeholdelse af hovedlandevejene eller for vejvæsenet som helhed, samt fastsætte regler for amtsråds og kommunalbestyrelsers medvirken ved tilvejebringelse af det nødvendige data- og planlægningsgrundlag.

     Stk. 3. Trafikministeren kan oprette databaser, der indeholder oplysninger om det offentlige vejnet. Trafikministeren fastsætter nærmere retningslinjer for databasernes indhold og om vejbestyrelsernes indberetning af oplysninger om det offentlige vejnet.«

7. § 12 ophæves.

8. § 14 affattes således:

     » § 14. Det bestemmes ved lov, hvilke offentlige veje der skal være hovedlandeveje, og hvilke nye hovedlandeveje der skal anlægges. Nedlæggelse af offentlige veje som hovedlandeveje sker ligeledes ved lov.

     Stk. 2. Bestemmelse om optagelse og nedlæggelse af hovedlandeveje i forbindelse med mindre vejforlægninger, regulering af vejkryds m.v. kan træffes af Vejdirektoratet.

     Stk. 3. Forinden lovforslag i henhold til stk. 1 fremsættes, og forinden der træffes bestemmelse efter stk. 2, skal der forhandles med de amtskommunale og kommunale myndigheder, i hvis område vejen forløber.

     Stk. 4. Når en hovedlandevej overgår til landevej eller kommunevej, fastsættes vilkårene for overgangen i mangel af enighed mellem Vejdirektoratet og den fremtidige vejbestyrelse af trafikministeren.«

9. § 15 ophæves.

10. I § 22 indsættes som stk. 2:

     »Stk. 2. Når en landevej overgår til kommunevej, aftales vilkårene mellem de berørte vejbestyrelser. Opnås der ikke enighed om vilkårene, afgøres tvisten af trafikministeren.«

11. § 113, stk. 3, affattes således:

     »Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

I lov om private fællesveje (privatvejslov), jf. lovbekendtgørelse nr. 625 af 21. juli 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes som stk. 6:

     »Stk. 6. Afgørelser, der kan påklages efter stk. 1, kan ikke indbringes for domstolene, før denne klageadgang er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at klagemyndighedens afgørelse er meddelt.«

2. Efter § 9 indsættes i kapitel 2:

     » § 10. Trafikministeren kan bemyndige Vejdirektoratet eller en anden under Trafikministeriet oprettet styrelse til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt trafikministeren.

     Stk. 2. Trafikministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for trafikministeren.«

3. § 67, stk. 3, affattes således:

     »Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 3

I lov om grundejerbidrag til offentlige veje (vejbidragslov), jf. lovbekendtgørelse nr. 429 af 31. maj 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 20, stk. 1, ændres »Vejbestyrelsers« til: »Amtsråds og kommunalbestyrelsers«.

2. I § 20 indsættes som stk. 6:

     »Stk. 6. Afgørelser, der kan påklages efter stk. 1, kan ikke indbringes for domstolene, før denne klageadgang er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at klagemyndighedens afgørelse er meddelt.«

3. Efter § 20 indsættes:

     » § 20 a. Trafikministeren kan bemyndige Vejdirektoratet eller en anden under Trafikministeriet oprettet styrelse til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt trafikministeren.

     Stk. 2. Trafikministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for trafikministeren.«

§ 4

I lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991, foretages følgende ændring:

1. § 20, stk. 3, affattes således:

     »Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 5

     Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1998.

     Stk. 2. Samtidig klassificeres de i bilag 1 til denne lov angivne hovedlandevejsstrækninger som landeveje. Trafikministeren kan dog bestemme, at delstrækninger, som hidtil er blevet vedligeholdt af en primærkommune i henhold til samarbejdsaftale med trafikministeren, klassificeres som kommuneveje.

     Stk. 3. Trafikministeren bemyndiges til at klassificere 1. etape af Tværvej i Høje Taastrup som landevej, når den er færdiganlagt.

     Stk. 4. Trafikministeren bemyndiges til at optage Frederikssundsvej som hovedlandevej på strækningen fra Ringvej 4 i Ballerup til landevej 141 i Frederikssund.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    / Bjørn Westh

Bilag 1

Hovedlandeveje der nedklassificeres

Frederiksborg amt

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vejnr.  Navn            Længde  Fra km.  Til km. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 104    Favrholm - Karlebo Overdrev  7.149  0:0000  7:0339 

