Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailhandelsuddannelse med specialer


§ 1

I bekendtgørelse nr. 638 af 1. juli 1996 om detailhandelsuddannelse med specialer foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 1-3, ophæves og i stedet indsættes:

 • 1) Salgsassistent.
 • 2) Salgsassistent med profil, jf. bilag 3.
 • 3) Dekoratør.
 • 4) Boligtekstiler og montering.
 • 5) Blomsterdekoratør.

2. I § 3, stk. 3, ændres » salgsassistent » til » salgsassistent, salgsassistent med profil eller blomsterdekoratør«, og nr. 8 affattes således:

 • »8) 6. skoleperiode, 6 uger for salgsassistent, 8 uger for salgsassistent med profil eller 14 uger for blomsterdekoratør«.

3. I § 3, stk. 4, ændres » salgsassistent » til: » salgsassistent, salgsassistent med profil , eller blomsterdekoratør«.

4. § 3, stk. 7 , affattes således:

» Stk. 7. 6. og 7. skoleperiode kan gennemføres som enkelte ugemoduler og 14 dages moduler med praktik imellem. Forløbet og strukturen fastlægges af skolen efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg. 6. eller 7. skoleperiode forlænges med 1-4 uger, hvis eleven sammen med virksomheden har valgt at supplere uddannelsen med supplerende specialefag, jf. § 11.«.

5. I § 3, stk. 10 og 12 , udgår: » - 17-25 uger - », og i stk. 12 ændres »varer uddannelsen efter stk. 4, 6 og 7« til: »varer uddannelsen efter stk. 4 og 6«.

6. I § 4, stk 1, affattes 2. pkt. således: » For disse elever varer 2. skoleperiode 18 uger, der omfatter nedennævnte grundfag og områdefag, jf. tillige §§ 9 og 10:», og nr. 1 affattes således:

 • »1) Grundfag:
 • a) Erhvervsøkonomi, niveau E.
 • b) Informationsteknologi, niveau E.
 • c) Salg og service, niveau D.«.

7. § 5 affattes således:

» § 5. Personer, der er fyldt 25 år, kan påbegynde uddannelsen med afkortning af uddannelsestiden, jf. stk. 2-4.

Stk. 2. 2. skoleperiode varer indtil 38 uger og omfatter de i § 9, stk. 2, nævnte grundfag med de anførte niveauer og de områdefag, som skal gennemføres af de elever, som indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed. Undervisningen omfatter valgfag. Den vejledende undervisningstid for de pågældende fag kan fraviges, idet undervisningen tilrettelægges efter de pågældendes forudsætninger og behov, så de kan nå målene for undervisningen. Undervisningen i 2. skoleperiode omfatter mindst 2 temaprojekter. Undervisningen efter 2. skoleperiode omfatter specialefag og fagprøve.

Stk. 3. Den sammenlagte 1.-2. skoleperiode efter de hidtidige regler kan sidestilles med den i stk. 2 nævnte 2. skoleperiode. Det samme kan efg-basisuddannelsen på handels- og kontorområdet, hvis den er suppleret med grundfaget Informationsteknologi, niveau E, eller tilsvarende undervisning.

Stk. 4. Uddannelsen varer 3 år. Hvis uddannelsen indledes i en praktikvirksomhed, omfatter aftaleperioden den i stk. 2 nævnte 2. skoleperiode. Hvis uddannelsen indledes på skole varer uddannelsen efter 2. skoleperiode 2 år. Uddannelsens skole- eller praktikdel kan eventuelt afkortes som følge af merit, jf. § 6.

Stk. 5. Personer, der er fyldt 25 år, kan endvidere få udstedt uddannelsesbevis, når vedkommende har

 • 1) beviser for gennemførelse af skoleundervisningen, jf. stk. 2, opnået efter reglerne om åben uddannelse, arbejdsmarkedsuddannelser m.v., eller fritagelse for dele af uddannelsen, jf. § 6, samt gennemført afsluttende fagprøve og
 • 2) mindst 3 års dokumenteret fuldtidsbeskæftigelse, eller deltidsbeskæftigelse svarende hertil, svarende til praktikuddannelsen i det valgte speciale, eller tilsvarende dansk eller udenlandsk erhvervserfaring.

Stk. 6. Når betingelsen i stk. 5, nr. 1, er opfyldt, udsteder skolen et skolebevis, der skal indeholde oplysning om de fag, eleven har gennemført, herunder resultatet af aflagte prøver, herunder fagprøven.

Stk. 7. Det faglige udvalg afgør, om betingelsen i stk. 5, nr. 2, er opfyldt og kan i særlige tilfælde fravige alderskravet.«.

8. I § 6 indsættes som stk. 3:

» Stk. 3. Elever kan i øvrigt fritages for dele af uddannelsen efter bilag 6.«.

9. § 11 affattes således:

» § 11. Undervisningen omfatter de specialefag, der er knyttet til det valgte speciale og eventuelle supplerende specialefag, jf. bilag 3. Eleven vælger i samråd med virksomheden eventuelle supplerende specialefag, højst 4 uger, der knyttes til 6. eller 7. skoleperiode. Der kan dog ikke vælges supplerende specialefag for elever med specialet blomsterdekoratør. Valget skal ske inden for skolens udbud af supplerende specialefag, og valget skal ske inden udløbet af en af skolen fastsat frist.«.

10. § 17, stk. 2 , affattes således:

» Stk. 2. Elev og virksomhed aftaler, om uddannelsen skal suppleres med supplerende specialefag, jf. § 11. I specialet salgsassistent med profil skal virksomheden og eleven vælge profilområder, jf. § 18, stk. 6.«.

11. § 18, stk. 1 , affattes således:

»I løbet af praktikuddannelsen skal eleven sættes i stand til at løse salgsstedets arbejdsopgaver inden for vare-, kunde-, informations- og pengestrøm. Eleven skal tilegne sig en helhedsforståelse af sammenhæng og gensidig påvirkning mellem strømmene samt af salgsstedets ide, profil og koncept.«.

12. § 18, stk. 5, affattes således:

» Stk. 5. Oplæringsmål for praktikuddannelsen inden for de enkelte specialer fremgår af bilag 4. Oplæringen kan understøttes af virksomhedens interne uddannelse, anden teoretisk uddannelse eller udlandsophold.«.

13. § 21, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3. Uddannelsesbeviset skal angive uddannelsens betegnelse, speciale, herunder profilbetegnelse ved specialet salgsassistent med profil, og henvise til skolebevis og praktikerklæring.«.

14. § 22 affattes således:

» § 22. Når alle skoleperioder i uddannelsen er gennemført, og betingelserne i stk. 2 er opfyldt, udsteder skolen et skolebevis til eleven. Skolen sender samtidig en kopi af skolebeviset til praktikvirksomheden.

Stk. 2. Følgende betingelser skal være opfyldt for at udstede skolebevis:

 • 1) Den afsluttende fagprøve skal være bestået.
 • 2) Gennemsnitskvotienten, beregnet efter stk. 3, skal være mindst 6,0.

Stk. 3. Skolen beregner en gennemsnitskvotient med 1 decimal af alle afsluttende karakterer i grundfag, områdefag og specialefag samt eksamensprojekt(er).

Stk. 4. Skolebeviset affattes i overensstemmelse med bekendtgørelse om eksamensordning på erhvervsskolerne m.v. og skal indeholde oplysning om:

 • 1) Uddannelse og speciale.
 • 2) De grundfag, områdefag og specialefag (og eventuel profil), eleven har gennemført, med angivelse af opnåede afsluttende karakterer.
 • 3) Karakter(er) for eksamensprojekt(er).
 • 4) Den gennemsnitskvotient, som skolen har beregnet efter § 22, stk. 3.
 • 5) Karakteren for fagprøven, jf. § 26.
 • 6) De valgfag, eleven har gennemført, med angivelse af afsluttende karakterer.

Stk. 5. Hvis skolebevis ikke kan udstedes, jf. stk. 2, udsteder skolen en skolevejledning.

Stk. 6. Hvis en elev ophører med skoleundervisningen, uden at skolebevis kan udstedes, udsteder skolen et bevis for den gennemførte undervisning, hvis eleven anmoder om det.«.

15. § 23 affattes således:

»§ 23. I forbindelse med undervisningens gennemførelse foretager skolen en løbende bedømmelse af eleven i overensstemmelse med skolebedømmelsesplanen med henblik på at støtte og vejlede eleven i det videre uddannelsesforløb. Skolen meddeler eleven resultatet af bedømmelsen. Den løbende bedømmelse i forbindelse med et temaforløb omfatter både det faglige indhold og elevens engagement i forløbet og rapporteringen.

Stk. 2. Skolens bedømmelse af det faglige indhold kommer til udtryk i en standpunktskarakter , der afgives i forhold til målene for undervisningen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens færdigheder i forhold til fagets og uddannelsens mål på det tidspunkt, hvor karakteren gives i overensstemmelse med reglerne om karakterskala og anden bedømmelse.

Stk. 3. Skolen giver standpunktskarakterer i grundfag efter reglerne om disse fag.

Stk. 4. Når et valgt områdefag er afsluttet, giver skolen en afsluttende standpunktskarakter for det pågældende fag. Standpunktskarakter i Merkantil I , henholdsvis Merkantil II, gives, når undervisningen i områdefaget er afsluttet.«.

16. § 24 affattes således:

» § 24. Skolen udsteder en skolevejledning til eleven og til den eventuelle praktikvirksomhed ved afslutningen af de enkelte skoleperioder, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Skolevejledningen skal indeholde oplysning om:

 • 1) Afsluttende karakterer i grundfag, områdefag, specialefag og valgfag.
 • 2) Eksamenskarakter i eksamensprojekt.
 • 3) Skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende oplæring i praktikvirksomheden.
 • 4) Skolens vurdering af elevens behov for supplerende undervisning i de grundfag, områdefag eller specialefag, hvor eleven ikke har opnået beståelseskarakter.

Stk. 3. Efter den sidste skoleperiode udsteder skolen kun en skolevejledning, hvis skolebevis ikke kan udstedes. Skolen kan endvidere udstede skolevejledning efter sidste skoleperiode med angivelse af elevens eventuelle behov for supplerende oplæring i praktikvirksomheden.«.

