Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om engroshandelsuddannelse med specialer


§ 1

I bekendtgørelse nr. 637 af 1. juli 1996 om engroshandelsuddannelse med specialer foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk 1, affattes 2. pkt. således: »For disse elever varer 2. skoleperiode 18 uger, der omfatter nedennævnte grundfag og områdefag, jf. tillige §§ 9 og 10:», og nr. 1 affattes således:

 • »1) Grundfag:
 • a) Erhvervsøkonomi, niveau E.
 • b) Informationsteknologi, niveau E.
 • c) Salg og service, niveau D.«.

2. § 5 affattes således:

» § 5. Personer, der er fyldt 25 år, kan påbegynde uddannelsen med afkortning af uddannelsestiden, jf. stk. 2-4.

Stk. 2. 2. skoleperiode varer indtil 38 uger og omfatter de i § 9, stk. 2, nævnte grundfag med de anførte niveauer og de områdefag, som skal gennemføres af de elever, som indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed. Undervisningen omfatter valgfag. Den vejledende undervisningstid for de pågældende fag kan fraviges, idet undervisningen tilrettelægges efter de pågældendes forudsætninger og behov, så de kan nå målene for undervisningen. Undervisningen i 2. skoleperiode omfatter mindst 2 temaprojekter. Undervisningen efter 2. skoleperiode omfatter specialefag og fagprøve.

Stk. 3. Den sammenlagte 1.-2. skoleperiode efter de hidtidige regler kan sidestilles med den i stk. 2 nævnte 2. skoleperiode. Det samme kan efg-basisuddannelsen på handels- og kontorområdet, hvis den er suppleret med grundfaget Informationsteknologi, niveau E, eller tilsvarende undervisning.

Stk. 4. Uddannelsen varer 3 år. Hvis uddannelsen indledes i en praktikvirksomhed, omfatter aftaleperioden den i stk. 2 nævnte 2. skoleperiode. Hvis uddannelsen indledes på skole varer uddannelsen efter 2. skoleperiode 2 år. Uddannelsens skole- eller praktikdel kan eventuelt afkortes som følge af merit, jf. § 6.

Stk. 5. Personer, der er fyldt 25 år, kan endvidere få udstedt uddannelsesbevis, når vedkommende har

 • 1) beviser for gennemførelse af skoleundervisningen, jf. stk. 2, opnået efter reglerne om åben uddannelse, arbejdsmarkedsuddannelser m.v., eller fritagelse for dele af uddannelsen, jf. § 6, samt gennemført afsluttende fagprøve og
 • 2) mindst 3 års dokumenteret fuldtidsbeskæftigelse, eller deltidsbeskæftigelse svarende hertil, svarende til praktikuddannelsen, i det valgte speciale, eller tilsvarende dansk eller udenlandsk erhvervserfaring.

Stk. 6. Når betingelsen i stk. 5, nr. 1, er opfyldt, udsteder skolen et skolebevis, der skal indeholde oplysning om de fag, eleven har gennemført, herunder resultatet af aflagte prøver, herunder fagprøven.

Stk. 7. Det faglige udvalg afgør, om betingelsen i stk. 5, nr. 2, er opfyldt og kan i særlige tilfælde fravige alderskravet.«.

3. I § 6 indsættes som stk. 3:

» Stk. 3. Elever kan i øvrigt fritages for dele af uddannelsen efter bilag 5.«.

4. § 3, stk. 7 , affattes således:

» Stk. 7. 6. og 7. skoleperiode kan også gennemføres som enkelte ugemoduler og 14 dages moduler med praktik imellem. Forløbet og strukturen fastlægges af skolen efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Eleven vælger i samarbejde med praktikvirksomheden specialefag svarende til 3 ugers undervisning blandt de i bilag 3, nr. 3 - 6, angivne specialefag. Eleven kan i samarbejde med virksomheden vælge at supplere uddannelsen med yderligere specialefag, jf. bilag 3, nr. 3 - 6. Herved bliver 6. eller 7. skoleperiode forlænget med 1 til 4 uger for elever, der er omfattet af stk. 3 og 4, og med 1 til 2 uger for elever, der er omfattet af stk. 5 og 6.«

5. § 11 affattes således:

» § 11. Undervisningen i de enkelte specialer omfatter specialefag i det omfang og med de mål og den angivne vejledende uddannelsestid som fremgår af bilag 3. Eleven vælger i samarbejde med virksomheden, i hvilket omfang uddannelsen skal suppleres med en dyberegående uddannelse inden for salg, indkøb eller logistik eller ved uddannelse inden for særlige branche- og vareområder. Valget skal ske inden for skolens udbud af specialefag, og valget skal ske inden udløbet af en af skolen fastsat frist.«.

6. § 22 affattes således:

» § 22. Når alle skoleperioder i uddannelsen er gennemført, og betingelserne i stk. 2 er opfyldt, udsteder skolen et skolebevis til eleven. Skolen sender samtidig en kopi af skolebeviset til praktikvirksomheden.

