Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om ferskvandsfiskeri

Herved bekendtgøres lov nr. 330 af 14. maj 1992 om ferskvandsfiskeri med de ændringer der følger af § 1 i lov nr. 322 af 14 maj. 1997. Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 495 af 16. juni 1997


Kapitel 1

Lovens område og formål

§ 1. Loven gælder for fiskeri af fisk, krebs og bløddyr i søer, åer, bække og andre lignende naturlige ferske vande samt i kanaler, grøfter og lignende kunstigt frembragte ferske vande, der indgår som led i eller træder i stedet for dele af et naturligt vandløbssystem.

Stk. 2. For oversvømmede arealer og kunstigt frembragte ferske vande, der ikke indgår som led i eller træder i stedet for dele af et naturligt vandløbssystem, gælder §§ 27, 28, 35, 36, 40-43, 46, 47, § 48, stk. 2, og §§ 49 og 50.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bestemme, at lovens øvrige bestemmelser skal gælde for de i stk. 2 nævnte områder, såfremt dette er påkrævet af hensyn til sikring af bestanden af fisk, krebs eller bløddyr eller i øvrigt har fiskerimæssig betydning.

§ 2. Bortset fra fødekanaler gælder §§ 11-14, § 24 og §§ 30-32 ikke for den del af kunstigt anlagte og lovligt bestående dambrug, der er behørigt afgitret mod andre vande.

Stk. 2. §§ 11-18, § 24 og §§ 30-32 gælder ikke for vande, der ejes af enkeltpersoner, det offentlige, selskaber eller lignende, og som ikke har afløb til sø, å eller strand, eller hvis afløb er af en sådan beskaffenhed, at fisk ikke kan passere det. For sådanne vande kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bestemme, at de i 1. punktum nævnte bestemmelser skal finde anvendelse.

§ 3. Lovens formål er at sikre bevaring og ophjælpning af en alsidig bestand af naturligt forekommende fisk, krebs og bløddyr samt at sikre befolkningen mulighed for at drive fiskeri.

Kapitel 2

Retten til fiskeri m.v.

§ 4. Retten til at drive fiskeri tilkommer ejeren af den grund, der ligger nærmest ved fiskevandet, medmindre andre har erhvervet en særlig ret til fiskeri i fiskevandet.

Stk. 2. Retten til at drive fiskeri må ikke overdrages til andre end grundejeren. Dog kan fiskeriretten overdrages, når den derved forbliver hos eller overgår til staten. Endvidere kan fiskeriretten udlejes for højst 25 år ad gangen.

Stk. 3. I de områder, som ved afgørelse efter lov om saltvandsfiskeri overgår til at være omfattet af lov om ferskvandsfiskeri, tilhører retten til fiskeri staten.

§ 5. Er retten til at drive fiskeri adskilt fra grunden på grund af en særlig ret, jf. § 4, stk. 1, er grundejerne berettiget til at overtage fiskeriretten imod fuld erstatning, såfremt de udgør flertallet af grundejerne og repræsenterer mindst halvdelen af den samlede længde af fiskevandets bredder, jf. dog § 6.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte særlige fiskeriret bortfalder, når der er opnået forlig om erstatningen eller denne er endeligt fastsat af en landvæsenskommission eller overlandvæsenskommission, jf. § 17.

§ 6. Fiskerirettigheder, som staten helt eller delvis ejer eller administrerer, kan ikke forlanges overtaget.

Kapitel 3

Den fiskeriberettigedes færdselsret m.v.

§ 7. Den, der har erhvervet en ret til fiskeri, har ret til at færdes på bredden langs det pågældende vand, i det omfang det er nødvendigt for at udøve fiskeriet eller tilsynet med fiskevandet.

Stk. 2. Grundejerne kan til enhver tid forbyde færdsel i have og på gårdsplads.

§ 8. Den fiskeriberettigede har under udøvelse af fiskeriet i fornødent omfang ret til midlertidigt at lande sine både og redskaber på den tilstødende ejendom.

§ 9. Den fiskeriberettigede skal på grundejerens anmodning kunne godtgøre sin ret til fiskeri.

§ 10. Såfremt der under udøvelsen af færdsels- og landingsretten forvoldes skade, fastsættes erstatningens størrelse i mangel af enighed mellem parterne af de i henhold til lov om mark- og vejfred udnævnte vurderingsmænd.

Kapitel 4

Fangstredskaber m.v.