17. § 25, stk. 1 og 2, affattes således:

»Ved afslutningen af hvert af de 2, 3 eller 7 temaer i 2. skoleperiode, jf. § 13, afleverer eleven en projektrapport eller et lignende arbejde, som udarbejdes på baggrund af den gennemførte undervisning. De nærmere regler om omfang, form og afleveringsfrister fastsættes af skolen i den lokale bedømmelsesplan.

Stk. 2. Det sidste temaprojekt efter henholdsvis første år og andet år i 2. skoleperiode udgør et eksamensprojekt med ekstern censor. Prøven gennemføres som en mundtlig eksamen med udgangspunkt i den afleverede projektrapport el. lign. Eksamen kan gennemføres som gruppeeksamen.«.

18. I § 28, stk. 5, ændres »1. april 1999.« til: »1. juli 1999.«.

19. Bilag 3 af juli 1996 erstattes af bilag 3 af juni 1997.

20. Bilag 4 af juli 1996 erstattes af bilag 4 af juni 1997.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. juli 1997. Elever, som inden bekendtgørelsens ikrafttræden har gennemført 2. skoleperiode på 38 uger efter den hidtidige affattelse af § 5, kan indgå uddannelsesaftale med en uddannelsestid på 2 år omfattende specialefag og fagprøve, hvis aftaleforholdet påbegyndes senest den 31. december 1997.

Undervisningsministeriet, den 9. juli 1997

P.M.V.

Sten Grambye

/ Arne Andreasen

Bekendtgørelse om detailhandelsuddannelse med specialer

Bilag 3

Juli 1997

A. Obligatoriske specialefag

Bilaget omfatter mål og indhold for specialefag efter § 11

1. Specialet Salgsassistent

 • a) Kundestrøm

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender afsætningsmuligheder i forhold til forskellige kundegrupper og konkurrenter, herunder vægtning af pris, kvalitet og serviceydelser,
 • 2) kender principper for indretning af salgslokalet med inventar, herunder anvendelse af farver og belysning,
 • 3) kender metoder til personligt salg,
 • 4) kan anvende de psykologiske og samfundsmæssige forhold, der påvirker kundernes købsadfærd, herunder forbrugerprofiler og livsstil i forbindelse med salget,
 • 5) kan anvende metoder til dialog med kunder ved betjening og rådgivning,
 • 6) kan anvende værktøjer til salgsfremmende vareplacering, herunder også relevante elektroniske værktøjer,
 • 7) kan anvende metoder til varepræsentation og salgsfremmende aktiviteter,
 • 8) kan anvende metoder til intern opfølgning af markedsføringsindsatsen og
 • 9) behersker sammenhængen mellem vareplacering, varepræsentation og koncept i forbindelse med hyldetrimning.
 • b) Informationsstrøm

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender arbejdsmiljølovgivningen,
 • 2) kender salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salg, herunder også elektroniske værktøjer og deres muligheder samt betydningen af datadisciplin,
 • 3) kender varernes oprindelse, brugsegenskaber, anvendelsesmuligheder, kvalitet og holdbarhed,
 • 4) kender varedeklarationer og tilhørende lovgivning,
 • 5) kender varenes placering i det økologiske kredsløb,
 • 6) kender metoder til ekstern kommunikation af butiksprofilen, sortimentet og serviceydelser til butikkens målgrupper, herunder brug af elektroniske hjælpemidler til markedsanalyse, kundeundersøgelser mv.,
 • 7) planlægningsmetoder i forbindelse med reklameindsats og kampagner, herunder valg af relevante medier,
 • 8) kan anvende sammenhængen mellem idegrundlag og butiksprofil og koncept i forbindelse med salgsopgaver,
 • 9) kan anvende konceptopbygning i forhold til egen butiksprofil og andre butiksprofiler, herunder vægtning af salgsfremmende parametre,
 • 10) kan anvende sammenhængen mellem koncept, organisation og arbejdsopgaver i butikken,
 • 11) kan anvende metoder til intern information og kommunikation i butikken,
 • 12) kan anvende arbejdsmiljøregler i butikken og
 • 13) behersker metoder til vareregistrering.
 • c) Varestrøm

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender varesortiment og -sammensætning i forhold til branche og butikskategori,
 • 2) kender principper for sortimentsudvikling i forhold til butiksprofil,
 • 3) kender principper for valg af leverandører, herunder forskellige former for indkøbssamarbejde
 • 4) kender principper for indkøbsplanlægning,
 • 5) kender forskellige former for lagerstyring,
 • 6) kender metoder til prisfastsættelse af varerne, herunder forholdet mellem pris og kvalitet,
 • 7) skal kunne anvende metoder og værktøjer til varebestilling og disponering, herunder også elektroniske værktøjer,
 • 8) skal kunne anvende metoder til sortimentssammensætning i forbindelse med sæson eller mærkedage i butikken,
 • 9) skal kunne anvende metoder til informationssøgning om nye varegrupper, herunder også elektronisk informationssøgning,
 • 10) skal beherske metoder til vurdering af varebeholdning, herunder pris og aktualitet,
 • 11) skal beherske korrekt varebehandling, kontrol ved varemodtagelse og behandling af emballage og
 • 12) skal beherske ergonomi og forebyggelse af arbejdsskader.
 • d) Pengestrøm

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender metoder til omkostningsstyring og fastlæggelse af økonomiske mål,
 • 2) kender økonomiske nøgletal til løbende kontrol og regulering,
 • 3) kender metoder til status, svindkontrol og svindanalyse,
 • 4) kender metoder for budgetlægning og budgetopfølgning,
 • 5) kender elektroniske hjælpemidler til økonomistyring,
 • 6) kan løse enkle regnskabsmæssige opgaver,
 • 7) behersker salgs- og betalingsbetingelser og
 • 8) behersker kassebetjening, -opgørelse og -afstemning.

Vejledende uddannelsestid: 6 uger

2. Specialet Salgsassistent med profil

Undervisningen gennemføres med en af følgende profiler:

1. Kolonial, dagligvarer 2. Kolonial, frugt og grønt 3. Kolonial, vin 4. Tekstil 5.Tekstil, herretøj 6. Tekstil , dametøj 7. Blomster og havecentre 8. Byggemarked, værktøj og beslag 9. Boghandel 10. El-artikler og hårde hvide-varer 11. Farvehandel 12. Fotohandel 13. Guld, sølv og ure1 4. Glas, porcelæn og gaveartikler 15. Legetøj og hobby-artikler 16. Materialhandel 17. Møbelhandel 18. Parfumehandel 19. Radio/TV og multimedier 20. Musik, video og software 21. Sko og læderartikler 22. Sport og fritid 23. Nærbutik 24. Kapitalkædedrift.

Undervisningen tilrettelægges ved at kombinere nedennævnte mål således, at der kan ske et samspil med praktikuddannelsen.

2.1 Brancheprofiler (1-22)

 • a) Kundestrøm

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender afsætningsmuligheder i forhold til forskellige kundegrupper og konkurrenter inden for branchen, herunder vægtning af pris, kvalitet og serviceydelser,
 • 2) kender principper for indretning af salgslokalet med inventar, herunder anvendelse af farver og belysning,
 • 4) kan anvende de psykologiske og samfundsmæssige forhold, der påvirker kundernes købsadfærd, herunder forbrugerprofiler og livsstil i forbindelse med salget,
 • 5) kan anvende metoder til dialog med kunder ved betjening og rådgivning,
 • 6) kan anvende værktøjer til salgsfremmende vareplacering, herunder også relevante elektroniske værktøjer samt kende branchens prioritering af opgaven,
 • 7) kan anvende metoder til varepræsentation og salgsfremmende aktiviteter, samt kende branchens prioritering af opgaven,
 • 8) kan anvende metoder til intern opfølgning af markedsføringsindsatsen,
 • 9) behersker sammenhængen mellem vareplacering, varepræsentation og koncept i forbindelse med genplacering af varer (hyldetrimning) og
 • 10) behersker metoder til personligt salg.
 • b) Informationsstrøm

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender branchens karakteristika og typiske løsninger af arbejdsopgaver,
 • 2) kender arbejdsmiljølovgivningen,
 • 3) kender salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salg, herunder også elektroniske værktøjer og deres muligheder samt betydningen af datadisciplin,
 • 5) kender varedeklarationer og tilhørende lovgivning,
 • 6) kender varenes placering i det økologiske kredsløb,
 • 7) kender metoder til ekstern kommunikation af butiksprofilen, sortimentet og serviceydelser til butikkens målgrupper, herunder brug af elektroniske hjælpemidler til markedsanalyse, kundeundersøgelser mv.,
 • 8) planlægningsmetoder i forbindelse med reklameindsats og kampagner, herunder valg af relevante medier,
 • 9) kan anvende sammenhængen mellem idegrundlag og butiksprofil og koncept i forbindelse med salgsopgaver,
 • 10) kan anvende konceptopbygning i forhold til egen butiksprofil og andre butiksprofiler, herunder vægtning af salgsfremmende parametre inden for branchen,
 • 11) kan anvende sammenhængen mellem koncept, organisation og arbejdsopgaver i butikken,
 • 12) kan anvende metoder til intern information og kommunikation i butikken,
 • 13) kan anvende arbejdsmiljøregler i butikken,
 • 14) behersker metoder til vareregistrering og
 • 15) behersker branchens sortimentsområder, herunder varernes oprindelse, brugsegenskaber, anvendelsesmuligheder, kvalitet og holdbarhed.
 • c) Varestrøm

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender den typiske sortimentssammensætning (sortimentsmix) inden for branchen,
 • 2) kender principper for sortimentsudvikling inden for branchen,
 • 3) kender principper for valg af leverandører inden for branchen, herunder forskellige former for indkøbssamarbejde,
 • 4) kender principper for indkøbsplanlægning,
 • 5) kender forskellige former for lagerstyring,
 • 6) kender metoder til prisfastsættelse af varerne, herunder forholdet mellem pris og kvalitet,
 • 7) kan anvende metoder og værktøjer til varebestilling og disponering inden for sortimentsområdet, herunder også elektroniske værktøjer,
 • 8) kan anvende metoder til sortimentssammensætning i forbindelse med sæson eller mærkedage i butikken,
 • 9) kan anvende metoder til informationssøgning om nye varegrupper inden for branchen, herunder også elektronisk informationssøgning,
 • 10) behersker metoder til vurdering af varebeholdning, herunder pris og aktualitet,
 • 11) behersker korrekt varebehandling, kontrol ved varemodtagelse og behandling af emballage i forhold til sortimentsområder og
 • 12) behersker ergonomi og forebyggelse af arbejdsskader.
 • d) Pengestrøm

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender metoder til omkostningsstyring og fastlæggelse af økonomiske mål,
 • 2) kender økonomiske nøgletal til løbende kontrol og regulering inden for branchen,
 • 3) kender metoder til status, svindkontrol og svindanalyse samt prioritering i branchen,
 • 4) kender metoder for budgetlægning og budgetopfølgning,
 • 5) kender elektroniske hjælpemidler til økonomistyring,
 • 6) kan løse enkle regnskabsmæssige opgaver,
 • 7) behersker salgs- og betalingsbetingelser og
 • 8) behersker kassebetjening, -opgørelse og -afstemning.