Stk. 2. Følgende betingelser skal være opfyldt for at udstede skolebevis:

 • 1) Den afsluttende fagprøve skal være bestået.
 • 2) Gennemsnitskvotienten, beregnet efter stk. 3, skal være mindst 6,0.

Stk. 3. Skolen beregner en gennemsnitskvotient med 1 decimal af alle afsluttende karakterer i grundfag, områdefag og specialefag samt eksamensprojekt(er).

Stk. 4. Skolebeviset affattes i overensstemmelse med bekendtgørelse om eksamensordning på erhvervsskolerne m.v. og skal indeholde oplysning om:

 • 1) Uddannelse og speciale.
 • 2) De grundfag, områdefag og specialefag, eleven har gennemført, med angivelse af opnåede afsluttende karakterer.
 • 3) Karakter(er) for eksamensprojekt(er).
 • 4) Den gennemsnitskvotient, som skolen har beregnet efter § 22, stk. 3.
 • 5) Karakteren for fagprøven, jf. § 26.
 • 6) De valgfag, eleven har gennemført, med angivelse af afsluttende karakterer.

Stk. 5. Hvis skolebevis ikke kan udstedes, jf. stk. 2, udsteder skolen en skolevejledning.

Stk. 6. Hvis en elev ophører med skoleundervisningen, uden at skolebevis kan udstedes, udsteder skolen et bevis for den gennemførte undervisning, hvis eleven anmoder om det.«.

7. § 23 affattes således:

» § 23. I forbindelse med undervisningens gennemførelse foretager skolen en løbende bedømmelse af eleven i overensstemmelse med skolebedømmelsesplanen med henblik på at støtte og vejlede eleven i det videre uddannelsesforløb. Skolen meddeler eleven resultatet af bedømmelsen. Den løbende bedømmelse i forbindelse med et temaforløb omfatter både det faglige indhold og elevens engagement i forløbet og rapporteringen.

Stk. 2. Skolens bedømmelse af det faglige indhold kommer til udtryk i en standpunktskarakter , der afgives i forhold til målene for undervisningen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens færdigheder i forhold til fagets og uddannelsens mål på det tidspunkt, hvor karakteren gives i overensstemmelse med reglerne om karakterskala og anden bedømmelse.

Stk. 3. Skolen giver standpunktskarakterer i grundfag efter reglerne om disse fag.

Stk. 4. Når et valgt områdefag er afsluttet, giver skolen en afsluttende standpunktskarakter for det pågældende fag. Standpunktskarakter i Merkantil I , henholdsvis Merkantil II, gives, når undervisningen i områdefaget er afsluttet.«.

8. § 24 affattes således:

» § 24. Skolen udsteder en skolevejledning til eleven og til den eventuelle praktikvirksomhed ved afslutningen af de enkelte skoleperioder, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Skolevejledningen skal indeholde oplysning om:

 • 1) Afsluttende karakterer i grundfag, områdefag, specialefag og valgfag.
 • 2) Eksamenskarakter i eksamensprojekt.
 • 3) Skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende oplæring i praktikvirksomheden.
 • 4) Skolens vurdering af elevens behov for supplerende undervisning i de grundfag, områdefag eller specialefag, hvor eleven ikke har opnået beståelseskarakter.

Stk. 3. Efter den sidste skoleperiode udsteder skolen kun en skolevejledning, hvis skolebevis ikke kan udstedes. Skolen kan endvidere udstede skolevejledning efter sidste skoleperiode med angivelse af elevens eventuelle behov for supplerende oplæring i praktikvirksomheden.«.

9. § 25, stk. 1 og 2 , affattes således:

»Ved afslutningen af hvert af de 2, 3 eller 7 temaer i 2. skoleperiode, jf. § 13, afleverer eleven en projektrapport eller et lignende arbejde, som udarbejdes på baggrund af den gennemførte undervisning. De nærmere regler om omfang, form og afleveringsfrister fastsættes af skolen i den lokale bedømmelsesplan.

Stk. 2. Det sidste temaprojekt efter henholdsvis første år og andet år i 2. skoleperiode udgør et eksamensprojekt med ekstern censor. Prøven gennemføres som en mundtlig eksamen med udgangspunkt i den afleverede projektrapport eller lign. Eksamen kan gennemføres som gruppeeksamen.«.

10. I § 28, stk. 5, ændres »1. april 1999.« til: »1. juli 1999.«.

11. Bilag 3 af juli 1996 erstattes af bilag 3 af juli 1997.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. juli 1997. Elever, som inden bekendtgørelsens ikrafttræden har gennemført 2. skoleperiode på 38 uger efter den hidtidige affattelse af § 5, kan indgå uddannelsesaftale med en uddannelsestid på 2 år omfattende specialefag og fagprøve, hvis aftaleforholdet påbegyndes senest den 31. december 1997.

Undervisningsministeriet,den 9. juli 1997

P.M.V.

Sten Grambye

/ Arne Andreasen

Bekendtgørelse om engroshandelsuddannelse med specialer

Bilag 3

Juli 1997

Specialefag

Bilaget omfatter mål og indhold for specialefag efter § 11.

