Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilsyn med kvaliteten af kommunalt spildevandsslam og komposteret husholdningsaffald m.m. til jordbrugsformål


I medfør af § 1, stk. 1, nr. 3, § 1, stk. 3, nr. 2 og 5, og § 5, stk. 2, i lov nr. 131 af 26. februar 1992 om gødning og jordforbedringsmidler m.m., som ændret ved lov nr. 400 af 14. juni 1995, og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Spildevandsslam fra kommunalt ejede eller drevne rensningsanlæg og kompost fremstillet af kildesorteret affald fra husholdninger, institutioner og private virksomheder skal af producenten anmeldes til Plantedirektoratet, hvis produkterne skal anvendes som jordforbedringsmiddel (gødning) i jordbruget eller i private haver. Anmeldelse skal ske senest en uge før første levering fra partiet på et skema udformet af Plantedirektoratet.

Stk. 2. Ændringer i sammensætningen af tidligere anmeldte produkter skal anmeldes til direktoratet snarest muligt.

§ 2. Producenten skal for egen regning foranledige, at der udtages repræsentative prøver af de anmeldte produkter til analyse for indhold af stoffer nævnt i bilag 2, afsnit A. Prøverne skal udtages og analyseres efter retningslinjerne i bilag 1 af laboratorier, der er akkrediteret hertil. Prøverne skal analyseres efter bestemmelserne i bekendtgørelse om anvendelse af affaldsprodukter i jordbruget.

Stk. 2. Laboratoriet, der foretager analyserne, skal tilsende Plantedirektoratet analyseresultaterne samt dokumentation for prøvernes oprindelse. Resultaterne skal være direktorateet i hænde senest en uge før første levering fra partiet.

§ 3. Viser det endelige resultat af analysen for indhold af metaller, jf. bilag 1, afsnit C, nr. 1, at en eller flere af de tilladte grænseværdier for metaller, jf. bilag 2, afsnit B, nr. 1, er overskredet, må partiet ikke anvendes til jordbrugsformål. Er partiet indgået i et andet parti, inden dette konstateres, må hele det blandede parti ikke anvendes til jordbrugsformål.

Stk. 2. Viser det endelige resultat af analysen for indhold af miljøfremmede stoffer, jf. bilag 1, afsnit C, nr. 2, at en eller flere af afskæringsværdierne, jf. bilag 2, afsnit B, nr. 2, er overskredet, må slam fra det pågældende anlæg ikke anvendes til jordbrugsformål og må ikke overføres til videreforarbejdning i et andet anlæg, før afskæringsværdierne igen er overholdt.

Stk. 3. Slam, der er produceret efter den 1. juli 1997, skal, inden det første gang anvendes til jordbrugsformål, være analyseret for indhold af miljøfremmede stoffer, jf. bilag 2, afsnit A, nr. 4, og afskæringsværdierne, jf. i afsnit B, nr. 2, skal være overholdt.

§ 4. Plantedirektoratet kan udtage prøver til analyse af alle anmeldelsespligtige produkter.

Stk. 2. Plantedirektoratet offentliggør analyseresultaterne.

§ 5. Overtrædelse af §§ 1-3 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1997.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 831 af 19. september 1996 om tilsyn med kvaliteten af kommunalt spildevandsslam og komposteret husholdningsaffald m.m., der anvendes til jordbrugsformål ophæves.

Stk. 3. Uanset § 2, stk. 1, kan prøver til analyse for indhold af miljøfremmede stoffer indtil den 1. november 1997 udtages og analyseres af laboratorier, der ikke er akkrediteret endeligt hertil.

Plantedirektoratet, den 20. juni 1997

Mogens Nagel Larsen

/ Henrik Wanscher

Bilag 1

Prøvetagnings- og analysehyppighed

A. Prøvetagning

Prøverne skal udtages efter retningslinjerne i Plantedirektoratets prøvetagningsforskrift, der kan rekvireres i direktoratet.