Vejledende uddannelsestid: 8 uger

2.2 Nærbutiksprofil (23)

 • a) Kundestrøm

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender afsætningsmuligheder i forhold til forskellige kundegrupper og konkurrenter, herunder vægtning af pris, kvalitet og serviceydelser,
 • 2) kender principper for indretning af salgslokalet med inventar, herunder anvendelse af farver og belysning,
 • 3) kan anvende de psykologiske og samfundsmæssige forhold, der påvirker kundernes købsadfærd, herunder forbrugerprofiler og livsstil i forbindelse med salget,
 • 4) kan anvende metoder til intern opfølgning af markedsføringsindsatsen,
 • 5) behersker metoder til dialog med kunder ved betjening og rådgivning,
 • 6) behersker værktøjer til salgsfremmende vareplacering, herunder også relevante elektroniske værktøjer,
 • 7) behersker metoder til varepræsentation og salgsfremmende aktiviteter,
 • 8) behersker metoder til personligt salg,
 • 9) behersker sammenhængen mellem vareplacering, varepræsentation og koncept i forbindelse med hyldetrimning.
 • b) Informationsstrøm

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender arbejdsmiljølovgivningen,
 • 2) kender salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salg, herunder også elektroniske værktøjer og deres muligheder samt betydningen af datadisciplin,
 • 3) kender varedeklarationer og tilhørende lovgivning,
 • 4) kender varenes placering i det økologiske kredsløb,
 • 5) kunne anvende metoder til ekstern kommunikation af butiksprofilen, sortimentet og serviceydelser til butikkens målgrupper, herunder brug af elektroniske hjælpemidler til markedsanalyse, kundeundersøgelser mv.,
 • 6) planlægningsmetoder i forbindelse med reklameindsats og kampagner, herunder valg af relevante medier,
 • 7) kan anvende sammenhængen mellem idegrundlag og butiksprofil og koncept i forbindelse med salgsopgaver,
 • 8) kan anvende konceptopbygning i forhold til egen butiksprofil og andre butiksprofiler, herunder vægtning af salgsfremmende parametre,
 • 9) kan anvende sammenhængen mellem koncept, organisation og arbejdsopgaver i butikken,
 • 10) kan anvende metoder til intern information og kommunikation i butikken,
 • 11) kan anvende arbejdsmiljøregler i butikken,
 • 12) behersker metoder til vareregistrering og
 • 13) behersker nærbutikkens sortimentsområder, herunder varernes oprindelse, brugsegenskaber, anvendelsesmuligheder, kvalitet og holdbarhed.
 • c) Varestrøm

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender varesortiment og -sammensætning i forhold til branche og butikskategori,
 • 2) kender forskellige former for lagerstyring,
 • 3) kan anvende principper for sortimentsudvikling i forhold til butiksprofil,
 • 4) kan anvende principper for valg af leverandører, herunder forskellige former for indkøbssamarbejde,
 • 5) kan anvende principper for indkøbsplanlægning,
 • 6) kan anvende metoder og værktøjer til varebestilling og disponering, herunder også elektroniske værktøjer,
 • 7) kan anvende metoder til sortimentssammensætning i forbindelse med sæson eller mærkedage i butikken,
 • 8) kan anvende metoder til informationssøgning om nye varegrupper, herunder også elektronisk informationssøgning,
 • 9) behersker metoder til prisfastsættelse af varerne, herunder forholdet mellem pris og kvalitet,
 • 10) behersker metoder til vurdering af varebeholdning, herunder pris og aktualitet,
 • 11) behersker korrekt varebehandling, kontrol ved varemodtagelse og behandling af emballage og
 • 12) behersker ergonomi og forebyggelse af arbejdsskader.
 • d) Pengestrøm

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender metoder for budgetlægning og budgetopfølgning,
 • 2) kender elektroniske hjælpemidler til økonomistyring,
 • 3) kan anvende metoder til omkostningsstyring og fastlæggelse af økonomiske mål,
 • 4) kan anvende økonomiske nøgletal til løbende kontrol og regulering,
 • 5) kan anvende metoder til status, svindkontrol og svindanalyse,
 • 6) kan løse enkle regnskabsmæssige opgaver,
 • 7) behersker salgs- og betalingsbetingelser og
 • 8) behersker kassebetjening, -opgørelse og -afstemning.

Vejledende uddannelsestid: 8 uger

2.3 Kapitalkædedrift (24)

 • a) Kundestrøm

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender afsætningsmuligheder i forhold til forskellige kundegrupper og konkurrenter, herunder vægtning af pris, kvalitet og serviceydelser,
 • 2) kender principper for indretning af salgslokalet med inventar, herunder anvendelse af farver og belysning,
 • 3) kan anvende de psykologiske og samfundsmæssige forhold, der påvirker kundernes købsadfærd, herunder forbrugerprofiler og livsstil i forbindelse med salget,
 • 4) kan anvende metoder til dialog med kunder ved betjening og rådgivning,
 • 5) kan anvende metoder til personligt salg,
 • 6) kan anvende metoder til varepræsentation og salgsfremmende aktiviteter,
 • 7) kan anvende metoder til intern opfølgning af markedsføringsindsatsen,
 • 8) behersker sammenhængen mellem vareplacering, varepræsentation og koncept i forbindelse med hyldetrimning,
 • 9) behersker værktøjer til salgsfremmende vareplacering, herunder også relevante elektroniske værktøjer og
 • 10) behersker styring af vareplacering i forhold til butikskategori ogkoncept.
 • b) Informationsstrøm

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender arbejdsmiljølovgivningen,
 • 2) kender salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salg, herunder også elektroniske værktøjer og deres muligheder samt betydningen af datadisciplin,
 • 3) kender varernes oprindelse, brugsegenskaber, anvendelsesmuligheder, kvalitet og holdbarhed,
 • 4) kender varernes placering i det økologiske kredsløb,
 • 5) kan anvende metoder til ekstern kommunikation af butiksprofilen, sortimentet og serviceydelser til butikkens målgrupper, herunder brug af elektroniske hjælpemidler til markedsanalyse, kundeundersøgelser mv.,
 • 6) kan anvende planlægningsmetoder i forbindelse med reklameindsats og kampagner, herunder valg af relevante medier,
 • 7) kan anvende sammenhængen mellem idegrundlag og butiksprofil og koncept i forbindelse med salgsopgaver,
 • 8) kan anvende konceptopbygning i forhold til egen butiksprofil og andre butiksprofiler, herunder vægtning af salgsfremmende parametre,
 • 9) kan anvende metoder til intern information og kommunikation i butikken,
 • 10) kan anvende arbejdsmiljøregler i butikken,
 • 11) behersker metoder til vareregistrering,
 • 12) behersker varedeklarationer og tilhørende lovgivning og
 • 13) behersker sammenhængen mellem koncept, organisation og arbejdsopgaver i butikken.
 • c) Varestrøm

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender varesortiment og -sammensætning i forhold til branche og butikskategori,
 • 2) kender principper for sortimentsudvikling i forhold til butiksprofil,
 • 3) kender principper for valg af leverandører, herunder forskellige former for indkøbssamarbejde,
 • 4) kender forskellige former for lagerstyring,
 • 5) kan anvende metoder til prisfastsættelse af varerne, herunder forholdet mellem pris og kvalitet,
 • 6) kan anvende metoder og værktøjer til varebestilling og disponering, herunder også elektroniske værktøjer,
 • 7) kan anvende metoder til informationssøgning om nye varegrupper, herunder også elektronisk informationssøgning,
 • 8) behersker metoder til vurdering af varebeholdning, herunder pris og aktualitet,
 • 9) behersker korrekt varebehandling, kontrol ved varemodtagelse og behandling af emballage,
 • 10) behersker ergonomi og forebyggelse af arbejdsskader,
 • 11) behersker principper for indkøbsplanlægning og
 • 12) behersker metoder til sortimentssammensætning i forbindelse med sæson eller mærkedage i butikken.
 • d) Pengestrøm

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kan anvende metoder til omkostningsstyring og fastlæggelse af økonomiske mål,
 • 2) kan anvende økonomiske nøgletal til løbende kontrol og regulering,
 • 3) kan anvende metoder til status, svindkontrol og svindanalyse,
 • 4) kan anvende metoder for budgetlægning og budgetopfølgning,
 • 5) kan løse enkle regnskabsmæssige opgaver,
 • 6) behersker salgs- og betalingsbetingelser,
 • 7) behersker kassebetjening, -opgørelse og -afstemning og
 • 8) behersker elektroniske hjælpemidler til økonomistyring,.