§ 11. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om anvendelse af fangstredskaber, herunder regler om anvendelse af redskaber i lokale områder. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan desuden fastsætte regler om udformning og placering af fangstredskaber, herunder regler om afstand imellem disse samt afstand til midtstrømslinjen.

Stk. 2. Ministeren bestemmer, hvorvidt nye fangstredskaber og hjælpemidler, hvis konstruktion afviger væsentligt fra hidtil kendte redskabers, må benyttes.

Stk. 3. Ministeren kan i særlige tilfælde fravige regler fastsat i medfør af stk. 1.

§ 12. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om mærkning af redskaber.

§ 13. Faststående redskaber skal, i det omfang vejrforholdene tillader det, røgtes regelmæssigt og så ofte, at de fangede fisks levemuligheder ikke unødigt forringes.

§ 14. Vandløbsmyndigheden efter lov om vandløb afgør, hvor midtstrømslinjen går, ligesom myndigheden fastsætter grænsen mellem sø og å.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller en fiskeriberettiget i det pågældende vandområde kan anmode vandløbsmyndigheden om at træffe afgørelse efter stk. 1.

Stk. 3. Vandløbsmyndighedens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Spærrende fangstindretninger

§ 15. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om anmeldelse, registrering og anvendelse af ålekister og andre spærrende fangstindretninger, der ikke opfylder regler fastsat i medfør af § 11, men som er lovligt etableret og opretholdt i henhold til de hidtidige regler om ferskvandsfiskeri.

Stk. 2. Ministeren kan bestemme, at spærrende fangstindretninger ikke må anvendes, medmindre de forinden er anmeldt og registreret.

§ 16. Udøves der efter § 15 fiskeri med spærrende redskaber, kan de fiskeriberettigede, der repræsenterer hele fiskevandets længde, rejse krav om, at dette fiskeri ophører imod fuld erstatning. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri afgør, om kravet kan imødekommes.

Stk. 2. Ministeren afgrænser fiskevandets længde under hensyn til, om ophør af fiskeriet vil fremme vandrefiskenes muligheder væsentligt for at udnytte gyde- og opvækstpladser i hele vandløbssystemet eller en betydelig del heraf.

Stk. 3. Fiskeriberettiget efter stk. 1 er grundejere eller lejere af fiskeriretten, der kan dokumentere, at deres lejeret varer mindst 10 år efter, at kravet er rejst.

§ 17. I mangel af enighed mellem parterne fastsættes erstatningerne for overtagelse af fiskeriretten efter § 5 og for fjernelse af spærrende fangstindretninger efter § 16 af en landvæsenskommission. Sagen indbringes for landvæsenskommissionen af de i § 5, stk. 1, nævnte grundejere og de i § 16, stk. 1, nævnte fiskeriberettigede.

Stk. 2. Vedkommende landvæsenskommission skal tilkalde fiskerisagkyndig medhjælp efter § 31 i lov om landvæsensretter. Den sagkyndiges honorar fastsættes af kommissionen og henregnes til sagens omkostninger.

Stk. 3. Landvæsenskommissionens afgørelse kan indbringes for en overlandvæsenskommission.

§ 18. Ved udbetaling af erstatning for ophør med det hidtidige redskabsfiskeri kan fiskeriet udøves efter de almindeligt gældende regler i det pågældende vandområde.

Kapitel 6

Fiskepassage ved spærringer og bortledning af vand m.v.

§ 19. Vandløbsmyndigheden kan pålægge ejeren af stemmeværk, styrt, mølle, engvandingsanlæg, industrielle anlæg eller lignende anlæg at etablere og vedligeholde fiskepassage ved anlægget samt fastsætte vilkår for indretning og drift af fiskepassagen. 1. punktum finder tilsvarende anvendelse over for ejeren af en ved et anlæg installeret turbine. Reglerne om påbud, klage og straf i lov om vandløb finder tilsvarende anvendelse ved vandløbsmyndighedens afgørelse efter 1. og 2. punktum.

Stk. 2. Er de i stk. 1 nævnte anlæg anlagt eller en turbine installeret efter den 19. juli 1898, afholdes omkostninger til etablering og vedligeholdelse af fiskepassagen af ejeren. Det samme gælder, såfremt anlægget er anlagt eller turbinen installeret før den 19. juli 1898, men der efter dette tidspunkt er foretaget eller foretages ændringer i anlæggets eller turbinens indretning eller benyttelse.

