Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om offentlig fremskaffelse af jord til jordbrugsmæssige formål m.m.

(Jordkøbsloven)

Herved bekendtgøres lov nr. 181 af 28. april 1971 om statens udlån til jordbrugsmæssige formål, jf. lovbekendtgørelse nr. 754 af 18. august 1994, med de ændringer, der følger af lov nr. 400 af 10. juni 1997.

Kapitel I

§§ 1-17. (Ophævet)

Kapitel II

Fremskaffelse og anvendelse af jord

A. Fremskaffelse af jord

§ 18. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og den, ministeren bemyndiger dertil, kan ved aftale med ejeren erhverve fast ejendom

 • 1) for som led i strukturudviklingen at fremskaffe jord til oprettelse eller supplering af jordbrug eller at tilvejebringe en bedre jordfordeling mellem jordbrug,
 • 2) hvis det i særlige tilfælde skønnes hensigtsmæssigt af hensyn til bevarelse af landskabet eller det landbrugsmæssige miljø,
 • 3) til brug for jordomlægninger for at afbøde de jordbrugsmæssige gener ved ikke-jordbrugsmæssige aktiviteter i landbrugsområder, eller
 • 4) for at fremskaffe jord til oprettelse af havekolonier.

§ 19. Statens erhvervelse af fast ejendom til de i § 18 nævnte formål samt anlægsarbejder i medfør af § 27 sker inden for de beløb, der årligt afsættes på finansloven.

B. Forkøbsret

§ 20. Til fremskaffelse af jord til de i § 18, nr. 1 og 2, omhandlede formål kan forkøbsret for staten pålægges såvel landbrugsejendomme som landbrugsjord og udyrkede arealer, der ikke udgør en del af en landbrugsejendom.

Stk. 2. Beslutning om pålæggelse af forkøbsret træffes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og tinglyses på ministeriets begæring på ejendommen. Forkøbsretten respekterer private forkøbsrettigheder og køberettigheder, der er tinglyst før 21. april 1967, men går i øvrigt forud for andre rettigheder over ejendommen, uanset hvornår disse er stiftet. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri underretter ejeren af den pågældende ejendom om beslutningen.

Stk. 3. Forkøbsretten gælder ved enhver erhvervelse af ejendommen eller en del af denne. Forkøbsretten kommer dog ikke til anvendelse,

 • 1) når den overvejende del af ejendommen ikke er beliggende i landzone, jf. lov om planlægning,
 • 2) når erhververen er staten eller en kommune,
 • 3) når ejendommen erhverves af en person ved arv, ved overtagelse til hensidden i uskiftet bo eller ved deling af fællesbo, eller
 • 4) når erhververen er den hidtidige ejers ægtefælle eller er beslægtet eller besvogret med den hidtidige ejer i op- eller nedstigende linje eller i hans sidelinje så nær som søskende eller disses børn.

Stk. 4. I tilfælde som omhandlet i stk. 3, nr. 1 og 2, skal forkøbsretten af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri begæres aflyst.

§ 21. Til afgørelse af, om forkøbsretten vil blive gjort gældende, forelægges erhvervelsesdokumentet i original eller bekræftet genpart for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri træffer snarest afgørelse om, hvorvidt forkøbsretten skal gøres gældende. Består vederlaget helt eller delvis i andet end pengeydelse, skal meddelelse om, at forkøbsretten gøres gældende, indeholde oplysning om, hvorvidt ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri agter at bringe bestemmelsen i § 24, stk. 1, i anvendelse. Er erhvervelsen betinget af andet end ejendommens udstykning eller vederlagets berigtigelse, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri udsætte afgørelsen, indtil erhvervelsesdokumentet forelægges på ny uden sådanne andre betingelser. Er der ikke senest på 4 ugers dagen for ministerens modtagelse af erhvervelsesdokumentet afgivet meddelelse til ejeren om den trufne afgørelse eller beslutning, kan forkøbsret ikke gøres gældende.

Stk. 3. Indtil spørgsmålet om anvendelse af forkøbsretten er afgjort, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri lade ejendommen besigtige.

Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter nærmere regler om de oplysninger, som skal medfølge ved indsendelsen af erhvervelsesdokumentet, og om suspension af den i stk. 2 fastsatte frist, såfremt sådanne oplysninger ikke medfølger.

