Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen


I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 5. februar 1997, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsen

§ 1. Uddannelsens formål er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som landbruger inden for et af følgende specialer:

 • 1) Jordbrugsassistent.
 • 2) Dyreassistent.
 • 3) Jordbrugsmaskinfører.
 • 4) Fiskeassistent.

Stk. 2. Eleven vælger speciale ved indgåelse af uddannelsesaftale med en virksomhed, der er godkendt til specialet.

Stk. 3. Elevens praktikuddannelse, der skal foregå i mindst 2 virksomheder, jf. § 15, stk. 4, skal mindst omfatte:

 • 1) Jordbrugsassistent: 2 års praktik i en landbrugsvirksomhed inden for enten animalsk produktion eller planteproduktion eller både animalsk produktion og planteproduktion, heraf højst 1 år på en maskinstation.
 • 2) Dyreassistent: Mindst 1 års praktik i en zoologisk have, dyrepark, dyreforsøgsvirksomhed, et laboratorium med dyr, dyrehospital, en større bedrift med heste, dyrehandel eller særlige dyregrupper, jf. § 12, nr. 9. Der skal senest ved begyndelsen af 3. skoleperiode være indgået uddannelsesaftale med en af disse virksomhedstyper. Den resterende del af praktiktiden kan afvikles i bedrifter inden for landbruget med animalsk produktion.
 • 3) Jordbrugsmaskinfører: 2 års praktik i en virksomhed med både markbrug og alsidig maskinpark eller på en maskinstation.
 • 4) Fiskeassistent: 2 års praktik fordelt på mindst 2 forskellige virksomheder med akvakulturer.

§ 2. Det faglige udvalg for uddannelsen er Det faglige Fællesudvalg for Landbrug.

§ 3. For uddannelsen gælder endvidere de regler, som fastsættes i henhold til § 4, stk. 1, i erhvervsuddannelsesloven, herunder bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen).

Kapitel 2

Uddannelsens varighed og struktur m.v.

§ 4. Uddannelsen varer 3 år og 8 måneder.

Stk. 2. Skoleundervisningen varer 52 uger, jf. dog § 5. Skoleundervisning veksler med praktikuddannelse som anført nedenfor, jf. dog § 5:

 • 1) Praktikuddannelse for elever, der begynder i praktikvirksomheden.
 • 2) 2. skoleperiode, 20 uger.
 • 3) Praktikuddannelse, ca. 52 uger.
 • 4) 3. skoleperiode, 12 uger.
 • 5) Praktikuddannelse, ca. 52 uger.
 • 6) 4. skoleperiode, 20 uger.
 • 7) Eventuel resterende praktikuddannelse indtil udløbet af den fastsatte uddannelsestid.

Voksenuddannelse

§ 5. Elever, der er fyldt 25 år, kan indgå uddannelsesaftale og gennemføre uddannelsen på indtil 2 år, hvis de har haft mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse eller tilsvarende deltidsbeskæftigelse inden for det valgte specialeområde. Det er dog en forudsætning, at skoleundervisningen kan gennemføres inden for uddannelsestiden.

Stk. 2. For elever med uddannelsesaftale efter stk. 1 kan skolen træffe afgørelse om afkortning af den samlede undervisning, jf. § 9, stk. 4, og om fritagelse for dele af undervisningen, jf. § 6. Skolen kan endvidere efter samråd med det faglige udvalg tilrettelægge særlige uddannelsesforløb bestående af perioder med henholdsvis skoleundervisning og praktikuddannelse. Det faglige udvalg skal godkende fastsættelsen af praktikperioder.

Stk. 3. Skolen kan dispensere fra alders- og beskæftigelseskravet i stk. 1, hvis den ud fra en samlet vurdering og efter samråd med det faglige udvalg, eleven og praktikvirksomheden skønner, at eleven har de fornødne forudsætninger for at gennemføre uddannelsesforløbet.

Stk. 4. Afgørelser efter stk. 1 og 2 skal så vidt muligt være truffet før indgåelse af uddannelsesaftale.

Fritagelse for dele af uddannelsen

§ 6. Elever, der har gennemført 2. skoleperiode i skovbrugsuddannelsen, er fritaget for 2. skoleperiode i landbrugsuddannelsen.

Stk. 2. Elever kan i øvrigt fritages for dele af uddannelsen efter bilag 1, hovedbekendtgørelsen eller bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser mv. (meritbekendtgørelsen).

Stk. 3. Skolen kan efter samråd med det faglige udvalg godkende, at praktik i udlandet indgår som en del af uddannelsen.

Kapitel 3

Uddannelsens mål og indhold

§ 7. Den uddannede inden for landbrugsuddannelsen kan selvstændigt varetage et arbejdsområde på erhvervsuddannelsesniveau og udføre alle de arbejdsprocesser, der normalt forekommer inden for den branche, som specialet retter sig imod, på en fagteknisk og sikkerhedsmæssig korrekt måde under iagttagelse af gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser, samt under hensyntagen til miljømæssigt bæredygtige og etisk forsvarlige produktions- og bedriftformer.

Stk. 2. Den uddannede med specialet jordbrugsassistent kan selvstændigt varetage pasning af en produktionsgren i en landbrugsvirksomhed med enten animalsk eller planteproduktion eller begge dele. Jordbrugsassistenten har kendskab til økologiske sammenhænge, til bygningers miljømæssige og tekniske indretning og til landbrugsvirksomheders regnskab og økonomi.

Stk. 3. Den uddannede med specialet dyreassistent kan efter valget af specialefag passe og pleje de dyr, der er i virksomheder med forsøgs- og laboratoriedyr, i dyreparker, zoologiske haver, hestestutterier, dyrehandler, eller andre virksomhedstyper med særlige dyregrupper. Dyreassistenten har kendskab til dyrs reproduktion og fodring og udarbejdelse af foderplaner, samt til de vigtigste krav til bygningers miljømæssige indretning, herunder klimastyring, staldteknik og bygningsvedligeholdelse, til økologiske sammenhænge og til virksomheders regnskab.

Stk. 4. Den uddannede med specialet jordbrugsmaskinfører kan på forsvarlig måde betjene og vedligeholde normalt forekommende maskiner og redskaber i en større landbrugsvirksomhed eller på en maskinstation. Jordbrugsmaskinføreren har kendskab til planteproduktion, herunder jordbehandling, gødskning, plantebeskyttelse og høst, samt til de miljømæssige påvirkninger af natur og dyr og til regnskab, økonomi og kundebetjening.

Stk. 5. Den uddannede med specialet fiskeassistent kan varetage daglig pasning af havbrug, dambrug eller recirkulerede produktionsanlæg på en miljømæssigt forsvarlig måde. Fiskeassistenten har kendskab til fiskenes ernæringsbehov, krav til vandkvalitet og til brug og vedligeholdelse af tekniske installationer i forbindelse med fiskeproduktion, til økologiske sammenhænge og til regnskab og økonomi.

Skoleundervisningen

§ 8. Skoleundervisningen skal under hele uddannelsesforløbet på en helhedsorienteret måde omfatte både praktisk og teoretisk undervisning med henblik på at give eleven fornødne generelle og specielle kvalifikationer, herunder give eleven forudsætninger for at varetage de funktioner, uddannelsen tager sigte på. Undervisningen skal samtidig give forudsætninger for, at den uddannede ved efter- og videreuddannelse kan udbygge sine kvalifikationer. Undervisningen skal endvidere bidrage til elevens personlige udvikling, herunder styrke samarbejdsevne, selvstændighed og ansvar, og forståelse af samfundet og dets udvikling.