Stk. 3. Det kan ikke pålægges vedkommende ejer at etablere fiskepassage, såfremt omkostningerne og ulemperne ved etableringen ikke står i rimeligt forhold til det tilsigtede formål.

§ 20. Ejeren af de i § 19 nævnte anlæg skal på egen bekostning anbringe og vedligeholde et eller flere ålepas ved anlægget.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om indretning, opsætning og vedligeholdelse af ålepas samt regler om, i hvilken periode ålepas skal være i virksomhed.

§ 21. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at ejeren af de i § 19 nævnte anlæg på egen bekostning skal anbringe og vedligeholde en ungfiskesluse ved anlægget, samt regler om udformning og drift af ungfiskeslusen.

§ 22. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at der ved de i § 19 nævnte anlæg, der drives ved turbiner, skal være anbragt gitter således, at alt vandet til og fra turbinen skal passere gitteret.

§ 23. Forsynes et dambrug med vand fra et vandløb, skal der i ethvert indløb og ethvert udløb anbringes gitter eller lignende.

§ 24. I forbindelse med tilladelse i medfør af lov om vandforsyning til bortledning af vand til engvanding m.v. kan amtsrådet kræve gitter anbragt for at forhindre fiskepassage.

§ 25. Ministeren for fødevarer, landbrig og fiskeri kan fastsætte regler om anbringelse, udformning og godkendelse af det i §§ 22 og 23 nævnte gitter.

Kapitel 7

Særlig beskyttelse af vandrefisk

§ 26. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om helt eller delvist forbud mod fiskeri i søer, ved vandløbs udmunding i havet og i større vandløb samt ved fiskepassage, hvor forholdene gør det nødvendigt til beskyttelse af vandrefisk.

Kapitel 8

Mindstemål og fredningstider

§ 27. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om mindstemål og hel eller delvis fredning af nærmere bestemte fisk, krebs og bløddyr samt regler om opbevaring, transport og behandling m.v. af disse.

Stk. 2. Fisk, krebs eller bløddyr, der er fisket i strid med loven eller regler fastsat i medfør af loven, skal straks efter fangsten genudsættes i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand.

§ 28. Fisk, krebs og bløddyr, der ikke opfylder de fastsatte mindstemål, må ikke landes, sælges, udbydes, holdes om bord, opbevares eller forsendes.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for fredede fisk, krebs og bløddyr.

Stk. 3. Stk. 1 og stk. 2 gælder ikke for fisk, krebs og bløddyr, der godtgøres at være kunstigt klækket eller opdrættet i og leveret fra klækkeanstalter eller dambrug.

Kapitel 9

Ordensregler

§ 29. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes, således at der ikke opstår fare for sejlads eller hindring for udøvelse af fiskeri.

Kapitel 10

Udsætning m.v.

§ 30. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om opfiskning af fisk, krebs og bløddyr til udsætning og regler om udsætning af fisk, krebs og bløddyr samt æg og yngel heraf.

Stk. 2. Udsætning eller omplantning af fisk, krebs og bløddyr samt æg og yngel heraf er ikke tilladt, medmindre

  • 1) den foretages i overensstemmelse med en af ministeren udarbejdet eller godkendt plan,
  • 2) ministerens særlige tilladelse foreligger eller
  • 3) der er afsagt kendelse herom af en landvæsensret.

§ 31. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at selskaber, foreninger og personer kan autoriseres til at foretage udsætninger.

Stk. 2. De autoriserede har ret til mod forevisning af behørig legitimation at færdes over de jorder og private veje, som støder op til de vande, hvori udsætning skal finde sted.

§ 32. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan under hensyn til udsætninger træffe særlige bestemmelser for fiskeriets udøvelse, herunder udstede helt eller delvist forbud mod fiskeri for en nærmere angiven periode.

Kapitel 11

Beskyttelse af fiskeriet

§ 33. Forinden der udstedes tilladelse eller træffes afgørelse vedrørende foranstaltninger, der kan have betydning for fiskepassage, fiskeri og fiskefauna i øvrigt, skal planerne forelægges ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til udtalelse.

§ 34. Den, som uberettiget har fisket i en andens fiskevand eller på steder, hvor en anden er eneberettiget enten til hele fiskeriet eller til fiskeri efter den pågældende art, skal erstatte den fiskeriberettigede den skade, som denne derved måtte have lidt.