 106    Hillerød - Frederiksværk   18.448  3:1022  22:0898 

 107    Frederiksværk - Hundested  11.857  1:0030  12:0992 

 108    Karlebo Overdrev - 

      Stensholts Vang        3.205 33:0249  36:0484 

 109    Nyrup - Helsingør       1.793 38:0155  40:0012 

 113    Lillerød - Helsinge      3.487 32:0847  36:0370 

 136    Roskilde - Slangerup     10.879 14:0120  24:0995 

 140    Hillerød - Nyrup       14.009  3:0113  17:0402 

 141    Hillerød - Frederikssund   17.472  4:0865  22:0637 

 142    Frederikssund - Elverdam   14.147  1:0714  16:0476 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt                 102.446 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Roskilde amt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vejnr.  Navn            Længde  Fra km.  Til km. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 102    Roskilde - Ringsted     15.937 31:0780  47:0702 

 136    Roskilde - Slangerup     13.099  1:0044  14:0120 

 137    Gennemfartsvej gennem 

      Roskilde           1.837  0:0000  1:0845 

 138    Roskilde - Solrød - 

      Jersie strand        14.515  2:0146  16:0654 

 142    Frederikssund - Elverdam   15.489 16:0476  31:0947 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt                 60.877 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vestsjællands amt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vejnr.  Navn            Længde  Fra km.  Til km. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 101    Østre Ringvej og 

      Bragesvej, Ringsted      4.532 58:0188  62:0676 

 102    Roskilde - Ringsted     10.487 47:0702  58:0188 

 118    Ved Elverdam          261 50:0907  51:0168 

 125    Slagelse - Kalundborg    33.625  1:0026  36:0106 

 126    Næstved - Slagelse      23.149 12:0314  36:0055 

 142    Frederikssund - Elverdam    193 31:0947  32:0139 

 143    Elverdam - Ugerløse     11.575  0:0000  11:0660 

 145    Holbæk - Sorø        28.363  3:0334  32:0327 

 146    Ringsted - Ugerløse     18.166  1:0250  19:0406 

 147    Tveje Merløse - Tuse      794 60:0274  61:0068 

 148    Benløse - Jernbanen      2.932 59:0010  61:0940 

 151    Ringsted - Næstved      6.251  0:0951  7:0248 

 152    Næstved - Rønnede        475 13:0133  13:0608 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt                 140.803 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Storstrøms amt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vejnr.  Navn            Længde  Fra km.  Til km. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 126    Næstved - Slagelse      11.970  0:0352  12:0314 

 127    Næstved - Vordingborg    10.012  0:0163  10:0174 

 130    Nykøbing Falster - 

      Storstrømsbroen       11.089  0:0000  11:0195 

 131    Nykøbing Falster - Gedser  22.907  0:0000  22:0895 

 132    Nykøbing Falster - 

      Sakskøbing          16.857  0:0000  16:0819 

 151    Ringsted - Næstved      21.697  7:0248  28:0960 

 152    Næstved - Rønnede      14.714  2:0367  17:0545 

 153    Vester Egesborg - Præstø   10.109  0:0000  16:0827 

 155    Stege - Kalvehave      10.235  0:0382  10:0800 

 156    Vordingborg - Kalvehave   10.826  4:0880  16:0298 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt                 140.416 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bornholm amt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vejnr.  Navn            Længde  Fra km.  Til km. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 170    Rønne - Åkirkeby       14.099  1:0054  15:0159 

 171    Åkirkeby - Nexø       15.441 15:0036  30:0483 

 172    Rønne - Allinge       22.337  0:0922  23:0377 

 173    Nexø - Svaneke - 

      Helligdommen         28.964  0:0210  29:0046 

 174    Allinge - Helligdommen    8.779  0:0373  9:0149 

 175    Rønne - Snogebæk - Nexø   31.644  2:0246  33:0906 

 176    Ringvejen i Rønne       3.408  0:0000  3:0456 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt                 124.672 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fyns amt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vejnr.  Navn            Længde  Fra km.  Til km. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 212    Nyborg - Bøjden       54.270  1:0933  56:0247 

 213    Odense - Faaborg       32.814  5:0804  39:0508 

 214    Odense - Assens       33.812  4:0973  38:1362 

 215    Svendborg - Faaborg     25.160  1:0085  26:0386 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt                 146.056 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sønderjyllands amt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vejnr.  Navn            Længde  Fra km.  Til km. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 303    Toldbodvej          2.065  1:0386  3:0451 

