Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser


I medfør af

§ 2, stk. 4, i lov nr. 671 af 13. december 1978 om jordemødre, som ændret senest ved § 22 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

§ 2, stk. 4, i lov nr. 100 af 14. marts 1979 om kliniske tandteknikere, som ændret senest ved § 24 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

§§ 1 og 2 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

§ 2 i lov om videregående teknikeruddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 370 af 30. maj 1990, som ændret ved § 2 i lov nr. 1235 af 27. december 1996,

§ 2, stk. 4, i lov om sygeplejersker, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 14. november 1990, som ændret senest ved § 23 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

§ 1, stk. 8-10, i lov om terapiassistenter, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 30. august 1991, som ændret ved § 19 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

§ 29 i lov nr. 352 af 14. maj 1992 om ændring af forskellige uddannelseslove m.m., for så vidt angår radiografer,

§§ 2 og 3 i lov om statens overtagelse af de sociale højskoler i København, Århus, Odense og Esbjerg, jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 29. juli 1992,

§ 2, stk. 1, og § 11 i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 334 af 27. maj 1993,

§ 2, stk. 7, i lov nr. 508 af 30. juni 1993 om åben uddannelse,

§ 34 i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret ved § 1 i lov nr. 1228 af 27. december 1996,

§§ 6 og 28 i lov nr. 311 af 24. april 1996 om selvejende indstitutioner for videregående uddannelser m.v.,

§ 2, stk. 2, i lov nr. 498 af 12. juni 1996 om tandplejere,

§ 6 i lov nr. 505 af 12. juni 1996 om Danmarks Journalisthøjskole,

§ 1, stk. 2, i lov om erhvervsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 17. juni 1996,

§§ 4 og 18 i lov om uddannelse af lærere til folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 795 af 3. september 1996, som ændret senest ved lov nr. 473 af 10. juni 1997,

§§ 4 og 24 i lov om uddannelse af pædagoger, jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 3. september 1996,

§§ 3 og 14a i lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 3. september 1996,

§§ 3 og 14a i lov om uddannelse til håndarbejdslærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 3. september 1996,

§§ 8 og 8a i lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 27. september 1996, og

§§ 6 og 6a i lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 865 af 29. september 1996, fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører adgangskrav, optagelse, indskrivning og orlov ved videregående uddannelser. Ved videregående uddannelser forstås i denne bekendtgørelse uddannelser, der som hovedregel bygger på mindst 12 års forudgående uddannelse.

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 2-7 om adgangskrav og § 67, §§ 69-73, §§ 78 og 79, stk. 2, gælder ikke:

 • 1) Kandidatuddannelser, der som adgangskrav forudsætter en videregående uddannelse på bachelorniveau.
 • 2) Videregående uddannelser, der som adgangskrav forudsætter en bestemt kort videregående teknikeruddannelse.

Adgangskravene til disse uddannelser fremgår af uddannelsesbekendtgørelser eller uddannelsernes studieordninger.

Stk. 3. §§ 64-70 om optagelseskapaciteten og optagelsen, kapitel 9 om indskrivning m.v. og kapitel 10 om orlov og studieskift gælder ikke for studerende ved erhvervsskoler.

Stk. 4. Kapitel 8, § 75 og kapitel 10 gælder ikke for åben uddannelse.

Stk. 5. §§ 64-68, § 70 og kapitel 9 og 10 gælder ikke for studerende ved sygeplejerskoler, radiografskoler og apoteksassistentskolen.

Kapitel 2

Adgangskrav

§ 2. Når en erhvervsuddannelse er et adgangskrav til en videregående uddannelse, kan kravet opfyldes ved tilsvarende lærlingeuddannelse, erhvervsfaglig grunduddannelse, grundlæggende teknikeruddannelse eller tilsvarende fagligt niveau.

Stk. 2. Når et fag kræves på grundfagsniveau, skal ansøgerens niveau i faget mindst svare til det pågældende grundfags niveau i erhvervsuddannelser. I det følgende vil bogstavsbetegnelsen for niveauet være angivet efter faget, hvis dette findes på flere niveauer, jf. bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne og bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser m.v.