B. Prøvetagningshyppighed

1. Analyse for indhold af næringsstoffer, uønskede stoffer (metaller) m.fl., jf. bilag 2, afsnit A, nr. 1-3.

a. Slam

Prøvetagningshyppigheden, jf. skemaet, er fastlagt som funktion af

 • 1) »Produktstørrelsen«: tons slamtørstof, produceret i det senest afsluttede kalenderår på det eller de rensningsanlæg, hvorfra slammet samles, og
 • 2) »produktkvaliteten«: indholdet af uønskede stoffer udtrykt i procent af grænseværdierne, jf. bilag 2, B.

Prøvetagningshyppigheden aflæses efter det uønskede stof, jf. bilag 2, hvis indhold ved analysen er fundet at ligge relativt nærmest grænseværdien. Ligger indholdet over grænseværdien, anvendes tallene i skemaet, kolonne 5.

Sker leveringen hyppigere end produktionens størrelse betinger, skal slammet være prøvetaget og analyseresultaterne foreligge inden levering.

b. Kompost

Der skal udtages mindst en prøve pr. påbegyndte 2.000 m3 færdigkomposteret produkt.

2. Analyse for indhold af miljøfremmende stoffer, jf. bilag 2, afsnit A, nr. 4.

Der skal udtages en prøve pr. produkt (anlæg) pr. år. Dette gælder også for anlæg, der overfører slam til videreforarbejdning i et andet anlæg.

C. Analysehyppighed

1. Analyse for indhold af uønskede stoffer (metaller), jf. bilag 2, afsnit A, nr. 1-3.

a. Slam

Analysehyppigheden for det enkelte uønskede stof fremgår af den kolonne i skemaet, som gælder for analyseresutlatet. Den næste analyse for det pågældende stof skal senest gennemføres i henhold hertil.

Viser analyseresultatet, at en eller flere grænseværdier nævnt i bilag 2, B, er overskredet med mere end 50 pct., må produktet ikke anvendes til jordbrugsformål.

Den følgende prøve i det pågældende rensningsanlæg skal udtages efter højeste hyppighed for den pågældende produktstørrelse (anlægsstørrelse), jf. skemaet, kolonne 5, hvorefter skemaet følges for efterfølgende prøver.

Viser analyseresultatet, at en eller flere grænseværdier nævnt i bilag 2, B, er overskredet med indtil 50 pct., udtages en ny prøve, der analyseres for disse parametre.

Viser det nye analyseresultat, at partiet kan godkendes, udtages den følgende prøve uanset kvalitet efter højeste hyppighed for den pågældende produktstørrelse (anlægsstørrelse), jf. skemaet, kolonne 5, hvorefter skemaet følges for efterfølgende prøver.

Eksempel på anvendelse af skemaet for slam:

Partiet hidrører fra et anlæg med en produktion på 1.500 tons slamtørstof pr. år, og analyseresultat viser som den højeste værdi i forhold til grænseværdien et zinkindhold på 53 pct. (fundet 2112 mg/kg, grænseværdi 4.000 mg/kg). Prøvetal pr. år: 6.

b. Kompost

Der skal gennemføres mindst en analyse pr. produkt pr. år for alle parametre nævnt i bilag 2, A.

Viser analyseresultatet, at en eller flere grænseværdier er overskredet med mere end 50 pct., må produktet ikke anvendes til jordbrugsformål.

Viser analyseresultaterne, at en eller flere grænseværdier nævnt i bilag 2, B, er overskredet med indtil 50 pct., udtages en ny prøve, der analyseres for disse parametre.

Resultatet af denne analyse er afgørende for, om partiet kan godkendes.

2. Miljøfremmede stoffer, jf. bilag 2, afsnit A, nr. 4.

Der skal gennemføres mindst en analyse pr. produkt pr. år for hver parameter.

Skema for slam: Det årlige prøveantals (analyseantals) afhængighed af produktstørrelse og produktkvalitet for kommunalt (Bilag 1, B, 1) spildevandsslam.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produktstørrelse,      Stoffer, jf. bilag 2, A, nr. 1-3 

 ton tørstof/år  ---------------------------------------------------- 

 ton tørstof/år  Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 Kolonne 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

           3     4     9     12    18 

 2.000       (4. md.) (3. md.)  (7. uge)  (md.)  (3. uge) 

 --------------------------------------------------------------------- 

           2     3     6     9    12 

 1.000       (6. md.) (4. md.)  (2. md.)  (7. uge)  (md.) 

