Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social pension og lov om delpension

(Tilkendelseskompetence, administration m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 612 af 24. juni 1996, som ændret ved § 10 i lov nr. 1048 af 11. december 1996 og lov nr. 1056 af 11. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 4 , ændres »Chefen for Direktoratet for Social Sikring og Bistand« til: »Direktøren for Den Sociale Sikringsstyrelse«.

2. I § 14 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Alderen på det tidspunkt, hvor en førtidspensionssag påbegyndes, eller hvor der er ansøgt om pension efter §§ 16 og 18, er afgørende for, hvilken pension der kan tilkendes. Er de øvrige betingelser for tilkendelse først opfyldt på et senere tidspunkt, er det alderen på dette tidspunkt, der er afgørende for, hvilken pension der kan tilkendes.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

3. § 15, stk. 1, 4. pkt., ophæves.

4. I § 15 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Tilkendelse af førtidspension efter § 14 forudsætter, at alle aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger, der kan forbedre erhvervsevnen, har været afprøvet, og at erhvervsevnen ikke varigt kan forbedres.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

5. I § 17 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Personligt tillæg efter stk. 1-4 kan tidligst ydes med virkning fra det tidspunkt, hvor pensionen efter §§ 12, 14 og 16 er tilkendt.«

6. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

» Ansøgning, sagsbehandling m.v.«.

7. Efter § 20 indsættes:

» § 20a. Kommunalbestyrelsen skal behandle en ansøgning om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning.

Stk. 2. Behandlingen af en sag om førtidspension kan først påbegyndes på det tidspunkt, hvor det konstateres, at alle aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger har været afprøvet, jf. § 15, stk. 2. Dette gælder dog ikke i de tilfælde, hvor det vurderes, jf. stk. 1, at erhvervsevnen er ubetydelig og ikke kan forbedres efter de nævnte foranstaltninger i 1. pkt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal som hovedregel træffe afgørelse senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens påbegyndelse, jf. stk. 2. Kan afgørelsen i særlige tilfælde ikke træffes, inden der er forløbet 3 måneder, skal ansøgeren have en nærmere redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og meddelelse om, hvornår sagen forventes afgjort.«

8. I § 21 ændres »træffe afgørelse eller rejse sag« til: »påbegynde en sag eller træffe afgørelse«.

9. §§ 22-26 ophæves.

10. I § 33 ændres i stk. 2 »fra ansøgningstidspunktet« til: », fra behandlingen af førtidspensionssagen er påbegyndt eller der er ansøgt om pension efter §§ 16 og 18«, og stk. 3 og 4 ophæves.

11. § 35 ophæves.

12. I § 41, stk. 1, ændres »pensionen« til: »pensionen, jf. kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område«.

13. I § 44, stk. 1, 1. pkt., udgår »eller rejse sag«, og i § 44, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 15, stk. 2« til: »§ 15, stk. 3«.

14. § 45 ophæves.

15. § 46, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Indsættes en person til strafafsoning i fængsel eller arresthus, udbetales pensionen, herunder bistands- og plejetillæg, indtil udgangen af den måned, der følger efter måneden, hvor strafafsoningen påbegyndes.«

16. I § 46, stk. 1, 3. pkt., ændres »3« til: »6«.

17. § 46, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Får en person varigt ophold i boformer m.v. efter §§ 92-94 eller § 140 i lov om social service, udbetales et eventuelt bistands- eller plejetillæg indtil udgangen af den måned, der følger efter indflytningsmåneden.«

18. I § 46, stk. 3, nr. 2, ændres »§ 68 i lov om social bistand« til: »§ 91 i lov om social service«, og i § 46, stk. 3, nr. 3, ændres »institutioner omfattet af bistandsloven« til: »boformer omfattet af lov om social service«.

19. § 49, stk. 3 og 4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 3 og 4.

20. I § 49, stk. 5, der bliver stk. 3, udgår »og 3«.

21. I § 49, stk. 6 , der bliver stk. 4, ophæves 3. pkt.

22. § 50, stk. 1, affattes således:

»Afgørelser efter denne lov kan påklages efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

23. § 50, stk. 2-7, ophæves.

Stk. 8 bliver herefter stk. 2.

24. §§ 50 a-51 ophæves.

25. § 52 affattes således:

» § 52. Staten afholder kommunernes udgifter til pension efter §§ 12 og 16 til personer, der er fyldt 67 år. Kommunernes udgifter til pension efter §§ 14, 16 og 18 til personer under 67 år afholdes af staten med 50 pct.

Stk. 2. Kommunernes udgifter til personligt tillæg efter § 17, stk. 1 og 3, afholdes af staten med 50 pct. Kommunernes udgifter til personligt tillæg efter § 17, stk. 2 og 4, afholdes af staten med 75 pct.