§ 3. Når en adgangsgivende eksamen angives som et adgangskrav til en videregående uddannelse, er kravet opfyldt ved en af følgende eksaminer:

 • 1) Studentereksamen (herunder færøsk studentereksamen eller eksamen fra Duborg Skolen).
 • 2) Højere forberedelseseksamen (herunder færøsk højere forberedelseseksamen og den grønlandske gymnasiale uddannelse).
 • 3) Højere handelseksamen (herunder færøsk højere handelseksamen).
 • 4) Højere teknisk eksamen (herunder færøsk højere teknisk eksamen).
 • 5) Særligt HF-forløb for fremmedsprogede.
 • 6) Udenlandsk eksamen m.v., som enten Danmark har anerkendt som ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen, eller som institutionen har vurderet som sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen.
 • 7) Dansk/Fransk Baccalaureat (DFB), Europæisk Baccalaureat (EB), International Baccalaureat (IB) eller Option International du Baccalaureat (OIB).

Stk. 2. Ved flere uddannelser, jf. kap. 3-7, kræves bestemte fag fra den gymnasiale fagrække på henholdsvis A-, B- og C-niveau, jf. bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser m.v. (meritbekendtgørelsen). I det følgende vil bogstavbetegnelsen for niveauet være angivet efter faget, hvis dette findes på flere niveauer.

Stk. 3. Institutionen kan kræve, at den adgangsgivende eksamen er bestået med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum,eller at enkelte fag er bestået med en bestemtminimumskarakter. Institutionens beslutning herom skal være offentliggjort i sædvanligt vejledningsmateriale mindst 1 år før kravet træder i kraft, og forinden skal Undervisningsministeriet være orienteret herom.

Stk. 4. Den enkelte institution kan forlange, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag inden studiestart skal dokumentere kundskaber i dansk på et niveau fastsat af institutionen.

§ 4. Hvis ansøgeren har bestået flere gymnasiale adgangsgivende eksaminer, kan kun den først beståede eksamen benyttes som grundlag for optagelse, når eksamensgennemsnittet enten stilles som en del af adgangskravet eller anvendes som udvælgelsesskriterium.

Stk. 2. Ansøgere, der senest den 31. december 1990 har bestået eller påbegyndt ny adgangsgivende eksamen, kan dog vælge, hvilken af disse eksaminer de ønsker benyttet som adgangsgrundlag. Anden påbegyndte adgangsgivende eksamen skal være bestået senest den 31. december 1995.

Stk. 3. Institutionerne kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 1.

§ 5. Vejledende bedømmelse og omregning af udenlandske eksaminer, jf. § 3, stk. 1, nr. 6, kan foretages af et fællesnævn, som består afrepræsentanter fra uddannelsesområderne idenne bekendtgørelse. Nævnet kan tage alle spørgsmål om udenlandske ansøgere og eksaminer op.

§ 6. Den enkelte institution kan give ansøgere tilladelse til at søge en uddannelse på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav, hvis ansøgeren har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og institutionen skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen. Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan betinges af, at ansøgeren består en kvalifikationsprøve eller anden form for individuel bedømmelse, der dokumenterer nødvendige kvalifikationer.

Stk. 3. Afgørelse efter stk. 1 og 2 omfatter kun den pågældende uddannelse ved den pågældende institution.

§ 7. Ansøgere, der skal til sygeeksamen, eller ansøgere, der af anden grund ikke har modtaget deres endelige eksamensbevis ved ansøgningsfristens udløb, skal søge om optagelse inden den ordinære ansøgningsfrists udløb og snarest muligt efter sygeeksamen m.v. indsende eksamensbeviset til den eller de søgte institutioner. Disse ansøgere får normalt svar senere end øvrige ansøgere.

