Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører


I medfør af § 79 og § 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992 med senere ændringer samt af § 18, stk. 1, nr. 7, i lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1270 af 16. december 1996 og af § 6 i lov om hyrekørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 29. september 1992 fastsættes:

§ 1. Motorkøretøjer må kun udlejes uden fører efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ved udlejning uden fører forstås enhver erhvervsmæssig overladelse til brug. Undtaget er dog brugsforhold, hvor brugeren opnår en sådan varig rådighed over motorkøretøjet, at det skal registreres med vedkommende som bruger , jf. færdselslovens § 73 og bekendtgørelse nr. 592 af 24. juni 1996 om registrering af motorkøretøjer mv.

Stk. 3. Lastbiler og lastbilvogntog med en samlet tilladt totalvægt på mere end 6 tons må ikke udlejes til brug for udførelse af godskørsel for fremmed regning, jf. dog § 2. Ved udlejning til brug for udførelse af firmakørsel skal udlejer have Færdselsstyrelsens tilladelse hertil i henhold til godskørselslovgivningen.

Stk. 4. Motorkøretøjer, registreret til personbefordring, må ikke udlejes til brug for erhvervsmæssig personbefordring (buskørsel eller taxikørsel),jf. dog § 2. Motorkøretøjer, registreret til personbefordring af flere end 9 personer, føreren medregnet, (busser) må udlejes til brug for ikke-erhvervsmæssig personbefordring i henhold til buslovgivningens bestemmelser herom.

Stk. 5. Motorkøretøjer indrettet til flere end 9 personer, føreren medregnet, må ikke udlejes til brug for ikke-erhvervsmæssig personbefordring i udlandet.

Stk. 6. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse - bortset fra § 1, stk. 3-5, - finder ikke anvendelse, når udlejeren eller personer, der hører til dennes husstand eller er ansat i dennes udlejningsvirksomhed, anvender et motorkøretøj, der er registreret til udlejning uden fører.

§ 2. Lastbiler eller lastbilvogntog med en samlet tilladt totalvægt på mere end 6 tons eller motorkøretøjer registreret til personbefordring må i højst 4 uger udlejes til godskørsel for fremmed regning eller erhvervsmæssig personbefordring (bus- eller taxikørsel), hvis det motorkøretøj, der anvendes af lejeren i dennes virksomhed, eksempelvis på grund af reparation, er midlertidigt ude af funktion. Det udlejede motorkøretøj skal være egnet til formålet. Ved anvendelse til taxikørsel skal motorkøretøjet være forsynet med sædvanligt taxiudstyr, jf. taxilovgivningens bestemmelser.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen - eller i Storkøbenhavn - Storkøbenhavns Hyrevognsnævn kan dog uanset reglen i stk. 1 indtil 1. januar 1998 tillade, at en indehaver af en bevilling til taxikørsel lejer et køretøj for en længere periode, hvis det er begrundet i, at det til bevillingen knyttede køretøj er under reparation.

Stk. 3. Udlejning må dog kun finde sted, hvis lejeren

  • 1) har tilladelse til udførelse af godskørsel for fremmed regning, jf. godskørselslovgivningens bestemmelser,
  • 2) har tilladelse til udførelse af buskørsel, jf. buslovgivningens bestemmelser,
  • 3) har taxibevilling, jf. taxilovgivningens bestemmelser, eller
  • 4) har tilladelse til sygetransport.

Stk. 4. Udlejer skal påse, at skader sket under sådan benyttelse er dækket af ansvarsforsikring.

Godkendelse og registrering

§ 3. Ethvert motorkøretøj, der ønskes anvendt til udlejning uden fører, skal synes og godkendes af Statens Bilinspektion og registreres til udlejning uden fører. Et fabriksnyt standardtypegodkendt eller anmeldt EF-typegodkendt motorkøretøj kræves dog ikke synet.

Stk. 2. Hvis motorkøretøjets ejer lader en anden person etablere udlejningsforholdene, og hvis dette har karakter af en fast forretningsforbindelse, således at den anden person selv træffer bestemmelse om, hvem motorkøretøjet skal udlejes til, skal denne anden person registreres som bruger og anses for udlejer.

Lejeren, føreren og benyttelsen af motorkøretøjet

§ 4. Et motorkøretøj må kun lejes af en person, der har gyldigt kørekort til den pågældende motorkøretøjskategori.

Stk. 2. Et motorkøretøj kan kun lejes af en juridisk person, såfremt føreren har gyldigt kørekort til den pågældende motorkøretøjskategori.

Stk. 3. Førere af lejede busser og lastbiler skal opfylde de særlige uddannelseskrav, der er fastsat i overensstemmelse med køre- og hviletidsbestemmelserne (blåt og hvidt kvalifikationsbevis).

§ 5. Et motorkøretøj, der udlejes uden fører, må kun føres af lejeren selv. Udlejeren kan dog tillade, at motorkøretøjet føres af andre navngivne personer, der anføres i lejekontrakten ved dennes oprettelse, såfremt disse opfylder de i § 4 nævnte betingelser for at kunne leje motorkøretøjet.

Stk. 2. Føreren skal medbringe den i henhold til § 7 oprettede lejekontrakt under kørslen.

