Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsafgiftsloven (Forhøjelse af tinglysningsafgiften)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 460 af 27. juni 1989, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 385 af 22. maj 1996, foretages følgende ændring:

1. § 41 a affattes således:

»§ 41 a. For tinglysning svares en afgift på 1.200 kr.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 3. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Frank Jensen

Officielle noter

Ingen