Stk. 3. Staten afholder udgifterne til pension til personer, der har fast bopæl i udlandet.«

26. Efter § 52 indsættes:

» § 53. Opholdskommunen kan kræve sin del af udgifterne til pension, jf. § 52, stk. 1, refunderet af en tidligere opholdskommune, når denne kommune eller anden offentlig myndighed har medvirket til, at en person, der får tilkendt eller modtager pension, får ophold i:

 • 1) Amtskommunale og kommunale plejehjem m.v., jf. § 140 i lov om social service.
 • 2) Almene boliger i medfør af lov om almene boliger m.v., en ældrebolig efter lov om boliger for ældre og personer med handicap eller en ældreegnet byfornyet bolig i medfør af lov om byfornyelse og boligforbedring, når optagelse er sket i medfør af § 128, stk. 3, i lov om social service, § 11, stk. 2, i lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996, § 63, stk. 1, i lov om almene boliger m.v. eller § 17, stk. 5, i lov om boliger for ældre og personer med handicap.
 • 3) Kommunale boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor, jf. § 91 i lov om social service.
 • 4) Amtskommunale boformer efter §§ 92-94 i lov om social service.
 • 5) Anbringelsessteder for børn og unge efter §§ 49 og 51 i lov om social service.
 • 6) Alle institutioner under sygehusvæsenet.
 • 7) Institutioner under Kriminalforsorgen.
 • 8) Ophold i bolig, bofællesskab m.v., der træder i stedet for og kan sidestilles med ophold i boformer m.v. efter nr. 1-7.

Stk. 2. Ud over de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, kan kommunalbestyrelserne indbyrdes aftale, at en tidligere opholdskommune afholder opholdskommunens udgifter til pension efter denne lov. Det fastsættes i aftalen, hvor længe den skal gælde.

Stk. 3. Uenighed om aftaler, der er indgået efter stk. 2, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 54. Socialministeren fastsætter efter aftale med henholdsvis Færøernes landsstyre og Grønlands hjemmestyre regler om afholdelse af udgifter til pension efter denne lov til personer, der på foranledning af færøske eller grønlandske sociale myndigheder får ophold i Danmark, og om afholdelse af udgifter til pension til personer, der fra Danmark får ophold på Færøerne eller i Grønland formidlet af danske sociale myndigheder.

Stk. 2. Uenighed mellem færøske eller grønlandske sociale myndigheder og danske sociale myndigheder om deres forpligtelser efter disse regler afgøres af Den Sociale Ankestyrelse.«

27. § 57, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen varetager administrationen af denne lov.«

28. § 58 ophæves.

29. § 59 affattes således:

» § 59. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilkendelse og udbetaling af ydelser efter denne lov, herunder

 • 1) fra hvilket tidspunkt en sag er påbegyndt,
 • 2) om betingelserne er opfyldt for tilkendelse, ændring eller frakendelse af førtidspension, invaliditetsydelse og tillæg efter §§ 16 og 17,
 • 3) fra hvilket tidspunkt betingelserne for tilkendelse, ændring eller frakendelse er opfyldt,
 • 4) om en sag skal genoptages til undersøgelse på et senere tidspunkt, der fastsættes af kommunalbestyrelsen, eller
 • 5) om pension skal bevares i indtil 3 måneder efter det tidspunkt, fra hvilket frakendelse kan ske.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afgør, om betingelserne for tilkendelse af pension er opfyldt ved afgørelse om fortsat ret til dagpenge, jf. dagpengelovens § 23, stk. 1, nr. 2.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at retten til pension efter § 14 skal være hvilende, dog højst for et tidsrum af 3 år. Kommunalbestyrelsen skal senest ved hvileperiodens afslutning tage sagen op til fornyet vurdering.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at sagen bortfalder, eller at ydelsen inddrages i de tilfælde, hvor en person ikke medvirker til de nødvendige undersøgelser, jf. kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, optræning eller andre foranstaltninger, der må antages mere varigt at kunne forbedre erhvervsevnen væsentligt.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen afgiver vejledende udtalelser til Helbredsbedømmelsesnævnet i tjenestemandssager.«

30. § 60, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

31. § 61 ophæves.

32. I § 62, stk. 1 , 1. pkt., ændres »Chefen for Direktoratet for Social Sikring og Bistand« til: »Direktøren for Den Sociale Sikringsstyrelse«.

33. I § 62 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ved udøvelsen af de beføjelser, der er nævnt i stk. 1, finder § 20 a, stk. 2 og 3, ikke anvendelse på personer med bopæl i udlandet.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

34. I § 62, stk. 2, der bliver stk. 3, udgår »og revaliderings- og pensionsnævnenes«, og »Direktoratet for Social Sikring og Bistand« ændres til: »Den Sociale Sikringsstyrelse«.

35. §§ 62 a og 62 b ophæves.

§ 2

I lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 5. april 1991, som bl.a. ændret ved § 5 i lov nr. 448 af 1. juni 1994 og senest ved § 6 i lov nr. 1057 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 udgår »i bopælskommunen«.

2. § 15 ophæves.

3. § 17 affattes således:

» § 17. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan indbringes for det sociale nævn, jf. kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

4. §§ 17 a og 18 ophæves.

5. § 19, stk. 2, ophæves.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1998, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 52, stk. 1, i lov om social pension, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 25, § 54 i lov om social pension, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 26, samt § 1, nr. 31, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. § 1, nr. 19-21, og § 52, stk. 2, i lov om social pension, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 25, træder i kraft den 1. januar 1998.

Stk. 3. § 52, stk. 1, i lov om social pension, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 25, finder anvendelse på sager, hvori der træffes afgørelse om pension efter lovens ikrafttræden. Såfremt kommunalbestyrelsen efter lovens ikrafttræden træffer afgørelse om forhøjelse af en allerede tilkendt pension efter §§ 14, 16 og 18 i lov om social pension, afholder staten 50 pct. af udgifterne til forhøjelsen.

Stk. 4. De hidtil gældende regler i § 35 i lov om social pension finder fortsat anvendelse i sager, hvor der indtil den 1. januar 1999 er udbetalt forskud på pension efter disse regler og der ikke inden dette tidspunkt er truffet afgørelse om social pension.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Jespersen

Officielle noter

Ingen