1. Obligatoriske specialefag i specialet engroshandelsassistent

Undervisningen i specialefag skal overordnet sikre, at eleven kender virksomhedens hovedfunktioner inden for disponering, indkøb, lagerstyring, salg og markedsføring og deres indbyrdes sammenhænge samt kender virksomhedens serviceydelser.

a. Lager

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender virksomhedens serviceydelser, værdikæde og handlingsparametre,
 • 2) kan anvende principper for lagerindretning, lagerudnyttelse og almindeligt anvendte lagerstyringssystemer,
 • 3) kan anvende metoder til beregning af lageromkostninger og almindeligt anvendte nøgletalsberegninger for lageret,
 • 4) kan anvende metoder til varesortimentets opbygning, udvikling og styring og
 • 5) kan anvende arbejdsmetoder og værktøjer til bearbejdning og videreformidling af viden.

Vejledende uddannelsestid: 2 uger.

b. Salg og indkøb

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender markeds- og konkurrenceforhold på både hjemme- og eksportmarkeder,
 • 2) kender virksomhedens markedsføringsaktiviteter,
 • 3) kender virksomhedens distributionskanaler og -tilrettelæggelse,
 • 4) kan anvende metoder til beregning af salgs- og markedsføringsomkostninger,
 • 5) kan anvende metoder til dialog med kunder ved betjening og rådgivning,
 • 6) kender vareforsyningens og indkøbets mål, styringsredskaber og arbejdsmetoder,
 • 7) kan anvende metoder til leverandør- og tilbudsvurdering og
 • 8) kan anvende metoder til gennemførelse af indkøb.

Vejledende uddannelsestid: 2 uger.

2. Obligatoriske specialefag i specialet brancherettet engroshandelsassistent

Eleven skal erhverve sig en bred, grundlæggende viden om branchens karakteristika og serviceydelser samt opbevaring, håndtering og anvendelse af branchens vigtigste produkter.

Undervisningen tilrettelægges med brancheretning fra uddannelsens begyndelse.

a. Lager

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender virksomhedens serviceydelser, værdikæde og handlingsparametre,
 • 2) kan anvende principper for lagerindretning, lagerudnyttelse og almindeligt anvendte lagerstyringssystemer,
 • 3) kan anvende metoder til beregning af lageromkostninger og almindeligt anvendte nøgletalsberegninger for lageret,
 • 4) kan anvende metoder til varesortimentets opbygning, udvikling og styring,
 • 5) kan anvende arbejdsmetoder og værktøjer til bearbejdning og videreformidling af viden og
 • 6) kender virksomhedens produkter.

Vejledende uddannelsestid: 2 uger.

b. Salg

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender markeds- og konkurrenceforhold på både hjemme- og eksportmarkeder,
 • 2) kender virksomhedens markedsføringsaktiviteter,
 • 3) kender virksomhedens distributionskanaler og -tilrettelæggelse,
 • 4) kan anvende metoder til beregning af salgs- og markedsføringsomkostninger,
 • 5) kan anvende metoder til dialog med kunder ved betjening og rådgivning og
 • 6) kender virksomhedens produkter.

Vejledende uddannelsestid: 2 uger.

c. Indkøb

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender vareforsyningens og indkøbets mål, styringsredskaber og arbejdsmetoder,
 • 2) kan anvende metoder til leverandør- og tilbudsvurdering,
 • 3) kan anvende metoder til gennemførelse af indkøb,
 • 4) kender virksomhedens produkter.

Vejledende uddannelsestid: 2 uger.

3. Valgfrie specialefag inden for logistik

Undervisningen skal supplere og videreudvikle den viden og erfaring, der erhverves i den praktiske uddannelse om virksomhedens logistikydelser, så eleven ved samarbejde, initiativ og selvstændighed aktivt kan deltage i arbejdsopgaver inden for logistik og virksomhedens almindelige salgs- og markedsføringsarbejde.

Derudover skal eleven ved fordybelse kunne beherske udvalgte arbejdsopgaver og projekter om sikring og udvikling af virksomhedens logistikydelser og formidle viden og erfaring til andre.

a. Logistik

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender de faktorer, som påvirker logistikken i både virksomheden og i den totale distributionskæde fra produktudviklerens bord til slutbrugeren,
 • 2) kender logistikkoncepter i den globale distributionskæde,
 • 3) kender typiske organisationsformer i logistisk orienterede virksomheder,
 • 4) kender de logistikydelser, som virksomheden tilbyder deres kunder,
 • 5) kan anvende logistiske nøgletal,
 • 6) kender miljø- og kvalitetskravs indflydelse på virksomhedslogistikken,
 • 7) kan anvende metoder til markedsføring og salg af virksomhedens logistikydelser,
 • 8) kan anvende relevante værktøjer, som sikrer det bedste logistiske beslutningsgrundlag for virksomheden totalt set,
 • 9) behersker udarbejdelse og præsentation af en logistikanalyse for afgrænsede områder i virksomheden,
 • 10) kan anvende styring af projekter og principper for gruppearbejde og -ledelse og
 • 11) behersker indsamling af information og anvendelse af informationsværktøjer.

