Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed

(Forlængelse af lovens tilskudsordning, sænkning af kapitalkrav,

afkortning af garantiperiode m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 365 af 18. maj 1994 om statsgaranti til udviklingsvirksomhed, som ændret ved § 13 i lov nr. 377 af 22. maj 1996, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »industri- og samordningsministeren« til: »erhvervsministeren«.

2. Overskriften til kapitel 1 affattes således:

»Kapitel 1

Formål«.

3. § 1 affattes således:

» § 1. Formålet med denne lov er at fremme vækst og udvikling i nye små og mellemstore virksomheder ved at lette virksomhedernes adgang til risikovillig og kompetent egenkapital til gavn for beskæftigelsen og en bæredygtig udvikling. Til fremme af lovens formål kan staten yde garanti til selskaber, som indskyder ansvarlig kapital i nye små og mellemstore virksomheder, der igangsætter udviklingsprojekter.«

4. Efter § 1 indsættes:

»Kapitel 1 A

Selskaber omfattet af loven

§ 1 A. Erhvervsministeren kan tildele danske aktieselskaber og udenlandske selskaber med en tilsvarende selskabsform statsgaranti i henhold til denne lov. Selskaber, der opnår en sådan statsgaranti, betegnes i denne lov som udviklingsselskaber.«

5. § 2, stk. 1, affattes således:

»For at opnå statsgaranti skal selskabet opfylde følgende betingelser:

  • 1) Selskabet skal have en egenkapital på mindst 20 mio. kr. eller et kapitalgrundlag, der kan sidestilles hermed. Erhvervsministeren kan i særlige tilfælde dispensere herfra, dog skal kapitalgrundlaget være mindst 10 mio. kr.
  • 2) Selskabet skal dokumentere evne til at bidrage til udvikling af mindre virksomheder ved tilførsel af ansvarlig kapital, bistand og rådgivning.
  • 3) Selskabet skal i dets forretningsplan anføre, hvilke etiske og miljømæssige hensyn det agter at lægge til grund for de investeringer, der henlægges under garantirammen.«

6. § 5, stk. 1 og 2, affattes således:

»Udviklingsselskabet tegner ny ansvarlig kapital i virksomheder beliggende i Danmark. Nytegningen skal være begrundet i udviklingsprojekter, herunder udvikling af produkter, markeder, serviceydelser og kompetence eller lignende i de virksomheder, der indskydes kapital i. Tegningen sker mod indskud af kontanter. Udviklingsselskabets beholdning af ansvarlig kapital betegnes udviklingsportefølje.

Stk. 2. De virksomheder, hvori et udviklingsselskab har ansvarlig kapital, som er henlagt til udviklingsporteføljen, kaldes i denne lov porteføljevirksomheder. Porteføljevirksomhederne skal være små og mellemstore virksomheder på det tidspunkt, hvor udviklingsselskabet tegner den ansvarlige kapital, og må ikke være koncernforbundne med andre virksomheder end små og mellemstore virksomheder. Ved små og mellemstore virksomheder forstås virksomheder, der er omfattet af den definition, som anvendes i Europa-Kommissionens meddelelse om rammebestemmelser for statsstøtte til små og mellemstore virksomheder. Erhvervsministeren bekendtgør den til enhver tid gældende definition.«

7. I § 5 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Statsgarantien for en investering i den enkelte porteføljevirksomhed bortfalder, hvis en aktionær med over 10 pct.s ejerandel af udviklingsselskabet direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. i porteføljevirksomheden. Statsgarantien for et udviklingsselskabs investering i en porteføljevirksomhed er ligeledes betinget af, at porteføljevirksomheden maksimalt direkte eller indirekte ejer 25 pct. af udviklingsselskabet. Statsgarantien bortfalder fra det tidspunkt, hvor de nævnte ejerandele overskrides.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 3 gælder ikke for offentligt ejede selskaber samt for finansielle virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Erhvervsministeren kan endvidere give en aktionær i et udviklingsselskab samme status som en virksomhed under tilsyn, såfremt aktionærens primære aktivitet er venturevirksomhed. Ved venturevirksomhed forstås tilførsel af ansvarlig kapital, bistand og rådgivning med henblik på udvikling af virksomheder og senere videresalg af kapitalandele i disse virksomheder.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 5-7.

8. I § 5, stk. 4, der bliver stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Udviklingsselskabet må ikke direkte eller indirekte eje hele den del af porteføljevirksomheden, der ikke er medarbejderaktier omfattet af ligningslovens § 7 A.«

9. I § 8 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Garantirammen har virkning i fem år fra det tidspunkt, hvor tildelingen har fundet sted. Efter det femte år vil den ansvarlige kapital i udviklingsporteføljen fortsat være omfattet af statsgarantien, men der kan ikke henføres ny ansvarlig kapital til udviklingsporteføljen. Ved udbetaling af garantibeløb til et udviklingsselskab inden for garantiperioden reduceres selskabets garantiramme med størrelsen af det af garantien omfattede tab.

Stk. 5. Investerer et udviklingsselskab ansvarlig kapital i en porteføljevirksomhed med det formål at overdrage aktiver eller passiver mellem porteføljevirksomheden og udviklingsselskabet eller en virksomhed, som det har været koncernforbundet med, skal aktiverne og passiverne værdiansættes ved uafhængig vurdering, før der kan foretages garantiudbetalinger.«

Stk. 4-8 bliver herefter stk. 6-10.

10. § 8, stk. 6, der bliver stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. En udviklingsportefølje, der er omfattet af statsgarantien, samt omkostninger og indtægter vedrørende denne skal særskilt fremgå af balancen og resultatopgørelsen. Årsregnskabets noter skal oplyse den oprindelige anskaffelsesværdi samt afgang eller tilgang til denne af udviklingsporteføljen. Bogføringen skal indrettes således, at de ovenstående oplysninger i årsregnskabet samt de øvrige i denne lov krævede oplysninger er til stede.«

§ 2

Stk. 1. Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Tilsagn om statsgaranti til udviklingsselskaber i henhold til lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed kan gives i op til to år efter denne lovs ikrafttræden.

Stk. 3. § 5, stk. 3, og § 5, stk. 6, 2. pkt., i lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 7 og 8, har alene virkning for de investeringer, udviklingsselskaberne foretager i porteføljevirksomhederne efter denne lovs ikrafttræden.

Stk. 4. § 8, stk. 4, 1. pkt., i lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed som affattet ved denne lovs § 1, nr. 9, har alene virkning for garantirammer, der tildeles efter denne lovs ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jan Trøjborg

Redaktionel note
  • 750 af 26. september 1997
  • (* 1) Loven er sat i kraft den 1. oktober 1997 ved bekendtgørelse nr.