§ 9. Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag med følgende fordeling på skoleperioder og vejledende uddannelsestid i uger:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Uger                    Skoleperiode 

                     ----------------------------- 

                      2.     3.    4. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag: 

 Grundfag                 7,7    2,2    5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Biologi, niveau F, 3,2           * 

 Sundhed                  * 

 Informationsteknologi, niveau F, 2,0   1/2         1/2 

 Erhvervsøkonomi, niveau F, 1,1            * 

 Førstehjælp og brandbekæmpelse, 0,4    * 

 Naturfag, niveau F, 2,0          * 

 Samfundsfag, niveau F, 1,6                   * 

 Virksomhedslære, niveau F, 1,1                 * 

 Fremmedsprog, nivau F, 2,0                   * 

 Miljø, 1,1                      * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Områdefag                 9,3    6,3    2,0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Traktorkørekort              1,5 

 Dyr                    2,6     * 

 Planter                  2,8     * 

 Teknik                  2,4     * 

 Plantebeskyttelse                  1,1 

 Anvendt økologi                   1,0 

 Økonomi                            2,0 

 Anatomi og fysiologi                 * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Specialefag                     1,5    8,3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Valgfag                  3,0    2,0    4,0 

 --------------------------------------------------------------------- 

Stk. 2. Mål og øvrige rammer for undervisningens indhold samt vejledende uddannelsestid for de enkelte grundfag og valgfag følger reglerne for disse fag.

Stk. 3. Skolen fastsætter det nærmere indhold af undervisningen i skolens lokale undervisningsplan. Skolen skal tilrettelægge undervisningen sådan, at eleven skal kunne afslutte skoleundervisningen i overensstemmelse med sit valg af specialefag enten ved den pågældende skole eller ved en anden skole.

Stk. 4. For elever med uddannelsesaftale efter § 5 kan skolen fravige den vejledende uddannelsestid for de enkelte fag, under respekt af de angivne mål. Undervisningen skal omfatte valgfag.

Områdefag

§ 10. Undervisningen i områdefag har følgende mål og øvrige rammer for indholdet:

 • 1) Traktorkørekort

Eleven skal bestå færdselslovens køreprøve til traktor. Undervisningen omfatter kørefærdighed, kendskab til køretøjet og dets behandling samt til færdselsreglerne.

 • 2) Dyr

Undervisningen omfatter landbrugets produktionsdyr, pelsdyr, heste, zoo-dyr, forsøgsdyr og fisk. Undervisningen omfatter både praktisk og teoretisk arbejde. Samtlige emner skal indgå i undervisningen i 2. skoleperiode.

 • A) Eleven skal opnå kendskab til:
 • a) Håndtering og pasning af samtlige uddannelsens dyregrupper, samt arts- og racebegrebet med tilhørende egenskaber.
 • b) Hygiejne, sundhed, de almindeligste sygdomstegn, krav til smittebeskyttelse og forebyggelse af sygdomme.
 • B) Eleven skal kunne gøre rede for:
 • a) Malkning.
 • b) Fodermidler og deres værdi, fodertavler, fodring, opbevaring og behandling af fodermidler og foderomsætning.
 • c) Arbejdssikkerhed, arbejdsskader forårsaget af f.eks. gasarter og støv, omgang med medicin og desinfektionsmidler, personlige værnemidler og ergonomi.
 • d) Formering, fødselsforløb hos almindelige dyregrupper, kønsbestemmelse, brunsttegn, inseminering og reproduktionscyklus.
 • e) Avl, arvelighed, avlsværdital, avlssystemer og mærkningssystemer.
 • f) Forskellige staldtyper, ventilations- og klimaanlæg, krav til klima og ventilation, betjening af tekniske installationer, formale- og blandeanlæg, fodrings- og transportanlæg samt gødningsopbevaring og -anlæg.
 • C) Eleven skal kunne:
 • a) Håndtere og passe samtlige uddannelsens dyregrupper.
 • b) Malke.
 • c) Aflæse fodertavler, fodre og udarbejde simple foderplaner på baggrund af foderanalyser.
 • d) Rengøre og desinficere.
 • 3) Planter

Undervisningen omfatter navngivning og identifikation af de mest almindelige kulturplanter, træer, buske og ukrudtsplanter, samt kulturplanternes vækstforløb og dyrkning. Undervisningen omfatter et 3-dages kursus i motorsav og kratrydder. Undervisningen omfatter både praktisk og teoretisk arbejde. Samtlige emner skal indgå i undervisningen i 2. skoleperiode.

 • A) Eleven skal opnå kendskab til:
 • a) Markplaner og sædskifte.
 • b) Sikkerhed og sikkerhedsudstyr vedrørende motorsav.
 • c) Jordbundslære, jordbundens sammensætning, jordpartiklers lejring, jordens vandkapacitet, stofomsætning i jorden, jorderosion, jordprøver og jordbundsanalyser samt jordtemperaturforhold.
 • d) Høst af korn og frø, roehøst og ensilering samt bjergning og opbevaring af halm og hø.
 • e) Jordbehandling, relevante jordbehandlingsredskaber og maskiner samt indstilling, justering og vedligeholdelse af disse.
 • f) Sygdomme og skadedyr, skadevoldere, svampe- og virusangreb, identifikation af ukrudt samt forebyggelse af sygdomme, skadedyr og ukrudt.
 • B) Eleven skal kunne gøre rede for:
 • a) Kornarter, græsser og kløver, bælgsæd og olieplanter, rodfrugter og majs, træer og buske samt karakterplanter.
 • b) Planternes næringsstofbehov, næringsstoffernes kredsløb og forskellige gødningstyper.
 • c) Planternes krav til såbed samt jordbehandling og såning.
 • d) Sikkerhed og ergonomi i forbindelse med kulturvedligeholdelse.
 • e) Skovningstidspunkt, mærkningsmetoder, skovning med håndredskaber samt vedligeholdelse af værktøj.
 • f) Personlig sikkerhed ved brug af motorsav og kratrydder, kædens opbygning, filing af kæder og klinger, daglig vedligeholdelse.
 • C) Eleven skal kunne:
 • a) Udarbejde og vurdere enkle gødningsplaner.
 • b) Udføre relevant jordbehandling og såning efter vejledning.
 • c) Vedligeholde kulturer, udføre mekanisk ukrudtsbekæmpelse samt vedligeholde værktøj og redskaber hertil.
 • d) Skove med håndredskaber, motorsav og kratrydder og vedligeholde værktøj hertil.
 • e) Udføre relevant jordbehandling efter vejledning.
 • 4) Teknik

Undervisningen omfatter fagteknisk og sikkerhedsmæssig korrekt betjening og vedligeholdelse af traktorer, maskiner og markredskaber samt værktøj i en alsidig landbrugs- og skovbrugsvirksomhed. Undervisningen omfatter både praktisk og teoretisk arbejde. Samtlige emner skal indgå i undervisningen i 2. skoleperiode.

 • A) Eleven skal opnå kendskab til:
 • a) Maskiner og redskaber samt indstilling og justering af de mest almindelige af disse.
 • b) Almindeligt håndværktøj og diverse materialer i et værksted.
 • c) Forskellige energiformer.
 • B) Eleven skal kunne gøre rede for traktorens opbygning og funktion, herunder motorens opbygning.
 • C) Eleven skal kunne:
 • a) Betjene traktoren og udføre eftersyn og vedligeholdelse.
 • b) Udføre relevante arbejdsopgaver med maskiner og redskaber i mark og skov. c) Vedligeholde de mest almindelige maskiner og redskaber og kunne udskifte simple reservedele.
 • d) Foretage økonomisk og miljømæssig vurdering af forskellige energiformer.
 • 5) Plantebeskyttelse

Undervisningen omfatter kemikalier og bekæmpelsesmidler og deres påvirkning af miljøet. I 3. skoleperiode omfatter undervisningen både praktisk og teoretisk arbejde.

