Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Reglement og vedledning for korttidsrådgivere


INDHOLDSFORTEGNELSE

 

 INDLEDNING 

 KAPITEL I     LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR 

       § 1  Reglementets gyldighedsområde 

       § 2  Rådgivernes ansættelse 

       § 3  Løn 

       § 4  Dagpenge, hotelgodtgørelse og refusion 

          af udgifter til tjenesterejser 

       § 5  Ferie 

       § 6  Pension 

       § 7  Ud- og hjemrejse 

       § 8  Bagage 

       § 9  Forsikring 

       § 10 Helbredsundersøgelse 

       § 11 Bibeskæftigelse 

       § 12 Tavshedspligt og forhold til pressen 

       § 13 Lægers forpligtelser i relation 

          til menneskerettigheder 

       § 14 Valutaomveksling 

       § 15 Katastrofesituation 

 KAPITEL II    VEJLEDNING OM RÅDGIVERNES RETLIGE 

          STILLING I OPHOLDSLANDET 

 KAPITEL III    VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER I 

          FORBINDELSE MED UDSENDELSEN 

       A.  Forberedelser inden afrejsen 

       B.  Forholdet til Udenrigsministeriet 

 BILAG 

    Bilag 1   Kontrakt 

    Bilag 2   »Forsikringsvilkår« for de af Udenrigs- 

           ministeriet udsendte rådgivere 

INDLEDNING

Udenrigsministeriets »Reglement og Vejledning for Korttidsrådgivere« gælder for rådgivere, der udsendes af Udenrigsministeriet inden for rammerne af dansk udviklingsbistand for en periode af indtil 6 måneder.

Udenrigsministeriet vil efter behov foretage nødvendige ændringer og rettelser i nærværende reglement og vejledning.

Reglementet og vejledningen udgives i en dansk og en engelsk udgave. I tilfælde af tvivlsspørgsmål vedrørende indholdet vil den danske tekst være gældende.

KAPITEL I

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR

     § 1

Reglementets gyldighedsområde

Dette reglements bestemmelser har gyldighed for rådgivere, der er ansat og lønnet af Udenrigsministeriet for en kontraktperiode af højst 6 måneders varighed.

     § 2

Rådgivernes ansættelse

Rådgiverne indgår inden udsendelsen kontrakt med Udenrigsministeriet (jfr. bilag 1) i hvilken deres løn og ansættelsesvilkår fastsættes.

     § 3

Løn

     1. Lønberegning: Der henvises til særskilt information fra Udenrigsministeriet, StS.3.

     2. Lønnen beregnes, med mindre andet er aftalt, fra den dato, hvor rådgiverne forlader hjemlandet og til og med den dag, de ankommer til deres hjemland igen efter endt tjeneste. Dette forudsætter dog, at rejsen finder sted på hurtigste måde umiddelbart ved kontraktens påbegyndelse og afslutning.

     3. Benyttes andet transportmiddel end det hurtigste, beregnes lønnen, som om hurtigste transportmiddel var blevet benyttet.

     4. Lønnen udbetales månedsvis bagud til en af rådgiveren anvist bank, sparekasse eller lignende i Danmark, med mindre andet aftales. Det påhviler rådgiveren at træffe aftale med banken eller sparekassen om overførsel af løn til tjenestestedet eller til modtagere i Danmark.

     5. Eventuel tid, der medgår til forberedelse og udarbejdelse af rapport(er) efter hjemkomsten, skal fastsættes i kontrakten og vil blive honoreret med timebetaling beregnet på grundlag af honorarfastsættelsen, nævnt under stk. 1, og indsendte lønsedler.

     6. Der ydes normalt ikke godtgørelse for eventuelt arbejde udover almindelig arbejdstid (37 t/uge). Såfremt der er tale om helt ekstraordinært merarbejde, vil der dog kunne ydes en godtgørelse efter en timesats beregnet på grundlag af honoraret under udsendelsen. Der kan ikke ydes godtgørelse for mere end 28 t/ugen, d.v.s. højst 8 timer pr. lørdag eller søndag, og højst 12 timer for aftenarbejde pr. arbejdsuge. Anmodning om godtgørelse for merarbejde skal godkendes af missionslederen eller ambassaden. Missionslederens eget overarbejde skal under alle omstændigheder godkendes af ambassaden. Der betales ikke for merarbejde for kontrakter med en varighed af over 3 måneder.

