Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om forretningsorden for Binævnet

 

I medfør af § 2, stk. 1 og 3, i lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 29. juni 2006 og efter bemyndigelse, fastsættes:

Binævnets sammensætning

§ 1. Binævnet består af en formand, der udpeges af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, samt 12 medlemmer der udnævnes af direktøren for Plantedirektoratet efter indstilling fra:

Danmarks JordbrugsForskning (2 medlemmer)

Danmarks Biavlerforening (1 medlem)

Danske Biavleres Landsforening (1 medlem)

Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere (1 medlem)

Dronningeavlerforeningen af 1921 (1 medlem)

ErhvervsBiavlerne (1 medlem)

Frøsektionen (1 medlem)

Danmarks Naturfredningsforening (1 medlem)

Dansk Landbrug (1 medlem)

Fødevarestyrelsen (1 medlem)

Skov- og Naturstyrelsen (1 medlem)

Stk. 2. Ministeren kan udnævne formanden blandt nævnets medlemmer.

Stk. 3. Binævnets medlemmer udpeges for indtil 3 år ad gangen. Fratræder et medlem inden udløbet af funktionsperioden, udnævnes et nyt medlem for den resterende periode. Genudnævnelse kan finde sted.

Stk. 4. Direktøren for Plantedirektoratet udnævner en suppleant for hver af nævnets medlemmer. Suppleanterne udnævnes efter indstilling fra hver af de under stk. 1 nævnte organisationer og institutioner. Suppleanterne kan kun deltage i Binævnets møder, når vedkommende medlem har forfald.

Opgaver og arbejdsform

§ 2. Binævnet har til opgave at rådgive ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og direktøren for Plantedirektoratet i spørgsmål vedrørende lov om biavl og om regler fastsat i medfør heraf. Nævnet har endvidere til opgave at rådgive om implementering af EU-regler og andre internationale forpligtelser. Herudover kan Binævnet rådgive ministeren i andre spørgsmål om biavlen og dens udviklingsmuligheder.

§ 3. Binævnet afholder mindst et årligt møde.

Stk. 2. Nævnet kan indkaldes til møde efter formandens beslutning, af Plantedirektoratet eller på begæring af mindst 5 medlemmer.

§ 4. Emner som Binævnet skal udtale sig om, behandles normalt på møder. Skriftlig behandling kan dog finde sted, hvis behandling ikke kan afvente næste ordinære møde.

§ 5. Binævnet kan indkalde særligt sagkyndige til at deltage i behandlingen af punkter på dagsorden.

Stk. 2. Nævnet kan nedsætte underudvalg til behandling af særlige spørgsmål.

Stk. 3. Formanden kan, medmindre et flertal af nævnsmedlemmerne modsætter sig dette, indbyde andre end nævnets medlemmer til at deltage i et nævnsmøde eller en del af det.

§ 6. Alle der deltager i Binævnets arbejde er underkastet de til enhver tid gældende forvaltningslove, herunder bestemmelserne om tavshedspligt og inhabilitet.

§ 7. Binævnet udtaler sig om spørgsmål, sekretariatet forelægger for nævnet eller som nævnet på eget initiativ tager op til behandling.

Sekretariatsbetjening

§ 8. Plantedirektoratet er sekretariat for Binævnet og deltager i nævnets møder.

Stk. 2. Forberedelse af nævntes møder, herunder fastlæggelse af dagsorden, varetages af sekretariatet efter aftale med formanden. Sekretariatet indkalder udvalget til ordinære møder med mindst 1. måneds varsel med angivelse af dagsorden. Eventuelle bilag skal så vidt muligt fremsendes inden mødet. Bilag der skal behandles fortroligt, vil blive stemplet med “Fortroligt”.

Stk. 3. Sekretariatet udarbejder, snarest muligt efter et møde i nævnet, referat med angivelse af trufne beslutninger samt hovedindholdet af drøftelserne. Sekretariatet fremsender referatet nævnets medlemmer til godkendelse. Suppleanterne modtager kopi af det endelige referat til orientering.

Ikrafttræden

§ 9. Forretningsordenen træder i stedet for forretningsorden for Statens Bisygdomsnævn af 13. februar 1998.

Plantedirektoratet, den 13. oktober 2006

Ole P. Kristensen

/Birthe Schubart