Vejledende uddannelsestid: 2 uger.

b. Logistik metoder

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kan anvende metoder til styring af logistikomkostninger,
 • 2) kan anvende metoder til værdifastsættelse af logistikydelser,
 • 3) kan anvende de vigtigste metoder til lagerindretning,
 • 4) kan anvende metoder til implementering af relevante logistikkoncepter og
 • 5) kan anvende planlægningsmetoder som et værktøj i det samlede logistikkoncept.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge.

4. Valgfrie specialefag inden for indkøb

Undervisningen skal supplere og videreudvikle den viden og erfaring, der erhverves i den praktiske uddannelse om virksomhedens indkøb og disponering og derigennem, at eleven ved samarbejde, initiativ og selvstændighed aktivt kan deltage i arbejdsopgaverne.

Desuden skal eleven gennem fordybelse kunne beherske udvalgte arbejdsopgaver og projekter om indkøb og transport i virksomheden og kunne formidle denne viden og erfaring til andre.

a. Indkøb

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender indkøbets gennemførelse fra indkøbsimpuls til varens levering og betaling,
 • 2) kender import og eksport og internationale betalinger,
 • 3) kender forsyningsmarkeder i ind- og udland, herunder geografi og kultur,
 • 5) kender kvalitetsstyringsredskaber,
 • 6) kender jura og aftaleret og
 • 7) kan anvende metoder til leverandørvurdering, tilbudsvurdering og forhandling.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge.

b. Distribution og forsyning

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kan anvende metoder til vareforsyning i forhold til virksomhedens standardsortiment, herunder EDI anvendelse,
 • 2) kan anvende metoder til lagerplacering,
 • 3) kender 3. parts logistik,
 • 4) kender prognoseteknikker,
 • 5) kan anvende tilrettelæggelse og gennemførelse af virksomhedens transportopgaver, herunder godstyper, anvendelse af almindelige transportdokumenter, tariffer og transportmidler,
 • 6) kan anvende udvikling af virksomhedens varesortiment, logistik og servicefunktioner,
 • 7) kan anvende virksomhedens kvalitetssikring, miljø og certificering,
 • 8) kan anvende styring af projekter og principper for gruppearbejde og -ledelse,
 • 9) behersker indkøb på baggrund af produktkendskab og lager og distributionsopgaver på udvalgte områder,
 • 10) behersker administrative opgaver i forbindelse med indkøb, vareforsyning og distribution og
 • 11) indsamling af information og anvendelse af informationsværktøjer.

Vejledende uddannelsestid: 2 uger.

5. Valgfri specialefag inden for Salg

Undervisningen skal supplere og videreudvikle den viden og erfaring, der erhverves i den praktiske uddannelse om virksomhedens salg og markedsføringsopgaver. Formålet er, at eleven gennem samarbejde, initiativ og selvstændighed aktivt kan deltage i arbejdsopgaverne.

Desuden skal eleven gennem fordybelse kunne beherske udvalgte arbejdsopgaver og projekter om salg og markedsføring i virksomheden og kunne formidle denne viden og erfaring til andre.

a. Personligt salg

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender kundeadfærd, forskellige salgsformer og personlig kommunikation,
 • 2) kender metoder til personlig planlægning, som redskaber i salgsarbejdet,
 • 3) kan anvende metoder til tilrettelæggelse og gennemførelse af telefonsalg og betjening og
 • 4) kan anvende metoder til præsentations- og forhandlingsteknik.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge.

b. Salgsplanlægning

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender metoder til prisfastsættelsen af virksomhedens logistik-, service- og markedsføringsydelser,
 • 2) kender metoder til salgsplanlægning og virksomhedens konkurrencesituation,
 • 3) kan anvende metoder til eksponering og space-management af virksomhedens produkter både i virksomheden overfor kunderne og hos virksomhedens kunder overfor slutbruger,
 • 4) kan anvende metoder til tilrettelæggelse og gennemførelse af markedsanalyser,
 • 5) kan anvende markedsføringsplaner og -aktiviteter,
 • 6) behersker personligt salg som kommunikationsform,
 • 7) behersker planlægning og gennemførelse af det opsøgende salg,
 • 8) behersker udarbejdelse af relevant præsentationsmateriale og
 • 9) kan anvende indsamling af information og anvendelse af informationsværktøjer.

Vejledende uddannelsestid: 2 uger.

6. Supplerende valgfrie specialefag

Undervisningen skal sikre, at eleven får suppleret den viden inden for specialet, som er opnået i praktikuddannelsen og de obligatoriske specialefag. Eleven kan erhverve sig supplerende viden om nye varegrupper eller særlige regler, metoder, hjælpemidler og værktøjer inden for området.