Rejsetid ud over 8 timer under ud- og hjemrejse betragtes ikke som merarbejde.

     § 4

Dagpenge, hotelgodtgørelse og refusion

af udgifter til tjenesterejser

     1. Under udsendelsen er rådgiverne berettiget til dagpenge efter Finansministeriets regler. Oplysning om dagpengenes størrelse kan indhentes hos Udenrigsministeriet, DSB Rejsebureau og vil iøvrigt fremgå af kontrakten. Dagpengene beregnes pr. påbegyndt time med 1/24 del af dagpengesatsen for pågældende land. Dagpengene ydes for den samlede varighed af rejsen (udrejse, ophold, hjemrejse) beregnet fra henholdsvis flyafgang og flyankomst.

     2. Bor rådgiverne på hotel, hvor kosten er inkluderet i prisen, og de som følge heraf ikke skal afholde udgiften til måltider, nedsættes dagpengene med 75%: ydes kun enkelte måltider, reduceres dagpengene tilsvarende, idet morgenmåltidet beregnes til 15%, frokost til 30% og middag til 30% af dagpengene. Disse fradrag gælder også under internationale flyrejser, hvor der serveres måltider.

Dagpengesatsen reduceres med 25% efter udløbet af 28 dages ophold på samme sted.

Såfremt rådgiverne indkvarteres i gæstehus med kogefaciliteter, reduceres dagpengesatsen med 25%. Det samme gælder, såfremt rådgiveren bor i lejet bolig. Hvis der betales for gæsteboligen og for måltider i forbindelse med boligen, er dette at sammenligne med ophold på hotel.

     3. Udenrigsministeriet refunderer dokumenterede udgifter til hotelværelse inkl. udgiften til vask af tøj, idet det dog forventes, at der ikke uden tvingende grund benyttes luksushoteller. Er rådgiveren privat indkvarteret ydes et nattillæg, der udgør 1/3 af hotel-dispositionsbeløbet for det pågældende land, eller hvis et sådant ikke er fastsat, 1/3 af dagpengesatsen for det pågældende land.

Endvidere refunderes dokumenterede transportudgifter (fly, tog) i forbindelse med lokale tjenesterejser, mens øvrige udgifter forudsættes afholdt af dagpengene. Udgifter til taxa refunderes kun mod fornøden dokumentation og kun såfremt der foreligger særlige tjenstlige grunde, der skal anføres i rejseregnskabet. Jvf. også §7 stk. 1 vedrørende ud- og hjemrejse.

Udgifter til leje af bil refunderes ikke, medmindre det drejer sig om lokale tjenesterejser udenfor bestemmelsesstedet. Lokal transport på bestemmelsesstedet afholdes af dagpengene.

Udgifter til telefon, telex, telefax fra udlandet m.v. refunderes kun, når udgifterne af tjenstlige grunde har været nødvendige, hvorfor begrundelse skal fremgå af rejseregnskabet.

     4. Efter aftale med Udenrigsministeriet kan der ved udsendelsen ydes et rejseforskud svarende til den anslåede udgift til hotel samt dagpenge for kontraktperioden, dog maksimalt 2 måneder.

     5. Rådgiverne skal senest ved udsendelsens afslutning indsende et rejseregnskab til Udenrigsministeriet. Blanketter til brug herfor udleveres sammen med kontrakten og kan endvidere rekvireres hos Udenrigsministeriet. Rejseregnskab kan indsendes til Udenrigsministeriet for refusion ved hver måneds udgang. Alle udgifter, der ønskes refunderet, skal dokumenteres med originalbilag.

Udgifterne refunderes efter danske bankers gennemsnitssælgerkurs for tjenestelandets valuta for den måned, hvori udgiften er afholdt, eller senest foreliggende kurs. Benyttede vekselkurser, der afviger herfra, skal dokumenteres.

     6. Dagpenge og hotelgodtgørelse udbetales også for søndage og lokale helligdage, som falder inden for udsendelsesperioden.

Såfremt sådanne fridage tilbringes uden for tjenestelandet, vil der dog maksimalt kunne udbetales dagpenge og hotelgodtgørelse efter de for tjenestelandet gældende satser.

     7. Der kan ikke refunderes udgifter til repræsentation.

     § 5

Ferie

     1. Rådgiverne vil ved kontraktophør til Feriegiro få overført en feriegodtgørelse beregnet med 121/2 % af det samlede honorar for udsendelsen.