Kapitel 3

De humanistiske, pædagogiske og hermed beslægtede uddannelser

§ 8. Ved de humanistiske uddannelser på universiteter er adgangskravet en adgangsgivende eksamen. Ved følgende uddannelser kræves endvidere:

 • 1) Engelsk: Engelsk B.
 • 2) Tysk: Tysk B.
 • 3) Fransk og spansk: Det valgte sprog C.
 • 4) Italiensk: Latin C.
 • 5) Indiansk sprog og kultur: Spansk C.
 • 6) Musik og musikterapi: Bestået optagelsesprøve, der afholdes af institutionen.
 • 7) Erhvervssprog engelsk: Engelsk A.
 • 8) Erhvervssprog tysk, fransk og russisk: Det valgte sprog B.
 • 9) Erhvervssprog spansk: Spansk C.

§ 9. Ved uddannelserne på Danmarks Journalisthøjskole er adgangskravet en bestået optagelsesprøve, der afholdes af institutionen.

§ 10. Ved uddannelsen til lærer i folkeskolen og ved uddannelsen til ernærings- og husholdningsøkonom er adgangskravet en adgangsgivende eksamen.

§ 11. Ved pædagoguddannelsen er adgangskravet:

 • 1) En adgangsgivende eksamen, eller
 • 2) dansk A og et andet fag B samt mindst 2 års erhvervserfaring, eller
 • 3) erhvervsuddannelse af mindst 2 1/2 års varighed, eller
 • 4) bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser eller
 • 5) den grundlæggende pædagogiske uddannelse til pædagogmedhjælper, dagplejer, omsorgsmedhjælper m.v. (PGU).

§ 12. Ved håndarbejdslæreruddannelsen er adgangskravet:

 • 1) En adgangsgivende eksamen, eller
 • 2) dansk A og et andet fag B samt mindst 2 års erhvervserfaring eller
 • 3) erhvervsuddannelse af mindst 2 1/2 års varighed.

§ 13. Ved designuddannelsen er adgangskravet bestået optagelsesprøve til dokumentation af kunstneriske og kreative evner. Optagelsesprøven kan bestå af bedømmelse af indleverede arbejder og opgaver stillet af skolen. Optagelsesprøven tilrettelægges af skolen efter regler fastsat i bekendtgørelse om uddannelse inden for design for ansøgere med en faglig og teoretisk baggrund erhvervet gennem en periode på mindst 2 år og opnået gennem

 • 1) en erhvervsuddannelse eller dele af en erhvervsuddannelse indenfor et relevant brancheområde,
 • 2) anden relevant undervisning,
 • 3) beskæftigelse eller værkstedspraktik i en relevant branche,
 • 4) egen produktion og egne studier eller
 • 5) kombinationer heraf, idet en adgangsgivende eksamen eller anden studieforberedende uddannelse kan udgøre en del af den faglige og teoretiske baggrund.

Stk. 2. Ved uddannelsen til kunsthåndværker inden for glas eller keramik er adgangskravet engelsk B samt en faglig og teoretisk baggrund erhvervet gennem en periode på mindst 3 år og opnået gennem

 • 1) en erhvervsuddannelse eller dele af en erhvervsuddannelse inden for et relevant område,
 • 2) anden relevant undervisning,
 • 3) beskæftigelse eller værkstedspraktik i en relevant branche eller
 • 4) kombinationer heraf, idet en adgangsgivende eksamen eller anden studieforberedende uddannelse kan udgøre en del af den faglige og teoretiske baggrund.

§ 14. Ved uddannelsen til statsprøvet tolk er adgangskravet en adgangsgivende eksamen med dansk A og tilsvarende niveau på tolkesproget samt bestået skriftlig og mundtlig optagelsesprøve.

Stk. 2. Ved uddannelsen til tegnsprogs- og MHS-tolk er adgangskravet en adgangsgivende eksamen.

Kapitel 4

De samfundsvidenskabelige og hermed beslægtede uddannelser

§ 15. Ved de samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteter er adgangskravet en adgangsgivende eksamen. Ved følgende uddannelser kræves endvidere:

 • 1) Samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteter, bortset fra de uddannelser, der er nævnt i nr. 2-3 og §§ 16-18, jf. dog § 82, stk. 2: Matematik C.
 • 2) Økonomi: Matematik B.
 • 3) Jura og antropologi: Ingen supplerende krav.

