Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
Klager havde ansøgt Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE) om kvægtillæg fra den nationale reserve. Af ansøgningen fremgik det, at klager havde foretaget investeringer på i alt 65.735 kr. Efter anmodning fra DFFE fremsendte klager en opgørelse over investeringerne. Af opgørelsen fremgik det, at den samlede investering beløb sig til 64.370,48 kr. DFFE meddelte herefter afslag på ansøgningen med den begrundelse, at ansøger ikke havde foretaget investeringer for minimum 65.000 kr.

 

Klager vedlagde klagen en række kvitteringer på yderligere investeringer. To af de i klagen anførte investeringer vedrørte køb af avlstyre for i alt 13.800 kr. Af DFFE´s vejledning om ansøgning til den nationale reserve 2005 – kvæg- og mælketillæg fremgik det, at der ikke kunne medregnes udgifter til investeringer i handyr. Bekendtgørelse nr. 1514 af 22./12 2004 udelukker imidlertid alene køb af tyrekalve med henblik på at opnå handyrpræmier. Departementet fandt på denne baggrund, at investeringen i avlstyre kunne medregnes som en investering i produktionsudvidelse, hvorfor vejledningen med sin generelle henvisning til, at handyr ikke kunne medregnes, kan have givet det indtryk, at investeringer i avlstyre ikke ville blive godkendt. Departementet lagde herefter til grund, at klager som følge af vejledningen kunne have undladt at anføre disse investeringer i den oprindelige ansøgning, hvorfor departementet valgte at godkende investeringerne, selv om de var fremført efter ansøgningsfristen. Sagen blev herefter hjemvist til fornyet behandling i DFFE.


Den fulde tekst

Afgørelse af klage – kvægtillæg på baggrund af investeringer i avlstyre – enkeltbetalingsordningen

 

 

Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig

Regnskabsafdelingen

Industriparken 1

6360 Tinglev

Att.: Christian Festersen


Den 08-08-2006

Sagsnr.: 6267

Ref.: dsk/CDHW

Tlf.: 33 92 21 58

E-mail: depccdhw@fvm.dk

 

 

 

Vedrørende Deres klage over Direktoratet for FødevareErhvervs afgørelse om afslag på ansøgning til den nationale reserve 2005. Kvægtillæg. CVR-nr. XX. Direktoratets j.nr. 3901-05-213.

 

De har ved brev af 18. oktober 2005 på vegne af NN klaget over Direktoratet for FødevareErhvervs (i det følgende benævnt direktoratet) afgørelse af 30. september 2005 om ansøgning til den nationale reserve 2005. Sagen vedrører afslag på ansøgning om kvægtillæg fra den nationale reserve.

 

Departementet hjemviser hermed sagen til fornyet behandling i direktoratet.

 

Sagens omstændigheder

NN har ved ansøgning af 19. april 2005 ansøgt om kvægtillæg fra den nationale reserve. Af ansøgningen fremgik det, at han havde foretaget investeringer på i alt 65.735 kr. ekskl. moms til ammekorettigheder, staldinventar samt håndværkerudgifter. Investeringen var påbegyndt den 1. januar 2000 og ibrugtagningsdatoen var angivet til den 1. oktober 2001. Ansøgningen var vedlagt en revisorerklæring underskrevet af Dem.

 

Ved brev af 9. august 2005 anmodede direktoratet om kopier af de fakturaer, der vedrørte de anførte investeringer.

 

Ved brev af 22. august 2005 fremsendte De en opgørelse af udgifterne og de hertil hørende fakturaer. Af opgørelsen fremgik det, at den samlede investering i alt beløb sig til 64.370,48 kr. og ikke 65.735 kr. som anført i ansøgningen.

 

Ved brev af 30. september 2005 meddelte direktoratet NN afslag på ansøgningen, idet investeringsbeløbet var mindre end det krævede minimumsbeløb på 65.000 kr.

 

Ved brev af 18. oktober 2005 klagede De på vegne af NN og vedlagde klagen kvitteringer på yderligere investeringer. Som begrundelse for Deres klage anførte De, at det ikke ved gennemgangen af bilagene, til de i ansøgningen anførte investeringer, var blevet konstateret, at der på nogle bilag var beløb, der ikke kunne medregnes som investering. De anførte endvidere, at var dette blevet konstateret, ville De have medsendt yderligere bilag, idet der var investeret yderligere beløb i perioden. Disse yderligere investeringer var ikke anført i ansøgningen, idet det kun var nødvendigt at oplyse om investeringer på 65.000 kr. På denne baggrund anmodede De om, at de yderligere investeringer, der fremgik af de medsendte bilag, kunne medtages ved den oprindelige ansøgning.

 

Direktoratet har i sin indstilling af 10. januar 2006 anført, at udgifter til spalter, en ventilator, to malkekøer og to tyre ikke kunne godkendes som investering. Spalter og ventilator blev anset for udgifter til vedligeholdelse, og for så vidt angik dyrene, anførte direktoratet, at det alene var udgifter til ammekøer og –kvier, der kunne medregnes, hvorfor udgifter til malkekøer og handyr ikke kunne godkendes. Direktoratet fandt derfor, at selv medregnet de udgifter, der blev anført i forbindelse med klagen, ville de godkendte investeringer ikke overstige 65.000 kr. På denne baggrund indstillede direktoratet, at afgørelsen af 30. september 2005 blev fastholdt.

 

Ved brev af 11. januar 2006 fremsendte departementet direktoratets indstilling til Dem, og gav Dem i den forbindelse en frist til den 2. februar 2006 til at fremkomme med yderligere bemærkninger.