Vejledende uddannelsestid: 8 uger

3. Specialet Dekoratør

Undervisningen tilrettelægges ved at kombinere nedennævnte mål, således at der kan ske et samspil med praktikuddannelsen:

 • a) Salg og visuel varepræsentation

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender arbejdsopgaver inden for kunde-, informations-, vare-, og pengestrøm,
 • 2) kender de psykologiske og samfundsmæssige forhold, der påvirker kundernes købe-

adfærd herunder forbrugerprofiler, stil, livsstilsgrupper - herunder trends,

 • 3) kender en butiks afsætningsmuligheder i forhold til forskellige målgrupper, kundegrundlag, geografiske beliggenhed og konkurrenter herunder kundeundersøgelser,
 • 4) kender metoder til ekstern kommunikation af butiksprofilen, sortimentet og serviceydelser til butikkens målgrupper,
 • 5) kender grundsortiment og varesammensætning i forhold til praktikstedets branche og butikskategori,
 • 6) kender principper for sortimentsudvikling i forhold til butiksprofil,
 • 7) kender korrekt kundebetjening og -rådgivning i forhold til butikkens koncept og metoder til personligt salg,
 • 8) kender reklamationsbehandling, garantiordninger og telefonservice,
 • 9) kender salgs- og betalingsbetingelser,
 • 10) kender forskellige former for indkøbssamarbejde og leverandøraftaler i forbindelse med vareeksponering,
 • 11) kender metoder og værktøjer til salgsfremmende vareplacering (Space Management), herunder også relevante elektroniske værktøjer,
 • 12) kender elektroniske hjælpemidler til økonomistyring herunder betydningen af datadisciplin,
 • 13) kender regler for varebehandling og principper for svindbegrebet ved valg af vareeksponering,
 • 14) kender arbejdsmiljølovgivningen,
 • 15) kan løse visuelle opgaver internt i butikken ud fra en viden om sammenhængen mellem koncept og arbejdsopgaver og organisation og bemanding,
 • 16) kan vægte salgsfremmende parametre i forhold til egen butiksprofil og andre butiksprofiler,
 • 17) kan planlægge opgaver i forbindelse med reklameindsats eller kampagne, herunder valg af relevante medier,
 • 18) kan søge informationer om nye varegrupper, herunder også relevant elektronisk informationssøgning og stille forslag til varepræsentation,
 • 19) kan løse enkle regnskabsmæssige opgaver,
 • 20) kan anvende salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salg, herunder også elektroniske værktøjer i forhold til dekoration,
 • 21) kan medvirke aktivt ved intern information og kommunikation mellem butikkensmedarbejdere, og kan indgå effektivt i det daglige samarbejde,
 • 22) kan anvende arbejdsmiljøreglerne i forbindelse med opgaveløsning i butikken,
 • 23) kan anvende ergonomi og metoder til forebyggelse af arbejdsskader,
 • 24) behersker sammenhængen mellem idegrundlag, butiksprofil og koncept i forbindelse med visuelle opgaver,
 • 25) kan løse opgaver i forbindelse med arealdisponering,
 • 26) kan medvirke ved indretning af salgslokalet med inventar,
 • 27) behersker sammenhængen mellem koncept, vareplacering og varepræsentation,
 • 28) behersker principper for visuel varepræsentation og gennemførelse af salgsfremmende aktiviteter og
 • 29) behersker brug af rummets dimensioner i den visuelle varepræsentation.
 • b) Visuel kommunikation

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender 3D-software og dets anvendelsesmuligheder,
 • 2) kan anvende forskellige former for visuel kommunikation i salgsarbejdet, herunder brug af medier og teknisk udstyr såsom: video, computerstyrede lysbilledprogrammer m.v.,
 • 3) kan anvende metoder til plantegning,
 • 4) kan skrive skilte og anvende metoder til skilteproduktion, herunder også elektroniske metoder,
 • 5) behersker forskellige skrifttypers kommunikative virkning i sammenhæng med visuel kommunikation og varepræsentation,
 • 6) behersker brug af forskellige belysningsformer i dekorationsarbejdet,
 • 7) behersker samspillet mellem farver og former, herunder NCS-farvesystem,
 • 8) behersker brug af forskellige dekorationsmaterialer,
 • 9) behersker planlægning og gennemførelse af visuelle opgaver i salgslokalet og vinduer i forbindelse med intern opfølgning af en central markedsføringsindsats og i forhold til sæson, mærkedage og kampagner og
 • 10) behersker planlægning, gennemførelse og evaluering af en visuel opgave efter en given salgside, herunder budget og regnskab for opgaven og økonomisk effekt på salget.

Vejledende uddannelsestid: 10 uger

4. Specialet Boligtekstiler og montering

Undervisningen tilrettelægges ved at kombinere nedennævnte mål, således at der kan ske et samspil med praktikuddannelsen:

 • a) Kundestrøm, herunder håndværksmæssig bearbejdning og montering af boligtekstiler

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender forskellige typer af gardinstænger,
 • 2) kender metoder til syning og specialmaskiner,
 • 3) kender metoder til bukning af gardiner,
 • 4) kender metoder til vedligeholdelse af gardiner,
 • 5) kender forskellige bygningskonstruktioner med henblik på ophængning af gardiner,
 • 6) kender afsætningsmuligheder i forhold til forskellige kundegrupper og konkurrenter inden for branchen, herunder vægtning af pris, kvalitet og serviceydelser,
 • 7) kender principper for indretning af salgslokalet med inventar, herunder anvendelse af farver og belysning,
 • 8) kan beregne stofmængde,
 • 9) kan anvende hjælpeudstyr til montering,
 • 10) kan udføre projektionstegning og fagtegning,
 • 11) kan udføre arealberegning,
 • 12) kan anvende forskellige fastgørelsesmetoder til gardinstænger,
 • 13) kan anvende de psykologiske og samfundsmæssige forhold, der påvirker kundernes købsadfærd, herunder forbrugerprofiler og livsstil i forbindelse med salget,
 • 14) kan anvende metoder til dialog med kunder ved betjening og rådgivning,
 • 15) kan anvende værktøjer til salgsfremmende vareplacering, herunder også relevante elektroniske værktøjer samt kende branchens prioritering af opgaven,
 • 16) kan anvende metoder til varepræsentation og salgsfremmende aktiviteter, samt kende branchens prioritering af opgaven,
 • 17) kan anvende metoder til intern opfølgning af markedsføringsindsatsen,
 • 18) behersker måltagning,
 • 19) behersker ophængning af forskellige gardinstænger,
 • 20) behersker montering af gardiner og stilkapper og brug af det relevante værktøj,
 • 21) behersker korrekt behandling af boligtekstiler i butikken,
 • 22) behersker stil og farver inden for gardiner og boligtekstiler,
 • 23) behersker sammenhængen mellem vareplacering, varepræsentation og koncept i forbindelse med genplacering af varer (hyldetrimning) og
 • 24) behersker metoder til personligt salg.
 • b) Informationsstrøm

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender branchens karakteristika og typiske løsninger af arbejdsopgaver,
 • 2) kender arbejdsmiljølovgivningen,
 • 3) kender salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salg, herunder også elektroniske værktøjer og deres muligheder samt betydningen af datadisciplin,
 • 5) kender varedeklarationer og tilhørende lovgivning,
 • 6) kender varenes placering i det økologiske kredsløb,
 • 7) kender metoder til ekstern kommunikation af butiksprofilen, sortimentet og serviceydelser til butikkens målgrupper, herunder brug af elektroniske hjælpemidler til markedsanalyse, kundeundersøgelser mv.,
 • 8) kan anvende planlægningsmetoder i forbindelse med reklameindsats og kampagner, herunder valg af relevante medier,
 • 9) kan anvende sammenhængen mellem idegrundlag og butiksprofil og koncept i forbindelse med salgsopgaver,
 • 10) kan anvende konceptopbygning i forhold til egen butiksprofil og andre butiksprofiler, herunder vægtning af salgsfremmende parametre inden for branchen,
 • 11) kan anvende sammenhængen mellem koncept, organisation og arbejdsopgaver i butikken,
 • 12) kan anvende metoder til intern information og kommunikation i butikken,
 • 13) kan anvende arbejdsmiljøregler i butikken,
 • 14) behersker metoder til vareregistrering og
 • 15) behersker branchens sortimentsområder, herunder varernes oprindelse, brugsegenskaber, anvendelsesmuligheder, kvalitet og holdbarhed.
 • c) Varestrøm

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender den typiske sortimentssammensætning (sortimentsmix) inden for branchen,
 • 2) kender principper for sortimentsudvikling inden for branchen,
 • 3) kender principper for valg af leverandører inden for branchen, herunder forskellige former for indkøbssamarbejde,
 • 4) kender principper for indkøbsplanlægning,
 • 5) kender forskellige former for lagerstyring,
 • 6) kender metoder til prisfastsættelse af varerne, herunder forholdet mellem pris og kvalitet,
 • 7) kan anvende metoder og værktøjer til varebestilling og disponering inden for sortimentsområdet, herunder også elektroniske værktøjer,
 • 8) kan anvende metoder til sortimentssammensætning i forbindelse med sæson eller mærkedage i butikken og
 • 9) kan anvende metoder til informationssøgning om nye varegrupper inden for branchen, herunder også elektronisk informationssøgning,
 • 10) behersker metoder til vurdering af varebeholdning, herunder pris og aktualitet,
 • 11) behersker korrekt varebehandling, kontrol ved varemodtagelse og behandling af emballage i forhold til sortimentsområder og
 • 12) behersker ergonomi og forebyggelse af arbejdsskader.
 • d) Pengestrøm

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender metoder til omkostningsstyring og fastlæggelse af økonomiske mål,
 • 2) kender økonomiske nøgletal til løbende kontrol og regulering inden for branchen,
 • 3) kender metoder til status, svindkontrol og svindanalyse samt prioritering i branchen,
 • 4) kender metoder for budgetlægning og budgetopfølgning,
 • 5) kender elektroniske hjælpemidler til økonomistyring,
 • 6) kan løse enkle regnskabsmæssige opgaver,
 • 7) behersker salgs- og betalingsbetingelser og
 • 8) behersker kassebetjening, -opgørelse og -afstemning.

Vejledende uddannelsestid: 10 uger

5. Specialet Blomsterdekoratør

Skoleundervisningen tilrettelægges ved at kombinere nedennævnte mål, således at der kan ske et samspil med praktikuddannelsen.

