Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om uddannelse af kirketjenere


(Til stiftsøvrighederne)

Med dette cirkulære ændres bestemmelserne om uddannelsen af kirketjenere.

Hidtil har det været obligatorisk, at kirketjenere inden for de første 2 ansættelsesår skulle gennemføre et 14 dages kursus i erhvervsrengøring. Der har dog i en forsøgsperiode været mulighed for at lade det af Danmarks Kirketjenerforening afholdte grundkursus 1, 2 og 3 træde i stedet for kurset i erhvervsrengøring.

Med dette cirkulære indføres kirketjeneruddannelsens grundmodul 1, 2 og 3 som obligatorisk grunduddannelse for kirketjenere.

§ 1. Alle, der førstegangsansættes i en stilling som kirketjener, der er klassificeret i tjenestemændenes lønrammesystem, skal inden for de to første ansættelsesår gennemføre kirketjeneruddannelsens grundmodul 1, 2 og 3. Hvert grundmodul er på 37 timer fordelt over 5 dage. Grundmodul 1 og 3 afholdes for tiden af AMU-Center Fyn, grundmodul 2 afholdes for tiden af AMU-Center Sønderjylland.

Stk. 2. Der ydes tjenestefrihed med løn til kursusdeltagelsen.

Stk. 3. Kursusdeltagelse efter stk. 1 skal ikke finde sted, såfremt det dokumenteres, at kurserne allerede er gennemført.

Stk. 4. Kirkeministeriet kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 1, hvor der foreligger særlige grunde herfor.

§ 2. Alle, der er ansat i en stilling som kirketjener, der er klassificeret i tjenestemændenes lønrammesystem, er berettiget til at søge om optagelse på de i § 1 omhandlede kurser, jf. dog § 1, stk. 3.

§ 3. Cirkulæret træder i kraft den 1. februar 1997.

Stk. 2. Samtidig ophæves Kirkeministeriets cirkulære af 9. maj 1988 om kirketjeneres deltagelse i et erhvervsrengøringskursus, samt Kirkeministeriets cirkulære af 17. januar 1994 om ændring af cirkulære om kirketjeneres deltagelse i et rengøringskursus.

Kirkeministeriet, den 17. januar 1997

Steffen Brunes

kontorchef

/Rasmus Paaske Larsen

fuldmægtig

Redaktionel note
  • Ingen