§ 16. Ved de erhvervsøkonomiske uddannelser er adgangskravet en adgangsgivende eksamen. Ved følgende uddannelser kræves endvidere:

 • 1) Erhvervsøkonomi-matematik HA (mat.): Matematik A.
 • 2) Den erhvervsøkonomiske uddannelse (HA), erhvervsøkonomi-datalogi HA (dat.) og erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.): Matematik B.
 • 3) International business HA (IB): Engelsk A og Matematik B.
 • 4) Erhvervsøkonomi-erhvervssprog HA (int.): Engelsk A, matematik B og tysk B/fransk B/spansk C.
 • 5) Erhvervsøkonomi-filosofi HA (fil.) : Matematik B og engelsk B.
 • 6) Den økonomisk-sproglige uddannelse (negot): Engelsk B, matematik C og tysk B/fransk C/spansk C afhængigt af det valgte sprog.
 • 7) Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (SPRØK): Engelsk B, matematik C og tysk B/fransk C/spansk C/russisk C.

§ 17. Ved det erhvervsøkonomiske diplomstudium (HD) er adgangskravet en adgangsgivende eksamen med matematik B, regnskabslære og virksomhedsøkonomi B.

§ 18. Ved socialrådgiveruddannelsen er adgangskravet:

 • 1) En adgangsgivende eksamen eller
 • 2) bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser.

Stk. 2. Ved de sociale højskoler kræves endvidere: dansk A, engelsk B, matematik/samfundsfag/tysk/historie B samt et andet af de nævnte fag C eller psykologi C.

§ 19. Ved grafonomuddannelserne inden for grafisk kommunikation, jf. dog stk. 2, og inden for teknik og økonomi er adgangskravet:

 • 1) En adgangsgivende eksamen og 10 måneders relevant erhvervserfaring eller erhvervsuddannelse, eller
 • 2) en grafisk erhvervsuddannelse eller 3 års relevant erhvervserfaring samt almene kundskaber, der svarer til folkeskolens udvidede afgangsprøve.

Stk. 2. Ved uddannelsen inden for grafisk kommunikation skal ansøgerne endvidere bestå en optagelsesprøve, der afholdes af institutionen.

§ 20. Ved markedsøkonomuddannelsen er adgangskravet en adgangsgivende eksamen med matematik B.

§ 21. Ved eksportteknikeruddannelsen er adgangskravet:

 • 1) En erhvervsuddannelse med engelsk C og et andet fremmedsprog C eller
 • 2) en adgangsgivende eksamen.

§ 22. Ved erhvervsakademiuddannelserne er adgangskravet:

 • 1) En adgangsgivende eksamen eller
 • 2) en relevant erhvervsuddannelse.

Stk. 2. Skolen kan i sin studieordning fastsætte yderligere krav om relevant erhvervserfaring og om yderligere teoretiske kundskaber.

§ 23. Ved uddannelse til transportlogistiker er adgangskravet engelsk B, et andet fremmedsprog C og matematik C samt:

 • 1) En erhvervsuddannelse inden for kontorområdet eller
 • 2) en adgangsgivende eksamen.

§ 24. Ved uddannelse til mediekoordinator er adgangskravet dansk A, engelsk B og matematik C samt:

 • 1) En adgangsgivende eksamen eller
 • 2) en relevant erhvervsuddannelse.

§ 25. Ved uddannelse inden for innovation og entrepreneurship er adgangskravet:

 • 1) En erhvervsuddannelse eller
 • 2) en adgangsgivende eksamen.

§ 26. Ved finansiel videreuddannelse er adgangskravet erhvervsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse om finansuddannelsen eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed.

§ 27. Ved merkonomuddannelsen er adgangskravet en relevant erhvervsuddannelse eller erhvervserfaring af mindst 2 års varighed.

