Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 »Bilag 5a
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om avl af kartofler og om salg af læggekartofler og af spisekartofler af egen avl

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1540 af 30. december 2004 om avl af kartofler og om salg af læggekartofler og af spisekartofler af egen avl, foretages følgende ændringer:

1. I § 27 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

 

» Stk. 2. Uanset kravene til mærkning i bilag 5, nr. 5.5.2, kan plantepas til læggekartofler udformet i overensstemmelse med kravene i bilag 5a anvendes til og med den 30. juni 2007.«

 

Stk. 2 bliver herefter til stk. 3

2. Efter bilag 5, indsættes som bilag 5a, bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. september 2006 og har virkning fra den 17. juni 2006.

Plantedirektoratet, den 7. september 2006

Ole P. Kristensen

/Sigrid F. ToftBilag 1

»Bilag 5a

Mærkningsbestemmelser for plantepas til læggekartofler

 

Plantepas udformet i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser kan anvendes i overgangsperioden fra den 17. juni 2006 til den 30. juni 2007

 

Følgende tekst i litra a-r skal være fortrykt på plantepasset inden salg til sorterevirksomheden:

 

a)

»1.EF-plantepas«

b)

»2.Danmark«

c)

»3.Plantedirektoratet«

d)

»4.Avlers aut.nr.:«

e)

»5.Løbenr.:«

f)

»6.Botanisk navn: Solanum tuberosum«

g)

»7.Nettovægt:«

h)

»8.ZP, godkendt til beskyttet zone:«

i)

»9.RP, erstatningspas:«

j)

»10. Avlsland:«

k)

»EF-regler og -normer«

l)

»Uge/år eller dato for pakning/lukning:«

m)

»Sortsnavn:«

n)

»Kategori og klasse:«

o)

»Sorteringsstørrelse:«

p)

»Sorterevirksomhedens aut.nr.:«

q)

»Dyrkningsår:«

r)

»Kemisk behandling:«

 

 

ad litra e og p:

Oplysningerne i disse felter skal være fortrykt på plantepasset inden salg til sorterevirksomheden.

 

ad litra d,, g-j og l-o, q-r:

Her skal anføres de relevante oplysninger om den pakning, plantepasset gælder for.

 

ad litra m:

For en genetisk modificeret sort skal efter sortsnavnet anføres: »Genetisk modificeret«.

 

ad litra p og q:

Felterne p og q findes ikke på plantepas til afprøvningsmateriale eller krydsningsmateriale.