Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om centre for undervisningsmidler m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Amtskommunerne og Københavns og Frederiksberg Kommuner driver centre for undervisningsmidler. I Københavns og Frederiksberg Kommuner varetager kommunalbestyrelsen de opgaver og beføjelser, som er henlagt til amtsrådet.

Stk. 2. Centrene for undervisningsmidler skal

 • 1) omfatte en samling af undervisningsmidler beregnet til udlån til undervisningsinstitutionerne i amtet,
 • 2) sørge for information og yde rådgivning og vejledning til lærere m.fl. i amtet om undervisningsmidler og deres anvendelse og
 • 3) yde bistand til lærere i amtet ved fremstilling af undervisningsmidler til eget brug.

Stk. 3. Aktiviteterne for centrene for undervisningsmidler kan omfatte

 • 1) kursusvirksomhed over for undervisningsinstitutioner m.fl. og
 • 2) pædagogisk og teknisk rådgivning og vejledning til undervisningsinstitutionernes brug af elektroniske net.

Stk. 4. Amtsrådene kan beslutte, at centrene for undervisningsmidler formidler lokale kulturtilbud i pædagogisk sammenhæng.

§ 2. Amtsrådet har det overordnede ansvar for centret for undervisningsmidler.

Stk. 2. Til at varetage ledelsen af centret for undervisningsmidler oprettes en bestyrelse, der består af

 • 1) 2 repræsentanter for amtskommunen udpeget af og blandt medlemmerne af amtsrådet, og hvoraf den ene repræsentant af amtsrådet udpeges som formand for bestyrelsen,
 • 2) 4 repræsentanter for kommunerne i amtet udpeget af kommuneforeningen i amtet blandt medlemmerne af kommunalbestyrelserne,
 • 3) 1 repræsentant for medarbejderne ved centret for undervisningsmidler udpeget af og blandt centrets medarbejdere.

Stk. 3. Bestyrelsen udpeges for en periode af 4 år fra den 1. april i det år, der følger efter nyvalg til amtsråd og kommunalbestyrelser. Genudpegning kan finde sted. Udpegning af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen finder sted inden udgangen af februar måned samme år.

§ 3. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for virksomheden for centret for undervisningsmidler inden for de mål og rammer, som amtsrådet fastsætter.

Stk. 2. Efter indstilling fra lederen af centret for undervisningsmidler godkender bestyrelsen budgettet inden for de økonomiske rammer, som amtsrådet har fastlagt.

Stk. 3. Bestyrelsen afgiver indstilling til amtsrådet om ansættelse og afskedigelse af leder og øvrige medarbejdere ved centret for undervisningsmidler.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Bestyrelsen afholder mindst en gang om året et møde med repræsentanter for brugere af centret for undervisningsmidler. Mindst følgende organisationer indbydes:

 • 1) Frie Grundskolers Fællesråd.
 • 2) Dansk Friskoleforening.
 • 3) Foreningen af Frie Ungdoms- og Efterskoler.
 • 4) Foreningen af Private Selvejende Gymnasier, Studenter- og Hf-kurser.
 • 5) Handelsskolernes Forstander- og Inspektørforening.
 • 6) Foreningen af Skoleledere ved de Tekniske Skoler.
 • 7) Danmarks Lærerforening.

§ 4. Lederen af centret for undervisningsmidler har den daglige ledelse af centret og er ansvarlig for centrets virksomhed over for bestyrelsen og amtsrådet. Lederen afgiver forslag til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af centrets øvrige medarbejdere. Lederen varetager sekretariatsforretningerne for bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

§ 5. Udgiften til etablering og vedligeholdelse af samlingen af undervisningsmidler og aktiviteter efter § 1, stk. 2, afholdes af amtskommunerne. Aktiviteter efter § 1, stk. 3 og 4, udbydes af centrene for undervisningsmidler som brugerfinansierede aktiviteter. Amtskommunerne fastsætter omfanget af brugerfinansieringen efter § 1, stk. 3, nr. 1.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. august 1997.

§ 7. Lov nr. 239 af 12. juni 1975 om amtscentraler for undervisningsmidler ophæves.

Stk. 2. Indtil valg af bestyrelse har fundet sted, jf. § 2, stk. 3, ledes centret for undervisningsmidler af den hidtidige ledelse af amtscentralen for undervisningsmidler, jf. lov nr. 239 af 12. juni 1975 om amtscentraler for undervisningsmidler.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Vig Jensen

Officielle noter

Ingen