Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilladelse til opdræt af visse dyrearter


I medfør af § 2, § 5, stk. 1 og 2, § 9 og § 16, stk. 3, i lov nr. 401 af 10. juni 1997 om opdræt af visse dyrearter og efter bemyndigelse fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsættes:

§ 1. Landbrugsmæssigt opdræt af dyrearter, der ikke traditionelt holdes som husdyr i Danmark, må ikke etableres, førend der er meddelt tilladelse hertil fra Veterinærdirektoratet.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse, jf. stk. 1, indsendes til Veterinærdirektoratet, Rolighedsvej 25, 1958 Frederiksberg C.

Stk. 3. Opdræt af de i stk. 1 nævnte dyrearter, der allerede er etableret ved bekendtgørelsens ikrafttræden, skal anmeldes til Veterinærdirektoratet inden den 1. oktober 1997.

Stk. 4. Undtaget fra bestemmelserne i stk. 1-3 er opdræt af dyrearter, for hvilke der i medfør af lov nr. 341 af 14. maj 1992 om opdræt af vildt og ræve er fastsat nærmere bestemmelser eller for hvilke, der fastsættes bestemmelser i medfør af lov nr. 401 af 10. juni 1997 om opdræt af visse dyrearter.

§ 2. I tilladelser meddelt i henhold til § 1, stk. 1, kan der fastsættes vilkår for opdræt af den pågældende dyreart.

§ 3. Veterinærdirektoratets udgifter til registrering og tilsyn, jf. § 2, betales i henhold til bekendtgørelse om betaling for autorisation, registrering, godkendelse, attestering, tilsyn eller kontrol udført af Veterinærdirektoratet.

§ 4. Med bøde eller hæfte straffes den, der

  • 1) overtræder § 1, stk. 1 eller 3, eller
  • 2) undlader at efterkomme vilkår fastsat i medfør af § 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1997.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 122 af 16. marts 1993 om anmeldelse af landbrugsmæssigt opdræt af vildt og ræve.

Veterinærdirektoratet, den 19. juni 1997

Erik Stougaard

/ Louise Sørensen

Officielle noter

Ingen