 --------------------------------------------------------------------- 

           1     2     4     6     8 

  300      (12. md.) (6. md.)  (3. md.)  (2. md.) (6. uge) 

 --------------------------------------------------------------------- 

           1     1     2     3     6 

  100      (12. md.) (12. md.)  (6. md.)  (4. md.) (2. md.) 

 --------------------------------------------------------------------- 

           1     1     1     2     4 

   0      (12. md.) (12. md.)  (12. md.)  (6. md.) (3. md.) 

 --------------------------------------------------------------------- 

      0       20%    40%     60%    80%   GV 

                                 100% 

                                 eller 

                                 mere 

                               Pro- 

                               dukt- 

                               kva- 

                               litet. 

                               Relativ 

                               grænse- 

                               værdi 

GV = Grænseværdi;

FED værdi: Antal prøver/år;

Ordenstal med md. (måned) eller uge i parantes: Vejledende prøvetagningshyppighed.

Bilag 2

Analyseparametre og grænseværdier

A. Analyser

Analyser skal foretages for indhold af tørstof og for indhold i tørstof af følgende næringsstoffer, uønskede stoffer (metaller) m.fl.:

 • 1) Tørstof (pct. af foreliggende mængde)
 • 2) Stoffer (pct. af tørstof):

Totalkvælstof (N)

Totalfosfor (P)

 • 3) Stoffer mg/kg tørstof):

Cadmium (Cd)

Kviksølv (Hg)

Bly (Pb)

Nikkel (Ni)

Chrom (Cr)

Zink (Zn)

Kobber (Cu)

Arsen (As) (til privat havebrug).

Der kan foretages analyser for andre plantenæringsstoffer.

 • 4) Miljøfremmede stoffer (mg/kg tørstof):

Fra den 1. juli 1997 skal analyseres for indhold af følgende miljøfremmede organiske stoffer:

LAS Lineære alkylbenzensulfonater

SigmaPAH Polycykliske aromatiske hydrocarboner (acenaphten, phenathren, fluoren, fluoranthen, pyren, benzfluoranthener (b+j+k), benz(a)pyren, benz(ghi) perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren

NPE Nonylphenol+nonylphenolethoxylater med 1-2 ethoxygrupper

DEHP bis(2-etheylhexyl)phthalat

B. Grænseværdier, jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål

 • 1) Metaller
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                      mg/kg Tørstof mg/kg totalfosfor 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Cadmium (Cd) ......................  0,8      200 
  
   Kviksølv (Hg) ......................  0,8      200 
  
   Bly (Pb) ...........................  120      10.000 
  
    dog til havebrug ................  60      5.000 
  
   Nikkel (Ni) ........................  30      2.500 
  
   Chrom (Cr) .........................  100 
  
   Zink (Zn) .......................... 4.000 
  
   Kobber (Cu) ........................ 1.000 
  
   Arsen (As) (til privat havebrug) ...  25 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  

Grænseværdierne skal være overholdt enten pr. kg. tørstof eller pr. kg totalfosfor.

Analyseresultaterne fra mindst 75 pct. af mindst fem prøver skal ligge under grænseværdierne, og en grænseværdi må ikke være overskredet med mere end 50 pct. i den enkelte prøve.

 • 2) Miljøfremmede stoffer

Fra den 1. juli 1997 gælder følgende afskæringsværdier (grænseværdier, der ikke må overskrides) for indholdet af miljøfremmede stoffer i slam og kompost:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

            Stof               mg/kg tørstof 

 --------------------------------------------------------------------- 

 LAS ................................................    2600 

 SigmaPAH ...........................................     6 

 NPE ................................................     50 

 DEHP ...............................................    100 

 ---------------------------------------------------------------------