Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om beregning af tjenestemandspension (* 1) (* 2)


Der vedlægges Finansministeriets cirkulære om beregning af tjenestemandspension af 20. december 1996.

Finansministeriet

Økonomistyrelsen

Den 21. januar 1997.

P.M.V.

E.B.

Lene Larsen

Cirkulære om beregning af tjenestemandspension

1. Generelt om beregning af tjenestemandspension

Den i 1993 vedtagne ændring af tjenestemandspensionsloven betyder, at pensionen til tjenestemænd - efter en overgangsordning i perioden 1994-2002 - ved 37 års pensionsalder beregnes som 57 pct. af den pensionsgivende løn på det skalatrin, som den pågældende er indplaceret på ved pensioneringen. På nogle skalatrin ydes ved de højeste pensionsaldre et fast kronetillæg, der aftrappes i perioden fra 2002 til 2022.

Ægtefællepensionen er fastsat til 71 pct af egenpensionen, jf i øvrigt pkt. 4.3 og pkt 5.

Til egen- og ægtefællepensionister under 67 år ydes et tillæg (»u-67-års-tillæg«), der er det samme på alle skalatrin, og hvis størrelse afhænger af den enkelte tjenestemands pensionsalder. Dette tillæg falder væk, når pensionisten fylder 67 år.

De overgangsordninger, som gælder for iværksættelsen af det ændrede beregningssystem, er beskrevet nedenfor i afsnit 3.

Det ændrede beregningssystem gennemførtes pr. 1. januar 1994 samtidig med skattereformen, der bl.a. indebar, at pensioner, herunder tjenestemandspensioner, er fritaget for at betale arbejdsmarkedsbidrag.

Dette cirkulære, der træder i stedet for Finansministeriets cirkulære af 20. december 1993, omhandler beregning af pensioner i perioden 1997-2002 samt regulering af allerede beregnede pensioner, der er under udbetaling.

Beregning og regulering af pensioner

Beregning af tjenestemandspensionen sker på grundlag af

* tjenestemandens pensionsgivende løn på pensioneringstidspunktet og

* den pågældendes pensionsalder, idet pensionsalderårene vægter forskelligt, så de første år vægter mest, jf TPL § 6, stk. 1 og bilag I til dette cirkulære.

På nogle skalatrin ydes til den således beregnede pension i perioden indtil 2022 et tillæg efter TPL § 6, stk.2.

Den pensionsgivende løn er i medfør af TPL § 5 - efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet - fastsat for perioden 1. april 1995 - 31. marts 1997.

De pr. 1. januar 1997 gældende pensionsgivende lønninger er anført i bilag II

Reguleringen af tjenestemandspensioner og efterindtægt af pensioner er fastlagt for perioden 1995-1997 i medfør af TPL § 27, stk. 1.

Efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet er det bestemt, at tjenestemandspensioner og efterindtægt af pensioner reguleres i takt med den generelle regulering af tjenestemandslønnen, hvilket pr. 1. januar 1997 betyder en procentregulering af pensionerne på 32,0144 pct.

3. Overgangsordninger

3.1 Pensioner anlagt i perioden 1/1 1994 - 31/12 1996

Pr. 1. januar 1994 blev de daværende pensioner i henhold til TPL § 40 omberegnet og defineret som en »57-pct.'s-pension« evt. med et »u-67-års-tillæg«, og med personlige tillæg til udligning af en evt. forskel til de pågældendes tidligere pension efter 1969-loven.

For alle pensionister er foretaget sammenlignende beregning på pensioneringstidspunktet af, hvad den pågældende ville få efter 1969-loven, og hvad 1993-loven ville give, og i de tilfælde, hvor »57-pct's-pensionen« ville betyde en højere pension end pensionen beregnet efter 1969-loven, kan stigningen først påbegyndes udmøntet tidligst fra 1. januar 1997 (udskudt stigning).