§ 28. Ved ejendomsmægleruddannelsen er adgangskravet erhvervsjura I og II, virksomhedsøkonomi og nationaløkonomi ved merkonomuddannelsen samt forudgående eller sideløbende praktisk uddannelse inden for faget.

Stk. 2. Ved kursus i ejendomsvurdering er adgangskravet bestået ejendomsmægleruddannelse.

§ 29. Ved teknonomuddannelsen er adgangskravet en relevant erhvervsuddannelse eller erhvervserfaring af mindst 2 års varighed.

§ 30. Ved diplomuddannelserne på erhvervsskolerne er adgangskravet merkonom- eller teknonomuddannelsen, en videregående teknikeruddannelse, eller en anden videregående uddannelse på tilsvarende niveau.

§ 31. Ved uddannelse af ledere af håndværksvirksomheder er adgangskravet:

 • 1) En erhvervsuddannelse eller
 • 2) to års erhvervserfaring.

Endvidere skal ansøgeren være virksomhedsindehaver, have ledende opgaver eller på anden måde have praktiske erfaringer, der giver grundlag for at følge undervisningen.

Kapitel 5

De sundhedsvidenskabelige og hermed beslægtede uddannelser

§ 32. Ved de sundhedsvidenskabelige uddannelser på universiteter er adgangskravet en adgangsgivende eksamen. Ved følgende uddannelser kræves endvidere:

 • 1) Farmaceut: Matematik A, fysik B og kemi C.
 • 2) Medicin og biomekanik: Matematik B, fysik B og kemi C/naturfag/fysik-kemi.
 • 3) Tandlæge: Matematik B, fysik B og kemi C/naturfag/fysik-kemi. Den adgangsgivende eksamen kan erstattes af en tandplejereksamen med samme fag- og niveaukrav.

Stk. 2. Studerende ved farmaceutuddanneslen, jf. stk. 1, nr. 1, med kemi C skal supplere til kemi B efter optagelsen og inden studiestart.

Stk. 3. Studerende ved medicin, biomekanik og tandlægeuddannelsen, jf. stk. 1, nr. 2 og 3, med naturfag eller fysik-kemi, skal supplere i kemi efter optagelsen og inden studiestart.

§ 33. Ved jordemoderuddannelsen er adgangskravet:

 • 1) En adgangsgivende eksamen med kemi C samt 9 måneders erhvervserfaring, eller
 • 2) bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser med kemi C samt 9 måneders erhvervserfaring eller
 • 3) en erhvervsuddannelse af mindst 21/2 års varighed og dansk A, engelsk B, kemi B og samfundsfag C.

§ 34. Ved ergoterapeut- og fysioterapeutuddannelserne er adgangskravet 9 måneders erhvervserfaring samt:

 • 1) En adgangsgivende eksamen, eller
 • 2) bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser eller
 • 3) dansk A, engelsk B og matematik B/fysik B/kemi B/biologi B samt samfundsfag C/psykologi C/idræt C.

§ 35. Ved sygeplejerskeuddannelsen er adgangskravet:

 • 1) En adgangsgivende eksamen, eller
 • 2) bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser eller
 • 3) dansk A, engelsk B og matematik B/fysik B/kemi B/biologi B og samfundsfag C/psykologi C/idræt C samt 9 måneders erhvervserfaring.

§ 36. Ved radiografuddannelsen er adgangskravet:

 • 1) En adgangsgivende eksamen med matematik B og fysik B eller
 • 2) bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser med matematik B og fysik B, eller
 • 3) dansk A, matematik B, fysik B og engelsk C.

§ 37. Ved tandplejeruddannelsen er adgangskravet:

 • 1) En adgangsgivende eksamen, eller
 • 2) bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser, eller
 • 3) folkeskolens udvidede afgangsprøve i dansk, matematik, fysik-kemi og engelsk eller
 • 4) statsanerkendt klinikassistentuddannelse.