 304    Industrivej - Torsvej - 

      Lejrvej            3.177  0:0000  3:0177 

 305    Kiskelund Mark - Kruså    4.329 19:0725  24:0054 

 307    Haderslev omfartsvej 

      (Damstrækningen)        758 27:0746  28:0504 

 316    Kruså - Sønderborg - Fynshav 44.829  0:0000  44:0831 

 317    Kruså - Tønder        38.594  0:0000  38:0529 

 318    Torp - Tinglev        11.403  9:0700  21:0070 

 319    Sønderborg - Bovrup - Røllum 28.804  2:0942  31:0723 

 321    Kolding - Gabøl       18.413 20:0139  38:0960 

 322    Abild - Gabøl        35.697  0:0014  35:0658 

 323    Haderslev - Gabøl      22.103  0:0861  23:0090 

 324    Rødekro - Gabøl       26.963  5:0176  32:0082 

 325    Ribe - Gabøl         16.347 11:0550  27:0856 

 331    Ribe - Tønder - Sæd grænse  41.172  9:0854  51:0041 

 360    Haderslev - Årøsund     15.443  0:0000  15:0443 

 361    Andst - Ribe         7.683 34:0418  42:0101 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt                 317.779 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ribe amt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vejnr.  Navn            Længde  Fra km.  Til km. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 325    Ribe - Gabøl         11.273  0:0281  41:0550 

 326    Vejen Vestermark        620 41:0466  42:0086 

 327    Esbjerg - Kærgård      15.024  2:1192  17:0914 

 331    Ribe - Tønder - Sæd grænse  8.840  1:0028  9:0854 

 332    Varde - Ribe         38.146  2:0681  41:0710 

 333    Skjern - Varde        20.039 44:0070  64:0102 

 336    Varde - Esbjerg       15.642  2:0671  18:0296 

 337    Korskro - Grindsted - Give  44.787 11:0917  56:0718 

 339    Tarm - Grindsted       14.772 21:0113  35:0882 

 361    Andst - Ribe         22.989 21:0284  52:0031 

 362    Kalvslund - Grindsted    42.854 10:0736  53:0555 

 363    Vejle - Grindsted      13.383 25:0590  39:0030 

 370    Herning - Ølgod - Varde   28.016 37:0751  65:0645 

 371    Varde - Nymindegab      33.954  0:0000  31:0590 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt                 310.338 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vejle amt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vejnr.  Navn            Længde  Fra km.  Til km. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 301    Esbjerg - Kolding        22 68:0315  68:0337 

 310    Bygholm - Torsted       3.774  0:0519  4:0294 

 311    Silkeborgvej - Bygholm    1.407 20:0890  22:0269 

 321    Kolding - Gabøl       15.389  4:0789  20:0139 

 337    Korskro - Grindsted - Give  13.936 56:0718  70:0658 

 338    Give - Horsens        4.675 99:0955 104:0602 

 348    Vejle - Viborg        35.305  5:0818  41:0938 

 363    Vejle - Grindsted      23.965  1:0541  25:0590 

 365    Horsens - Bjerre - 

      Juelsminde          22.973  0:0975  23:0972 

 366    Lysholt - Vesterby      24.137  4:0285  30:0200 

 367    Horsens - Silkeborg     27.934  2:0280  30:0232 

 368    Lund - Nørre Snede - Ikast  42.480  7:0442  50:0015 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt                 215.997 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ringkøbing amt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vejnr.  Navn            Længde  Fra km.  Til km. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 333    Skjern - Varde        18.291 26:0208  44:0070 

 339    Tarm - Grindsted       21.706  0:0018  21:0113 

 348    Vejle - Viborg        13.575 49:0362  62:0940 

 349    Røgind - Skjern       20.416  7:0066  27:0477 

 368    Lund - Nørre Snede - Ikast  9.375 50:0015  59:0394 

 370    Herning - Ølgod - Varde   37.703  0:0020  37:0751 

 372    Ringkøbing - Søndervig - 

      Nymindegab          44.355  0:0000  44:0339 

 417    Viborg - Holstebro      23.497 26:0415  49:0897 

 418    Ringkøbing - Holstebro    40,988  0:0296  41:0306 

 419    Heager - Røgind        6.668  0:0004  6:0669 

 420    Holstebro - Skjern      44.837  1:0211  46:0465 

 423    Ringvejen i Holstebro     6.535 41:0306  47:0846 

 425    Holstebro - Oddesund     23.489  2:0105  25:0592 

 426    Thisted - Oddesund      15.567 38:0392  53:0963 

 429    Sunds - Hagebro       23.681  8:0288  31:0964 

 430    Hagebro - Skive       10.789  0:0000  10:0799 

 439    Viborg - Herning       17.760 29:0093  46:0870 

 473    Holstebro - Vium       24.994  1:0663  26:0640 

 475    Struer - Lemvig       18.820  0:0000  18:0820 

 476    Lemvig - Thyborøn      23.311  0:0085  23:0366 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt                 446.357 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Århus amt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vejnr.  Navn            Længde  Fra km.  Til km. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 72    Skødstrup - Lygten 