 • a) Kunde-, informations-, vare-, og pengestrøm

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender arbejdsopgaverne inden for kunde-, informations-, vare-, og pengestrøm,
 • 2) kender de psykologiske og samfundsmæssige forhold, der påvirker kundernes købsadfærd, herunder forbrugerprofiler og livsstil,
 • 3) kender en butiks afsætningsmuligheder i forhold til forskellige målgrupper, kundegrundlag, geografiske beliggenhed og konkurrenter,
 • 4) kender metoder til ekstern kommunikation af butiksprofilen, sortimentet og serviceydelser til butikkens målgrupper, herunder elektroniske hjælpemidler til markedsanalyse og kundeundersøgelser,
 • 5) kender principper for indretning af salgslokalet med inventar,
 • 6) kender principper for sortimentsudvikling i forhold til butiksprofil,
 • 7) kender principper for valg af leverandører og forskellige former for indkøbssamarbejde og leverandøraftaler,
 • 8) kender principper for indkøbsplanlægning og forskellige former for lagerstyring, transport og leverance af varer,
 • 9) kender metoder til prisfastsættelse af varerne og ydelser, herunder forholdet mellem pris og kvalitet,
 • 10) kender metoder til omkostningsstyring og fastlæggelse af økonomiske mål, elektroniske hjælpemidler til økonomistyring og betydningen af datadiciplin,
 • 11) kender principper for budgetlægning, budgetopfølgning samt regnskabsprincipper,
 • 12) kender principper for vurdering af likviditet,
 • 13) kender økonomiske nøgletal til løbende kontrol og regulering,
 • 14) kender metoder til personligt salg og telefonservice,
 • 15) kender arbejdsmiljølovgivningen og brandkrav,
 • 16) kan anvende sammenhængen mellem idegrundlag og profil og koncept i forbindelse med salgsopgaver,
 • 17) kan vægte salgsfremmende parametre i forhold til egen butiksprofil og andre butiksprofiler,
 • 18) kan anvende metoder til varepræsentation og salgsfremmende aktiviteter,
 • 19) kan disponere inden for butikkens grundsortiment, herunder også ved hjælp af eletroniske værktøjer til disponering,
 • 20) kan sammensætte sortiment i forhold til sæson eller mærkedage i butikken,
 • 21) kan søge informationer om nye varegrupper, herunder også relevant elektronisk informationssøgning,
 • 22) kan planlægge og gennemføre en opgave i forbindelse med intern opfølgning af en markedsføringsindsats,
 • 23) kan anvende salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salg, herunder også elektroniske værktøjer,
 • 24) kan planlægge og gennemføre en opgave i forbindelse med en reklameindsats eller kampagne, herunder valg af relevante medier,
 • 25) kan løse enkle regnskabsmæssige opgaver,
 • 26) kan medvirke aktivt ved intern information, kommunikation og samarbejde i butikken,
 • 27) kan anvende arbejdsmiljøreglerne i forbindelse med opgaveløsning i butikken,
 • 28) kan anvende ergonomi og metoder til forebyggelse af arbejdsskader og
 • 29) kan løse opgaver inden for kundebetjening og -rådgivning, herunder reklamationsbehandling, garantiordninger, og salgs- og betalingsbetingelser.
 • b) Snitblomster og planter

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender de grundlæggende metoder og principper for vækst af planter,
 • 2) kender metoder til pasning af planter og snitblomster,
 • 3) kan behandle snitblomster og indendørsplanter korrekt ved indkøb og opbevaring, herunder temperatur, hygiejneregler og midler til sygdomsforbyggende renholdelse og
 • 4) kan anvende plante- og blomsternavne korrekt
 • c) Farver, form, komposition og blomsternes karakter

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender farvesystemer og farvelære,
 • 2) kender almindelige kompositionsteknikker og opbygningsmetoder,
 • 3) kan anvende forskellige materialers naturlige former og strukturer i forskellige arrangementer og binderi,
 • 4) kan vurdere proportioner og blomsternes karakter ved efterfølgende binderiøvelser og
 • 5) behersker de lærte metoder for farvesammensætning, komposition og proportioner i binderiøvelser.
 • d) Kultur- og stilhistorie

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender stilarter i binderi og udsmykning i forskellige tidsepoker,
 • 2) kender tidstypiske træk i arkitektur og kunst og
 • 3) kan anvende viden om tidsepoker og -træk i arkitektur og kunst ved binderi, udsmykning og dekoration i givne situationer.
 • e) Rumdekoration

Undervisningen skal sikre , at eleven

 • 1) kan anvende principper for visuel varepræsentation og dekoration,
 • 2) kan anvende forskellige dekorationsmaterialer,
 • 3) kan anvende forskellige belysningsformer,
 • 4) kan anvende rummets dimensioner samt udnytte samspillet mellem farver, former og belysning,
 • 5) kan udføre forskellige udsmykningsopgaver i rum i forskellige situationer, fx udstillinger, bryllup og begravelser,
 • 6) kan udføre opgaver inden for arrangement og komposition af indendørsplanter og
 • 7) behersker planlægning og udførelse af en rumdekorationsopgave inden for en given tidsramme og given økonomisk ramme.
 • f) Blomsterbinderi og specialbinderi

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kan udføre skitsetegning og kunne fortolke skitser og oplæg,
 • 2) kan vurdere et binderiarbejde i forhold til givne tids- og økonomirammer,
 • 3) behersker binderiets arbejdsmetoder, værktøj, hjælpemidler og teknikker, herunder også mere utraditionelle metoder og teknikker,
 • 4) behersker planlægning og udførelse af en specialbinderiopgave inden for en given tidsramme og given økonomisk ramme og
 • 5) behersker buketbinderi, arrangementer, bryllups- og begravelsesbinderi.

Vejledende uddannelsestid: 14 uger

B. Supplerende, valgfrie specialefag

Undervisningen skal sikre, at eleven får suppleret den viden inden for specialet, som er opnået i praktikuddannelsen og de obligatoriske specialefag. Eleven kan erhverve sig supplerende viden om nye varegrupper eller særlige regler, metoder, hjælpemidler og værktøjer inden for området.

1. Autotilbehør

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender varernes brugsegenskaber, anvendelse og vedligeholdelse,
 • 2) kender lovkrav vedr. benyttelse og montering af tilbehør samt vedr. mærkning, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse,
 • 3) kender metoder, hjælpemidler og værktøjer inden for området og
 • 4) kan vejlede og rådgive kunder.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

2. Briller og kontaktlinser

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender varernes brugsegenskaber, anvendelse og vedligeholdelse,
 • 2) kender metoder, hjælpemidler og værktøjer inden for området og
 • 3) kan vejlede og rådgive kunder.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

3. Papir- og kontorartikler

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender varernes brugsegenskaber, anvendelse og vedligeholdelse,
 • 2) kende metoder, hjælpemidler og værktøjer inden for området og
 • 3) kan vejlede og rådgive kunder.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

4. Teleudstyr

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender varernes brugsegenskaber, anvendelse og vedligeholdelse,
 • 2) kender metoder, hjælpemidler og værktøjer inden for området og
 • 3) kan vejlede og rådgive kunder.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

5. Børnelitteratur

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender genrer og områder inden for børnelitteratur,
 • 2) kender litteraturhistoriske og bibliografiske hjælpemidler inden for området og
 • 3) kan vejlede og rådgive kunder om børnelitteratur.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

6. Gulvtæpper

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender materialernes brugsegenskaber, anvendelse og vedligeholdelse,
 • 2) kender gulvbelægningens indflydelse på indeklimaet og
 • 3) kan vejlede og rådgive kunder.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

7. Gulvbelægning

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender materialernes brugsegenskaber, anvendelse og vedligeholdelse,
 • 2) kender gulvbelægningens indflydelse på indeklimaet og
 • 3) kan vejlede og rådgive kunder om hård gulvbelægning som linoleum, vinyl, gummi- og trægulve.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

8. Make-up, farver og stil

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender produkternes brugsegenskaber, anvendelse og vedligeholdelse,
 • 2) kender metoder, hjælpemidler og værktøjer inden for området, herunder test af farve og stil til rådgivning af kunden og
 • 3) kan vejlede og rådgive kunder.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

9. Hårde hvidevarer

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender produkternes brugsegenskaber, anvendelse og vedligeholdelse,
 • 2) kender krav til teknisk installation af de enkelte produkter,
 • 3) kender metoder, hjælpemidler og værktøjer inden for området og
 • 4) kan vejlede kunder og demonstrere produkterne.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

10. Fotoartikler

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender varernes brugsegenskaber, anvendelse og vedligeholdelse,
 • 2) kender metoder, hjælpemidler og værktøjer inden for området og
 • 3) kan vejlede og rådgive kunder.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

11. Helsekost

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender varernes brugsegenskaber, anvendelse og vedligeholdelse,
 • 2) kender metoder, hjælpemidler og værktøjer inden for området,
 • 3) kender lovgivningen inden for området og
 • 4) kan vejlede og rådgive kunder.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

12. Vin

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender vinens oprindelse, egenskaber og holdbarhed,
 • 2) kender vinområder i verden,
 • 3) kender vinens anvendelsesmuligheder,
 • 4) kender lovgivningen på området,
 • 5) kan vejlede og rådgive kunder om valg af vin til bestemte lejligheder,
 • 6) kan søge informationer om vin,
 • 7) kan opbevare vin korrekt i butikken,
 • 8) kan arrangere særlige salgsfremmende aktiviter inden for området og
 • 9) kan disponere inden for området.

Vejledende uddannelsestid: 2 uger

13. Spiritus og tobak

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender til fremstillingsmetoder for spiritus,
 • 2) kender til spiritustyper,
 • 3) kende til metoder for fremstilling af tobak,
 • 4) kender til røgtobakker, cigarer, cerutter, cigaretter, snøvs og skrå,
 • 5) kender til tilbehør som piber, rensere m.m.,
 • 6) kan vejlede kunder i valg af spiritus og likører og
 • 7) kan vejlede kunder i valg af røgtobakker m.m.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge.

14. Brød, kager og færdigvarer

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender relevant lovgivning og regler for salg af levnedsmidler,
 • 2) kender regler for personlig hygiejne og virksomhedshygiejne,
 • 3) kender produkternes holdbarhed samt køle-, fryse-, og opbevaringsmetoder,
 • 4) kender sikkerhedskrav for områdets skæremaskiner mv.,
 • 5) kender emballerings- og portioneringsmetoder og monteringsteknikker,
 • 6) kender samarbejdet mellem produktionsenhed og butik,
 • 7) kender metoder, hjælpemidler og værktøjer inden for området,
 • 8) kan vejlede og rådgive kunder om færdigvarer, herunder økologiske færdigvarer og
 • 9) kan vejlede og rådgive kunder om produkterne på baggrund af viden om råvarer og indhold.