§ 38. Ved uddannelsen til klinisk tandtekniker er adgangskravet en gennemført erhvervsuddannelse til laboratorietandtekniker inden for området aftagelig protetik.

§ 39. Ved hospitalslaborantuddannelsen er adgangskravet:

 • 1) En adgangsgivende eksamen med matematik B, jf. dog § 82, stk. 3, eller
 • 2) bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser med matematik B eller
 • 3) dansk A, engelsk B, matematik B og fysik C/kemi C/biologi C.

§ 40. Ved apoteksassistentuddannelsen er adgangskravet, jf. dog § 82, stk. 4:

 • 1) En adgangsgivende eksamen eller
 • 2) bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser.

Kapitel 6

De naturvidenskabelige og hermed beslægtede uddannelser

§ 41. Ved de naturvidenskabelige uddannelser på universiteter er adgangskravet en adgangsgivende eksamen. Ved følgende uddannelser kræves endvidere:

 • 1) Fysik-kemi: Enten a) matematik A, fysik A og kemi B, eller b) matematik A, fysik B og kemi A.
 • 2) Biofysik/astronomi/fysik/geofysik/geologi-geofysik på KU: Enten a) matematik A, fysik A og kemi C, eller b) matematik A, fysik B og kemi A.
 • 3) Matematik-fysik/datalogi-fysik på AU: Matematik A, fysik A og kemi C.
 • 4) Biokemi/data-kemi/kemi/miljøkemi/kemi-molekylærbiologi/matemati k-kemi : Matematik A, fysik B og kemi B.
 • 5) Biologi/geologi/matematik-biologi på AU samt naturvidenskabelige uddannelser på RUC og OU, bortset fra datateknologi, jf. nr. 7, matematik-økonomi, jf. nr. 8, og idræt og sundhed: Matematik A, fysik B og kemi C.
 • 6) Agronomuddannelsen, hortonomuddannelsen og skovbrugsvidenskab: Matematik A, fysik B og kemi C. Den adgangsgivende eksamen kan erstattes af en videregående teknikeruddannelse inden for fagområdet med samme fag- og niveaukrav.
 • 7) Naturvidenskabelige uddannelser på AAU, bortset fra kemi, jf. nr. 4, og datateknologi: Matematik A og fysik B.
 • 8) Matematik/matematik-økonomi/matematik-datalogi/statistik/aktuar /jordbrugsøkonom: Matematik A. Ved jordbrugsøkonomuddannelsen kan den adgangsgivende eksamen erstattes af en videregående teknikeruddannelse inden for fagområdet med samme fag- og niveaukrav.
 • 9) Biologi/geologi/geografi på KU samt landskabsarkitekt/geoinformatik: Matematik B, fysik B og kemi C. Ved landskabsarkitektuddannelsen kan den adgangsgivende eksamen erstattes af en videregående teknikeruddannelse inden for fagområdet med samme fag- og niveaukrav.
 • 10) Veterinæruddannelsen: Matematik B og fysik B samt kemi C/naturfag/fysik- kemi.
 • 11) Datalogi på KU: Matematik B.
 • 12) Idræt på AU: Matematik C og bestået optagelsesprøve, der afholdes af institutionen, samt a) Fysik C og kemi C eller b) naturfag/fysik-kemi.

Stk. 2. Studerende ved biofysik og geologi-geofysik, jf. stk. 1 nr. 2, samt ved de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 5, 6 og 9 med kemi C, skal supplere efter optagelsen og inden studiestart.

Stk. 3. Studerende ved veterinæruddannelsen, jf. stk. 1, nr. 10, med naturfag eller fysik-kemi skal supplere i kemi efter optagelsen og inden studiestart.

§ 42. Ved datamatikeruddannelsen er adgangskravet matematik B samt:

 • 1) Informatikassistentuddannelsen eller
 • 2) en adgangsgivende eksamen.

§ 43. Ved datanomuddannelsen er adgangskravet informatikassistent- eller edbassistentuddannelsen.