 • A) Eleven skal opnå kendskab til:
 • a) Kemikalier, fareklasser, R- og S-sætninger, forgiftningssymptomer, førstehjælp, opbevaring og bortskaffelse af rester og tom emballage.
 • b) Miljøpåvirkninger af jord (binding, bevægelighed, persistens), vand (alger, dafnier og fisk) og dyr (nytteinsekter og fugle).
 • c) Arbejdsmiljø, leverandørbrugsanvisninger samt sundhedsfare ved anvendelse af bekæmpelsesmidler.
 • d) Bekæmpelsesmidler, bekæmpelsesmiddelgrupper, formuleringstyper, blandinger, tilsætningsstoffer, brugsanvisninger, behandlingsfrist samt beregning af aktivt stof- og væskemængde.
 • e) Sygdomme og skadedyr, skadevolderes biologi, symptomer på angreb, principper for forebyggelse og bekæmpelse, alternativ bekæmpelse, skadetærskler og varsling.
 • f) Lovgivning om bekæmpelsesmidler.
 • B) Eleven skal kunne:
 • a) Foretage valg af personlige værnemidler ved brug af bekæmpelsesmidler.
 • b) Identificere skadevoldere ud fra præparater, billed- og planchemateriale og ved hjælp af håndbøger foreslå en behandling.
 • 6) Anvendt økologi

Undervisningen omfatter det idegrundlag, der kendetegner økologisk planteproduktion og animalsk produktion, principper for bnærdygtig udvikling og de metoder og systemer, der er specielle for økologisk drevne bedrifter. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens praktikpladserfaringer og specialevalg.

 • A) Eleven skal opnå kendskab til:
 • a) Bæredygtige principper, herunder det naturlige kredsløb inden for plantedyrkning og dyrehold.
 • b) Bæredygtig udvikling og ressourceforbrug i lokal og global sammenhæng.
 • B) Eleven skal kunne gøre rede for:
 • a) Produktionstekniske principper og økologisk forsvarlige løsninger på prkatiske opgaver inden for virksomheder med planter og dyr.
 • b) Idegrundlaget for økologisk jordbrug.
 • c) Hvordan viden om bæredygtige principper og om det naturlige kredsløb kan anvendes i praksis.
 • d) Produktionsgrundlaget og reglerne for godkendelse som statskontrolleret økologisk bedrift.
 • e) Principielle forskelle mellem økologisk, integreret og konventionelt drevet virksomhed.
 • f) Praktiske løsninger, som tager hensyn til biodiversiteten.
 • C) Eleven skal kunne give forslag til ændring af produktionsmetoderne i en konventionel bedrift.
 • 7) Økonomi

Undervisningen omfatter virksomhedens regnskaber og økonomiske forhold.

 • A) Eleven skal opnå kendskab til:
 • a) Bogføring og jordbrugets regnskabssystemer.
 • b) Regnskabsforståelse, dækningsbidragskalkuler, konsekvensberegninger, beregning af nøgletal, analyse af virksomhedens stærke og svage sider og intern omsætning.
 • c) Investering, grundlæggende investeringsteori på enkeltinvesteringer.
 • d) Budget, budgetteringsprincipper for virksomheden og finansieringsmuligheder i realkredit- og pengeinstitutter.
 • e) Personlig økonomi, opsparingsformer, skatteforhold, forskellige forsikringsformer og personligt budget.
 • B) Eleven skal kunne udføre øvelser i kontering og kassebogføring.
 • 8) Anatomi og fysiologi

Eleven skal kunne gøre rede for:

 • a) Opbygning, bestanddele og forekomst af celler og forskellige vævstyper.
 • b) Skelettets opbygning og de vigtigste knogler på udvalgte dyregrupper.
 • c) Bevægeapparatets opbygning, herunder de vigtigste muskler, sener og led.
 • d) Fordøjelseskanalen, herunder leverens opbygning og funktion.
 • e) Kredsløbssystemets organer, opbygning og funktioner.
 • f) Respirationssystemets opbygning og enkelte elementer.
 • g) Hjernens, nervesystemets og sanseorganernes opbygning og vigtigste elementer.
 • h) Urin- og kønsorganers opbygning, benævnelser og funktioner.
 • i) De vigtigste hormonproducerende organer og deres betyning.

Specialefag

§ 11. Elever med specialet Jordbrugsassistent skal vælge et af specialefagene Kvæg og planter, Svin og planter, Maskiner og planter eller Økologisk jordbrug . Endvidere skal eleverne bestå sprøjtecertifikat, jf. § 13, nr. 1.

Stk. 2. Elever med specialet Dyreassistent skal vælge et af specialefagene Zoodyr, Forsøgsdyr, Heste, Dyrehandel, eller Særlige dyregrupper.

Stk. 3. Elever med specialet Jordbrugsmaskinfører skal vælge specialefaget Maskiner. Endvidere skal eleverne bestå sprøjecertifikat, jf. § 13, nr. 1.

Stk. 4. Elever med specialet Fiskeassistent skal vælge specialefaget Akvakulturer.

§ 12. Undervisningen i specialefag har følgende mål og øvrige rammer for indholdet:

 • 1) Kvæg og planter

Undervisningen omfatter biologisk viden af betydning for pasning af kvæg herunder den del af planteproduktionen, som har betydning for kvægbruget. Eleven skal selvstændigt kunne passe en kvægbesætning samt deltage i fornyelsesprocesser vedrørende denne. Undervisningen omfatter både praktisk og teoretisk arbejde. I undervisningen indgår endvidere emnerne Plantebeskyttelse og Smitteforebyggelse og medicinanvendelse, jf. § 13, nr. 1 og 2.

 • A) Eleven skal opnå kendskab til:
 • a) Hygiejne, sundhed, forebyggelse og helbredelse af almindeligt forekommende sygdomme og forholdsregler ved omgang med syge dyr.
 • b) Dyrkning af grovfoderafgrøder samt de miljømæssige påvirkninger, som opstår som følge af husdyrproduktion.
 • B) Eleven skal kunne gøre rede for:
 • a) Avl, reproduktionsforhold og registrering i kvægbesætningen samt kvægbrugets forskellige produktionsgrene.
 • b) Afgrøder af betydning for kvægholdet, herunder dyrkning af foderafgrøder (dyrkningsplanter, sædskifte og sprøjteplanter), ensilering samt økologiske sammenhænge mellem planteproduktion og husdyrhold.
 • c) Fodring og styring af foder, fodersammensætning og -blandinger samt edbfoderplanlægning og kontrol.
 • d) Bygninger, indretning af kvægstalde, herunder tekniske installationer.
 • e) Kvægs adfærd, etik ved husdyrhold samt lovgivning på husdyrområdet.
 • f) Arbejdsrutiner, daglig pasning af kalve og kvæg, herunder malkning.
 • g) Sikkerhed ved omgang med og pasning af kvæg.
 • C) Eleven skal kunne:
 • a) Udføre registrering i en kvægbesætning, edb-foderplanlægning og -kontrol.
 • b) Varetage daglig pasning af kvæg og kalve på en sikkerhedsmæssig og ergonomiske korrekt måde, herunder malkning, fodring, renholdelse og håndtering.
 • c) Erkende og reagere hensigtsmæssigt på almindeligt forekommende sygdomme samt kunne deltage i fornyelsesprocesser i besætningen.
 • 2) Svin og planter

Undervisningen omfatter biologisk viden af betydning for pasning af svin og svineproduktion. Eleven skal selvstændigt kunne passe en svinebesætning samt kunne deltage i fornyelsesprocesser vedrørende denne. I undervisningen indgår endvidere emnerne Plantebeskyttelse og Smitteforebyggelse og medicinanvendelse, jf. § 13, nr. 1 og 2.

