Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Dybsø Fjord Vildtreservat

I medfør af § 33, § 49, stk. 1 og 3 i lov om jagt og

vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997,

fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Dybsø Fjord som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Dybsø Fjord Vildtreservat i Storstrøms Amt omfatter Krageholm Strøm, Fladstrand og Hestevåd i Dybsø Fjord, øerne Skakholm, Kyholm og Dybsø samt dele af de tilstødende landarealer på Gavnø, Vejlø og Enø, som angivet på kortbilag:

 • 1) Dybsø Fjord afgrænset

- mod nord af en ret østvest gående linie fra Enø's nordspids til et punkt på Gavnø, 325 m syd for skellet mellem matr.nr. 1 h og 1 t Gavnø Hgd., Vejlø,

- mod nordøst ved Mellemgrund af en ret linie fra nordøstspidsen af Gavnø til nordhjørnet af Appenæsskoven, skellet mellem matr.nr. 5 a og 6 a Appenæs By, Vejlø,

- mod sydøst af en ret linie fra det østligste punkt på Dybsø til nordvesthjørnet af Jarsskov, Jarsnakke, skellet mellem matr.nr. 46 a og 46 d V. Egesborg By, V. Egesborg, og

- mod sydvest af en ret linie vinkelret på Enø's vestkyst, 550 m nordvest for Enø's sydspids, fra kysten til en position på søterritoriet 50 m fra højeste, daglige vandstandslinie. Herfra forløber grænsen i samme afstand fra kysten til et punkt 50 m syd for Enø's sydspids og videre i en ret linie til Dybsøs vestligste punkt.

 • 2) Øerne Skakholm, Kyholm og Dybsø.

Følgende dele af Enø Overdrev, som angivet på kortbilag:

- Krageholm Sletten mod sydvest afgrænset af en linie i overgangen mellem strandeng og overdrev fra den lille vig omtrent 400 m sydøst for Kyholm til det østligste punkt på kysten.

- Sandodden mod nord afgrænset af forlængelsen op på land af den under nr. 1, nævnte linie vinkelret på Enøs vestkyst til et punkt 135 m fra kysten, herfra mod sydøst til linien møder bunden af den nordligste vig, umiddelbart syd for Stubbene.

Gavnø i et 50 m bredt bælte regnet fra højeste, daglige vandstandslinie langs det i reservatet beliggende vandområde.

Vejlø i et 50 m bredt bælte regnet fra højeste, daglige vandstandslinie på strækningen fra udløbet ved Nylandsmølle til Karlsgab og i tagrørbæltet fra Karlsgab til nordspidsen af Appenæsskoven. På steder, hvor der ikke er tagrør eller siv, dog i en afstand af 50 m fra højeste, daglige vandstandslinie. I sivbæltet langs Fladså til Vejlø Bro.

Stk. 2. Mod land afgrænses den i stk. 1 nr. 1 nævnte del af søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinie.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle på den del af reservatets vandområde, der mod sydøst afgrænses af en ret linie fra Dybsø's østligste punkt til udløbet ved Nylandsmølle.

Stk. 2. Det er forbudt at medbringe ladt skydevåben på de i stk. 1 nævnte dele af reservatet.

§ 4. Jagt på vandfugle er forbudt på reservatets landarealer på Gavnø og Vejlø samt på øerne Skakholm, Kyholm og Dybsø.

§ 5. Jagt fra fartøj, der ikke er opankret, er forbudt i den del af reservatet, der er beliggende øst for den i § 3, stk. 1 beskrevne linie.

Færdsel

§ 6. Færdsel er forbudt på den del af reservatets vandområde, Fladstrand, der mod nord afgrænses af broen ved Vasen og mod syd af en ret linie mellem Gavnø og Vejlø, hvor Karlsgab er smallest.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

 • 1) Gennemsejling fra Vasen til Karlsgab ad kortest mulige rute.
 • 2) Færdsel, der er nødvendig af hensyn til driften af de omgivende landarealer.

§ 7. Færdsel er forbudt fra 1. april til 15. juli på Skakholm, Kyholm, de dele af Enø Overdrev, der er beliggende i reservatet, den nordøstlige del af øen Dybsø inkl. tilvækstområder, samt på det omgivende søterritorium indenfor en afstand af 50 m fra højeste, daglige vandstandslinie. Området med færdselsforbud på Dybsø afgrænses mod sydvest og syd af en linie fra et punkt på kysten 200 m nord for det højeste punkt på Humlebakke, herfra følgende foden af bakken mod sydøst til et punkt 550 m vest for det østligste punkt på Dybsø og videre af en ret linie mod øst til sidstnævnte punkt.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

 • 1) Ejere og brugere samt disses husstande og personale.
 • 2) Gennemsejling af renden mellem Enø og Dybsø.
 • 3) Sejlads på den i stk. 1 nævnte del af søterritoriet i forbindelse med erhvervsfiskeri.

§ 8. Motordrevet sejlads med højere hastighed end 8 knob er forbudt.

§ 9. Brætsejlads er forbudt.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

 • 1) Brætsejlads fra 1. maj til 31. august i Krageholms Strøm nord for en ret linie fra Overdrevsgård til det vestligste punkt på kysten ved Vejlø Skov.
 • 2) Brætsejlads fra Basnæs bådeleje ad korteste rute ud af reservatet.

Dispensation og tilsyn

§ 10. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-9.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan Farvandsvæsenet eller andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

§ 11. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 12. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 og nr. 7, i lov om jagt og vildtforvaltning straffes overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-9 eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 10 med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1997.

Stk. 2. Samtidig hermed ophæves Landbrugs- og Fiskeriministeriets bekendtgørelse af 23. oktober 1940 om fredning af fuglelivet på vandområdet mellem Gaunø, Enø, Dybsø og Vejlø m.m.

Miljø- og Energiministeriet, den 29. maj 1997

Svend Auken

/ Jens Bjerregaard Christensen

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Bekendtgørelse uden nummer (offentliggøres i Statstidende)

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun året for offentliggørelsen er kendt.