Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje


I medfør af § 1 i lov nr. 1137 af 22. december 1993 om sundhedspersonalets videreuddannelse m.v. og efter forhandling med undervisningsministeren fastsættes:

Kapitel 1

Formål og funktionsområde

§ 1. Formålet med specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje er, at sygeplejersken udvider sin faglige kompetence med henblik på at varetage funktionsområdet for en specialuddannet sygeplejerske i anæstesiologisk sygepleje.

§ 2. Funktionsområdet for en sygeplejerske i anæstesiologisk sygepleje omfatter:

  • 1) Klinisk anæstesiologisk sygepleje.
  • 2) Kvalitetsudvikling, undervisning og vejledning.
  • 3) Koordinering, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Kapitel 2

Uddannelsesansvar og uddannelsesstruktur

§ 3. Amtskommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab kan enkeltvis eller i fællesskab tilrettelægge specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje og fastsætte en uddannelsesordning herfor. Uddannelsesordningen skal godkendes af Sundhedsstyrelsen.

Stk. 2. Udgifterne ved gennemførelse af specialuddannelsen efter stk. 1 afholdes af amtskommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab.

Stk. 3. Amtskommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab nedsætter enkeltvis eller i fællesskab regionale specialuddannelsesråd med ansvar for, at uddannelsen tilrettelægges og gennemføres i henhold til den godkendte uddannelsesordning.

Stk. 4. Specialuddannelsesrådet består af sagkyndige i anæstesiologisk sygepleje og anæstesiologi, repræsentanter fra ledelser af aftagerinstitutionerne samt uddannelsens daglige leder, der skal være sygeplejerske med kendskab til specialområdet.

§ 4. Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje varer 18 måneder, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Specialuddannelsesrådene kan efter nærmere bestemmelse i forening fritage sygeplejersker med dokumentation for gennemgåede uddannelsesforløb for dele af specialuddannelsen.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler for specialuddannelsen.

Kapitel 3

Adgangsbetingelser

§ 5. Til specialuddannelsen kan optages ansøgere, der har

  • 1) dansk autorisation som sygeplejerske,
  • 2) mindst 2 års klinisk erfaring fra ansættelse i sygehusafdeling(er),
  • 3) 6 måneders introduktionsansættelse på anæstesiafdeling og
  • 4) ansættelse med en 1 1/2-årig aftale om deltagelse i teoriundervisning og om systematisk, superviseret klinisk uddannelse.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan dispensere fra adgangsbetingelserne i stk. 1, når særlige forhold begrunder dette.

Kapitel 4

Bedømmelse m.v.

§ 6. Sundhedsstyrelsen fastsætter regler om bedømmelse, censur og klageadgang.

§ 7. Den, der har gennemført specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje, gives betegnelsen specialuddannet sygeplejerske i anæstesiologisk sygepleje.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen udsteder et af Sundhedsstyrelsen godkendt uddannelsesbevis for uddannelsens gennemførelse.

§ 8. Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af specialuddannelsen.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan som tilsynsmyndighed anmode de regionale specialuddannelsesråd om indberetninger om uddannelsesvirksomheden.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1997.

Sundhedsministeriet, den 19. juni 1997

Birte Weiss

/ Lars Petersen