 • A) Eleven skal opnå kendskab til:
 • a) Sygdomme hos svin, samt de miljømæssige påvirkninger, som opstår som følge af svineproduktion.
 • b) Dyrkning af salgsafgrøder (korn, raps, ærter m.v.)
 • B) Eleven skal kunne gøre rede for:
 • a) Avl, reproduktionsforhold, avlsmetoder samt mål for svineproduktionen.
 • b) Fodring, foder og fodersammensætning, foderblandinger og fodringssystemer.
 • c) Hygiejne og sundhed, forebyggelse og helbredelse af almindeligt forekommende sygdomme samt forholdsregler ved omgang med syge dyr.
 • d) Bygninger, indretning af bygninger til svineproduktion, herunder tekniske installationer.
 • e) Svins adfærd, etik ved hold af husdyr samt lovgivning på husdyrområdet.
 • f) Arbejdsrutiner, daglig pasning af svin på en rationel måde samt sikkerhedsforanstaltninger ved pasning af svin.
 • g) Produktionsstyringssystemer og produktionskontrolsystemer.
 • h) Dyrkningsplanter, sædskifte og sprøjteplanter for salgsafgrøder.
 • C) Eleven skal kunne:
 • a) Varetage daglig pasning af svin på en rationel, sikkerhedsmæssig og ergonomisk korrekt måde, herunder fodring, renholdelse og håndtering.
 • b) Erkende og reagere hensigtsmæssigt på almindeligt forekommende sygdomme.
 • c) Bruge systemer til styring og kontrol af produktionen.
 • d) Deltage i fornyelsesprocesser i besætningen.
 • 3) Maskiner og planter

Undervisningen omfatter biologisk og praktisk viden af betydning for planlægning og gennemførelse af planteproduktion herunder specialafgrøder i en specialiseret landbrugsvirksomhed. Undervisningen omfatter både praktisk og teoretisk arbejde. Undervisningen omfatter endvidere emnet Plantebeskyttelse, jf. § 13, nr. 1.

 • A) Eleven skal opnå kendskab til:
 • a) Maskiner og redskaber til brug for specialafgrøder samt indstilling, justering og vedligeholdelse af disse.
 • b) Afsætning, lovgivnings- og afsætningsmæssige krav til salg af specialafgrøder samt afsætningsmuligheder fra producent til forbruger.
 • B) Eleven skal kunne gøre rede for:
 • a) Kornarter, græsser og kløver, bælg- og olieplanter, rodfrugter, majs og de almindeligste specialafgrøder samt planlægning og gennemførelse af en produktion af disse til og med høst.
 • b) Dyrkning og plantepleje gennem vækstsæsonen, dyrkningsplaner for udvalgte afgrøder samt anvendelse af produktionsstyringssystemer.
 • c) Vanding, faktorer der påvirker planternes vandbehov og vandoptagelse, vandindvindingsmuligheder samt opbygning, opstilling og vedligeholdelse af vandingsanlæg.
 • d) Meteorologiske registreringer og vejrprognoser, temperatur og solstråling, luftfugtighed samt de deraf følgende dyrkningsmuligheder.
 • e) Markstyringsprincipper, disciplin for dataindsamling og -registrering, dataoptimeret gødningsplanlægning og databehandling.
 • f) Planteernæring, analysetyper, udarbejdelse og vurdering af gødningsplaner.
 • g) Plantesundhed, skadevoldere i afgrøder, herunder svamp, bakterier og virus, forebyggelse af sygdomme og skadedyr, identifikation af ukrudt samt sprøjteteknik.
 • h) Efterbehandling og opbevaring af afgrøder, herunder de almindeligste specialafgrøder, portionstørringsanlæg, lagertørringsanlæg, gennemløbstørreri, konservering af korn, blæsere, kvalitetskrav og afregningsprincipper.
 • C) Eleven skal kunne:
 • a) Planlægge og gennemføre en produktion af korn , græs og kløver, bælgsæd, olieplanter, rodfrugter og majs samt mindst en almindelig specialafgrøde efter instruktion.
 • b) Udarbejde dyrkningsplaner for udvalgte afgrøder samt anvende produktionsstyringssystemer.
 • c) Udarbejde og vurdere gødningsplaner.
 • d) Betjene, indstille, justere og vedligeholde almindeligt anvendte maskiner og redskaber til planteproduktion på sikkerhedsmæssigt og ergonomisk korrekt måde.
 • 4) Maskiner

Undervisningen omfatter betjening og vedligeholdelse af almindeligt forekommende maskiner og værktøjer i en specialiseret landbrugsvirksomhed eller maskinstation. Undervisningen omfatter både praktisk og teoretisk arbejde. Undervisningen omfatter endvidere emnet Plantebeskyttelse, jf. § 13, nr. 1.

 • A) Eleven skal opnå kendskab til:
 • a) Værkstedsudstyr og vedligeholdelsesmidler, maskinelementer samt de mest almindelige materialer i et værksted.
 • b) Præcisionssåning, frøtypers og frøsorteringers betydning for udsædsmængder, plantetal og spiringsmuligheder samt krav til frøplacering.
 • c) Almindeligt forekommende elektroniske måleinstrumenter og -systemer samt anvendelse af disse.
 • d) Hydrauliske systemers opbygning, funktion og vedligeholdelse.
 • B) Eleven skal kunne gøre rede for:
 • a) Registrerede og godkendte traktorer og vogne.
 • b) Jordbehandling, jordbehandlingsredskaber, jordbehandlingens betydning for ukrudtsbekæmpelse, jordstruktur spirings- og vækstbetingelser samt formål med sprøjtning, pløjning, harvning, fræsning og tromling.
 • c) Kulturplanter, almindelige landbrugsafgrøders dyrknings- og vækstbetingelser samt afgrødernes egnethed under forskellige vækstforhold.
 • d) Grundforbedringsmidler, formål med og anvendelse af grundforbedringsmidler, forskellige kalkningsmidler samt indstilling, rengøring og vedligeholdelse af kalkspredere.
 • e) Specialafgrøders etablering, gødning, vedligeholdelse, dyrkningsforhold og forløb samt maskiner og redskaber til brug for såning, høst m.m. af specialafgrøder.
 • f) Forskellige typer af gødningsspredere samt indstilling, kontrol, rengøring og vedligeholdelse af disse.
 • g) Forskellige typer af radsåmaskiner, korrekt betjening og indstilling af disse samt gødningsgranulat- og båndsprøjteudstyr.
 • h) dræningsarbejde, vedligeholdelse af dræn samt formål med og lovgivning om dræning og spuling.
 • i) Ammoniakanlæg, flydende ammoniaks egenskaber, virkemåde, udbringningstidspunkt, dybdeplacering, opbevaring, håndtering samt betjening og vedligeholdelse af ammoniakudstyr under hensyntagen til de knyttede sikkerhedsforanstaltninger.
 • C) Eleven skal kunne:
 • a) Vedligeholde og foretage elementære reparationer af inventar, redskaber og maskiner samt registrerede og godkendte traktorer og vogne.
 • b) Foretage korrekt valg af redskab på baggrund af jordbunds- og plantetype samt udføre jordbehandling med forskellige metoder.
 • c) Udføre flammeskæring og svejsning med lysbuesvejsere.
 • d) Indstille, rengøre og vedligeholde kalkspredere samt udføre kalkspredning.
 • e) Indstille, kontrollere, rengøre og vedligeholde gødningsspredere samt udføre gødningsudbringning.
 • f) Betjene og indstille radsåmaskiner korrekt.
 • g) Udføre dræningsarbejde, herunder vedligeholdelse af dræn.
 • h) Udføre beskyttelsesgassvejsning, gassvejsning og simpel lodning.
 • i) Betjene og vedligeholde rendegravere og læssemaskiner samt ammoniakudstyr under hensyntagen til de dertil knyttede sikkerhedsforanstaltninger.
 • j) Udføre almindeligt læsse- og gravearbejde samt læsse- og planeringsopgaver.
 • k) Betjene radiotelefonanlæg og andet almindeligt forekommende kommunikationsudstyr korrekt.
 • l) Udføre kundebetjening og de dermed forbundne administrative opgaver korrekt.
 • 5) Heste

Undervisningen omfatter biologisk viden og praktiske færdigheder af betydning for pasning af en hestebesætning, samt fornyelsesprocesser vedrørende denne. Undervisningen omfatter både praktisk og teoretisk arbejde. I undervisningen indgår endvidere emnet Smitteforebyggelse og medicinanvendelse, jf. § 13, nr. 2.