Stk. 2. Den, som overtræder forbud i loven eller anden lovgivning samt regler fastsat i medfør heraf, skal erstatte de fiskeriberettigede og det offentlige den skade, der herved måtte være forvoldt. Det samme gælder ved overtrædelse af afgørelser eller med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri indgåede overenskomster, som er truffet eller indgået i medfør af loven eller tidligere love om ferskvandsfiskeri.

Stk. 3. (* 1) Krav om erstatning til det offentlige kan fremsættes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, amtsrådet samt Danmarks Sportsfiskerforbund, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark og Danmarks Fiskeriforening.

Kapitel 12

Videnskabelige undersøgelser m.v.

§ 35. Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan i miljømæssigt og videnskabeligt øjemed meddele undtagelser fra bestemmelserne i loven og fra regler fastsat i medfør af loven til bestemte personer og på begrænset tid.

Stk. 2. Ministeren kan udstede regler om, at der skal kunne udtages prøver af landinger af fisk m.v. i videnskabeligt øjemed.

§ 36. Personer, der på statens foranledning foretager fiskeriundersøgelser, har ret til mod forevisning af behørig legitimation at færdes over de jorder og private veje, som støder op til de vande, hvor fiskeriundersøgelsen skal finde sted.

Kapitel 13

Rådgivende udvalg

§ 37. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter et udvalg, der skal rådgive i forbindelse med fastsættelse af regler for fiskeriets udøvelse og ophjælpning og beskyttelse af fisk, krebs og bløddyr.

Stk. 2. (* 2) Det udvalg, der er nævnt i stk. 1, består af 2 repræsentanter for henholdsvis Danmarks Sportsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark samt 1 repræsentant for Amtsrådsforeningen i Danmark og 1 fællesrepræsentant for De danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug. Derudover består udvalget af 2 repræsentanter for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, hvoraf den ene udpeges med henblik på at kunne bidrage til udvalgets arbejde med biologisk indsigt.

Stk. 3. Ved rådgivning om regler vedrørende mindstemål og fredning af fisk, der lever i både ferskvand og saltvand, samt regler, hvis formål er at beskytte sådanne fisk, suppleres det udvalg, der er nævnt i stk. 1, med 2 repræsentanter for Danmarks Fiskeriforening og 1 repræsentant for henholdsvis Dansk Fritidsfisker Forbund Dansk Amatørfiskerforening.

Stk. 4. Ministeren fastsætter udvalgets forretningsorden og udpeger udvalgets formand. § 38. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan nedsætte udvalg, der skal rådgive om særlige forhold, herunder lokale forhold.

Stk. 2. Ministeren udpeger udvalgets medlemmer blandt medlemmer af de organisationer, der er nævnt i § 37. Som medlemmer af udvalget kan ministeren endvidere udpege repræsentanter for det amtsråd, der er beliggende i det område, hvorom der skal rådgives.

Kapitel 14

Gebyr

§ 39. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om gebyrer til dækning af myndighedernes omkostninger ved administration og tilsyn efter loven.

Stk. 2. Der kan desuden pålægges de fiskeriberettigede gebyr til dækning af omkostninger ved videnskabelige undersøgelser, der udføres efter anmodning fra de fiskeriberettigede med henblik på at øge fiskerimulighederne i et bestemt fiskevand.

Stk. 3. Der er udpantningsret for gebyrer.

Kapitel 15

Tilsyn og administration

§ 40. Tilsynet med overholdelse af loven, regler fastsat i medfør af loven og afgørelser eller med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri indgåede overenskomster truffet eller indgået i medfør af loven eller tidligere love om ferskvandsfiskeri påhviler fiskerikontrollen.

Stk. 2. Politiet yder tilsynsmyndigheden bistand ved udøvelsen af dens opgaver. Justitsministeren kan efter forhandling med ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætte regler herom.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om amtsrådenes medvirken i tilsynet.

§ 41. Tilsynsmyndigheden har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse ret til at færdes over de jorder og private veje, der støder op til de i loven omhandlede vande, samt adgang til fiskerfartøjer, fisketransportmidler og steder, hvor fisk, krebs eller bløddyr opdrættes og klækkes, og i øvrigt overalt, hvor disse opbevares, transporteres og behandles m.v., samt ret til at åbne forsendelser indeholdende disse dyr for at føre tilsyn efter loven. Tilsynsmyndigheden har ret til at benytte motordrevne fartøjer ved udøvelsen af sine opgaver.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan foretage undersøgelser, udtage prøver eller lade prøver udtage, foretage kontrolvejning, indhente dokumentation og oplysninger samt meddele påbud og forbud, hvor det skønnes nødvendigt for tilsynets udøvelse.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om tilsynets udøvelse samt regler om indretning og drift af fiskerfartøjer, fisketransportmidler, opdræts- og klækkeanlæg og andre virksomheder samt om målfaste tegninger med henblik på at gennemføre tilsynet.