§ 44. Ved økonomauddannelsen er adgangskravet et fremmedsprog F, dansk F, naturfag/fysik-kemi C og 6 måneders beskæftigelse eller praktik i et institutionskøkken godkendt af økonomaskolen samt:

 • 1) En gennemført erhvervsuddannelse med område- og specialefag, der giver fagligt grundlag for gennemførelse af økonomauddannelsen eller
 • 2) en adgangsgivende eksamen.

§ 45. Ved laboratorietekniker-, kemotekniker- og miljøteknikeruddannelserne er adgangskravet naturfag F, dansk F og engelsk F samt:

 • 1) En erhvervsuddannelse med et speciale, der giver fagligt grundlag for at gennemføre den respektive uddannelse, eller
 • 2) en erhvervsuddannelse med andet speciale med tilknytning til det pågældende område og relevant faglig supplering i form af erhvervsmæssig beskæftigelse eller tf-kursus eventuelt efterfulgt af erhvervsmæssig beskæftigelse eller
 • 3) en adgangsgivende eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse og proces- og levnedsmiddel A med relevante valgtemaer eller tilsvarende tf-kursus og 1 års relevant erhvervsmæssig beskæftigelse.

§ 46. Ved levnedsmiddelteknikeruddannelsen er adgangskravet matematik F, dansk F og engelsk F samt:

 • 1) En erhvervsuddannelse med et speciale, der giver fagligt grundlag for at gennemføre levnedsmiddelteknikeruddannelsen, eller
 • 2) en erhvervsuddannelse med andet speciale med tilknytning til området og relevant faglig supplering i form af erhvervsmæssig beskæftigelse eller tf-kursus eventuelt efterfulgt af erhvervsmæssig beskæftigelse eller
 • 3) en adgangsgivende eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse og proces- og levnedsmiddel A med relevante valgtemaer eller tilsvarende tf-kursus samt 1 års relevant beskæftigelse.

§ 47. Ved mejeriteknikeruddannelsen er adgangskravet engelsk F, matematik F, fysik F, kemi F, mikrobiologi/bioteknologi F, automation/styringsteknik F samt:

 • 1) En erhvervsuddannelse med et speciale, der giver fagligt grundlag for at gennemføre mejeriteknikeruddannelsen, eller
 • 2) en gennemført erhvervsuddannelse med andet speciale med tilknytning til området og relevant faglig supplering i form af erhvervsmæssig beskæftigelse eller tf-kursus eventuelt efterfulgt af erhvervsmæssig beskæftigelse eller
 • 3) en adgangsgivende eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse og proces- og levnedsmiddel A med relevante valgtemaer eller tilsvarende tf-kursus samt 1 års relevant erhvervsmæssig beskæftigelse.

§ 48. Ved jordbrugsteknikeruddannelsen er adgangskravet dansk F, matematik F, engelsk/tysk F, biologi F og naturfag F samt:

 • 1) Uddannelse til faglært landmand eller erhvervsuddannelse med et speciale, der giver fagligt grundlag for at gennemføre jordbrugsteknikeruddannelsen, eller
 • 2) en gennemført erhvervsuddannelse med andet speciale med tilknytning til området og relevant faglig supplering i form af erhvervsmæssig beskæftigelse eller tf-kursus eventuelt efterfulgt af erhvervsmæssig beskæftigelse eller
 • 3) en adgangsgivende eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse og natur og jordbrug A med relevante valgtemaer samt mindst to års relevant erhvervsrettet undervisning og/eller erhvervsmæssig beskæftigelse. Heraf mindst 5 og højst 12 måneders skoleundervisning.

§ 49. Ved laborantuddannelsen er adgangskravet:

 • 1) Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, eller
 • 2) en adgangsgivende eksamen med matematik B, biologi C og naturfag/fysik-kemi eller
 • 3) gennemført 2. skoleperiode fra en erhvervsuddannelse, der er godkendt efter htx-bekendtgørelsen samt optagelse til forkursus.