Alle pensionister, der er pensioneret før 1. januar 1997, har således fået anvist det samme pensionsbeløb, som 1969-loven ville give, men pensionen har været defineret som en 57-pct.'s-pension med evt. »u-67-års-tillæg« og evt. med et personligt tillæg.

De personlige tillæg er ydet for at opretholde pensionsniveauet efter 1969-loven i udgangspositionen. For pensionister på pensionsniveauer, hvor udskudte stigninger er på tale, vil pensionisten få stigning i det omfang, hvor 1993-pensionen er større end den pågældendes pension, inkl. personlige tillæg, - dvs en personlig udskudt stigning, der udmøntes i sjettedele, dog mindst 1.200 kr. årlig.

I de pensionstabeller, som udsendes samtidig med dette cirkulære, vil være angivet 1993-pensionsbeløbene i årene 1997-2002. Allerede pensionerede vil med begrundelse i en sammenlignende beregning, der via et personligt tillæg opretholder 1969-pensionen helt eller aftrappet, kunne have en højere pension end den pension, der fremgår af pensionstabellerne med 1993-pensioner.

3.2 Beregning af pensioner fra 1. januar 1997

Beregningsprincip

For egenpensioner, der ydes ved fratræden efter 1. januar 1997 og efterfølgende år i overgangsperioden, skal der foretages en sammenlignende beregning pr. 31. december 1996 for at kunne fastslå størrelsen af det samlede personlige tillæg eller den personlige udskudte stigning, jf pkt 3.1., idet de personlige tillæg med virkning for nye pensionistårgange aftrappes med 1/6 hvert år, dog mindst 1.200 kr årlig, og de personlige udskudte stigninger udmøntes for alle pensionister med sjettedele, dog mindsst 1.200 kr. årlig.

Hvis den pågældende ikke er fyldt 67 år, skal der også foretages en sammenlignende beregning af »over-67-års-pensionerne« for den pågældende med satserne pr. 31. december 1996 som grundlag.

For ægtefællepensioner er dødsfaldstidspunktet afgørende for størrelsen af de personlige tillæg.

Personkreds

Pensionsstigninger, der følger af de sammenlignende beregninger for såvel tidligere pensionerede som nye pensionister , vil blive påbegyndt udløst med virkning for de pensioner, der udbetales for januar måned 1997.

De fald i pensionsniveau på visse skalatrin, som følger af den gradvise tilnærmelse til 57-pct.'s-pensionen, skal kun gælde for nye pensionistårgange , der fratræder med egenpension fra og med udgangen af januar måned i hvert af årene i overgangsperioden.

I Finansministeriets pensionstabeller fremgår pensionsniveauet for 1993-pensioner pr. 1. januar 1997 og pr. 1. februar 1997 og efterfølgende 5 år med den aktuelle reguleringsprocent pr. 1. oktober 1996.

4. Sammenlignende beregninger

Elementerne i den sammenlignende beregning er dels en pension beregnet efter 1993- loven, dels en pension beregnet efter 1969-loven

4.1. Beregning af en 1993-egenpension

baseres på:

* den pågældendes optjente pensionsalder, og den deraf følgende procentsats, som findes i bilag I

* den pågældendes skalatrin ved pensioneringen og den hertil hørende pensionsgivende løn, som findes i bilag II faste kronetillæg efter TPL § 6, stk. 2 på skalatrin 1-31 ved pensionsaldre 34-37

* »u-67-års-tillæg« for under-67-årige, hvis størrelse er bestemt af pensionsalderen, jf. bilag III

* førtidsaldersreduktion, hvis den pågældende har valgt alderspensionering før det 67. år

4.2 Beregning af en 1969-pension

baseres på

reglerne i 1969-loven (§§ 6 og 27 og dertil knyttede reguleringscirkulærer), der udmønter sig i følgende pensionsdele, der er anført uden procentregulering i den af Finansministeriet i 1993 udsendte grønne pensionsoversigt:

 

  1. grundpension 

  2. almindeligt pensionstillæg 

  3. særligt pensionstillæg 

  4. dyrtidstillæg: 

           for skalatrin  1-37: 59,471% 

           for skalatrin 38-52: 58,276% 

           for skalatrin 53-55: 54,781% 

           (dog max 33.072 kr årlig) 

* hertil skal lægges den aktuelle procentregulering af 1-4

* førtidsaldersreduktion af alle pensionsdele bortset fra 4, hvis pågældende har valgt at lade sig alderspensionere før det 67. år

* samordningsfradrag, hvis pågældende er over 67 år og får folkepension (1)

----------------------------------

 • (1) Størrelsen af samordningsfradrag vil typisk modsvare størrelsen af »u-67-års-tillægget« med den pågældendes pensionsalder, idet der dog skal tages højde for de tidligere særlige SOF-regler bl.a. om 25%»s SOF-max.

4.3. Den sammenlignende beregning

Det vil være en sammenlignende beregning pr. 31. December 1996, der er udgangspunktet for beregning af pensioner i perioden 1997-2002. Den sammenlignende beregning af egenpensioner er illustreret ved 2 beregningseksempler i vedlagte tabel a og tabel b.

Der foretages ligeledes en sammenlignende beregning af ægtefællepensioner pr. 31.december 1996. Ægtefællepensioner efter 1993-loven beregnes som 71 pct af den egenpension efter 1993-loven, der gælder på det tidspunkt, hvor ægtefællepensionsretten opstår, dog med fuldt »u-67-års-tillæg«.

Der illustreres i tabel c en sammenlignende beregning af ægtefællepension, der modsvarer egenpensionsberegningen. For opsatte ægtefællepensioner udføres ligeledes sammenlignende beregninger, idet disse efter 1993-loven får 2/3 af egenpensionen, inkl. evt. u-67-års-tillæg.

5. Generelt om pensioner anlagt efter 1. januar 1994

Pensionister, der efter de sammenlignende beregninger er tildelt et personligt tillæg til at opretholde 1969-lovens pensionsniveau, bevarer disse tillæg under samme forudsætninger, som 1969-loven ville lade dem bevare pensionsniveauet.

Dette betyder fx, at udbetaling af et »u-67-års-tillæg«, der er tillagt en over 67-årig pensionist, fordi han ikke får folkepension, vil ophøre, hvis den pågældende søger folkepension - i lighed med, at der i en sådan situation ville blive trukket samordningsfradrag efter de forud for 1994 gældende regler.

Ved omberegning af en konkret persons pension - fx p.g.a. overgang fra lille til stort førtidspensionsfradrag - skal størrelsen af personligt tillæg eller udskudt stigning fastsættes med udgangspunkt i det oprindelige pensioneringstidspunkt. Dette betyder, at der skal foretages en sammenlignede beregning pr. 31. december 1996, og at størrelsen af personligt tillæg, henholdsvis udskudt stigning skal indgå i pensionen med det antal sjettedele, som var gældende på det oprindelige pensioneringstidspunkt.

6. Særligt om enke- og ægtefællepensioner

For ægtefællepensioner efter 1969-loven og enkepensioner efter 1958-loven og tidligere love opstår pensionsretten ved dødsfaldet, og pensionen skal altså beregnes med det på dette tidspunkt gældende pensionsniveau, selvom pensionsniveauet - på grund af aftrapningen af de personlige tillæg - på udbetalingstidspunktet måtte være lavere.

Ved beregning af ægtefællepension efter en forhenværende tjenestemand, der har oppebåret kvalificeret svagelighedspension efter TPL § 7, indgår årene med kvalificeret svagelighedspension i den pensionsalder, som lægges til grund for den kvalificerede svagelighedspension, jf TPL § 12, stk. 3, dog kan ægtefællepensionen ikke beregnes efter en højere pensionsalder end den, tjenestemanden kunne have opnået ved forbliven i stillingen indtil den pligtige afgangsalder.