Vejledende uddannelsestid: 2 uger

15. Viktualie og ost

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender relevant lovgivning og regler for salg af levnedsmidler,
 • 2) kender regler for personlig hygiejne og virksomhedshygiejne,
 • 3) kender varens holdbarhed samt køle-, fryse-, og opbevaringsmetoder,
 • 4) kender sikkerhedskrav for områdets maskiner og udstyr,
 • 5) kender emballerings- og portioneringsmetoder og monteringsteknikker,
 • 6) kender metoder, hjælpemidler og værktøjer inden for området og
 • 7) kan vejlede og rådgive kunder på baggrund af viden om råvarer og indhold.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

16. Fisk og vildt

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender relevant lovgivning og regler for salg af levnedsmidler,
 • 2) kender regler for personlig hygiejne og virksomhedshygiejne,
 • 3) kender varens holdbarhed samt køle-, fryse-, og opbevaringsmetoder,
 • 4) kender sikkerhedskrav for områdets maskiner og udstyr,
 • 5) kender emballerings- og portioneringsmetoder og monteringsteknikker,
 • 6) kender metoder, hjælpemidler og værktøjer inden for området,
 • 7) kan vejlede og rådgive kunder på baggrund af viden om råvarer og indhold.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

17. Frugt og grønt

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender relevant lovgivning og regler for salg af levnedsmidler,
 • 2) kender regler for personlig hygiejne og virksomhedshygiejne,
 • 3) kender varens holdbarhed samt køle-, fryse-, og opbevaringsmetoder,
 • 4) kender sikkerhedskrav for områdets maskiner og udstyr,
 • 5) kender emballerings- og portioneringsmetoder og monteringsteknikker,
 • 6) kender metoder, hjælpemidler og værktøjer inden for området,
 • 7) kan vejlede og rådgive kunder på baggrund af viden om råvarer og indhold,
 • 8) kan arrangere særlige salgsfremmende aktiviter inden for omådet og
 • 9) kan disponere inden for området.

Vejledende uddannelsestid: 2 uger

18. Økologiske ferskvarer

Undevisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender relevant lovgivning for økologiske varer og regler for mærkning,
 • 2) kender varernes brugsegenskaber, oprindelse og anvendelse,
 • 3) kan vejlede og rådgive kunder ved salg af økologiske varer og
 • 4) kan vejlede og rådgive kunder om økologiske og miljømæssige forhold

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

19 Dagligvarer

Undervisningen skal sikre at eleven

 • 1) kender til de forskellige hovedgrupper af dagligvarer,
 • 2) kender de forskellige dagligvarers holdbarhedsegenskaber og affødte særlige logistiske hensyn og
 • 3) kender de hygiejniske overvejelser der knytter sig til at vedligeholde et lager af fordærvelige dagligvarer.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge.

20. Tekstil - materiale og forarbejdning

Undervisingen skal sikre, at eleven

 • 1) kender til de forskellige hovedgrupper af materialer,
 • 2) kender til materialets egenskaber,
 • 3) kender til forarbejdning af tekstil, herunder de hensyn som forskellige kvaliteter kræver,
 • 4) kender til og kan sondre mellem forskellige kvaliteter af forarbejdning og
 • 5) kan vejlede kunder om vedligeholdelse af materialer.

Vejledende uddannelsestid: 2 uger.

21. Parfume

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender produkternes brugsegenskaber, oprindelse og anvendelse og
 • 2) kan vejlede og rådgive kunder ved salg af parfume og eau de toilette.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

22. Sko og læder

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender varernes brugsegenskaber, oprindelse og anvendelse,
 • 2) kender til og kan sondre mellem forskellige sko- og læderkvaliteter,
 • 3) kan vejlede og rådgive kunder ved salg af produkterne og
 • 4) kan vejlede og rådgive kunder om vedligeholdelse af produkter.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

23. Gaffeltruck certifikat

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kan føre og betjene gaffeltruck og selvkørende gaffelstablere under overholdelse af gældende sikkerhedsbestemmelser og i overensstemmelse med færdselslovens krav vedrørende kørsel med gaffeltruck,
 • 2) kan transportere varierende godstyper i reolgange og snævre rum samt på ramper og pladser,
 • 3) kan optage og afsætte gods i forskellige højder i forskellige reoltyper og blokstablere og
 • 4) kan udfylde dele af den praktiske funktion i virksomhedens logistikkæde, blandt andet gennem kommunikation og samarbejde.

Adgangskrav: Kørekort til bil eller traktor.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

24. Grundlæggende motorkursus, auto

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender funktionen af de forskellige arter bilmotorer,
 • 2) kender det mekaniske og elektroniske samspil mellem de centrale motordele og
 • 3) kender til den praktiske installation af de mest almindelige motordele.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

25. Grundlæggende komponentkursus, auto

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender funktionen af de mest solgte sliddele til person- og lastbiler,
 • 2) kender til funktion, opbevaring og forsendelse af airbags, selestrammere og lignende komponenter,
 • 3) kender det elektroniske samspil mellem person- og lastbilers komponenter og
 • 4) kender til den praktiske installation af de mest solgte sliddele til person- og lastbiler.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

26. Pumper, VVS

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender tegningssignaturer og bogstavbetegnelser,
 • 2) kender til forskellige pumpetyper og deres funktionsområde,
 • 3) kender til dimensionering og
 • 4) kender til installationskrav.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

27. Ventilation

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender tegningssignaturer og bogstavbetegnelser,
 • 2) kender områdets lovkrav,
 • 3) kender til forskellige styresystemer og
 • 4) kender til forskellige anlægstyper.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

28. Alternativ energi

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender tegningssignaturer og bogstavbetegnelser,
 • 2) kender områdets lovkrav,
 • 3) kender områdets tilskudsmuligheder og
 • 4) kender forskellige anlægstyper - sol, vind, biogas m.m.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

29. Praktisk varekendskab, VVS

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kan anvende og samle blande/cisternearmaturer, rørkreds og PEX-forbindelser,
 • 2) kan foretage en spejl- og en elektrosvejsning og
 • 3) kan montere håndvask, toilet, radiator m.m.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

30. Byggematerialer i murerentreprisen

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender til de varegrupper, der normalt indgår i murerentrepriser,
 • 2) kender til varernes kvalitetsskabende og anvendelsesorienterede egenskaber,
 • 3) kender til producenter og udbydere inden for området,
 • 4) kender til de regler for byggeri, der gælder for området og
 • 5) kender til varegruppernes særlige logistik- og forsyningsforhold.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

31. Byggematerialer i snedkerentreprisen

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender til de varegrupper, der normalt indgår i tømrer og snedkerentrepriser,
 • 2) kender til varernes kvalitetsskabende og anvendelsesorienterede egenskaber,
 • 3) kender til producenter og udbydere inden for området,
 • 4) kender til de regler for byggeri, der gælder for området og
 • 5) kender til varegruppernes særlige logistik- og forsyningsforhold.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

32. Hårdt træ og oversøisk import

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender til relevante træsorter der handles på det danske marked,
 • 2) kender til træsorternes egenskaber og anvendelse,
 • 3) kender til handelsmønstret og metoder,
 • 4) kender til import af oversøisk træ og plader og
 • 5) kender til produkternes egenskaber og anvendelse.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

33. Tegningsforståelse og materialeudtræk

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kan læse en byggetegning på et almindeligt parcelhus og
 • 2) kan gennemføre materialeudtræk på relevante byggematerialer

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

34. Håndværkerbutikken

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender til murer-, snedker- og tømrerværktøj, herunder hånd- og elværktøj,
 • 2) kender til befæstelsesprodukter, lim, fugemasser og sikkerhedsudstyr og
 • 3) kender til produkternes egenskaber og korrekt anvendelse.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

35. Stationære maskiner, jern og metal

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender maskinregulativet,
 • 2) kender til de enkelte maskiners opbygning,
 • 3) kender funktioner og bearbejdningsformer og
 • 4) kender til praktisk anvendelse.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

36. Stationære maskiner, træindustrien

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender maskinregulativet,
 • 2) kender til de enkelte maskiners opbygning,
 • 3) kender funktioner og bearbejdningsformer og
 • 4) kender til praktisk anvendelse.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

37. EL

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender til brugen af forskelligt installationsmateriel samt principper for mest hensigtsmæssig belysning i forskellige brugsrum og
 • 2) kan rådgive engroskunder om køb og installation af el-udstyr under overholdelse af bl.a. EMC og lavspændingsdirektivet.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

38. Informationsteknologi

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender informationsværktøjers praktiske anvendelsesmuligheder,
 • 2) kan anvende relevante PC-værktøjer til løsning af almindeligt forekommende administrative opgaver i butikken og
 • 3) kan anvende almindelige kontortekniske hjælpemidler som telefax mv.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

39. Kommunikation gennem grafik

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender de almindeligste grafiske principper,
 • 2) kan fremstille salgsbreve, OH-plancher mv. og
 • 3) kan opstille diagrammer og talmateriale på en letforståelig måde.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

40. Vareeksponering og skilteskrivning

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender principper for salgsfremmende placering af varer i salgslokaler og vinduer,
 • 2) kender principper for manuel fremstilling af skilte og
 • 3) kender programmer til maskinel fremstilling af skilte.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge.