 

De har ved brev af 29. januar 2006 fremsendt en redegørelse i sagen. De anførte, at ansøger i 2000 solgte en del af sin mælkekvote, og herefter begyndte at udvide sine spaltebokse for at få mulighed for at få yderligere ungdyr og tyre på spalter. Spalteboksene blev lavet i forlængelse med eksisterende bokse. Alt murerarbejde blev udført af ansøger, og en del af materialerne lå han selv inde med. Resten blev købt af den lokale smed, imens spalter blev indkøbt løbende. Generelt blev der dog anvendt genbrugsmaterialer for at holde udgifterne nede. De anførte endvidere, at udgifterne til spalter var en del af udvidelsen, og at de dele af regningerne, som direktoratet valgte at medtage, ikke kunne virke uden at de resterende dele også blev medtaget. De mente derfor, at direktoratet burde have taget hele udgiften med som investering. Vedlagt brevet var billeder, der viste de opsatte bokse samt en tegning over disse.

 

Departementet kontaktede Dem telefonisk den 20. april 2006 og spurgte til to af de investeringer, der var anført i Deres klage. Det fremgik af de vedlagte kvitteringer, at der den 23. maj 2002 var indkøbt en tyr til 8.800 kr. og igen den 4. oktober 2002 var købt en tyr til 5.000 kr. Departementet ønskede oplyst, hvilken type tyre der var investeret i. De oplyste, at de indkøbte tyre var avlstyre.

 

Sagen vil herefter blive afgjort på det foreliggende grundlag.

 

Regelgrundlag vedr. kvægtillæg fra den nationale reserve

Det er ifølge § 18, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1514 af 22. december 2004 om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen en betingelse for tildeling af kvægtillæg fra den nationale reserve som følge af foretagne investeringer, at:

 

  1. der er påbegyndt eller foretaget investeringer i perioden fra 1. januar 2000 og senest den 15. maj 2004,
  2. der er tale om investeringer i en hel bedrift eller i udvidelse af eksisterende produktionskapacitet og/eller i yderligere jord, bortset fra arealer med skov eller permanente afgrøder, eller arealer, der anvendes til ikke-landbrugsaktiviteter,
  3. investeringen efter afslutningen har ført til en forøgelse på mindst 5.000 kr. i beregnet kvægtillæg, jf. § 11, stk. 2, 1. pkt.,
  4. investeringen som minimum skal være på 65.000 kr. eksklusiv moms,
  5. der er en realøkonomisk sammenhæng mellem investeringen i produktionsfaktorer, som vedrører kvægsektoren, og produktionsforøgelsen, og
  6. investeringen skal være afsluttet og have medført en produktionsforøgelse på mindst 20 % forstået som en udvidelse af de præmieberettigede dyr omregnet til antal storkreaturer i et helt kalenderår.

 

Det fremgår af bekendtgørelsens § 18, stk. 2, at følgende ikke kan medregnes ved opgørelse af investering, jf. punkt 2 og 4 ovenfor: køb af tyrekalve med henblik på at opnå handyrpræmie, udgifter til drift og vedligeholdelse, herunder udgifter til leje af staldbygninger, eller til forpagtning af jord eller græsningsaftaler og lignende, samt værdien af eget arbejde.

 

Det følger af bekendtgørelsens § 11, stk. 2, 1. pkt., at kvægtillægget, jf. punkt 1 ovenfor, beregnes på grundlag af 16 % af de udbetalte handyrpræmier og 64 % af de udbetalte præmier for ammekøer, slagtepræmier, ekstensiveringspræmie og præmie fra den nationale kuvert under oksekødsordningen (i referenceårene 2000-2002).

 

Departementets bemærkninger og afgørelse

De har i klage af 18. oktober 2005 på vegne af NN anført nye investeringer som grundlag for tildeling af kvægtillæg fra den nationale reserve. Departementet bemærker, at ansøgningsfristen var den 25. april 2005, og at det efter ansøgningsfristen som hovedregel ikke er muligt at fremføre nye sagsgenstande. Blandt de nye investeringer var anført investeringer i to tyre til henholdsvist 5.000 kr. og 8.800 kr. Af direktoratets vejledning side 7 fremgår det blandt andet, at der ikke kan medregnes udgifter til investeringer i handyr. Under henvisning til, at ovennævnte bekendtgørelse i § 18, stk, 2 alene udelukker køb af tyrekalve med henblik på at opnå handyrpræmier finder departementet imidlertid, at investeringer i avlstyre bør kunne medregnes som investeringer i produktionsudvidelse, hvorfor vejledningen med den generelle henvisning til, at handyr ikke kan medtages, kan give det indtryk, at avlstyre ikke vil kunne godkendes. Departementet lægger til grund, at ansøger kan have undladt at anføre disse investeringer i den oprindelige ansøgning som følge af vejledningen, hvorfor departementet vælger at godkende disse investeringer, selv om de er fremsat efter ansøgningsfristen.

 

Direktoratet har afvist investeringen i spalter under henvisning til, at dette er en driftsudgift. Departementet finder imidlertid, at investeringen har en tilstrækkelig sammenhæng med udvidelsen, og desuden er en investering med en flerårig anvendelse. På denne baggrund godkender departementet investeringen i spalter.

 

På denne baggrund finder departementet, at der er foretaget investeringer på over 65.000 kr. ekskl. moms, hvorfor departementet hjemviser sagen til fornyet behandling i direktoratet.

 

Der er ved nærværende afgørelse ikke taget stilling til, hvorvidt ansøger opfylder de øvrige betingelser for tildeling fra den nationale reserve.

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Christian de Hemmer Widding