1. Autotilbehør

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender varernes brugsegenskaber, anvendelse og vedligeholdelse,
 • 2) kender lovkrav vedr. benyttelse og montering af tilbehør samt vedr. mærkning, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse,
 • 3) kender metoder, hjælpemidler og værktøjer inden for området og
 • 4) kan vejlede og rådgive kunder.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

2. Briller og kontaktlinser

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender varernes brugsegenskaber, anvendelse og vedligeholdelse,
 • 2) kender metoder, hjælpemidler og værktøjer inden for området og
 • 3) kan vejlede og rådgive kunder.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

3. Papir- og kontorartikler

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender varernes brugsegenskaber, anvendelse og vedligeholdelse,
 • 3) kender metoder, hjælpemidler og værktøjer inden for området og
 • 4) kan vejlede og rådgive kunder.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

4. Teleudstyr

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender varernes brugsegenskaber, anvendelse og vedligeholdelse,
 • 2) kender metoder, hjælpemidler og værktøjer inden for området og
 • 3) kan vejlede og rådgive kunder.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

5. Børnelitteratur

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender genrer og områder inden for børnelitteratur,
 • 2) kender litteraturhistoriske og bibliografiske hjælpemidler inden for området og
 • 3) kan vejlede og rådgive kunder om børnelitteratur.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

6. Gulvtæpper

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender materialernes brugsegenskaber, anvendelse og vedligeholdelse,
 • 2) kender gulvbelægningens indflydelse på indeklimaet og
 • 3) kan vejlede og rådgive kunder.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

7. Gulvbelægning

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender materialernes brugsegenskaber, anvendelse og vedligeholdelse,
 • 2) kender gulvbelægningens indflydelse på indeklimaet og
 • 3) kan vejlede og rådgive kunder om hård gulvbelægning som linoleum, vinyl, gummi og trægulve.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

8. Make-up, farver og stil

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender produkternes brugsegenskaber, anvendelse og vedligeholdelse,
 • 2) kender metoder, hjælpemidler og værktøjer inden for området, herunder test af farve og stil til rådgivning af kunden og
 • 3) kan vejlede og rådgive kunder.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

9. Hårde hvidevarer

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender produkternes brugsegenskaber, anvendelse og vedligeholdelse,
 • 2) kender krav til teknisk installation af de enkelte produkter,
 • 3) kender metoder, hjælpemidler og værktøjer inden for området og
 • 4) kan vejlede kunder og demonstrere produkterne.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

10. Fotoartikler

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender varernes brugsegenskaber, anvendelse og vedligeholdelse,
 • 2) kender metoder, hjælpemidler og værktøjer inden for området og
 • 3) kan vejlede og rådgive kunder.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

11. Helsekost

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender varernes brugsegenskaber, anvendelse og vedligeholdelse,
 • 2) kender metoder, hjælpemidler og værktøjer inden for området,
 • 3) kender lovgivningen inden for området og
 • 4) kan vejlede og rådgive kunder.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

12. Vin

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender vinens oprindelse, egenskaber og holdbarhed,
 • 2) kender vinområder i verden,
 • 3) kender vinens anvendelsesmuligheder,
 • 4) kender lovgivningen på området,
 • 5) kan vejlede og rådgive kunder om valg af vin til bestemte lejligheder,
 • 6) kan søge informationer om vin,
 • 7) kan opbevare vin korrekt i butikken,
 • 8) kan arrangere særlige salgsfremmende aktiviter inden for området og
 • 9) kan disponere inden for området.

Vejledende uddannelsestid: 2 uger

13. Spiritus og tobak

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender til fremstillingsmetoder for spiritus,
 • 2) kender til spiritustyper,
 • 3) kender til metoder for fremstilling af tobak,
 • 4) kender til røgtobakker, cigarer, cerutter, cigaretter, snøvs og skrå,
 • 5) kender til tilbehør som piber, rensere m.m.,
 • 6) kan vejlede kunder i valg af spiritus og likører og
 • 7) kan vejlede kunder i valg af røgtobakker m.m.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

14. Brød, kager og færdigvarer

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender relevant lovgivning og regler for salg af levnedsmidler,
 • 2) kender regler for personlig hygiejne og virksomhedshygiejne,
 • 3) kender produkternes holdbarhed samt køle-, fryse-, og opbevaringsmetoder,
 • 4) kender sikkerhedskrav for områdets skæremaskiner mv.,
 • 5) kender emballerings- og portioneringsmetoder og monteringsteknikker,
 • 6) kender samarbejdet mellem produktionsenhed og butik,
 • 7) kender metoder, hjælpemidler og værktøjer inden for området,
 • 8) kan vejlede og rådgive kunder om færdigvarer, herunder økologiske færdigvarer og
 • 9) kan vejlede og rådgive kunder om produkterne på baggrund af viden om råvarer og indhold.