 • A) Eleven skal opnå kendskab til:
 • a) Hygiejne, sygdomsforebyggelse, hestes sundhed og almindelige sygdomme samt forholdsregler ved omgang med syge heste og førstehjælp i nødsituationer.
 • b) Driftsøkonomi med hestehold.
 • c) Lovgivning vedrørende handel med heste.
 • d) Forsikringsforhold.
 • B) Eleven skal kunne gøre rede for:
 • a) Hestens anatomiske opbygning, herunder specielt fordøjelsessystemet og kønsorganerne.
 • b) Hestens fysiologiske funktioner, herunder specielt fordøjelses- og forplantningssystemer.
 • c) Avl og reproduktionsforhold, hesteracer og -typer og hestens anvendelse, udskiftning og udbygning af hesteholdet.
 • d) Hestens fodring og fodringsøkonomi.
 • e) Bygninger, indretning af hestestalde, herunder tekniske installationer.
 • f) Sikkerhedsforanstaltninger ved omgang og transport med heste, arbejdsrutiner, produktionsstyring og -kontrol samt klargøring af heste til dyrskuer og kåringer.
 • g) Hestens normale og unormale adfærd.
 • h) Etik vedrørende dyr samt dyreværnsloven, miljølovgivning vedrørende hestehold samt regler for import/eksport af heste.
 • i) Service og personlig kundebetjening.
 • C) Eleven skal kunne:
 • a) Foretage daglig pasning af heste, herunder fodring og renholdelse, på en sikkerhedsmæssig og ergonomisk korrekt måde.
 • b) Medvirke ved opdragelse af ungdyr.
 • c) Behandle de mest almindelige sygdomme og småskader.
 • d) Vedligeholde og anvende sadel- og seletøj.
 • e) Vedligeholde underlag i ridehus og på bane.
 • f) Assistere ved afprøvning, inseminering og bedækning af hopper samt ved tapning af hingste.
 • g) Planlægge og udføre nødvendig motionering af hestehold.
 • 6) Forsøgsdyr

Undervisningen omfatter biologisk viden af betydning for pasning af en forsøgsdyrbesætning samt for fornyelsesprocesser vedrørende denne. Undervisningen omfatter både praktisk og teoretisk arbejde. I undervisningen indgår endvidere emnet Smitteforebyggelse og medicinanvendelse, jf. § 13, nr. 2.

 • A) Eleven skal opnå kendskab til:
 • a) Forsøgsdyrs sundhed og almindelige sygdomme.
 • b) Grundlæggende operationsteknikker og forholdsregler ved omgang med syge dyr.
 • B) Eleven skal kunne gøre rede for:
 • a) Den anatomiske opbygning af de almindeligst anvendte forsøgsdyr, herunder specielt fordøjelsessystemet, kredsløbssystemet og kønsorganerne.
 • b) De almindeligst anvendte forsøgsdyrs fysiologiske funktioner, herunder specielt fordøjelses-, kredsløbs- og forplantningssystemet.
 • c) Avl, reproduktion, avlssystemer for forsøgsdyr samt forskellige kategorier af forsøgsdyr.
 • d) Bygninger, indretning af bygninger til forsøgsdyr, barrieresystemer samt tekniske installationer.
 • e) Sikkerhedsforskrifter og -foranstaltninger i forsøgsdyrlaboratorier, produktionsstyring og -kontrol, relevante laboratorieteknikker samt daglig pasning af forsøgsdyr, herunder fodring, håndtering og aflivning.
 • f) Forsøgsdyrs normale og unormale adfærd.
 • g) Forsøgsdyrlovgivningen samt etik ved anvendelse af forsøgsdyr.
 • C) Eleven skal kunne udføre:
 • a) Relevante laboratorieteknikker.
 • b) Daglig pasning af forsøgsdyr, herunder fodring, renholdelse, håndtering og aflivning.
 • c) Kvalitetsstyring samt kunne deltage i fornyelsesprocesser i besætningen.
 • 7) Zoo-dyr

Undervisningen omfatter biologi og praktiske færdigheder af betydning for pasning af zoo-dyr og fornyelsesprocesser vedrørende disse. Undervisningen indeholder både teoretisk og praktisk arbejde. I undervisningen indgår endvidere emnet Smitteforebyggelse og medicinanvendelse, jf. § 13, nr. 2.

 • A) Eleven skal opnå kendskab til:
 • a) Hygiejne, sundhed, forebyggelse og helbredelse af almindeligt forekommende sygdomme samt forholdsregler ved omgang med syge dyr.
 • b) Publikumsservice, rollen som formidler af service og viden.
 • B) Eleven skal kunne gøre rede for:
 • a) Den anatomiske opbygning af repræsentative zoo-dyr, herunder specielt fordøjelsessystemet og kønsorganerne.
 • b) Repræsentative zoo-dyrs fysiologiske funktioner, herunder specielt fordøjelses-og forplantningssystemet.
 • c) Reproduktion, avl og avlsmetoder hos repræsentative zoo-dyr.
 • d) Det internationale avlssamarbejde om bevarelsen af truede arter, in situ og ex situ.
 • e) Fodring, foderets ernæringsmæssige værdi og dyrenes foderbehov.
 • f) Bygninger, indretning af dyrehuse under hensyntagen til dyrenes adfærd, herunder tekniske installationer.
 • g) Zoo-management med identifikation, observation, registrering og daglig pasning.
 • h) Sikkerhedsforhold for mennesker og dyr samt lovgivning om zoologiske haver og dyr i fangenskab.
 • i) Zoo-dyrs normale og unormale adfærd samt adfærdsstimulering.
 • j) Etiske forhold vedrørende hold af zoo-dyr samt zoologiske havers formål og opgaver.
 • C) Eleven skal kunne udføre:
 • a) Identifikation, observation, registrering.
 • b) Fodring, renholdelse, håndtering, aflivning samt bistand ved parring og fødsel.
 • c) Iagttage og registrere dyrenes normale og unormale adfærd samt kunne deltage i fornyelsesprocessen i bestanden af zoo-dyr.
 • 8) Dyrehandel

Undervisningen omfatter biologisk viden og praktiske færdigheder af betydning for den daglige drift af en dyrehandel med hobby- og kæledyr. Undervisningen omfatter både teoretisk og praktisk arbejde. I undervisningen indgår endvidere emnet Sundhed, jf. § 13, nr. 2.