§ 22. Såfremt der ikke ved anmeldelse til tinglysning af et dokument om erhvervelse af adkomst på en fast ejendom, på hvilken der er tinglyst forkøbsret for staten, forevises fornøden dokumentation for, at forkøbsretten ikke kommer til anvendelse, jf. § 20, stk. 3, eller erklæring fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri om, at forkøbsret ikke gøres gældende, sætter dommeren i overensstemmelse med reglerne i tinglysningsloven en frist til fremskaffelse af dokumentation eller erklæring.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om den dokumentation, som skal forevises tinglysningsdommeren.

§ 23. Hvis forkøbsretten gøres gældende, indtræder staten i erhververens rettigheder og forpligtelser med hensyn til ejendommen og dens tilbehør, jf. tinglysningslovens § 37, stk. 1.

Stk. 2. Erhververen har krav på godtgørelse for de omkostninger, der er forbundet med erhvervelsen. Er ejendommen helt eller delvis overgået til erhververen, overtager staten hans indtægter af ejendommen samt hans udgifter i forbindelse med ejendommens forsvarlige drift og nødvendige vedligeholdelse.

§ 24. I det omfang vederlaget for den erhvervede ejendom ikke består i pengeydelse, kan det af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri forlanges omsat til et pengebeløb, som i mangel af mindelig overenskomst fastsættes af de i lov om offentlige veje omhandlede taksationsmyndigheder.

Stk. 2. Er ejendommen erhvervet helt eller delvis vederlagsfrit, fastsættes det vederlag, som staten skal betale i anledning af ejendommens overtagelse, i mangel af mindelig overenskomst af de i stk. 1 nævnte taksationsmyndigheder.

Stk. 3. Omfatter erhvervelsen tillige fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder, som ikke omfattes af forkøbsretten, og er der ikke fastsat særskilt vederlag herfor, skal vederlaget for den ejendom, som overtages at staten, i mangel af mindelig overenskomst fastsættes af de i stk. 1 nævnte taksationsmyndigheder.

Stk. 4. Består vederlaget i andet end penge, kan den hidtidige ejer nægte at vedstå handelen. Det samme gælder i de i stk. 2 og 3 nævnte tilfælde. Meddelelse om, at handelen ikke vedstås, skal afgives til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri senest 8 dage efter, at ejeren har modtaget underretning om, at forkøbsretten gøres gældende. Hvis overdragelsen ikke vedstås, bortfalder det offentliges pligt til at betale godtgørelse efter § 23, stk. 2. Erhververens udgifter til mægler, advokat, stempling o.lign. kan dog efter bestemmelse af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri godtgøres.

Stk. 5. Gøres forkøbsret gældende over for en pant- eller udlægshaver, som på tvangsauktion har erhvervet ret til at få ejendommen udlagt, kan erhververen forlange, at staten godtgør ham den udækkede del af hans fordring, dog ikke ud over ejendommens værdi. I mangel af mindelig overenskomst fastsættes ejendommens værdi af de i stk. 1 nævnte taksationsmyndigheder.

Stk. 6. En eventuel ret for den hidtidige ejer til at generhverve ejendommen bortfalder.

§ 25. Vilkår i dokumenter vedrørende erhvervelse af fast ejendom, som har til formål at søge statens forkøbsret omgået, kan tilsidesættes, når forkøbsretten gøres gældende.

Stk. 2. Søges bestemmelserne om statens forkøbsret til fast ejendom omgået ved, at en erhverver undlader at søge sin adkomst tinglyst, eller ved aftaler om brugsforhold eller andre retshandler eller i forbindelse med en panthavers overtagelse af den pantsatte ejendom til brugelighed, kan ejendommen kræves overdraget til staten mod et vederlag, der i mangel af mindelig overenskomst fastsættes af de i § 24, stk. 1, nævnte taksationsmyndigheder.

§ 26. Sager angående udøvelse af statens forkøbsret kan anlægges ved den ret, under hvilken ejendommen er beliggende.

C. Anlægsarbejder

§ 27. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan på indkøbte arealer lade udføre grundforbedringsarbejder, vejanlæg og læplantningsarbejder samt i særlige tilfælde elforsynings-, varmeforsynings-, vandforsynings- og kloakeringsanlæg. Ministeren kan endvidere lade foretage beplantning på arealer, der er uegnede til landbrug.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan lade udføre vandingsanlæg på indkøbte arealer. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan endvidere efter aftale med ejeren lade udføre vandingsanlæg på andre arealer.