Vejledende uddannelsestid: 2 uger

15. Viktualie og ost

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender relevant lovgivning og regler for salg af levnedsmidler,
 • 2) kender regler for personlig hygiejne og virksomhedshygiejne,
 • 3) kender varens holdbarhed samt køle-, fryse-, og opbevaringsmetoder,
 • 4) kender sikkerhedskrav for områdets maskiner og udstyr,
 • 5) kender emballerings- og portioneringsmetoder og monteringsteknikker,
 • 6) kender metoder, hjælpemidler og værktøjer inden for området og
 • 7) kan vejlede og rådgive kunder på baggrund af viden om råvarer og indhold.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

16. Fisk og vildt

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender relevant lovgivning og regler for salg af levnedsmidler,
 • 2) kender regler for personlig hygiejne og virksomhedshygiejne,
 • 3) kender varens holdbarhed samt køle-, fryse-, og opbevaringsmetoder,
 • 4) kender sikkerhedskrav for områdets maskiner og udstyr,
 • 5) kender emballerings- og portioneringsmetoder og monteringsteknikker,
 • 6) kender metoder, hjælpemidler og værktøjer inden for området,
 • 7) kan vejlede og rådgive kunder på baggrund af viden om råvarer og indhold.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

17. Frugt og grønt

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender relevant lovgivning og regler for salg af levnedsmidler,
 • 2) kender regler for personlig hygiejne og virksomhedshygiejne,
 • 3) kender varens holdbarhed samt køle-, fryse-, og opbevaringsmetoder,
 • 4) kender sikkerhedskrav for områdets maskiner og udstyr,
 • 5) kender emballerings- og portioneringsmetoder og monteringsteknikker,
 • 6) kender metoder, hjælpemidler og værktøjer inden for området,
 • 7) kan vejlede og rådgive kunder på baggrund af viden om råvarer og indhold,
 • 8) kan arrangere særlige salgsfremmende aktiviter inden for omådet og
 • 9) kan disponere inden for området.

Vejledende uddannelsestid: 2 uger

18. Økologiske ferskvarer

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender relevant lovgivning for økologiske varer og regler for mærkning,
 • 2) kender varernes brugsegenskaber, oprindelse og anvendelse,
 • 3) kan vejlede og rådgive kunder ved salg af økologiske varer og
 • 4) kan vejlede og rådgive kunder om økologiske og miljømæssige forhold.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

19. Dagligvarer

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender til de forskellige hovedgrupper af dagligvarer,
 • 2) kender de forskellige dagligvarers holdbarhedsegenskaber og affødte særlige logistiske hensyn og
 • 3) kender de hygiejniske overvejelser der knytter sig til at vedligeholde et lager af fordærvelige dagligvarer.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

20. Tekstil - materiale og forarbejdning

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender til de forskellige hovedgrupper af materialer,
 • 2) kender til materialernes egenskaber,
 • 3) kender til forarbejdning af tekstil, herunder de hensyn som forskellige kvaliteter kræver,
 • 4) kender til og kunne sondre mellem forskellige kvaliteter af forarbejdning og
 • 5) kan vejlede kunder om vedligeholdelse af materialer.

Vejledende uddannelsestid: 2 uger

21. Parfume

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender produkternes brugsegenskaber, oprindelse og anvendelse og
 • 2) kan vejlede og rådgive kunder ved salg af parfume og eau de toilette.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

22. Sko og læder

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender varernes brugsegenskaber, oprindelse og anvendelse,
 • 2) kender til og kunne sondre mellem forskellige sko- og læderkvaliteter,
 • 3) kan vejlede og rådgive kunder ved salg af produkterne og
 • 4) kan vejlede og rådgive kunder om vedligeholdelse af produkter.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

23. Gaffeltruck certifikat

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kan føre og betjene gaffeltruck og selvkørende gaffelstablere under overholdelse af gældende sikkerhedsbestemmelser og i overensstemmelse med færdselslovens krav vedrørende kørsel med gaffeltruck,
 • 2) kan transportere varierende godstyper i reolgange og snævre rum samt på ramper og pladser,
 • 3) kan optage og afsætte gods i forskellige højder i forskellige reoltyper og blokstablere og
 • 4) kan udfylde dele af den praktiske funktion i virksomhedens logistikkæde, blandt andet gennem kommunikation og samarbejde.

Adgangskrav: Kørekort til bil eller traktor.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

24. Grundlæggende motorkursus, auto

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender funktionen af de forskellige arter bilmotorer,
 • 2) kender det mekaniske og elektroniske samspil mellem de centrale motordele og
 • 3) kender til den praktiske installation af de mest almindelige motordele.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

25. Grundlæggende komponentkursus, auto

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender funktionen af de mest solgte sliddele til person- og lastbiler,
 • 2) kender til funktion, opbevaring og forsendelse af airbags, selestrammere og lignende komponenter,
 • 3) kender det elektroniske samspil mellem person- og lastbilers komponenter og
 • 4) kender til den praktiske installation af de mest solgte sliddele til person- og lastbiler.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

26. Pumper, VVS

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender tegningssignaturer og bogstavbetegnelser,
 • 2) kender til forskellige pumpetyper og deres funktionsområde,
 • 3) kender til dimensionering og
 • 4) kender til installationskrav.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