     2. Ydelsen af den i stk. 1 nævnte godtgørelse medfører, at rådgiverne ikke er berettiget til ferie i kontraktperioden.

     § 6

Pension

     1. Rådgivere med dansk statsborgerskab er under ansættelsen omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP).

     2. For rådgivere, som er omfattet af en pensionsordning, som ikke videreføres af den hidtidige arbejdsgiver under udsendelsen, vil Udenrigsministeriet kunne medvirke til at videreføre ordningen, således at Udenrigsministeriet udreder 2/3 og rådgiverne 1/3 af de månedlige pensionsbidrag.

     § 7

Ud- og hjemrejse

     1. Udgifter til rådgivernes rejse mellem bopæl og tjenestested i forbindelse med tjenestens tiltrædelse afholdes af Udenrigsministeriet. Transport til og fra lufthavn i Danmark skal ske ved benyttelse af offentlige transportmidler, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende. Ønskes andet transportmiddel benyttet (egen bil eller taxa), refunderes maksimalt et beløb svarende til udgiften til billigste offentlige transportmiddel eller kørselsgodtgørelse efter Finansministeriet regler.

Udenrigsministeriet afholder ikke udgifter i forbindelse med rådgivernes ægtefællers og børns udrejse.

     2. Ved ansættelsesperiodens ophør afholder Udenrigsministeriet udgifterne til rådgivernes, men ikke til ægtefællers og børns, rejse fra tjenestestedet til bopælen.

     3. Fratræder rådgiverne før den forudsatte ansættelsesperiodes ophør efter eget ønske, eller opsiges de på grund af misligholdelse inden den forudsatte ansættelsesperiodes ophør, kan Udenrigsministeriet pålægge dem at udrede omkostningerne ved deres hjemrejse.

     4. Flyrejsen bestilles hos DSB Rejsebureau i Udenrigsministeriet, tlf. 33 92 11 70, idet indgåede rabataftaler skal anvendes. SAS skal benyttes i det omfang, det er muligt.

Det forhold, at rådgiverne måtte have mulighed for at rejse på billigruter (charterflyvning o.lign.), indebærer ikke, at det sparede beløb kan udbetales eller anvendes på anden måde, f.eks. til en ekstra rejse. Udenrigsministeriet påtager sig ikke at udbetale værdien af flybilletter, som rådgiverne ikke måtte ønske at anvende, ligesom Udenrigsministeriet heller ikke vil være indstillet på at udbetale værdien af billetterne for at lade rådgiverne selv foretage indkøbet.

Rådgiverne har pligt til at indsende den brugte billet til Udenrigsministeriet sammen med rejseregnskabet.

     5. Har rådgiverne i henhold til ovenstående bestemmelser ret til flyrejse for Udenrigsministeriets regning, vil rejsen alternativt - efter forudgående aftale med Udenrigsministeriet - kunne foretages med skib, tog, etc., idet Udenrigsministeriet maksimalt vil kunne afholde dokumenterede udgifter hertil inden for, hvad rejsen ville have kostet med fly.

Ønsker rådgiverne at foretage rejsen i egen bil, vil Udenrigsministeriet kunne refundere udgifterne i forbindelse hermed, idet rådgiverne vil være berettiget til

a. kilometergodtgørelse og dagpenge i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation, AC og Lærernes Centralorganisation.

b. refusion af dokumenterede udgifter til hotelophold (ikke udgifter til fortæring, vask m.v.) eller campingophold.

c. refusion af dokumenterede udgifter til færge, vejafgifter etc.

     § 8

Bagage

     1. Ved udsendelser af en måneds varighed eller derover yder Udenrigsministeriet mod fornøden dokumentation godtgørelse for udgifter til overvægtsbagage på op til 10 kg. ved ud- og hjemrejse.

     2. Udgifter til transport af udstyr, der er nødvendigt for rådgivernes arbejde, vil efter aftale med Udenrigsministeriet kunne refunderes særskilt mod dokumentation.