Stk. 3. Førere af busser skal udover den i stk. 2 nævnte lejekontrakt medbringe den tilladelse til busudlejning, som Persontrafikrådet har udstedt til udlejeren samt en erklæring fra udlejeren om at have indskærpet reglerne om køre- og hviletid over for lejer eller fører og have udleveret et eksemplar af disse bestemmelser til vedkommende.

Udlejerens forpligtelser

§ 6. Udlejeren skal sikre sig, at de personer, der må føre køretøjet, har gyldigt kørekort til det pågældende motorkøretøj.

Stk. 2. For så vidt angår busser skal udlejeren herudover sikre sig, at de personer, der må føre motorkøretøjet, opfylder kravet om blåt og hvidt kvalifikationsbevis i overensstemmelse med køre- og hviletidsbestemmelserne og udlevere et eksemplar af disse bestemmelser til lejeren. Busudlejeren skal endvidere udstede en erklæring til lejeren om, at disse krav er indskærpet.

§ 7. Før hver udlejning skal udlejeren oprette en skriftlig lejekontrakt med lejeren. Kontrakten skal udfærdiges i mindst to eksemplarer, hvoraf lejeren skal have udleveret det ene. De forpligtelser, der påhviler lejeren ifølge §§ 4 og 5, stk. 1, skal være særskilt og tydeligt fremhævet i kontrakten. Det samme gælder bestemmelserne i § 10 om selvrisiko.

Stk. 2. Herudover skal udlejeren påføre kontrakten følgende oplysninger:

1. Lejerens fulde navn og bopæl.

2. For udenlandske, ikke nordiske statsborgere tillige passets (eller dermed ligestillet identitetskort) nummer, udstedelsessted- og dato.

3. Navnene på den eller de personer, der må føre motorkøretøjet.

4. Numrene på de foreviste kørekort, jf. § 6.

5. Motorkøretøjets registreringsnummer.

6. Tidspunktet for lejeforholdets begyndelse og ophør med angivelse af dato og klokkeslæt.

7. Når motorkøretøjer udlejes i henhold til § 2 i bekendtgørelsen, skal nummeret på den tilladelse, der skal anvendes (busser, lastbiler og sygetransport) eller bevillingsnummer (taxier), tillige anføres på lejekontrakten.

§ 8. Udlejeren skal opbevare sit eksemplar af lejekontrakten i mindst 5 år.

Forsikring og selvrisiko

§ 9. Udlejningsmotorkøretøjer skal ansvarsforsikres i et af Finanstilsynet til tegning af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer anerkendt forsikringsselskab. Hvis udlejeren ikke tegner kaskoforsikring for motorkøretøjet, skal lejeren have samme retsstilling over for motorkøretøjets ejer, som han ville have haft, hvis kaskoforsikring havde været tegnet. Dette skal tydeligt fremgå af kontrakten.

Stk. 2. Forsikringsaftalen skal udformes således, at lejeren og de i § 5, stk. 1, nævnte førere anses for sikrede. Forsikringsselskabet må - ud over selvrisikobestemmelserne i § 10 - kun gøre regres gældende over for ovennævnte personer i overensstemmelse med færdselslovens regler samt i tilfælde, hvor der foreligger overtrædelse af reglerne i § 4, stk. 1 og stk. 2, og § 5, stk. 1.

Stk. 3. Såfremt de forpligtelser, der er pålagt udlejeren i medfør af § 2, § 6 og § 7, ikke overholdes, bærer udlejeren i forhold til forsikringsselskabet selv den fulde risiko for alle under såvel ansvarsforsikringen som under en eventuel kaskoforsikring hørende skader, der indtræder under udlejningen, medmindre det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at nævnte forpligtelser ikke er overholdt. Forsikringsselskabet er i øvrigt berettiget til at ophæve forsikringsforholdet uden varsel, hvis forpligtelserne ikke overholdes. Bestemmelserne i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1171 af 16. december 1992 om ansvarsforsikring for motordrevne motorkøretøjer mv. finder i så fald tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Anmeldelse til forsikringsselskabet af skader under ansvarsforsikringen eller en eventuel kaskoforsikring skal være ledsaget af den genpart af lejekontrakten, der i henhold til § 7 skal være udfærdiget ved lejemålets indgåelse.

§ 10. Udlejeren og lejeren kan aftale, at lejeren skal holde udlejeren skadesløs for ethvert beløb på indtil 3.000 kr., som udlejeren er pligtig at betale i medfør af bestemmelser i ansvarsforsikringspolicen eller i en eventuel kaskoforsikringspolice om, at udlejeren bærer en del af risikoen ved de under ansvarsforsikringen eller en eventuel kaskoforsikring hørende skader.

Sanktioner

§ 11. Med bøde straffes overtrædelse af denne bekendtgørelses §§ 1 og 2, §§ 5-8 og § 9, stk. 1.

Ikrafttrædelsesbestemmelser mv.

§ 12. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 1997. § 2, stk. 3, nr. 4 træder dog i kraft 1. januar 1998. Samtidig med bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 172 af 8. maj 1963 om udlejning af motorkøretøjer uden fører med senere ændringer.

Trafikministeriet, den 19. juni 1997

Bjørn Westh

/ Mogens Funch

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A, hæfte nr. 91, den 30.07.1997.