41. Kommunikation gennem skrift

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender kommunikationsmodeller og kan fastlægge afsender, modtager og budskab i en kommunikation,
 • 2) kender til hvilke former for skriftsprog, der hæmmer eller fremmer kommunikation,
 • 3) kan arbejde med skriftlig fremstilling i forhold til modtageren og
 • 4) kan anvende sprog, dispositionsprincipper og grafisk opstilling i en helhed.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

42. Mundtlig præsentation og fremlæggelse

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kan præsentere og instruere på baggrund af et selvvalgt emne,
 • 2) kan vælge den form, der passer til målgruppen i en given situation,
 • 3) kan vurdere egne præstationer og evt. forbedre disse,
 • 4) kan udarbejde stikord, manual, mind-map til støtte for egen fremlæggelse og
 • 5) kan anvende understøttende værktøjer ved mundtlig præsentation, såsom overhead, tavle og flip-over.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

43. Samarbejde i en virksomhed

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender organisering af projektopgaver og ad hoc opgaver der skal løses inden for en tidsramme,
 • 2) kender samarbejdsformer og arbejdsroller i et teamwork og projektorganiseret arbejde i en virksomhed og
 • 3) kan planlægge, gennemføre og evaluere en opgave som en del af et team.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

44. Handel over grænser

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender de største danske samhandelspartnere,
 • 2) kender de gængse forhold i forbindelse med handelspolitik, herunder frihandel, samhandel og handelsrestriktioner, told og afgifter,
 • 3) kender de forskellige typer af transport- og tolddokumenter og
 • 4) kan udføre de almindeligst forekommende opgaver i forbindelse med international handel.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

45. Lokalisering og brug af information

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kan søge informationer på eget initiativ i kataloger, håndbøger samt elektronisk,
 • 2) kan identificere, søge og lagre informationer såvel internt som eksternt og
 • 3) kan anvende et databasesystem i forbindelse med løsningen af almindeligt forekommende opgaver.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

46. Arbejdsplanlægning

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kan prioritere mellem forskellige opgaver og opgavetyper,
 • 2) kan opstille mål og planlægge arbejdsopgaver samt fastsætte succeskriterier,
 • 3) kan opstille mål for egen udvikling og
 • 4) kan anvende planlægningsværktøjer i forbindelse med egen personlig uddannelses- og karriereplanlægning.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

Bekendtgørelse om detailhandelsuddannelse med specialer

Bilag 4

Juli 1997

Mål og indhold i praktikuddannelsen

Bilaget omfatter mål og indhold for praktikuddannelsen, jf. § 18, stk. 5

1. Specialet Salgsassistent

 • a) Butikkens kundestrøm

Oplæringen skal sikre, at eleven som minimum

 • 1) kan løse arbejdsopgaver i forbindelse med butikkens målgrupper, kundegrundlag og konkurrenter
 • 2) kan løse arbejdsopgaver inden for kundebetjening og -vejledning
 • 3) kan løse arbejdsopgaver inden for serviceydelser og garantiordninger
 • 4) kan behandle reklamationer
 • 5) kender til personligt salg og samtaleteknik
 • 6) kender til telefonbetjening
 • 7) behersker hyldetrimning og opfyldning
 • 8) kan medvirke ved opfyldning af varer
 • 9) kan medvirke ved rengøring i butikken
 • 10) kan butikkens regler ved og forholdsregler mod butikstyveri
 • 11) kan medvirke ved intern opfølgning af markedsføringsindsatsen
 • 12) kan medvirke ved salgsfremmende aktiviteter, varepræsentation og vareoplæg

Følgende mål kan indgå:

 • 13) kender anvendelse af belysning
 • 14) kender anvendelse af farver og materialer
 • 15) kender til indretning af salgslokalet med inventar
 • 16) kender til arealdisponering (butiksplan)
 • 17) kender til dekorationsopgaver i salgsarealet, vinduer og forplads
 • 18) kender til fremstilling og anvendelse af dekorationsmaterialer
 • 19) kender til tilpasning og reparation af varer
 • 20) kender til håndværksmæssig forarbejdning af varer
 • 21) kender til montering og demonstration hos kunden af solgte varer
 • b) Butikkens informationsstrøm

Oplæringen skal sikre at eleven som minimum

 • 22) kan løse opgaver i forbindelse med idegrundlaget og butiksprofilen
 • 23) kan løse opgaver i forbindelse med konceptet og konceptstyringen
 • 24) kender til bemandningsplaner
 • 25) kan arbejsmiljøreglerne
 • 26) kan ergonomi og kan forebygge arbejdsskader
 • 27) behersker personalereglerne
 • 28) kan medvirke ved intern information og kommunikation
 • 29) behersker vareregistrering
 • 30) kender til salgsdata og salgsstatistikker
 • 31) kender til nøgletal
 • 32) kan kontrollere faktura, følgesedler mv.
 • 33) kender varernes brugsegenskaber, anvendelse og holdbarhed
 • 34) kender varedeklarationer og vareinformation
 • 35) kender butikkens praksis for skiltning
 • 36) kender butikkens markedsførings- og reklameindsats
 • 37) kender til anvendelse af markedsanalyser
 • 38) kender til kampagneplaner
 • c) Butikkens varestrøm

Oplæringen skal sikre at eleven som minimum

 • 39) kender butikkens varesortiment
 • 40) kender de enkelte varegrupper
 • 41) behersker varebehandling
 • 42) behersker kontrol ved varemodtagelse
 • 43) behersker behandling af emballage
 • 44) behersker vurdering af varebeholdning med henblik på varebestilling
 • 45) kan medvirke ved varebestilling og ordreafgivelse
 • 46) kan medvirke ved vurdering af sortimentssammensætning
 • 47) kender butikkens lagerstyringsform
 • 48) kender til valg af leverandører
 • 49) kender til leverandøraftaler
 • 50) kender butikkens indkøbsform
 • 51) kender til indkøbsorganisering
 • 52) kender til indkøbsbudgetter
 • 53) kender til prisfastsættelse af varer
 • 54) kender til kalkulation ved indkøb
 • 55) kender til transport og leverance
 • d) Butikkens pengestrøm

Oplæringen skal sikre at eleven som minimum

 • 56) kender til styring af økonomi, herunder omkostninger
 • 57) behersker salgs- og betalingsbetingelser
 • 58) behersker kasseterminalbetjening
 • 59) behersker kasseopgørelse og -afstemning
 • 60) kan medvirke ved status
 • 61) kan medvirke ved svindkontrol og svindanalyser
 • 62) kender til budgetlægning
 • 63) kender til budgetopfølgning
 • 64) kender til almindelig regnskabspraksis
 • 65) kender til likviditet

2. Specialet Salgsassistent med profil

Praktikuddannelsen har samme minimumsmål som nævnt under nr. 1, specialet Salgsassistent, dog skal mindst 10 områder foregå på et højere målniveau end angivet. Virksomheden skal oplyse profilområder i oplæringen ved godkendelse som praktiksted.

3. Specialet Dekoratør

Oplæringen skal sikre, at eleven som minimum

 • 1) kender butikkens kunde-, vare-, informations-, og pengestrøm
 • 2) kender til ideudvikling eksempelvis ved besøg på messer og udstillinger
 • 3) kender butikkens målgrupper, kundegrundlag og konkurrenter
 • 4) kender anvendelse af markedsanalyser i forhold til salgsaktiviteter og varepræsentation
 • 5) kender til grundsortimentet og varesammensætning i området
 • 6) kender til sortimentsudvikling i området
 • 7) kender til korrekt varebehandling
 • 8) kender butikkens arbejdsopgaver inden for kundebetjening, vejledning og telefonbetjening
 • 9) kender butikkens serviceydelser og garantiordninger
 • 10) kender butikkens reklamationsbehandling
 • 11) kender brugen af butikkens salgsdata og salgsstatistikker
 • 12) kender butikkens nøgletal
 • 13) kender principper for butikkens styring af økonomi, herunder omkostninger
 • 14) kender til budgetopfølgning, regnskabspraksis og økonomiske nøgletal i butikken
 • 15) kan løse visuelle opgaver i forbindelse med butikkens idegrundlag, profil og koncept
 • 16) kan løse visuelle opgaver i forbindelse med opfølgning af markedsføringsindsatsen, herunder kampagneplaner
 • 17) kan medvirke ved arealdisponering
 • 18) kan medvirke ved materialedisponering
 • 19) kan udarbejde en aktivitetsplan for dekoration i butikken eller et område i en periode
 • 20) kan medvirke ved samarbejde og intern information i butikken
 • 21) kan reglerne om arbejdsmiljø
 • 22) kan anvende ergonomi og forebygge af arbejdsskader
 • 23) kan anvende butikkens regler ved og forholdsregler mod butikstyveri
 • 24) behersker visuelle præsentationsteknikker i salgsarealet
 • 25) behersker salgsfremmende aktiviteter (Events)
 • 26) behersker vareoplægsteknikker
 • 27) behersker lyssætning i forbindelse med visuelle opgaver
 • 28) behersker anvendelse af farver og farvesystemer
 • 29) behersker udvælgelse, fremstilling og anvendelse af dekorationsmaterialer
 • 30) behersker brugen af værktøjer og hjælpemidler, herunder sikkerhedsforeskrifter ved anvendelse af maskiner og værktøjer
 • 31) behersker skiltefremstilling og brugen af skilte i forhold til koncept og givne opgaver
 • 32) behersker budgettering og økonomisk opfølgning af en given visuel opgave i butikken
 • 33) behersker butikkens personaleregler

4. Specialet Boligtekstiler og montering

 • a) Butikkens kundestrøm

Oplæringen skal sikre, at eleven som minimum

 • 1) kan løse arbejdsopgaver i forbindelse med butikkens målgrupper, kundegrundlag og konkurrenter
 • 2) kan løse arbejdsopgaver inden for kundebetjening og -vejledning
 • 3) kan løse arbejdsopgaver inden for serviceydelser og garantiordninger
 • 4) kan behandle reklamationer
 • 5) kender til personligt salg og samtaleteknik
 • 6) kender til telefonbetjening
 • 7) behersker hyldetrimning og opfyldning
 • 8) kan medvirke ved opfyldning af varer
 • 9) kan medvirke ved rengøring i butikken
 • 10) kan butikkens regler ved og forholdsregler mod butikstyveri
 • 11) kan medvirke ved intern opfølgning af markedsføringsindsatsen
 • 12) kan medvirke ved salgsfremmende aktiviteter, varepræsentation og vareoplæg
 • 13) kan løse opgaver i forbindelse med tilpasning og reparation af varer
 • 14) kan foretage en håndværksmæssig forarbejdning af varer
 • 15) kan montere og demonstrere solgte varer hos kunden

Følgende mål kan indgå:

 • 16) kender anvendelse af belysning
 • 17) kender anvendelse af farver og materialer
 • 18) kender til indretning af salgslokalet med inventar
 • 19) kender til arealdisponering (butiksplan)
 • 20) kender til dekorationsopgaver i salgsarealet, vinduer og forplads
 • 21) kender til fremstilling og anvendelse af dekorationsmaterialer
 • b) Butikkens informationsstrøm