D. Anvendelse af jord i offentlig eje

§ 28. Ejendomme og arealer, der er erhvervet i medfør af § 18, nr. 1 og 3, skal så vidt muligt anvendes til supplering af bestående jordbrug, medmindre der er grundlag for oprettelse af nye landbrugsejendomme eller for afhændelse til anden offentlig myndighed.

Stk. 2. Udbudet af de i medfør af § 18, nr. 1 og 3, erhvervede arealer sker især under hensyn til,

 • 1) at afhændelsen sker på de for den offentlige myndighed bedst mulige økonomiske vilkår,
 • 2) at afhændelsen sker under hensyntagen til ejendoms- og erhvervsstrukturen, og
 • 3) at afhændelsen fremmer en jordfordeling, hvis en sådan gennemføres i det pågældende område.

Stk. 3. Den offentlige myndighed kan bortforpagte uafhændede arealer.

§ 29. (Ophævet)

§ 30. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere bestemmelser om opkøb, anvendelse og videresalg af jord i medfør af denne lov.

Kapitel III

Administrationen

§ 30 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bemyndige jordbrugskommissionerne, de kommunale og amtskommunale myndigheder, regionale jordkøbsnævn, Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) samt en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til at udøve beføjelser efter denne lov eller efter bestemmelser fastsat efter loven.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere bestemmelser for udøvelsen af bemyndigelse efter stk. 1. Ministeren kan desuden fastsætte bestemmelser om regionale jordkøbsnævns sammensætning, finansiering og administration, herunder om at en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri efter aftale med amtsrådet kan udføre sekretariatsvirksomhed for det regionale jordkøbsnævn.

Stk. 3. Amtsrådet kan nedsætte et regionalt jordkøbsnævn til at varetage opgaver efter ministerens bemyndigelse, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 4. Amtsrådet afholder de udgifter, der er forbundet med et regionalt jordkøbsnævns virksomhed, og yder det regionale jordkøbsnævn sekretariatsbistand. Kommunerne i amtet kan yde tilskud til nævnets virksomhed.

Stk. 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter forhandling med indenrigsministeren fastsætte nærmere regler om regnskabsaflæggelse vedrørende de regionale jordkøbsnævns aktiviteter.

Stk. 6. Reglerne om offentligt udbud i § 68, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse finder ikke anvendelse på det regionale jordkøbsnævns salg af fast ejendom.

Stk. 7. Klage over afgørelse truffet efter bemyndigelse af de i stk. 1 nævnte myndigheder kan indgives til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, jf. dog stk. 8. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler, hvorefter der alene kan klages over retlige spørgsmål.

Stk. 8. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan henlægge sin beføjelse til at træffe afgørelse i klagesager til en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler, hvorefter afgørelser truffet af Hypotekbanken eller en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ikke kan påklages.

§ 30 b. Hypotekbanken kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive misligholdte statslån ydet efter de indtil 1. juli 1990 gældende regler ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for lån ydet i henhold til

 • 1) lov om oprettelse og supplering af mindre landbrug m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 10. april 1967 (statshusmandsloven),
 • 2) lov nr. 204 af 27. maj 1970 om udlån til sammenlægning, supplering samt oprettelse af jordbrug m.m.,
 • 3) lov nr. 357 af 22. december 1954 om udlån til visse landbrugsejendommes overtagelse til selveje,

samt de ældre jordlove.

Stk. 5. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-4 kan indbringes for finansministeren.

§§ 31-35. (Ophævet)

Kapitel IV

Ikrafttrædelses-, ophævelses- og

overgangsbestemmelser m.v.

§ 36. Loven træder i kraft straks.

Stk. 2. Samtidig ophæves

 • 1) lov nr. 339 af 9. juni 1948 om oprettelse og supplering af mindre landbrug m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 10. april 1967 - statshusmandsloven -,
 • 2) lov nr. 204 af 27. maj 1970 om udlån til sammenlægning, supplering samt oprettelse af jordbrug m.m.,
 • 3) §§ 10 og 11 i lov nr. 129 af 28. april 1955 om jordfordeling mellem landejendomme og
 • 4) lov nr. 357 af 22. december 1954 om udlån til visse landbrugsejendommes overtagelse til selveje.