 • A) Eleven skal opnå kendskab til:
 • a) Hygiejne, sundhed, forebyggelse og helbredelse af almindeligt forekommende sygdomme samt forholdsregler ved omgang med syge dyr.
 • b) De forskellige varegrupper, der er relevante for branchen.
 • c) Forsikringsforhold i relation til dyrehandel.
 • d) Behov og købekraft som baggrund for forbrug og forbrugsvaner.
 • e) Faktorer af betydning for konkurrencesituationen og markedsføringsindsatsen.
 • f) Salgsfremmende foranstaltninger, reklamemedier, deres karakteristika og anvendelse over for konkrete målgrupper.
 • g) Relevant lovgivning vedrørende forholdet mellem forbruger og virksomhed, herunder markedsføringsloven og lov om kreditkøb.
 • h) Metoder til styring af lager og indkøb.
 • B) Eleven skal gøre rede for:
 • a) Reproduktion, avl og avlsmetoder hos repræsentative hobbydyr.
 • b) Fodring, foderets ernæringsmæssige værdi og dyrenes foderbehov.
 • c) Bygninger, indretning af dyrehuse/bure under hensyntagen til dyrenes adfærd, herunder tekniske installationer.
 • d) Arbejdsrutiner, herunder identifikation, observation, registrering og daglig pasning, samt sikkerhedsforhold for mennesker og dyr og lovgivning om dyr i fangenskab.
 • e) Normal og unormal adfærd samt etiske forhold vedrørende hobby- og kæledyr.
 • f) Almindelig vandkemi, pH værdi, nitritindhold, CO2, O2, vandets hårdhed og disse værdiers indflydelse på fisk og planter.
 • g) De mest almindelige akvarieplanter.
 • h) Fiskenes biologiske egenskaber, både hos salt- og ferskvandsfisk.
 • i) Praktiske forhold omkring import/eksport til og fra andet EU-land eller tredjeland, herunder told- og bankregler m.v.
 • j) Justitsministeriets bekendtgørelse om indretning og drift af dyrehandel.
 • k) Den personlige kundebetjenings betydning og forskellige former for kundekontakt.
 • l) Forudsætninger for en effektiv reklameindsats.
 • C) Eleven skal kunne:
 • a) Varetage den daglige pasning af hobby- og kæledyr, herunder fodring, renholdelse, håndtering og kundebetjening.
 • b) Udføre daglig pelspleje af hunde og katte, herunder de grundlæggende elementer i klipning og trimning af hunde.
 • c) Behandle de mest almindelige fiskesygdomme.
 • d) Anvende de tekniske hjælpemidler, som bruges i akvarier.
 • e) Udarbejde vinduesskiltning til butikken, herunder skrive skilte.
 • f) Udarbejde forslag til reklame med udgangspunkt i målgruppe og produkt.
 • 9) Særlige dyregrupper

Undervisningen skal efter skolens vurdering tage udgangspunkt i den eller de dyregrupper, eleven her været beskæftiget med i praktikperioden og på grundlag heraf omfatter undervisningen indgående biologisk viden og praktiske færdigheder af betydning for pasning af en dyrebesætning samt fornyelsesprocesser vedrørende denne. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens praktikplads og kan omhandle får, geder, hjorte, strudse, fjerkræ, pelsdyr og andre produktionsdyr. Undervisningen omfatter endvidere emnet Smitteforebyggelse og medicinanvendelse, jf. § 13, nr. 2.

 • A) Eleven skal opnå kendskab til:
 • a) Hygiejne, sundhed, forebyggelse og helbredelse af almindeligt forekommende sygdomme og forholdsregler ved omgang med syge dyr.
 • b) Miljømæssige påvirkninger som opstår som følge af dyrehold.
 • B) Eleven skal kunne gøre rede for:
 • a) Den anatomiske opbygning af repræsentative dyr i den aktuelle dyregruppe, herunder specielt fordøjelsessystemet og kønsorganerne.
 • b) Fysiologiske funktioner, herunder specielt fordøjelses- og forplantningssystemet for den aktuelle dyregruppe.
 • c) Reproduktion, avl, avlsystemer og avlsmetoder hos repræsentanter for den aktuelle dyregruppe.
 • d) Fodring og produktionsstyring, foder, fodersammensætning og -blandinger samt edb-foderplanlægning og kontrol.
 • e) Bygninger, indretning af dyrehuse/stalde under hensyntagen til dyrenes adfærd, herunder tekniske installationer.
 • f) Arbejdsrutiner, herunder identifikation, observation, registrering og daglig pasning, samt sikkerhed ved omgang med og pasning af dyr.
 • g) Dyrs normale og unormale adfærd, etik ved dyrehold samt lovgivning på dyreområdet.
 • h) Afgrøder af betydning for dyrehold, herunder dyrkning af foderafgrøder, ensilering samt økologiske sammenhænge mellem planteproduktion og husdyrhold.
 • C) Eleven skal kunne:
 • a) Foretage daglig pasning af dyr på en rationel, sikkerhedsmæssig og ergonomisk måde, herunder fodring, renholdelse, håndtering, bistand ved parring og fødsel.
 • b) Erkende og reagere hensigtsmæssigt på almindelige forekommende sygdomme.
 • c) Bruge systemer til planlægning, styring og kontrol af produktionen og produktionskontrolsystemer samt kunne deltage i fornyelsesprocesser i besætningen.
 • 10) Akvakultur

Undervisningen omfatter de forskellige akvakulturer, daglig pasning af dambrugs- og havbrugsbedrift og drift af recirkulerende anlæg samt observation for fiskesygdomme. Herudover omfatter undervisningen råvarekvalitet i fiskeopdrætterhvervet, herunder foderstrategi, forædlingsformer, eksportlære samt markedskendskab og kundekrav. Undervisningen omfatter både praktisk og teoretisk arbejde. I undervisningen indgår endvidere emnet Sundhed, jf. § 13, nr. 2.

 • A) Eleven skal opnå kendskab til:
 • a) Ernæringslære, fiskefysiologi og ernæringskrav, foder, fodringsteknikker og fodringens betydning for det omgivende miljø.
 • b) Vandkvalitet, vandets fysiske og kemiske tilstand samt vandets betydning for fisk.
 • c) Reparation af net og bødeteknikker.
 • d) Glasfiberarbejde, glasfibres egenskaber og bestanddele.
 • e) Eksport-, told- og valutaforhold.
 • f) Veterinærbestemmelser for opdrætsfisk.
 • g) Transport af levende, nedkølet og frossen fisk.
 • h) Efterspørgsel og verdensproduktionen af opdrættet fisk fordelt på arter set i relation til vildtfanget fisk.
 • B) Eleven skal kunne gøre rede for:
 • a) Økologi, økologiske systemer i fersk- og saltvandsområder og økologisk balance.
 • b) Dambrugsindretning, dambrugsdrift, reproduktion og fodring af fisk i dambrug.
 • c) Havbrugsindretning, havbrugsdrift og fodring af fisk i havbrug.
 • d) Recirkuleret fiskeopdræt, recirkuleringsanlægs opbygning og virkemåde, overvågningssystemer, mekanisk og biologisk rensning samt fodring af fisk i recirkulerede anlæg.
 • e) Fiske-, virus- og bakteriesygdomme og parasitter.
 • f) Sikkerhedskrav ved glasfiberarbejde.
 • g) Konstruktion, drift og vedligeholdelse af marinemotorer og forskellige typer nødstrømsanlæg såsom dieselmotor- og traktordrevne anlæg.
 • h) Betydningen af planlagt fodring samt anvendelse af korrekt foderkvalitet under varierende forhold.
 • i) Varierende vandtemperaturs og -kvalitets indvirkning på fisks stofskifte og ædelyst.
 • j) Vigtigheden af regelmæssig og korrekt sortering af levende fisk.
 • k) Forskellige slagtemetoders betydning for råvarekvaliteten.
 • l) Forskellige forædlingsformer, herunder rygning, filetering og diverse færdigretter.
 • m) Kundekrav til færdigvarer hos engros- og detailled, supermarkedskæder, catering og forbruger.
 • n) Hygiejneforhold i forbindelse med fiskeprodukter.
 • o) Anvendelse af fiskemedicin og karantænebestemmelser samt betydningen heraf.
 • C) Eleven skal kunne:
 • a) Foretage daglig pasning og vedligeholdelse af dambrug, havbrug og recirkuleret fiskeopdræt samt justere og foretage fejlfinding ved recirkulationsanlæg.
 • b) Diagnosticere og forebygge fiskesygdomme.
 • c) Fodre fisk.
 • d) Foretage simple vandanalyser samt kunne vedligeholde måleudstyr og analysesæt.
 • e) Vedligeholde net.
 • f) Udføre simple glasfiberreparationer.
 • g) Foretage fejlfinding, start og vedligeholdelse af marinemotorer og nødstrømsanlæg.
 • h) Udarbejde en foderplan for et fiskeopdrætsanlæg.
 • i) Forestå daglig fodring under hensyntagen til skiftende vejrforhold m.v.
 • j) Forestå nøjagtig sortering af fisk med henblik på levering af ensartede størrelser.
 • k) Bedøve, bløgge, slagte, rense og nedkøle fisk.
 • l) Forestå medicinbehandling af syge fisk under hensyntagen til gældende karantænebestemmelser.
 • 11) Økologisk jordbrug.