27. Ventilation

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender tegningssignaturer og bogstavbetegnelser,
 • 2) kender områdets lovkrav,
 • 3) kender til forskellige styresystemer og
 • 4) kender til forskellige anlægstyper.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

28. Alternativ energi

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender tegningssignaturer og bogstavbetegnelser,
 • 2) kender områdets lovkrav,
 • 3) kender områdets tilskudsmuligheder og
 • 4) kender forskellige anlægstyper - sol, vind, biogas m.m.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

29. Praktisk varekendskab, VVS

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kan anvende og samle blande/cisternearmaturer, rørkreds og PEX-forbindelser,
 • 2) kan foretage en spejl- og en elektrosvejsning og
 • 3) kan montere håndvask, toilet, radiator m.m.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

30. Byggematerialer i murerentreprisen

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender til de varegrupper, der normalt indgår i murerentrepriser,
 • 2) kender til varernes kvalitetsskabende og anvendelsesorienterede egenskaber,
 • 3) kender til producenter og udbydere inden for området,
 • 4) kender til de regler for byggeri, der gælder for området og
 • 5) kender til varegruppernes særlige logistik- og forsyningsforhold.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

31. Byggematerialer i snedkerentreprisen

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender til de varegrupper, der normalt indgår i tømrer og snedkerentrepriser,
 • 2) kender til varernes kvalitetsskabende og anvendelsesorienterede egenskaber,
 • 3) kender til producenter og udbydere inden for området,
 • 4) kender til de regler for byggeri, der gælder for området og
 • 5) kender til varegruppernes særlige logistik- og forsyningsforhold.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

32. Hårdt træ og oversøisk import

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender til relevante træsorter der handles på det danske marked,
 • 2) kender til træsorternes egenskaber og anvendelse,
 • 3) kender til handelsmønstret og metoder,
 • 4) kender til import af oversøisk træ og plader og
 • 5) kender til produkternes egenskaber og anvendelse.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

33. Tegningsforståelse og materialeudtræk

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kan læse en byggetegning på et almindeligt parcelhus og
 • 2) kan gennemføre materialeudtræk på relevante byggematerialer.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

34. Håndværkerbutikken

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender til murer, snedker og tømrerværktøj, herunder hånd- og elværktøj,
 • 2) kender til befæstelsesprodukter, lim, fugemasser og sikkerhedsudstyr og
 • 3) kender til produkternes egenskaber og korrekt anvendelse.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

35. Stationære maskiner, jern og metal

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender maskinregulativet,
 • 2) kender til de enkelte maskiners opbygning,
 • 3) kender funktioner og bearbejdningsformer og
 • 4) kender til praktisk anvendelse.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

36. Stationære maskiner, træindustrien

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender maskinregulativet,
 • 2) kender til de enkelte maskiners opbygning,
 • 3) kender funktioner og bearbejdningsformer og
 • 4) kender til praktisk anvendelse.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

37. EL

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender til brugen af forskelligt installationsmateriel samt principper for mest hensigtsmæssig belysning i forskellige brugsrum og
 • 2) kan rådgive engroskunder om køb og installation af el-udstyr under overholdelse af bl.a. EMC og lavspændingsdirektivet.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

38. Informationsteknologi

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender informationsværktøjers praktiske anvendelsesmuligheder,
 • 2) kan anvende relevante PC-værktøjer til løsning af almindeligt forekommende administrative opgaver i butikken og
 • 3) kan anvende almindelige kontortekniske hjælpemidler som telefax mv.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

39. Kommunikation gennem grafik

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender de almindeligste grafiske principper,
 • 2) kan fremstille salgsbreve, OH-plancher mv. og
 • 3) kan opstille diagrammer og talmateriale på en letforståelig måde.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

40. Vareeksponering og skilteskrivning

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender principper for salgsfremmende placering af varer i salgslokaler og vinduer,
 • 2) kender principper for manuel fremstilling af skilte og
 • 3) kender programmer til maskinel fremstilling af skilte.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

41. Kommunikation gennem skrift

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender kommunikationsmodeller og kan fastlægge afsender, modtager og budskab i en kommunikation,
 • 2) kender til hvilke former for skriftsprog, der hæmmer eller fremmer kommunikation,
 • 3) kan arbejde med skriftlig fremstilling i forhold til modtageren og
 • 4) kan anvende sprog, dispositionsprincipper og grafisk opstilling i en helhed.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

42. Mundtlig præsentation og fremlæggelse

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kan præsentere og instruere på baggrund af et selvvalgt emne,
 • 2) kan vælge den form, der passer til målgruppen i en given situation,
 • 3) kan vurdere egne præstationer og evt. forbedre disse,
 • 4) kan udarbejde stikord, manual, mind-map til støtte for egen fremlæggelse og
 • 5) kan anvende understøttende værktøjer ved mundtlig præsentations som overhead, tavle og flip-over.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

