Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Selsø Sø Vildtreservat

I medfør af § 33, § 49, stk. 1 og 3, i lov om jagt og

vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 21. januar 1997,

fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Selsø Sø og omliggende landarealer som raste- og yngleområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Selsø Sø Vildtreservat i Frederiksborg Amt omfatter, som angivet på kortbilag:

  • 1) Selsø Sø, del af matr. nr. 1 a Selsø Hgd., Selsø.
  • 2) Landarealer af matr. nr. 1 a Selsø Hgd., Selsø, der er beliggende vest og nord for Selsøvej/Teglværksvej.
  • 3) Den del af matr. nr. 1 b Selsø Hgd., Selsø, der er beliggende nord for Selsøvej.
  • 4) Vejdæmningen, der adskiller Selsø Sø fra Møllekrogen (Roskilde Fjord) ud for det i nr. 1 nævnte område.

Reservatbestemmelser

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle.

§ 4. På de i § 2, nr. 1-3, nævnte områder er færdsel, herunder sejlads, forbudt.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke for ejere og brugere samt disses husstand og personale. Hunde skal dog føres i snor i perio-den 1. marts til 15. juli. Sejlads med højere hastighed end 5 knob er forbudt

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke for færdsel til fods på anlagt sti til fugletårn i det i § 2, nr. 3, nævnte område.

Dispensation og tilsyn

§ 5. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-4.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden ad-ministrativ myndighed.

§ 6. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 7. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 og nr. 7, i lov om jagt og vildtforvaltning straffes overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-4 eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 5 med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1997.

Miljø- og Energiministeriet, den 15. juni 1997

Svend Auken

/ Jens Bjerregaard Christensen

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Bekendtgørelse uden nummer (offentliggøres i Statstidende)

Redaktionel note
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun året for offentliggørelsen er kendt.