§ 42. De ansvarlige for et parti fisk, krebs eller bløddyr, de fiskeriberettigede eller en dambruger skal i fornødent omfang bistå fiskerikontrollen med gennemførelse af tilsynet.

§ 43. Modtagere af partier, der helt eller delvis består af fisk, krebs eller bløddyr, som er fisket i strid med loven eller regler fastsat i medfør af loven, bliver ikke ansvarlig, såfremt den pågældende i forbindelse med modtagelsen anmelder forholdet til fiskerikontrollen. Fangstens omtrentlige størrelse og sammensætning samt afsenderens navn og adresse skal oplyses. Anmeldte fisk, krebs eller bløddyr skal opbevares således, at tilsyn hermed kan udøves, og må ikke transporteres eller behandles m.v. uden samtykke fra fiskerikontrollen.

Stk. 2. Forekommer der partier af fisk, krebs eller bløddyr, hvis indhold er i strid med gældende regler, betragtes hele partiet som bestående heraf, medmindre frasortering af den ulovlige del finder sted under fiskerikontrollens tilsyn eller prøveudtagning foretages for at fastslå den ulovlige dels omfang.

§ 44. Ved overtrædelse af regler fastsat i medfør af § 11, § 12 eller § 29 kan fiskerikontrollen eller politiet foretage det fornødne, herunder fjerne pæle. Omkostningerne betales af den, der ikke har iagttaget ovennævnte regler, og beløbet kan inddrives ved udpantning.

§ 45. Fiskeriforeninger, som er fiskeriberettigede ved ferske vande, kan ansætte en eller flere opsynsmænd, der skal godkendes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Ministeren forsyner opsynsmanden med særlig legitimation og en af ministeren godkendt instruks.

Stk. 3. (* 3) Ministeren kan tilbagekalde den i stk. 1 nævnte godkendelse, hvis opsynsmanden ikke opfylder de pligter, der er pålagt denne, hvis opsynsmanden misbruger den myndighed, pågældende har fået overdraget, eller i øvrigt optræder utilbørligt.

Stk. 4. Opsynsmanden fører tilsyn med, at loven, regler fastsat i medfør af loven samt afgørelser eller med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri indgåede overenskomster truffet eller indgået i medfør af loven eller tidligere love om ferskvandsfiskeri overholdes ved det fiskevand, som de i stk. 1 nævnte fiskeriforeninger kan disponere over.

Stk. 5. Opsynsmænd har ret til at færdes over de jorder og private veje, som støder op til de i stk. 4 nævnte fiskevande.

Kapitel 16

Oplysningspligt

§ 46. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om afgivelse af oplysninger om fiskeri, fangst, omsætning, oplagring, tilvirkning m.v. af fisk, krebs og bløddyr og produkter tilvirket heraf, herunder fra hvem disse er erhvervet og krav til registrering heraf, samt oplysninger af teknisk, økonomisk og driftsmæssig karakter.

Kapitel 17

Straf og konfiskation

§ 47. Med bøde straffes den, der

  • 1) overtræder § 4, stk. 2, § 13, § 20, stk. 1, § 23, § 27, stk. 2, § 28, stk. 1 og stk. 2, § 30, stk. 2, § 33, § 42 og § 43, stk. 1, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning,
  • 2) overtræder bestemmelser i regulativer, jf. § 52,
  • 3) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 41, stk. 2, eller som er indeholdt i afgørelser eller overenskomster, som er truffet eller indgået i henhold til loven eller tidligere love om ferskvandsfiskeri, eller
  • 4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, der afkræves efter § 41, stk. 2.

Stk. 2. Med bøde straffes den, der driver fiskeri, hvor vedkommende ikke har ret hertil, jf. § 4, stk. 1. Overtrædelse påtales kun efter den forurettedes begæring, medmindre almene hensyn kræver offentlig påtale.

