Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1 Bekendtgørelsens område og formål
    Kapitel 2 Fælles bestemmelser om evalueringer af videregående uddannelser
    Kapitel 3 Opfølgning på turnusevalueringer
    Kapitel 4 Andre evalueringer af videregående uddannelser
    Kapitel 5 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om evalueringer af visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet


I medfør af

§ 2, stk. 4, i lov nr. 671 af 13. december 1978 om jordemødre, som ændret ved § 22 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

§ 2, stk. 4, i lov nr. 100 af 14. marts 1979 om kliniske tandteknikere, som ændret senest ved § 24 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

§ 34, stk. 2, i lov nr. 279 af 6. juni 1984 om apoteksvirksomhed, som ændret senest ved § 25 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

§ 2, stk. 4, i lov om sygeplejersker, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 14. november 1990, som ændret ved § 23 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

§ 1, stk. 8, i lov om terapiassistenter, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 30. august 1991, som ændret senest ved § 19 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

§ 29 i lov nr. 352 af 14. maj 1992 om ændring af forskellige uddannelseslove m.m., for så vidt angår hospitalslaboranter, kliniske diætister og radiografer,

§ 2 i lov om statens overtagelse af de sociale højskoler i København, Århus, Odense og Esbjerg, jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 29. juli 1992,

§ 2, stk. 2, nr. 1, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 334 af 27. maj 1993,

§ 2, stk. 7 og 8, i lov nr. 508 af 30. juni 1993 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.,

§ 6, stk. 3, nr. 1, i lov nr. 311 af 24. april 1996 om selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.,

§ 2, stk. 2, i lov nr. 498 af 12. juni 1996 om tandplejere,

§ 6, stk. 2, nr. 1, i lov nr. 505 af 12. juni 1996 om Danmarks Journalisthøjskole,

§ 2, stk. 7, nr. 1, i lov om uddannelse af lærere til folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 795 af 3. september 1996,

§ 2, stk. 6, og § 23, stk. 5, i lov om uddannelse af pædagoger, jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 3. september 1996,

§ 2, stk. 4, i lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 3. september 1996,

§ 2 stk. 4, i lov om uddannelse til håndarbejdslærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 3. september 1996,

§ 8, stk. 1, i lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 27. september 1996, og

§ 6, stk. 1, i lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 865 af 27. september 1996, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område og formål

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter evalueringer af videregående uddannelser, som foretages af Evalueringscenteret, og som rekvireres af uddannelsesrådene for de videregående uddannelser eller af Undervisningsministeriet.

§ 2. Formålet med evalueringer af uddannelserne er at bidrage til at sikre og udvikle kvaliteten af uddannelserne. Evalueringerne foretages dels som turnusevalueringer dels som andre evalueringer.

Kapitel 2

Fælles bestemmelser om evalueringer af videregående uddannelser

§ 3. For hver evaluering af en videregående uddannelse godkender rekvirenten af evalueringen et kommissorium og en styregruppe. Styregruppen har det faglige ansvar for evalueringen.

Stk. 2. Evalueringscenteret varetager sekretariatsfunktionen ved evalueringerne. Centeret skal sikre, at der anvendes pålidelige og hensigtsmæssige metoder og fremgangsmåder i forbindelse med evalueringerne, og at disse afsluttes inden for de fastsatte tids- og ressourcemæssige rammer.

§ 4. Uddannelsesinstitutionerne har som led i en uddannelsesevaluering pligt til at afgive oplysninger til brug for evalueringen.

§ 5. Inden en uddannelsesevaluering afsluttes, drøftes et udkast til evalueringsrapport med repræsentanter fra de evaluerede institutioner. Der udarbejdes herefter en endelig evalueringsrapport, der indeholder styregruppens anbefalinger. Rapporten afgives til uddannelsesinstitutioner, uddannelsesråd og Undervisningsministeriet.

Turnusevalueringer af videregående uddannelser

§ 6. En turnusevaluering er en evaluering af en videregående uddannelse, som er optaget på Evalueringscenterets turnusevalueringsplan.

§ 7. En turnusevaluering omfatter en evaluering af den samme eller beslægtede uddannelser på alle de videregående uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 2. I en turnusevaluering indgår uddannelsesinstitutionens selvevaluering, brugerundersøgelser, der kan omfatte de studerendes, de færdiguddannedes og aftagernes vurdering af uddannelsen, og den årlige beretning fra uddannelsens censorformandskab. Desuden indgår besøg på uddannelsesinstitutionen af styregruppen og Evalueringscenteret, eventuelt suppleret med andre eksperter.

§ 8. Rekvirenten af evalueringen giver de berørte uddannelsesinstitutioner adgang til at kommentere sammensætning af styregruppen for evalueringen med henblik på indsigelse om inhabilitet.

§ 9. En turnusevaluering skal indeholde begrundede anbefalinger, der kan danne udgangspunkt for en opfølgning, og som kan realiseres inden for de i lovgivningen fastsatte strukturelle og økonomiske rammer for uddannelserne.

Stk. 2. Turnusevalueringen kan i særlige tilfælde indeholde anbefalinger, der går ud over de i stk. 1 nævnte rammer for uddannelserne.

Kapitel 3

Opfølgning på turnusevalueringer

§ 10. De berørte uddannelsesinstitutioner og Undervisningsministeriet er ansvarlige for opfølgningen på turnusevalueringer.

§ 11. Det påhviler en videregående uddannelsesinstitution, som led i udøvelsen af ansvaret for uddannelsernes kvalitet, at forholde sig til de anbefalinger, der er indeholdt i en evalueringsrapport.

§ 12. Rekvirenten af evalueringen og de berørte uddannelsesinstitutioner drøfter evalueringsrapportens anbefalinger, samt hvilken opfølgning disse giver anledning til.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen gør over for Undervisningsministeriet skriftligt rede for, hvilken opfølgning rapportens anbefalinger giver institutionen anledning til. Undervisningsministeriet fastsætter en frist for afgivelse af redegørelsen.

Stk. 3. Evaluerede uddannelsesinstitutioner kan afgive redegørelsen eller dele heraf i fællesskab.

§ 13. Undervisningsministeriet meddeler uddannelsesinstitutionen sine bemærkninger til redegørelsen.

Kapitel 4

Andre evalueringer af videregående uddannelser

§ 14. Andre evalueringer end turnusevalueringer gennemføres efter reglerne i kapitel 2-3, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 1997.

Undervisningsministeriet, den 4. juli 1997

Ole Vig Jensen

/ Hanne Buch

Officielle noter

Ingen