§ 37. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til ved bekendtgørelse at fastsætte bestemmelser, hvorved de i §§ 18-25 k i lov nr. 339 af 9. juni 1948 om oprettelse og supplering af mindre landbrug m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 10. april 1967, omhandlede bestemmelser for jordrentelodder, herunder bestemmelserne om adgangen til afløsning af jordrente, opretholdes med de ændringer, som denne lov eller lovgivningen i øvrigt gør nødvendige. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges endvidere til ved bekendtgørelse at ændre reglerne for beregning af jordrente.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til ved bekendtgørelse at fastsætte bestemmelser vedrørende ejendomme, der er oprettet, og lån, der er ydet i henhold til lov nr. 339 af 9. juni 1948 med tillægslove eller de ældre jordlove, hvorved den for ejendommene eller lånene hidtil gældende retsstilling opretholdes med de ændringer, som denne lov eller lovgivningen i øvrigt gør nødvendige. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges endvidere til ved bekendtgørelse at ændre betingelserne for overtagelse af de nævnte lån, herunder til at fastsætte, at lånene ikke kan overtages ved ejerskifte.

§ 38. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 223 af 26. april 1973 er trådt i kraft den 10. maj 1973.

Lov nr. 291 af 14. juni 1974 er trådt i kraft den 1. juli 1974.

Lov nr. 699 af 21. december 1982 § 2 indeholder følgende bestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 1983. § 2, stk. 2, har virkning fra 1. november 1982.

Stk. 2. Statens jordlovsudvalg, nedsat den 1. november 1976, vedbliver at fungere indtil den 1. april 1983. § 2 i lov nr. 381 af 7. juni 1989 er trådt i kraft den 1. januar 1990. Samtidig er §§ 31-34 i lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m. ophævet.

Lov nr. 418 af 13. juni 1990 § 4 indeholder følgende bestemmelser:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1990, jf. dog stk. 2, 3, 4 og 7.

Stk. 2. §§ 1-15 og 16, stk. 1-3, i lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m. finder stadig anvendelse for tilbudte og ydede lån.

Stk. 3. § 16, stk. 4, i lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m. finder endvidere stadig anvendelse for ansøgninger om dispensation for bopælskravet, der er indgivet inden den 1. juli 1990.

Stk. 4. § 17 i lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m. finder stadig anvendelse for ansøgninger om overtagelse af lån, der er indgivet inden den 1. juli 1990.

Stk. 5. De i medfør af lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m. ydede statslån kan overtages på uændrede vilkår ved ejendomsovertagelse i forbindelse med hensidden i uskiftet bo.

Stk. 6. Provenuet ved salg af fast ejendom, der erhverves efter lovens ikrafttræden, tillægges i 1990 årets bevilling til jordkøb, forudsat at der opnås en tilsvarende forøgelse af indtægten ved salg af fast ejendom. Beløb, som i 1990 er afsat til jordkøb, herunder salgsprovenu, og til anlægsarbejder i medfør af §§ 18 og 27 i lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m., men som ikke anvendes, kan anvendes i et senere finansår.

Stk. 7. De ophævede bestemmelser om kontering af indtægter og afholdelse af udgifter under Jordfonden finder fortsat anvendelse indtil den 1. januar 1991. Hvis ansøgning er indgivet inden den 1. juli 1990, kan jordrenteafløsningslån ydes af Jordfonden. Den 1. januar 1991 bortfalder Jordfonden, og dens aktiver og passiver overgår til statskassen.

Lov nr. 380 af 6. juni 1991 om ændring af forskellige lovbestemmelser om inddrivelse af offentlige fordringer, der indsætter § 30 b i nærværende lov, indeholder følgende bestemmelser:

§ 33

Loven træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende og finder også anvendelse på fordringer forfaldne før lovens ikrafttræden.

Lov nr. 380 af 6. juni 1991 er trådt i kraft den 7. juni 1991.

Lov nr. 1105 af 22. december 1993, der angår lovens titel samt § 20, stk. 3, nr. 1, og § 30 a, er trådt i kraft den 1. januar 1994.

Lov nr. 400 af 10. juni 1997, der angår lovens titel, formål og regionale jordkøbsnævn, indeholder følgende bestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1997.

Stk. 2. Reglerne for Den Sønderjyske Jordfond finder anvendelse, indtil forsøget er ophørt efter reglerne herom.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 13. juni 1997

Henrik Dam Kristensen

/ Dorrit Krabbe

Officielle noter

Ingen