Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om bidrag til udgifterne ved brandvæsenet i København og lov vedrørende den kommunale beskatning af faste ejendomme i Frederiksberg Kommune og om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner (Ophævelse af brandbidrag)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

Lov nr. 91 af 31. marts 1938 om bidrag til udgifterne ved brandvæsenet i København ophæves.

§ 2

Lov nr. 104 af 29. april 1913 vedrørende den kommunale beskatning af faste ejendomme i Frederiksberg Kommune ophæves.

§ 3

I lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 4. december 1990, som ændret bl.a. ved lov nr. 460 af 30. juni 1993 og senest ved lov nr. 1077 af 20. december 1995, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Grundskyldpromillen i en kommune skal udgøre mindst 6 og højst 24. I Københavns Kommune kan grundskyldpromillen dog udgøre højst 28 for skatteåret 1998 og højst 26 for skatteåret 1999. I Københavns og Frederiksberg Kommuner lægges den promille, der er fastsat for amtskommunal grundskyld, til de minimums- og maksimumsgrænser, der er nævnt i 1. og 2. pkt.«

§ 4

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 30. juni 1995, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 189 af 12. marts 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 11 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Reglen i stk. 4 gælder ikke for Københavns og Frederiksberg Kommuner.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1998, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Bidrag efter den i § 1 nævnte lov for perioden 1. oktober-31. december 1997 opkræves efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. Afgift i medfør af den i § 2 nævnte lov, der vedrører perioden 1. januar-31. december 1998, opkræves med 75 pct. af den sats, der er nævnt i loven. Afgift, der vedrører perioden 1. januar-31. december 1999, opkræves med 50 pct. af den sats, der er nævnt i loven. Afgift, der vedrører perioden 1. januar-31. december 2000, opkræves med 25 pct. af den sats, der er nævnt i loven.

Stk. 4. § 3 har virkning fra og med skatteåret 1998.

Stk. 5. § 4 har virkning fra og med tilskudsåret 1998.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Birte Weiss

Officielle noter

Ingen