     § 9

Forsikring

     1. Udenrigsministeriet har via forsikringsselskabet TRYG-BALTICA tegnet en gruppeforsikring for de af Udenrigsministeriet udsendte rådgivere omfattende:

I Bagageforsikring

II Syge- og hjemtransportforsikring (bortset fra almindelig tandbehandling)

III Sygeinvaliditetsforsikring

IV HIV/AIDS-forsikring

V Ulykkesforsikring

VI Gruppelivsforsikring

     2. Forsikringerne dækker i hele udstationeringsperioden, hvorved forstås perioden fra tidspunktet for udrejsen fra Danmark og indtil ophøret af kontrakten. Er rådgiverne ved udløbet af nævnte udstationeringsperiode endnu ikke vendt tilbage til Danmark, opretholdes dækningen indtil hjemrejse har fundet sted, dog højst i indtil 1 måned efter udstationeringsperiodens ophør.

     3. Forsikringsdækningen sker automatisk, hvilket vil sige, at den træder i kraft og ophører uden nogen form for meddelelse fra rådgiverne til Udenrigsministeriet eller til TRYG-BALTICA.

     4. I alle forsikringsspørgsmål skal rådgiverne rette direkte henvendelse til TRYG-BALTICA UDLANDS-SERVICE

(Se bilag 2 for adresse og telefonnr.).

     5. Vedrørende forsikringsbestemmelserne i øvrigt henvises ligeledes til bilag 2 og til særskilt pjece.

     § 10

Helbredsundersøgelse

     1. Rådgiverne er, såfremt Udenrigsministeriet begærer det, forpligtet til for Udenrigsministeriets regning før udsendelsen at lade sig helbredsundersøge.

     2. Rådgiverne vil efter endt tjeneste i et udviklingsland kunne henvende sig til en alment praktiserende læge, der, såfremt det findes begrundet, kan henvise til en speciallæge i tropesygdomme eller til ambulant tropemedicinsk undersøgelse på Rigshospitalets Epidemiafdeling, København, Marselisborg Hospital, Århus eller Odense Sygehus.

Inden for det første år efter hjemkomsten indsendes regningen for undersøgelsen til Udenrigsministeriet til refusion. Henvisningen til speciallæge efter hjemkomsten sker efter det almindelige sygesikringsregulativ.

     3. Såfremt der opstår sygdom inden for det første år efter ophold i et udviklingsland, bør den undersøgende læge underrettes om patientens tidligere opholdssted.

     § 11

Bibeskæftigelse

Rådgiverne må under ingen omstændigheder i ansættelsesperioden påtage sig andet lønnet arbejde eller drive forretningsvirksomhed af nogen art.

     § 12

Tavshedspligt og forhold til pressen m.v.

     1. Rådgiverne skal iagttage tavshed med hensyn til forhold, som de i deres stillings medfør bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse efter sagens natur er påkrævet eller bliver dem foreskrevet. Tavshedspligten ophører ikke med ansættelsesforholdets ophør. (Der henvises endvidere til det i stk. 4 anførte om forholdet til pressen).

     2. Rådgiverne bør afholde sig fra at deltage i politiske demonstrationer, underskriftsindsamlinger, valgpropaganda m.v. eller at udtale sig offentligt om indenrigs- og udenrigspolitiske spørgsmål, der angår tjenestelandet.

     3. Såvel under udøvelsen af deres arbejde som privat skal rådgiverne holde sig opholdslandets love og bestemmelser efterrettelig.

     4. Bortset fra de i stk. 1 vedrørende rådgivernes tavshedspligt nævnte begrænsninger vil rådgiverne, når de er blevet fortrolige med deres arbejdsforhold, kunne yde et værdifuldt bidrag til udbredelsen af kendskabet til det sociale, økonomiske og kulturelle samarbejde med udviklingslandene, bl.a. ved at skrive artikler til pressen og faglige tidsskrifter. Der bør dog udvises en betydelig diskretion om forhold, som vil kunne skade værtslandets omdømme.

     § 13

Lægers forpligtelser i relation til menneskerettigheder

     1. Læger og andre, der udsendes af den danske stat skal være opmærksomme på den almindelige Danske Lægeforenings etiske regler, som også finder anvendelse under ophold og tjeneste i udlandet. Således har Lægeforeningens etiske reglers § 12 følgende ordlyd:

»En læge må hverken aktivt eller passivt medvirke i procedurer eller aktiviteter, der indebærer inhuman, nedværdigende eller grusom behandling af mennesker.«

Danske læger og andre kan således ikke påtage sig eller pålægges arbejdsopgaver, hvor de vil komme til at deltage i procedurer omkring korporlig afstraffelse og ej heller påtage sig arbejdsopgaver, hvor de ikke fuldt ud kan afgøre, om medvirken ved en behandling eller et indgreb kan anses foreneligt med almindeligt anerkendte medicinsk-etiske principper.