      (Molsmotorvejen)       4.640 13:0288  18:0420 

 348    Vejle - Viborg        8.415 41:0938  63:0936 

 367    Horsens - Silkeborg     15.349 30:0232  45:0730 

 401    Århus - Grenaa        51.403  3:0835  58:0703 

 403    Århus - Silkeborg       6.142  4:0236  10:0385 

 405    Ringvejen Vejlby - Viby    8.817  0:0000  8:0784 

 407    Århus - Viborg        5.581  3:0879  9:0439 

 413    Tåstrup - Ebeltoft 

      færgehavn          18.027 33:0947  52:0031 

 414    Drastrup - Følle       21.193  9:0680  30:0864 

 415    Randers - Grenaa       56.306  1:0710  58:0002 

 416    Randers - Viborg       14.687  1:0535  16:0205 

 434    Randers Syd          1.235 31:0868  33:0081 

 459    Randers - Kongensbro     20.438  2:0559  32:0812 

 460    Kongensbro - Silkeborg    10.553  5:0055  15:0636 

 462    Randers - Hadsund      29.582  0:0000  29:0723 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt                 272.368 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Viborg amt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vejnr.  Navn            Længde  Fra km.  Til km. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 348    Vejle - Viborg        25.001 63:0936  88:0937 

 410    Vestre Ringvej i Viborg    3.888  0:0000  3:0888 

 411    Viborg - Sønderup      30.922  2:0804  33:0974 

 416    Randers - Viborg       23.668 16:0205  39:0834 

 417    Viborg - Holstebro      25.164  1:0233  26:0415 

 426    Thisted - Oddesund      27.621 10:0562  38:0392 

 427    Thisted - Fjerritslev    29.162  0:0000  29:0871 

 430    Hagebro - Skive        6.595 10:0799  17:0400 

 439    Viborg - Herning       22.934  6:0073  29:0093 

 441    Viborg - Skive        3.865 25:0254  29:0120 

 442    Skive - Sallingsund      2.343  0:0000  2:0326 

 459    Randers - Kongensbro     9.242  22:0560 31:0944 

 460    Kongensbro - Silkeborg    5.219  0:0000  5:0055 

 461    Foulum - Sdr. Onsild     15.964  9:0607 25:0589 

 472    Vium - Sundsøre       17.807  0:0000 17:0827 

 473    Holstebro - Vium       17.028  26:0640 43:0698 

 481    Østerild - Ræhr       13.190  0:0000 12:0944 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt                 279.613 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nordjylland amt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vejnr.  Navn            Længde  Fra km.  Til km. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 411    Viborg - Sønderup      15.643 33:0974  49:0618 

 427    Thisted - Fjerritslev    11.643 29:0871  41:0549 

 428    Aabybro - Fjerritslev    30.581 18:0120  48:0909 

 438    Frederikshavn - Skagen    44.612  0:0000  43:0949 

 449    Ringvejen ved Bouet      1.397  0:0000  1:0400 

 450    Nørresundby - Aabybro    16.985  0:0000  16:0607 

 451    Hjørring - Aabybro      44.959  0:0000  45:0506 

 452    Hjørring - Frederikshavn   34.558  0:0000  34:0168 

 461    Foulum - Sdr. Onsild     3.335 25:0589  28:0925 

 462    Randers - Hadsund       2.730 29:0723  32:0455 

 463    Hadsund - Egense       39.538  0:0000  39:0531 

 464    Hals - Sæby         41.736  0:0000  40:0674 

 467    Hobro - Aggersund      48.190  5:0342  53:0448 

 468    Aggersund - Fjerritslev    9.075  0:0000  8:0931 

 470    Skalborg - Nibe       20.308  3:0761  24:0062 

 471    Nibe - Hvalpsund       43.978  2:0946  47:0109 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt                 409.268 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vejnr.  Navn            Længde  Fra km.  Til km. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hele landet              2.966.988 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Landeveje der opklassificeres til hovedlandevej 

 København amt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vejnr.  Navn            Længde  Fra km.  Til km. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 503    Frederikssundsvej 

      (Frederikssundfingeren)    7.253 14:0097  21:0350 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt                  7.253 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Frederiksborg amt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vejnr.  Navn            Længde  Fra km.  Til km. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 522    Snydebro - Frederikssund 

      (Frederikssundfingeren)   17.777  21:0975  40:0147 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt                 17.777 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vejnr.  Navn            Længde  Fra km.  Til km. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hele landet              25.030 

 --------------------------------------------------------------------- 

Officielle noter

Ingen