Undervisningen omfatter det idegrundlag, der kendetegner økologisk jordbrugsproduktion, og de metoder og systemer, der er specielle for økologisk drevne jordbrug. Undervisningen omfatter både praktisk og teoretisk arbejde. I undervisningen indgår endvidere emnerne Plantebeskyttelse og Smitteforebyggelse og medicinanvendelse, jf. § 13, nr. 1 og 2:

 • B) Eleven skal kunne gøre rede for:
 • a) Kvalitetskontrol, sorteringsregler og afsætning samt lovgivning om dyrehold, kontrol, dyrkning, mærkning og afsætning af økologiske varer.
 • b) Krav til såbed, planteafstand, rækkeafstand, så- eller plantedybde og pasning af en kultur samt markplan og sædskifte.
 • c) Hovedkulturerne, deres slægtsforhold, krav til klima, jordbund og etableringstidspunkt samt sædskifte.
 • d) Planteernæring, behov for næringsstoffer, næringsstofbalancen og dennes betydning for næringsoptagelsen samt forskellige analysemetoder.
 • e) Plantesundhed, skadevoldere i afgrøderne, identifikation af ukrudt, livscyklus samt bekæmpelsesmuligheder og reguleringsmetoder.
 • f) Vanding, fordampningsregnskab og praktisk vandingsteknik.
 • g) Høst, høstkriterier og -metoder.
 • h) Lagring af korn og specialafgrøder.
 • i) Husdyrhold, husdyrenes plads i omdriften, foderberegninger og -budgetter, avlsregler for økologiske husdyr samt sygdomsforebyggelse og alternative behandlingsformer.
 • j) Dyrenes naturlige behov og adfærd samt etik i dyreholdet.
 • C) Eleven skal kunne tilrettelægge, etablere og passe et for afgrøder og dyrehold hensigtsmæssigt sædskifte for et økologisk jordbrug.

§ 13. Følgende emner indgår på 3. skoleperiode i undervisningen i specialefag:

 • 1) Plantebeskyttelse (Sprøjtecertifikat)

Indgår i specialefagene Kvæg og planter, Svin og planter, Maskiner og planter, Maskiner og Økologisk jordbrug. Eleven skal bestå sprøjtecertifikat, delprøve 1-4, i henhold til Miljøministeriets regler Undervisningen gennemføres i tilknytning til specialefagene og bygger videre på undervisningen i områdefaget plantebeskyttelse, så den svarer til sprøjtecertifikatsniveau og omfatter endvidere i 3. skoleperiode praktisk og teoretisk arbejde inden for emnerne sprøjtekendskab og alment plantekendskab.

 • 2) Smitteforebyggelse og medicinanvendelse

Indgår i specialefagene Kvæg og planter, Svin og Planter, Heste, Forsøgsdyr, Zoo-dyr, Dyrehandel, Særlige dyregrupper og Akvakultur .

 • A) Eleven skal opnå kendskab til:
 • a) Staldindretning, smitteveje og smitteforebyggelse.
 • b) Desinfektionsmidlers egenskaber, virkningsbredde, sikkerhed og arbejdsmiljø ved omgang med desinfektionsmidler samt lovgivning herom.
 • c) Medicinanvendelse, forskellige lægemidler, lægemiddelopbevaring og -håndtering, behandlingsmetoder samt lovgivning herom.
 • B) Eleven skal kunne gøre rede for rengøring og desinfektion samt medicinering.
 • C) Eleven skal kunne udføre rengøring og desinfektion samt medicinering.

Praktikuddannelsen

§ 14. Virksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen således, at den sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål.

§ 15. Eleven skal i praktikuddannelsen udføre normalt forekommende arbejdsopgaver inden for landbrugsområdet.

Stk. 2. Praktiktiden afvikles i virksomheder godkendt af det faglige udvalg.

Stk. 3. Praktikuddannelsen og skoleundervisningen skal tilrettelægges således, at eleven opnår færdigheder i de arbejdsfunktioner, der er relevante i forhold til skoleundervisningen. Skoleundervisning og praktikuddannelse understøtter og supplerer hinanden på en hensigtsmæssig måde og udgør et sammenhængende forløb.

Stk. 4. For at give eleven en alsidig uddannelse skal praktiktiden deles mellem to eller flere praktikvirksomheder, jf. § 1, stk. 3. Såfremt der ikke på forhånd er indgået en kombinationsaftale, skal praktikvirksomheden bistå eleven med at fremskaffe en ny praktikplads. Kan en ny praktikplads ikke fremskaffes, påhviler det praktikvirksomheden at fortsætte uddannelsesforholdet, til en ny praktikplads er fremskaffet, eller uddannelsen er afsluttet.

§ 16. Efter det faglige udvalgs bestemmelse kan det lokale uddannelsesudvalg fastsætte vejledende retningslinjer om praktikuddannelsens gennemførelse for skolens elever, jf. hovedbekendtgørelsen.

§ 17. Når praktiktiden i en virksomhed er afsluttet eller afbrydes af et skoleophold, udsteder praktikvirksomheden en praktikerklæring i overensstemmelse med hovedbekendtgørelsen. I erklæringen anføres, om eleven har gennemført praktiktiden i overensstemmelse med praktikreglerne, samt om eleven har særlige behov med hensyn til skoleundervisning.

Stk. 2. Det faglige udvalg udfærdiger i overensstemmelse med hovedbekendtgørelsen blanketter til brug for udstedelse af praktikerklæringer. Skolen udleverer blanketterne til praktikvirksomhederne.

Kapitel 4

Bedømmelse og uddannelsesbeviser m.v.

Uddannelsesbevis

§ 18. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven i overensstemmelse med hovedbekendtgørelsen som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen med det valgte speciale.

Stk. 2. Uddannelsesbeviset udstedes, når skolebevis er udstedt, jf. § 19, og afsluttende praktikerklæring er udstedt, jf. § 17.

Stk. 3. Uddannelsesbeviset skal angive uddannelsens betegnelse, jf. § 1, stk. 1.

Stk. 4. Det faglige udvalg opbevarer fortegnelse over udstedte uddannelsesbeviser i 30 år.

Skolebevis

§ 19. Når alle skoleperioder i uddannelsen er gennemført, og betingelserne i stk. 2 er opfyldt, udsteder skolen et skolebevis til eleven. Skolen sender samtidig en kopi af skolebeviset til praktikvirksomheden og til det faglige udvalg.

Stk. 2. Følgende betingelser skal være opfyldt for at udstede skolebevis, jf. dog stk. 4:

 • 1) Eleven har opnået gennemsnitskvotienten mindst 6,0 beregnet efter § 23, stk. 5.
 • 2) Eleven har opnået mindst karakteren 6 ved skolens bedømmelse af specialefag, jf. § 23, stk. 3.
 • 3) Eleven har traktor- eller bilkørekort.
 • 4) Elever med specialerne jordbrugsmaskinfører og jordbrugsassistent har sprøjtecertifikat.

Stk. 3. Skolebeviset skal indeholde:

 • 1) Betegnelse for uddannelsen og specialet.
 • 2) Angivelse af de specialefag, som eleven har gennemført, jf. §§ 11 og 12.
 • 3) Oplysning om de opnåede karakterer i grundfag, områdefag og specialefag samt gennemsnitskvotienten, jf. stk. 1, nr. 1.

Stk. 4. Hvis betingelserne for udstedelse af skolebevis ikke er opfyldt, jf. stk. 2, udstedes skolebevis først, når skolen vurderer, at eleven, eventuelt efter supplerende undervisning, opfylder målene for skoleundervisningen.

Stk. 5. Hvis skolebevis ikke kan udstedes, udsteder skolen en skolevejledning, jf. § 21, stk. 3.