     2. Endvidere forbydes nordiske læger ifølge en af de nordiske lægeforeninger i 1985 vedtaget erklæring at deltage i enhver form for procedure eller aktivitet i forbindelse med fuldbyrdelse af dødsstraf.

Den europæiske lægeforening indenfor EU vedtog desuden i 1989 en erklæring, der bl.a. forpligter de europæiske læger til at overholde Tokyo-deklarationens principper.

     3. Udsendte rådgivere, der kommer i tvivl om, hvorvidt en arbejdsopgave kan anses for stemmende overens med ovenstående forpligtelser, skal omgående rette henvendelse til Udenrigsministeriet eller den almindelige Danske Lægeforening via den stedlige danske repræsentation.

     § 14

Valutaomveksling

Valutaomveksling skal finde sted i overensstemmelse med opholdslandets love og bestemmelser for ind- og udførsel samt omveksling af valuta. Overtrædelse af sådanne bestemmelser kan medføre, at ansættelsen bringes til ophør uden varsel.

     § 15

Katastrofesituation

Rådgiverne bør holde nærmeste danske repræsentation underrettet om deres opholdssted, således at repræsentationen i tilfælde af en katastrofesituation eller uroligheder i opholdslandet hurtigt kan kontakte dem. Iøvrigt bør rådgiverne så snart forholdene tillader det søge kontakt med nærmeste danske repræsentation, og eventuel evakuering skal om muligt ske i samråd med denne.

KAPITEL II

VEJLEDNING OM

RÅDGIVERNES RETLIGE STILLING I OPHOLDSLANDET

Danmark har med en række af de udviklingslande, hvortil Danmark yder faglig bistand af væsentligt omfang, sluttet generelle aftaler om bl.a. betingelserne for rådgiverbistand og om rådgivernes retlige stilling. Sådanne aftaler er hidtil indgået med følgende lande: Bangladesh, Bhutan, Bolivia Botswana, Brasilien, Burkina Faso, Cameroun, Chile, Egypten, Ghana, Indien, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua, Pakistan, Peru, Senegal, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Vietnam, Zaire, Zambia og Zimbabwe.

Foruden disse generelle aftaler har Danmark indgået en lang række specielle aftaler om konkrete bistandsprojekter og -programmer, som i visse tilfælde ligeledes indeholder bestemmelser om de danske rådgiveres retlige stilling.

I forhandlingerne om disse aftaler har man fra dansk side bl.a. tilstræbt for rådgiverne at opnå fritagelse for retsforfølgelse for handlinger foretaget i tjenesten. Hvor dette er opnået, har bestemmelsen som regel følgende ordlyd: »The Government of ....... undertakes that officers shall be exempt from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity«.

Dette betyder, at rådgiverne vil være fritaget for retsforfølgelsesskridt i anledning af tjenestehandlinger - altså beskyttelse mod såvel civilt søgsmål som strafferetlig forfølgelse, inklusive anholdelse i forbindelse med handlinger udført i tjenstligt øjemed.

I visse bistandsaftaler, bl.a. aftalen med Indien, er denne bestemmelse imidlertid ikke medtaget på grund af modstand fra landets side. Rådgiverne vil i Udenrigsministeriet få udleveret et eksemplar af aftalen med det land, til hvilket de skal udsendes.

I de danske bistandsaftaler er ovenfor omtalte bestemmelser om fritagelse for retsforfølgning ofte suppleret med regler om, at rådgiverne i et vist omfang er fritaget for ansvar for skadevoldende handlinger under tjenesten, idet tjenestelandets regering i forhold til de skadelidte skal bære ansvaret for sådanne handlinger. Såfremt den af rådgiverne forvoldte skade skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, kan tjenestelandet dog gøre regres, dvs. kræve, at rådgiverne dækker det opståede tab.

Dersom rådgiverne bliver involveret i trafikuheld eller i andre handlinger, der forvolder skade på personer eller materiel, bør Udenrigsministeriet og/eller den lokale danske diplomatiske eller konsulære repræsentation omgående underrettes.