Ægtefællen efter en tjenestemand, der er blevet tilkendt en kvalificeret svagelighedspension, men har valgt ikke at få udbetalt den kvalificerede pension, men i stedet den ordinært optjente pension, vil ikke herved være frataget denne ret.

Det minimum, som gælder for ægtefællepensioner efter TPL kapitel 3, svarende til ægtefællepensionen ved 15 års pensionsalder, gælder ikke for opsatte ægtefællepensioner efter kapitel 7.

7. Særligt om dobbeltpensionister

Det er i forbindelse med vedtagelsen af tjenestemandspensionsloven af 1993 lagt til grund, at tjenestemandspensionister, der er dobbeltpensionister senest 31. december 2001 og senest denne dato fylder 67 år, også efter det fyldte 67. år får udbetalt »u-67-års-tillægget« til ægtefællepensionen, idet tillægget dog ikke kan overstige det beløb, som samordningsfradraget ville udgøre.

De pensionsberegnende myndigheder skal ved indsendelsen til Økonomistyrelsen med henblik på pensionsanvisning af ægtefællepension til en person, der i forvejen får en egenpension, og som opfylder eller kan komme til at opfylde de foran nævnte kriterier, gøre specielt opmærksom herpå i brevet til Økonomistyrelsen, der herefter vil foretage det videre fornødne.

8.

Cirkulære af 20. december 1993 om ændringer på tjenestemandspensionsområdet pr. 1. januar 1994 ophæves.

Finansministeriet

Økonomistyrelsen

Den 20. december 1996

P.M.V.

E.B.

Lene Larsen

Tabel a

Skalatrin 17, pensionsalder 37 år - satserne pr. 31/12-1996

Tabel 4.3.1

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1969-pension Pen-      1993-pension     Pen- 

 (opslag i   sioneret              sioneret 

 den grønne  uden re-              uden re- 

 tabel +    duktion               duktion 

 procent- 

 regulering) 

 ------------------------   ---------------------------------------- 

                57% af 168.812,15  96.222,93 

               ---------------------------------------- 

 Grundpension 57.801,77    § 6, stk. 2 tillæg 

                (4.000:125,5390x 

                132,0144)       4.206,32 

 ------------------------   ---------------------------------------- 

 Alm.pens.           1993-pension 

 tillæg     8.090,42    over 67 år     100.429,25 

 ------------------------   ---------------------------------------- 

 Særl.pens.          Personligt tillæg 

 tillæg     1.278,35    for den over 67- 

                årige (101.311,21 

                - 100.429,25)(2)    881,96 

 ------------------------   ---------------------------------------- 

 Dyrtids-           Samlet over-67 

 tillæg    33.072,00    -års-pension med 

                personligt tillæg 

                pr 31.12. 1996   101.311,21 

 ------------------------   ---------------------------------------- 

 I alt    100.242,54 

 ----------------------- 

 Pct-             1993-pension 

 regulering          under 67 år 

 32,0144%   32.092,05    100.429,25 + 

                31.023,38 

                (u-67-års- 

                tillæg)       131.452,63 

 ------------------------   ---------------------------------------- 

 Under-67-          Personligt tillæg 

 års-             (132.334,59- 

 pension   132.334,59    131.452,63)2)      881,96 

 ------------------------   ---------------------------------------- 

 Over-67-           Samlet under 

 års-             67-års- 

 pension            pension med 

 (efter SOF          personligt 

 132.334,59          tillæg pr. 

 -31.023,38) 101.311,21    31.12.1996     132.334,59 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------ 

 2) 1969-pensionen - 1993-pensionen 

 Tabel b 

 Skalatrin 17, pensionsalder 37 år - 2,5% reduktion, satserne pr. 