Oplæringen skal sikre at eleven som minimum

 • 22) kan løse opgaver i forbindelse mdd idegrundlaget og butiksprofilen
 • 23) kan løse opgaver i forbindelse med konceptet og konceptstyringen
 • 24) kender til bemandningsplaner
 • 25) kan arbejsmiljøreglerne
 • 26) kan ergonomi og kan forebygge arbejdsskader
 • 27) behersker personalereglerne
 • 28) kan medvirke ved intern information og kommunikation
 • 29) behersker vareregistrering
 • 30) kender til salgsdata og salgsstatistikker
 • 31) kender til nøgletal
 • 32) kan kontrollere faktura, følgesedler mv.
 • 33) kender varernes brugsegenskaber, anvendelse og holdbarhed
 • 34) kender varedeklarationer og vareinformation
 • 35) kender butikkens praksis for skiltning
 • 36) kender butikkens markedsførings- og reklameindsats
 • 37) kender til anvendelse af markedsanalyser
 • 38) kender til kampagneplaner
 • c) Butikkens varestrøm

Oplæringen skal sikre at eleven som minimum

 • 39) kender butikkens varesortiment
 • 40) kender de enkelte varegrupper
 • 41) behersker varebehandling
 • 42) behersker kontrol ved varemodtagelse
 • 43) behersker behandling af emballage
 • 44) behersker vurdering af varebeholdning med henblik på varebestilling
 • 45) kan medvirke ved varebestilling og ordreafgivelse
 • 46) kan medvirke ved vurdering af sortimentssammensætning
 • 47) kender butikkens lagerstyringsform
 • 48) kender til valg af leverandører
 • 49) kender til leverandøraftaler
 • 50) kender butikkens indkøbsform
 • 51) kender til indkøbsorganisering
 • 52) kender til indkøbsbudgetter
 • 53) kender til prisfastsættelse af varer
 • 54) kender til kalkulation ved indkøb
 • 55) kender til transport og leverance
 • d) Butikkens pengestrøm

Oplæringen skal sikre at eleven som minimum

 • 56) kender til styring af økonomi, herunder omkostninger
 • 57) behersker salgs- og betalingsbetingelser
 • 58) behersker kasseterminalbetjening
 • 59) behersker kasseopgørelse og -afstemning
 • 60) kan medvirke ved status
 • 61) kan medvirke ved svindkontrol og svindanalyser
 • 62) kender til budgetlægning
 • 63) kender til budgetopfølgning
 • 64) kender til almindelig regnskabspraksis
 • 65) kender til likviditet

5. Specialet Blomsterdekoratør

 • a) Butikkens kunde-, informations-, vare-, og pengestrøm

Oplæringen skal sikre, at eleven som minimum

 • 1) kender arbejdsopgaverne inden for kunde-, informations-, vare-, og pengestrøm
 • 2) kender de psykologiske og samfundsmæssige forhold, der påvirker kundernes købsadfærd, herunder forbrugerprofiler og livsstil
 • 3) kender en butiks afsætningsmuligheder i forhold til forskellige målgrupper, kundegrundlag, geografiske beliggenhed og konkurrenter
 • 4) kender metoder til ekstern kommunikation af butiksprofilen, sortimentet og serviceydelser til butikkens målgrupper, herunderr elektroniske hjælpemidler til markedsanalyse, kundeundersøgelser
 • 5) kender principper for indretning af salgslokalet med inventar
 • 6) kender principper for sortimentsudvikling i forhold til butiksprofil
 • 7) kender principper for valg af leverandører og forskellige former for indkøbssamarbejde og leverandøraftaler
 • 8) kender principper for indkøbsplanlægning og forsskellige former for lagerstyring, transport og leverance af varer
 • 9) kender metoder til prisfastsættelse af varene og ydelser, herunder forholdet mellem pris og kvalitet
 • 10) kender metoder til omkostningsstyring og fastlæggelse af økonomiske mål, elektroniske hjælpemidler til økonomistyring og betydningen af datadiciplin
 • 11) kender principper for budgetlægning, budgetopfølgning samt regnskabsprincipper
 • 12) kender principper for vurdering af likvidetet
 • 13) kender økonomiske nøgletal til løbende kontrol og regulering
 • 14) kender metoder til personligt salg og telefonservice
 • 15) kender arbejdsmiljølovgivningen og brandkrav
 • 16) kan anvende sammenhængen mellem idegrundlag og profil og koncept i forbindelse med salgsopgaver
 • 17) kan vægte salgsfremmende parametre i forhold til egen butiksprofil og andre butiksprofiler
 • 18) kan anvende metoder til varepræsentation og salgsfremmende aktiviteter
 • 19) kan disponere inden for butikkens grundsortiment, herunder også ved hjælp af eletroniske værktøjer til disponering
 • 20) kan sammensætte sortiment i forhold til sæson eller mærkedage i butikken
 • 21) kan søge informationer om nye varegrupper, herunder også relevant elektronisk informationssøgning
 • 22) kan planlægge og gennemføre en opgave i forbindelse med intern opfølgning af en markedsføringsindsats
 • 23) kan anvende salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salg, herunder også elektroniske værktøjer
 • 24) kan planlægge og gennemføre en opgave i forbindelse med en reklameindsats eller kampagne, herunder valg af relevante medier
 • 25) kan løse enkle regnskabsmæssige opgaver
 • 26) kan medvirke aktivt ved intern information, kommunikation og samarbejde i butikken
 • 27) kan anvende arbejdsmiljøreglerne i forbindelse med opgaveløsning i butikken
 • 28) kan anvende ergonomi og metoder til forebyggelse af arbejdsskader
 • 29) kan løse opgaver inden for kundebetjening og -rådgivning , herunder reklamationsbehandling, garantiordninger, og salgs- og betalingsbetingelser
 • b) Håndværksmæssig bearbejdning og binderi

Oplæringen skal sikre, at eleven som minimum

 • 1) behersker brug af værktøj
 • 2) kan behandle snitblomster korrekt
 • 3) kan løse opgaver i forbindelse med pasning afplanter samt kende vækstfaktorer
 • 4) kan navne på blomster og planter
 • 5) behersker trådning, stiftning og tapening
 • 6) kender til gaveindpakning
 • 7) berhserker binding af symmetriske buketter
 • 8) behesker binding af kompakte buketter
 • 9) kan medvirke ved binding af asymmetriske buketter
 • 10) behersker dekorativ dekoration
 • 11) behersker formliniær dekoration
 • 12) kan medvirke ved udførelse af vegetiv dekoration
 • 13) behersker brug af stikmasse
 • 14) behersker udførelse af bordpynt
 • 15) kan udføre plantearrangementer
 • 16) kan udføre rundpyntede kranse
 • 17) kan udføre kranse med forskellige dekorationstyper
 • 18) kan udføre påsætning af kransemateriale og stikmasse
 • 19) behersker binding af symmetriske og asymmetriske bårebuketter
 • 20) behersker dekorative, formliniære og vegetive båredekorationer
 • 21) behersker dekorative, formliniære og vegetive kistepyntninger
 • 22) kan udføre kranse, hjerter og puder til gravsteder
 • 23) behersker binding af brudebuketter i buketholder og stiftet brudebuket
 • 24) kan udføre bryllupssmykker (brystbuket og corsage)
 • 25) kender til pyntning af kirkerum
 • 26) kender til udførelse af kreative temabestemte binderiopgaver, f.eks. rum

Bilag 6

juli 1997

Bekendtgørelse om kontoruddannelse med specialer

Merit skema - grundfag

 

 --------------------------------------------------------------------- 

     HE  Merkonom HF   HHX  Student Informa- Sammen- Folke- 

     kur- enkelt-  en-   en-  enkelt- matik  lagt  skole 

     ser fag    kelt-  kelt- fag   assi-  1.-2.  udv. 

     1)       fag   fag      stent  skole- afg. 

                            perio- prøve 

                            de 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dansk  Skrift-     2)   2)   2)   OK   Dansk  2) 

 E    lig                      B 

     komm. 

     på 

     kon- 

     toret 1 

     Skrift- 

     lig 

     komm. 

     på 

     kon- 

     toret 2 

     og 

     Refe- 

     rat og 

     notat 

     teknik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk En-  Business 2)    2)   2)   OK   En-   2) 

 E    gelsk English                 gelsk 

     1                       C 

     En- 

     gelsk 

     2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Er-   Regn- Virk- Er-    Regn- Er-   OK    Regn- 

 hvervs- skab som- hvervs-  skabs- hvervs-     skabs- 

 økono- 1,  heds- økonomi  lære  økonomi     lære 

 mi E  Regn- øko- (tilvalg) og   (tilvalg)    og 

     skab mi        virk-          virk- 

     2,           somheds-        somheds- 

     Regn-         økonomi         økonomi 

     skab 

     3 

     og 

     Finans- 

     bog- 

     føring 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Salg  Adm. Mar-       Mar-      OK   Salg 

 og   af  keds-      keds-     OK   og 

 ser-  salg, føring      føring         ser- 

 vice  Ser-                     vice 

 D    vice                     C 

     og 

     sam- 

     ar- 

     bejde, 

     Salg 

     og 

     mark. 

     og 

     Tele- 

     fon- 

     ser- 

     vice 

     og 

     salgs- 

     teknik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 In-   Etb. In- Data-    In-  Data-  OK    Elek- 

 for-  1,  for- logi     for- logi       tro- 

 ma-   Etb ma-        ma-          nisk 

 tions- 2,  tik        tions-         in- 

 tekno- Etb          tek-          forma- 

 logi  3,           nolo-         tions- 

 E    Reg-          gi           søgning 

     neark                     og 

     1                       -behand- 

     og                      ling 

     Inter- 

     net 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sam-   3 

 funds- 

 lære 

 D 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bekendtgørelse om detailhandelsuddannelse med specialer

Meritskema - områdefag

Områdefag

6 af nedennævnte HE-kurser efter eget valg giver merit for de områdefag, som skal gennemføres efter § 5, stk. 2. Det er dog en forudsætning, at grundfagene er gennemført eller der er givet merit.

1. Organisation og samarbejde

2. Præsentations- og

instruktionsteknik

3. Tilrettelæggelse og afholdelse af

møder og konferencer

4. PC-brugerkursus -

brancheanvendelse

5. Desktop Publishing 1

6. Desktop Publishing 2

7. Resultatkontrol og opfølgning

8. Kredit-debitor bogføring

9. Administration af indkøb

10. Personligt salg og service 1

11. Varebestilling

12. Markedsanalyse

13. Engroshandel

Officielle noter

Ingen