KAPITEL III

VEJLEDNING OM

FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED UDSENDELSEN

A. Forberedelser inden afrejsen

a. Pas

Rådgiverne skal være i besiddelse af gyldigt pas for hele kontraktperioden + 6 måneder (viseringskrav i visse lande).

b. Visum

Visum er påkrævet til visse lande. Oplysning herom kan indhentes i Udenrigsministeriet, StS.3. Udenrigsministeriet/DSB Rejsebureau vil kunne drage omsorg for de nødvendige viseringer, dersom passet/passene indleveres til Udenrigsministeriet/DSB Rejsebureau i god tid inden udrejsen. Alle udgifter i forbindelse med visering afholdes af Udenrigsministeriet.

c. Vaccinationer

Ved afrejse til de fleste udviklingslande og ved rejse fra mange udviklingslande til tredjelande kræves bevis for vaccination mod forskellige tropesygdomme. Råd og vejledning angående fornødne vaccinationer kan fås følgende steder:

Rigshospitalet

Epidemiafdeling M

Afsnit 7701, Ambulatoriet

Tagensvej 20

2200 Kbh. N

Tlf: +45 35 45 77 01

Statens Seruminstitut

Artillerivej 5

2300 København S

Tlf.: 32 68 32 68

Rigshospitalets Rejseservice

Tlf: +45 35 45 77 19

Der kan desuden rettes henvendelse til Statens Seruminstituts regionalafdelinger:

Odense Universitetshospital

Sønder Boulevard 29

5000 Odense C

Tlf.: 66 11 33 33

Ålborg Sygehus

Hobrovej 18

9000 Ålborg

Tlf.: 99 32 11 11

Århus Kommunehospital

Nørrebrogade 44

8000 Århus C

Tlf.: 89 49 33 33

Rådgivernes egen læge, kredslægen eller amtslægen vil muligvis have de nødvendige oplysninger.

Udgifter til nødvendige vaccinationer (herunder vaccine eller injektion af gammaglobulin mod gulsot), og malariaprofylakse, der er foretaget i forbindelse med og under udsendelsen, vil kunne betales af Udenrigsministeriet.

d. Billetter

Flybilletter tur/retur udstedes gennem DSB Rejsebureau, tlf. 33 32 11 70, så vidt muligt til SAS-fly, jfr. §7 stk. 4.

e. Valuta

Inden afrejsen skal rådgiverne selv indkøbe fremmed valuta. Det tilrådes at benytte rejsechecks.

B. Forholdet til Udenrigsministeriet

a. Korrespondance med Udenrigsministeriet

Alle rapporter og skrivelser til Udenrigsministeriet skal stiles til: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K

Eventuelle telegrammer skal stiles til: ETRANGERES, Copenhagen,

der er udenrigsministeriets telegramadresse. Udenrigsministeriets telex nr. er: 31292 ETR DK og telefaxnummeret er: +45 31 54 05 33.

I alle breve og rapporter til Udenrigsministeriet bør anføres journalnr. i Udenrigsministeriet samt henvises til datoen for den eventuelle sidste skrivelse i korrespondancen. Journalnummeret vil fremgå af Udenrigsministeriets skrivelser til rådgiverne.

b. Korttidsrådgivernes rapportering

Korttidsrådgiverne skal aflægge rapport om deres udsendelse efter nærmere aftale med Udenrigsministeriet.

BILAG 1

K O N T R A K T

StS.3. j.nr.

Udenrigsministeriet meddeler Dem herved ansættelse som korttidsrådgiver i

Ansættelsen påregnes at ville vare ca.... og finder sted på følgende vilkår:

 

 Honorar pr. dag/uge/måned: 

 Løn nr.: 

 Kontering: 

 Bistandsart/faglig sektor: 

 CPR-nr.: 

 Uddannelse: 

 Nationalitet: 

 Bank  Navn: 

     Adresse: 

     Reg.nr.: 

     Kontonr.: 

 Pension: 

 ATP: 

Dagpenge i henhold til finansministeriets satser, p.t...... pr. døgn. Efter 28 døgn vil den anførte sats blive nedsat med 25%.

Hotelværelse efter regning.

Flybillet t/r. DSB Rejsebureau, Udenrigsministeriet, skal benyttes.

Transport af overvægtsbagage op til 10 kg. hver vej ved kontrakter af mere end en måneds varighed.

Feriegodtgørelse svarende til 12 1/2% af honoraret vil blive overført til Deres konto hos Feriegiro.

Alle udgifter, der ønskes refunderet, må være dokumenteret ved originalbilag.