  31/12-1996 

 Tabel 4.3.2. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1969-pension Førtids-    1993-pension     Førtids- 

 (opslag i  alders-               alders- 

 den grønne  pensio-               pensio- 

 tabel)    neret                neret 

        som                 som 

        62-årig               62-årig 

 -----------------------   ---------------------------------------- 

                57% af 168.812,15  96.222,93 

               ---------------------------------------- 

 Grundpension         § 6, stk. 2 

 57.801,77-          tillæg 

 2,5%     56.356,73    (4.000:125,5390x 

                132,0144)       4.206,32 

 -----------------------   ---------------------------------------- 

                I alt        100.429,25 

 -----------------------   ---------------------------------------- 

 Alm.pens.           u-67-års- 

 tillæg            tillæg        31.023,38 

 8.090,42 - 

 2,5%      7.888,16 

 -----------------------   ---------------------------------------- 

 Særl.pens.          1993-pension 

 tillæg            i alt uden førtids- 

 1.278,35 -          pensionsfradrag 3) 131.452,63 

 2,5%      1.246,39 

 ------------------------   ---------------------------------------- 

 Dyrtids-           Førtidspensions- 

 tillæg    33.072,00    fradrag 2,5% af 

                131.452,63      3.286,32 

 -----------------------   ---------------------------------------- 

 I alt     98.563,28    1993-pension i alt 

                for den under- 

                67-årige      128.166,31 

 -----------------------   ---------------------------------------- 

 Pct-regu-           Personligt tillæg 

 lering            på 130.117,72 - 

 32,0144%   31.554,44    128.166,31 2)     1.951,41 

 -----------------------   ---------------------------------------- 

 Under-67 

 -års- 

 pension 

 i alt    130.117,72 

 ----------------------- 

 Over-67-           Samlet under 

 års-pension          67-års-pension 

 (efter SOF          med personligt 

 130.117,72-          tillæg pr. 

 31.023,38) 99.094,34     31.12.1996     130.117,72 

 --------------------------------------------------------------------- 

                Over 67-års- 

                pension, 

                100.429,25 - 

                3.286,32       97.142,93 

               ---------------------------------------- 

                Personligt tillæg 

                99.094,34 - 

                97.142,93       1.951,41 

               ---------------------------------------- 

                Samlet over 67- 

                års-pension     99.094,34 

               ---------------------------------------- 

 ---------------------------- 

 3) Sammenlignende beregning: 1969-pensionen - 1993-pensionen 

 Tabel c 

 Den sammenlignende beregning af ægtefællepension pr. 31.december 1996 

 kan illustreres således: 

 Skalatrin 17, pensionsalder 37 år - satserne pr. 31/12-1996 

 Tabel 4.3.3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1969-pension Pen-      1993-pension     Pensioneret 

 (opslag i  sioneret               uden reduktion 

 den grønne  uden re- 

 tabel +   duktion 

 procent- 

 regulering) 