Stk. 3. I forskrifter fastsat i medfør af loven kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 4. (* 4) Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 48. Findes der i vandet ulovligt redskab eller redskab, som ikke er mærket eller afmærket efter forskrifterne, eller som ikke er røgtet i overensstemmelse med bestemmelserne i § 13, eller som i øvrigt ikke opfylder krav efter loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven, kan redskabet konfiskeres, uanset det ikke kan oplyses, hvem der er ejer af det. Det samme gælder redskaber, der er sat eller forladt på steder, hvor fiskeri med disse redskaber ikke må finde sted, eller på steder, hvor en anden er eneberettiget til fiskeri eller til den pågældende art af fiskeri.

Stk. 2. Fisk, krebs og bløddyr, som er fredet, eller som ikke opfylder bestemmelser om mindstemål, eller værdien heraf kan konfiskeres, selv om det ikke med sikkerhed kan godtgøres, at fangsten i det hele er i strid med regler fastsat i medfør af loven. For så vidt de konfiskerede fisk, krebs eller bløddyr er i levedygtig stand, skal de genudsættes i frit vand af fiskerikontrollen eller de af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri godkendte opsynsmænd.

Stk. 3. Borgerlig straffelovs regler finder anvendelse på konfiskation.

§ 49. Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri eller den, han bemyndiger hertil, kan i sager om overtrædelser, der straffes efter § 47, i et bødeforelæg tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Dette forudsætter dog, at den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist at betale en bøde, hvis størrelse er angivet i bødeforelægget. På samme måde kan krav om konfiskation, herunder værdikonfiskation, vedtages uden retslig forfølgning.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indholdet af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 50. Bøder tilfalder Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark og Danmarks Sportsfiskerforbund i fællesskab og anvendes til fremme af ferskvandsfiskeriet efter ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeris godkendelse.

Kapitel 18

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 51. Loven træder i kraft den 1. juli 1992.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 66 af 23. marts 1965 om ferskvandsfiskeri bortset fra §§ 12, 14, 15, 17-19, 25, 28-30, 35, 36, 38-41, 43-46, 48, 62, 64 og § 65, 2. pkt., som ophæves på et senere tidspunkt efter ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeris bestemmelse.

Stk. 3. § 1, stk. 1, litra b, og § 7 i lov nr. 67 af 23. marts 1965 om fiskeri i Randers Fjord og Gudenå m.m. ophæves på et tidspunkt, som fastsættes af ministeren.

§ 52. (* 5) Regulativer, der er fastsat i medfør af tidligere lov, gælder til den 1. juli 2007, medmindre ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri har fastsat regler, der helt eller delvis ophæver regulativet. Bestemmelser i regulativet om straf af bøde er gældende, indtil regulativet ophæves.

§ 52 a. (* 6) Regulativforeningens bestyrelse afholder med mindst 14 dages varsel mindst et årligt møde og sammentræder i øvrigt, når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling en gang årligt.

Stk. 2. På den årlige generalforsamling træffes bestemmelse om den økonomiske udnyttelse af fiskevandet omfattet af regulativet, om, hvorvidt der skal opkræves medlemsbidrag og størrelsen heraf, samt om hvordan et eventuelt overskud skal fordeles.

§ 53. Kendelser, der er afsagt, og overenskomster m.v., der er indgået efter tidligere love om ferskvandsfiskeri, er gældende, indtil de ophæves eller de efter deres indhold ikke længere er gældende. Bestemmelser i kendelser, overenskomster m.v., der indeholder lempeligere krav til fiskeri i fredningsbælter ved fisketrapper, bortfalder. Det samme gælder for bestemmelser om afgitring og ungfiskesluse.

§ 54. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Lov nr. 322 af 14. maj 1997 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2. Loven træder i kraft den 30. juni 1997.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 16. juni 1997

Henrik Dam Kristensen

/ Michael Nakskov

Officielle noter

(* 1) § 34, stk. 3, ændret ved lov nr. 322 af 14. maj 1997.

(* 2) § 37, stk. 2, ændret ved lov nr. 322 af 14. maj 1997.

(* 3) § 45, stk. 3, ændret ved lov nr. 322 af 14. maj 1997.

(* 4) § 47, stk. 4, ændret ved lov nr. 322 af 14. maj 1997.

(* 5) § 52 ændret ved lov nr. 322 af 14. maj 1997.

(* 6) § 52 a indsat ved lov nr. 322 af 14. maj 1997.