Rejseregnskab bedes aflagt på vedlagte blanketter og indsendt snarest efter udsendelsens afslutning.

Under udsendelsen vil De være dækket af Udenrigsministeriets gruppeforsikring. De bedes selv drage omsorg for, at nødvendige vaccinationer er i orden. Eventuelle vaccinationsregninger kan indsendes til refusion.

Der er aftalt, at der maksimalt kan bruges ...... timer til forberedelse og ...... timer til efterbehandling. Specifikation af timeforbrug skal medsendes rejseregnskabet.

Vedrørende opsigelse af nærværende kontrakt gælder funktionærlovens almindelige regler, d.v.s. kontrakter på op til 3 måneder kan opsiges uden varsel. Ved kontrakter fra 3-6 måneder gælder 1 måneds varsel til fratrædelse ved en måneds udgang.

De bedes ved Deres underskrift på vedlagte 4 genparter bekræfte, at De har modtaget et eksemplar af »Reglement og vejledning for Korttidsrådgivere«, samt at De er indforstået med de deri og i nærværende skrivelse indeholdte ansættelsesbetingelser.

 

 Udenrigsministeriet,              Korttidsrådgiveren, 

 den .....................           den .................. 

 -------------------------           ---------------------- 

BILAG 2

FORSIKRINGSVILKÅR

Udsendte korttidsrådgivere

Udenrigsministeriet har via forsikrings-aktieselskabet TRYG-BALTICA tegnet gruppeforsikring for de af Udenrigsministeriet udsendte korttidsrådgivere.

I HVILKET TIDSRUM DÆKKES?

Forsikringen dækker i hele udstationeringsperioden, hvorved forstås perioden fra tidspunktet for udrejsen fra Danmark og indtil ophøret af kontrakten. Er rådgiveren ved udløbet af nævnte udstationeringsperiode endnu ikke vendt tilbage til Danmark, opretholdes dækningen dog, indtil hjemrejsen har fundet sted, dog højst i 1 måned efter udsendelsesperiodens ophør, med mindre andet er aftalt med Udenrigsministeriet.

Forsikringsdækningen sker automatisk, hvilket vil sige, at den træder i kraft uden nogen form for meddelelse til Udenrigsministeriet eller til TRYG-BALTICA.

HVORLEDES DÆKKES?

De for hver enkelt forsikringsart gældende forsikringsbetingelser fremgår af særskilt pjece (se omstående).

 

                                 1996 

 I    Bagageforsikring                  73.744 kr. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 II   Sygeforsikring pr.person ubegrænset 

    Hjemtransportforsikring pr. person         124.427 kr. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 III  Sygeinvaliditetsforsikring             500.404 kr. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IV   HIV/AIDS-forsikring                500.404 kr. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 V   Ulykkesforsikring 

    -dødsfaldssum                   500.404 kr. 

    -invaliditetssum                  500.404 kr. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 VI   Gruppelivsforsikring for den udsendte rådgiver   248.000 kr. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Forsikringssummerne pristalsreguleres årligt pr. 1. januar. 

 I SKADETILFÆLDE 

 I skadetilfælde beder vi Dem underrette TRYG-BALTICA omgående og 

  samtidig meddele, hvortil erstatningen skal overføres. 

 TRYG-BALTICA UDLANDS-SERVICE 

     Klausdalsbrovej 601 

     2750 Ballerup 

     Direkte tlf.nr:                +45 44 68 68 40 

     eller   +45 44 20 20 20 

     lokalnr.            2611/2612/2613/2614/2615/2616 

     Telex:             16375 (KOMPAS DK). (Døgnvagt) 

     Telefax:             +45 44 68 83 00. (Døgnvagt) 

     Udenfor normal kontortid (16.00 - 08.00) kan TRYG-BALTICA's 

     alarm- og vagtcentral kontaktes på      +45 44 68 82 00 

     Deres kontaktpersoner er: 

     Kontorchef Harald Sverdrup-Jensen:      +45 44 20 26 11 

     Fuldmægtig Ilse Skov Jensen:         +45 44 20 26 12 

     Fuldmægtig Birgit Sørensen:          +45 44 20 26 13 

            ------------------------------ 

Uddrag af forsikringens almindelige betingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15.4.1930 om forsikringsaftaler kan udleveres ved henvendelse til TRYG-BALTICA eller Udenrigsministeriet, StS.3.

Officielle noter

Ingen