43. Samarbejde i en virksomhed

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender organisering af projektopgaver og ad hoc opgaver der skal løses inden for en tidsramme,
 • 2) kender samarbejdsformer og arbejdsroller i et teamwork og projektorganiseret arbejde i en virksomhed og
 • 3) kan planlægge, gennemføre og evaluere en opgave som en del af et team.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

44. Handel over grænser

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kender de største danske samhandelspartnere,
 • 2) kender de gængse forhold i forbindelse med handelspolitik, herunder frihandel, samhandel og handelsrestriktioner, told og afgifter,
 • 3) kender de forskellige typer af transport- og tolddokumenter og
 • 4) kan udføre de almindeligst forekommende opgaver i forbindelse med international handel.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

45. Lokalisering og brug af information

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kan søge informationer på eget initiativ i kataloger, håndbøger samt elektronisk,
 • 2) kan identificere, søge og lagre informationer såvel internt som eksternt og
 • 3) kan anvende et databasesystem i forbindelse med løsningen af almindeligt forekommende opgaver.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge

46. Arbejdsplanlægning

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • 1) kan prioritere mellem forskellige opgaver og opgavetyper,
 • 2) kan opstille mål og planlægge arbejdsopgaver samt fastsætte succeskriterier,
 • 3) kan opstille mål for egen udvikling og
 • 4) kan anvende planlægningsværktøjer i forbindelse med egen personlig uddannelses- og karriereplanlægning.

Vejledende uddannelsestid: 1 uge.

Bilag 5

juli 1997

Bekendtgørelse om engroshandelsuddannelse med specialer

 

 Merit skema - grundfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

     HE  Merkonom HF   HHX  Student Informa- Sammen- Folke- 

     kur- enkelt-  en-   en-  enkelt- matik  lagt  skole 

     ser fag    kelt-  kelt- fag   assi-  1.-2.  udv. 

     1)       fag   fag      stent  skole- afg. 

                            perio- prøve 

                            de 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dansk  Skrift-     2)   2)   2)   OK   Dansk  2) 

 E    lig                      B 

     komm. 

     på 

     kon- 

     toret 1 

     Skrift- 

     lig 

     komm. 

     på 

     kon- 

     toret 2 

     og 

     Refe- 

     rat og 

     notat 

     teknik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk En-  Business 2)    2)   2)   OK   En-   2) 

 E    gelsk English                 gelsk 

     1                       C 

     En- 

     gelsk 

     2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Er-   Regn- Virk- Er-    Regn- Er-   OK    Regn- 

 hvervs- skab som- hvervs-  skabs- hvervs-     skabs- 

 økono- 1,  heds- økonomi  lære  økonomi     lære 

 mi E  Regn- øko- (tilvalg) og   (tilvalg)    og 

     skab mi        virk-          virk- 

     2,           somheds-        somheds- 

     Regn-         økonomi         økonomi 

     skab 

     3 

     og 

     Finans- 

     bog- 

     føring 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Salg  Adm. Mar-       Mar-      OK   Salg 

 og   af  keds-      keds-     OK   og 

 ser-  salg, føring      føring         ser- 

 vice  Ser-                     vice 

 D    vice                     C 

     og 

     sam- 

     ar- 

     bejde, 

     Salg 

     og 

     mark. 

     og 

     Tele- 

     fon- 

     ser- 

     vice 

     og 

     salgs- 

     teknik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 In-   Etb. In- Data-    In-  Data-  OK    Elek- 

 for-  1,  for- logi     for- logi       tro- 

 ma-   Etb ma-        ma-          nisk 

 tions- 2,  tik        tions-         in- 

 tekno- Etb          tek-          forma- 

 logi  3,           nolo-         tions- 

 E    Reg-          gi           søgning 

     neark                     og 

     1                       -behand- 

     og                      ling 

     Inter- 

     net 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sam-   3 

 funds- 

 lære 

 D 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 1) Merit i forbindelse med relevant beskæftigelse.
 • 2) Se bekendtgørelse nr. 539 af 19. juni 1996 om merit for visse fag

i ungdomsuddannelser.

 • 3) Der gives merit for samfundsfag, hvis der er givet merit for

øvrige grundfag og for områdefag, jf. omstående.

Bekendtgørelse om engroshandelsuddannelse med specialer

Meritskema - områdefag

Områdefag

6 af nedennævnte HE-kurser efter eget valg giver merit for de områdefag, som skal gennemføres efter § 5, stk. 2. Det er dog en forudsætning, at grundfagene er gennemført eller der er givet merit.

1. Organisation og samarbejde

2. Præsentations- og

instruktionsteknik

3. Tilrettelæggelse og afholdelse af

møder og konferencer

4. PC-brugerkursus -

brancheanvendelse

5. Desktop Publishing 1

6. Desktop Publishing 2

7. Resultatkontrol og opfølgning

8. Kreditor-debitor bogføring

9. Administration af indkøb

10. Personligt salg og service 1

11. Varebestilling

12. Markedsanalyse

13. Engroshandel

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • (* 1) Uddannelsen har skiftet navn til "Handelsuddannelse med specialer", jf. BEK nr. 378 af 26/05/2000