 -----------------------   ---------------------------------------- 

                71% af 96.222,93  68.318,28 

               ---------------------------------------- 

 Grundpension 45.722,50    § 6, stk. 2 tillæg 

                (4.000 x 71% = 

                2.840:125,5390x 

                132,0144)       2.986,49 

 -----------------------   ---------------------------------------- 

 Alm.pens.           1993-pension 

 tillæg     5.393,49    over 67 år      71.304,77 

 -----------------------   ---------------------------------------- 

 Særl.pens.          Personligt tillæg 

 tillæg      852,11    for den over 

                67-årige (78.376,68 

                - 71.304,77)4)    7.071,91 

 ------------------------   ---------------------------------------- 

 Dyrtidstillæg 27.191,63    Samlet over-67- 

                års-pension med 

                personligt tillæg 

                pr 31.12. 1996    78.376,68 

 ------------------------   ---------------------------------------- 

 I alt     79.159,73 

 ------------------------ 

 Pct-             1993-pension 

 regulering          under 67 år 

 32,0144%   25.342,51    71.304,77 + 

                31.023,38 

                (u-67-års- 

                tillæg)       102.328,15 

 -----------------------   ---------------------------------------- 

 Under-67-          Personligt tillæg 

 års-pension 104.502,24    (104.502,24 - 

                102.328,15)2)     2.174,09 

 -----------------------   ---------------------------------------- 

 Over-67-           Samlet under 67-års- 

 års-pension          pension med 

 (efter SOF          personligt tillæg 

 max 25%            pr. 31.12.1996   104.502,24 

 104.502,24- 

 26.125,56)  78.376,68 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------- 

 • 4) 1969-pensionen - 1993 pensionen

BILAG I

OPTJENING AF PENSION

Tjenestemandspensionen beregnes som en procent af den pensionsgivende løn på det skalatrin, som tjenestemanden pensioneres fra. Procenterne, der afhænger af den optjente pensionsalder, er vist i skemaet.

 

 ===================================================================== 

 Pensions-   Procent     Pensions-   Procent 

 alder      af løn     alder     af løn 

 (1-20 år)            (21-37 år) 

 ===================================================================== 

    1     1,75 %       21    35,50 % 

    2     3,50 %       22    37,00 % 

    3     5,25 %       23    38,50 % 

    4     7,00 %       24    40,00 % 

    5     8,75 %       25    41,50 % 

 --------------------------------------------------------------------- 

    6     10,50 %       26    43,00 % 

    7     12,25 %       27    44,50 % 

    8     14,00 %       28    46,00 % 

    9     15,75 %       29    47,50 % 

    10     17,50 %       30    49,00 % 

 --------------------------------------------------------------------- 

    11     19,25 %       31    50,50 % 

    12     21,00 %       32    52,00 % 

    13     22,75 %       33    53,00 % 

    14     24,50 %       34*    54,00 % 

    15     26,25 %       35*    55,00 % 

 --------------------------------------------------------------------- 

    16     28,00 %       36*    56,00 % 

    17     29,50 %       37*    57,00 % 

    18     31,00 % 

    19     32,50 % 

    20     34,00 % 

 --------------------------------------------------------------------- 

*: Til pensioner beregnet på skalatrin 1-31, ydes der ved disse pensionsaldre et særligt tillæg på op til 4.000.

=====================================================================

BILAG II

PENSIONSGIVENDE LØNNINGER

pr. 1. januar 1997

(inkl. procentregulering)

 

 ===================================================================== 

 Skalatrin  Pensions-     Skalatrin    Pensions- 

       givende løn            givende løn 

       kr. pr. år             kr. pr. år 

 ===================================================================== 

    1    129.287,72      31       218.475,40 

    2    131.288,11      32       222.696,24 

    3    133.342,77      33       227.025,39 

    4    135.454,43      34       231.469,03 

    5    137.623,08      35       236.029,32 

 ===================================================================== 

    6    139.852,81      36       240.707,06 

    7    142.142,25      37       245.507,03 

    8    144.495,48      38       250.524,27 

    9    146.913,85      39       255.683,62 

   10    149.398,72      40       260.976,46 

 ===================================================================== 

   11    151.951,43      41       266.407,49 

   12    154.574,72      42       271.980,03 

   13    157.269,94      43       278.018,37 

   14    160.039,79      44       284.221,72 

   15    162.884,29      45       290.596,70 

 ===================================================================== 

   16    165.808,86      46       297.147,25 

   17    168.812,15      47       310.792,26 

   18    171.899,57      48+      331.666,38 

   19    175.071,12      49+      354.795,30 

   20    178.329,54      50+      391.880,79 

 ===================================================================== 

   21    181.678,88      51+      437.870,64 

   22    185.025,44      52+      477.094,76 

   23    188.363,89      53+      530.858,95 

   24    191.797,24      54       595.433,79 

   25    195.319,57      55       669.390,90 

 ===================================================================== 

   26    198.934,51 

   27    202.643,03 

   28    206.450,06 

   29    210.355,19 

   30    214.363,35 

 ===================================================================== 

 ===================================================================== 

BILAG III

TILLÆG TIL PENSIONISTER UNDER 67 ÅR

pr. 1. januar 1997

(inkl. procentregulering)