Stk. 6. Hvis en elev ophører med skoleundervisningen, uden at skolebevis kan udstedes, udsteder skolen, hvis eleven anmoder om det, bevis for den gennemgåede undervisning.

Skolens løbende bedømmelse

§ 20. I forbindelse med undervisningens gennemførelse foretager skolen en løbende bedømmelse af eleven i overensstemmelse med skolebedømmelsesplanen, jf. hovedbekendtgørelsen.

Stk. 2. Formålet med den løbende bedømmelse er at konstatere elevens standpunkt samt at vejlede ved konstateret manglende viden og færdighed. Bedømmelsen skal give udtryk for, om elevens standpunkt er i overensstemmelse med målene for de enkelte fag. Bedømmelsen baseres på teoretiske opgaveløsninger, på elevens medvirken i og udbytte af forskellige praktiske opgaver og foretages løbende i de grundfag, områdefag og specialefag, der er indeholdt i uddannelsen.

Skolevejledning

§ 21. Ved en skoleperiodes afslutning, jf. dog stk. 3, udsteder skolen en skolevejledning til eleven og til praktikvirksomheden, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Skolevejledningen, der udfærdiges i overensstemmelse med hovedbekendtgørelsen, skal indeholde oplysning om den gennemførte undervisning i skoleperioden og elevens standpunkt samt eventuelle eksamenskarakterer fra skoleperioden.

Stk. 3. For de fag, hvor eleven ikke har opnået beståelseskarakter, anføres skolens vurdering af elevens behov for supplerende undervisning og i øvrigt skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende oplæring i praktiktiden.

Stk. 4. Efter sidste skoleperiode udsteder skolen kun en skolevejledning, hvis skolebevis ikke kan udstedes. Skolen kan dog udstede en skolevejledning efter sidste skoleperiode med angivelse af elevens eventuelle behov for supplerende oplæring i praktikvirksomheden.

Stk. 5. Hvis eleven har gennemgået 2. skoleperiode uden uddannelsesaftale, udstedes skolevejledning kun til eleven.

Karakterskala

§ 22. Ved karaktergivning anvendes bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, herunder 13-skalaen.

Afsluttende bedømmelse

§ 23. Skolen afholder eksamen i grundfag, hvis det følger af reglerne om disse fag.

Stk. 2. Skolen giver standpunktskarakterer i grundfag (undtagen førstehjælp), som ikke er afsluttet med eksamen. For grundfag med eksamen er den afsluttende karakter, jf. stk. 5, et gennemsnit af standpunktskarakter og eksamenskarakter, beregnet med 1 decimal.

Stk. 3. I områdefag (undtagen traktorkørekort) og i specialefag giver skolen ved afslutningen af den skoleperiode, hvor faget afsluttes, en standpunktskarakter i forhold til slutmålene for undervisningen i faget.

Stk. 4. I fagene traktorkørekort og førstehjælp samt i prøverne til sprøjtecertifikat, jf. § 13, nr. 1, gives karakteren bestået eller ikke bestået.

Stk. 5. Skolen beregner en gennemsnitskvotient af alle afsluttende karakterer i grundfag og områdefag (undtagen traktorkørekort og førstehjælp) og specialefag. Gennemsnitskvotienten anføres med een decimal.

Stk. 6. For valgfag foretages bedømmelsen efter reglerne om disse fag.

Stk. 7. Skolen giver eleven skriftlig meddelelse om de opnåede karakterer og gennemsnitskvotienter.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. juli 1997.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 234 af 25. marts 1994 om landbrugsuddannelsen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. De hidtidige regler finder dog anvendelse for 3., 4. og 5. skoleperiode, hvis 3. skoleperiode er begyndt inden 1. januar 1998.

Stk. 4. Skolen fastsætter efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg fornødne overgangsordninger for elever, der på ikrafttrædelsestidspunktet er i gang med uddannelsen.

Undervisningsministeriet, den 9. juli 1997

Ole Vig Jensen

/ Arne Andreasen

Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen

Bilag 1

Merit for anden uddannelse/beskæftigelse

Juli 1997

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Merit for Skole- Produktions- Væksthus- Anlægs- Skov-  Faglært 

 perioder/praktik gartner    gartner  gartner bruger landmand, 

 i mdr.             1)2)            modul 

                               1a+1b 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Jordbrugsassistent 2/12      2/12    2/12  2/12  2/12 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dyreassistent   2/6      2/6    2/6   2/6   2/12 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Jordbrugs- 

 maskinfører    2/12      2/12    2/12  2/12  2/12 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fiskeassistent   2/6      2/6    2/6   2/6   2/6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Merit for fag 

 Grundfag: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Biologi      +        +     +    +    + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sundhed      +        +     +    +    + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Informations- 

 teknologi     +        +     +    +   1/2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Førstehjælp    +        +     +    +    + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Naturfag      +        +     +    +    + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samfundsfag    +        +     +    + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomhedslære  +        +     +    + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fremmedsprog    +        +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljø                         + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Erhvervsøkonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Områdefag: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Traktorkørekort  +              +    +    + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dyr       1/2       1/2     1/2   1/2   1/2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Planter     1/2       1/2     1/2   1/2   1/2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Teknik      1/2       1/2     1/2   1/2   1/2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Plantebe- 

 skyttelse    3)        3)     3)   3)   4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Anvendt økologi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Økonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Anatomi og 

 fysiologi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Specialefag: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kvæg og planter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Svin og planter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Maskiner og 

 planter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Maskiner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Heste 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Forsøgsdyr 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Zoo-dyr 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dyrehandel 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Særlige 

 dyregrupper 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Akvakultur 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Økologisk 

 jordbrug 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Merit for Skole- Faglært    AMU-    12 mdr. Anden  Gymnasial 

 perioder/praktik landmand   kurser,  fuld-  afslut- uddan- 

 i mdr.             landbrug  tids-  tet   nelse 

                      besk. 6) EUD 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Jordbrugsassistent  +      5)    0/max  0/6   0/5) 

                      12 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dyreassistent    5)      5)    0/max  0/6   0/5) 

                      12 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Jordbrugs- 

 maskinfører    2+3/25     5)    0/max  0/6   0/5 

                      12 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fiskeassistent   2/6      5)    0/max  0/6   0/5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Merit for fag 

 Grundfag: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Biologi      +       5)             5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sundhed      +       5)             5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Informations- 

 teknologi     1/2       5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Førstehjælp    +       5)             5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Naturfag      +       5)             5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samfundsfag    5)       5)             5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomhedslære  5)       5)             5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fremmedsprog    5)       5)             5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljø       5)       5)             5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Erhvervsøkonomi  5)       5)             5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Områdefag: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Traktorkørekort  +        5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dyr       1/2 5)      5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Planter     1/2 5)      5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Teknik      1/2 5)      5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Plantebe- 

 skyttelse    3)        5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Anvendt økologi 5)        5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Økonomi     5)        5)             5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Anatomi og 

 fysiologi    5)        5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Specialefag: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kvæg og planter 5)        5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Svin og planter 5)        5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Maskiner og 

 planter     5)        5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Maskiner     5)        5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Heste      5)        5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Forsøgsdyr 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Zoo-dyr 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dyrehandel 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Særlige 

 dyregrupper 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Akvakultur 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Økologisk 

 jordbrug     5)        5) 

 --------------------------------------------------------------------- 

Note 1) Erhvervet traktorkørekort eller bilkørekort

 • 2) Erhvervet sprøjtecertifikat eller delprøve 1 og 4
 • 3) Merit for sprøjtecertifikat
 • 4) Merit for delprøve 1 og 4 til opnåelse af sprøjtecertifikat
 • 5) Individuel vurdering f.sv. angår praktik det faglige udvalg
 • 6) Inden for landbrug hhv. arbejde med dyr
Officielle noter

Ingen