Til tjenestemandspensionister under 67 år ydes der fremover et pensionstillæg (U/67-års tillæg). Tillægget gives både til egen- og ægtefællepensionister og falder bort, når pensionisten fylder 67 år. Tillægget, der kun afhænger af den optjente pensionsalder, er vist i skemaet.

 

 ===================================================================== 

 Pensions    U/67-års    Pensions-   U/67-års 

 alder      tillæg     alder     tillæg 

 (1-20 år)    kr. pr. år   21-37 år)   kr. pr. år 

 ===================================================================== 

   1       838,48     21     17.607,87 

   2      1.676,94     22     18.446,33 

   3      2.515,42     23     19.284,81 

   4      3.353,88     24     20.123,27 

   5      4.192,35     25     20.961,75 

 --------------------------------------------------------------------- 

   6      5.030,82     26     21.800,21 

   7      5.869,29     27     22.638,69 

   8      6.707,76     28     23.477,15 

   9      7.546,23     29     24.315,63 

  10      8.384,70     30     25.154,09 

 --------------------------------------------------------------------- 

  11      9.223,17     31     25.992,57 

  12      10.061,64     32     26.831,03 

  13      10.900,11     33     27.669,51 

  14      11.738,58     34     28.507,97 

  15      12.577,05     35     29.346,44 

 --------------------------------------------------------------------- 

  16      13.415,51     36     30.184,91 

  17      14.253,99     37     31.023,38 

  18      15.092,45 

  19      15.930,93 

  20      16.769,39 

 ===================================================================== 

 BILAG IV 

 OVERSIGT OVER LØNRAMMER OG SKALATRIN 

 --------------------------------------------------------------------- 

     1.    2.    3.    4.    5.    6. 

     løntrin  løntrin løntrin løntrin løntrin løntrin 

     ------------------------------------------------------------- 

 Løn-             Skalatrin 

 ramme 

 --------------------------------------------------------------------- 

   1     1     2    3    4    5    6 

   2     6     7    8    9    10    11 

   3     7     8    9    10    11    12 

   4     8     9    10    11    12    13 

   5     9    10    11    12    13    14 

 --------------------------------------------------------------------- 

   6     11    12    13    14    15 

   7     12    13    14    15    16 

   8     13    14    15    16    17 

   9     14    15    16    17    18 

  10     15    16    17    18    19 

 ----------------------------------------------------- 

  11     16    17    18    19    20 

  12     17    18    19    20    21 

  13     18    19    20    21    22 

  14     19    20    21    22    23 

  15     20    21    22    23    24 

 ----------------------------------------------------- 

  16     21    22    23    24    25 

  17     22    23    24    25    26 

  18     23    24    25    26    27 

  19     24    25    26    27    28 

  20     25    27    29    31 

 ----------------------------------------------------- 

  21     26    28    30    32 

  22     27    29    31    33 

  23     29    31    33    35 

  24     30    32    34    36 

  25     31    33    35    37 

 -------------------------------------------- 

  26     32    34    36    38 

  27     33    35    37    39 

  28     36    38    40 

  29     38    40    42 

  30     39    41    43 

 -------------------------------------------- 

  31     40    42    44 

  32     43    45 

  33     46 

  34     47 

  35     48 

 ----------------------------------- 

  36     49 

  37     50 

  38     51 

  39     52 

  40     53 

 ---------------- 

  41     54 

  42     55 

 ---------------- 

Redaktionel note
 • (* 2) Optages i Personaleadministrativ Vejledning, kap 39
 • (* 1) Udsendt som Fmst. nr. 7/97