Kapitel 7

De tekniske og hermed beslægtede uddannelser

§ 50. Ved de tekniske uddannelser på universiteter, jf. dog §§ 51 og 53, er adgangskravet en adgangsgivende eksamen eller adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Ved følgende uddannelser kræves endvidere:

 • 1) Diplom- og civilingeniøruddannelserne i eksportteknologi: Matematik A, fysik B og engelsk A.
 • 2) Civilingeniøruddannelserne: Matematik A, fysik B og kemi C. Uddannelserne inden for bioteknologi på AAU, jf. dog § 82, stk. 5, og kemi kræver dog kemi B.
 • 3) Levnedsmiddeluddannelserne: Matematik A, fysik B og kemi C. Den adgangsgivende eksamen kan erstattes af en videregående teknikeruddannelse inden for fagområdet.
 • 4) Landinspektøruddannelsen: Matematik A.

Stk. 2. Studerende ved uddannelserne, der er nævnt i stk. 1, nr. 2 og 3 med kemi C, skal supplere i kemi efter optagelsen og inden studiestart.

§ 51. Ved diplomingeniøruddannelserne er adgangskravet matematik A, fysik B og kemi C, jf. dog stk. 2, samt:

 • 1) En adgangsgivende eksamen, eller
 • 2) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, eller
 • 3) en videregående teknikeruddannelse, eller
 • 4) laborantuddannelse eller
 • 5) maskinmesteruddannelse eller skibsføreruddannelse.

Stk. 2. Ved diplomingeniøruddannelserne inden for bioteknologi ved AAU, jf. dog § 82, stk. 5, og kemi kræves kemi B i stedet for kemi C.

§ 52. Ved eksportingeniøruddannelsen er adgangskravet en adgangsgivende eksamen med engelsk A og tysk B/fransk B/spansk B.

§ 53. Ved fiskeriteknologuddannelsens faglige trin er adgangskravet matematik B, fysik B og kemi B samt:

 • 1) En adgangsgivende eksamen og 1 års erhvervserfaring inden for fiskerierhvervet, eller
 • 2) eksamen efter fiskeriteknologuddannelsens indledende trin eller
 • 3) levnedsmiddelteknikeruddannelsen og 1 års erhvervserfaring inden for fiskerierhvervet.

§ 54. Ved maskinteknikeruddannelsen er adgangskravet dansk F, matematik F og engelsk/tysk F samt:

 • 1) En erhvervsuddannelse med et speciale, der giver fagligt grundlag for at gennemføre maskinteknikeruddannelsen, eller
 • 2) en erhvervsuddannelse med andet speciale med tilknytning til området og relevant faglig supplering i form af erhvervsmæssig beskæftigelse eller tf-kursus eventuelt efterfulgt af erhvervsmæssig beskæftigelse eller
 • 3) en adgangsgivende eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller en erhvervsuddannelse og design og produktion A med relevante valgtemaer eller tilsvarende tf-kursus og 1 års relevant erhvervsmæssig beskæftigelse.

§ 55. Ved elektronikteknikeruddannelsen er adgangskravet dansk F, engelsk F og matematik F samt:

 • 1) En erhvervsuddannelse med et speciale, der giver fagligt grundlag for at gennemføre elektronikteknikeruddannelsen, eller
 • 2) en gennemført erhvervsuddannelse med andet speciale med tilknytning til området og relevant faglig supplering i form af erhvervsmæssig beskæftigelse eller tf-kursus eventuelt efterfulgt af erhvervsmæssig beskæftigelse eller
 • 3) en adgangsgivende eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse og byggeri og energi/design og produktion A med relevante valgtemaer eller tilsvarende tf-kursus og 1 års relevant erhvervsmæssig beskæftigelse.

§ 56. Ved produktudvikleruddannelsen, jf. dog stk. 2, modelteknikeruddannelsen og tekstil- og beklædningsteknikeruddannelsen er adgangskravet dansk F, matematik F og engelsk/tysk F samt:

 • 1) En gennemført erhvervsuddannelse som beklædningshåndværker, eller
 • 2) en erhvervsuddannelse som beklædnings-, farveri-, strikke- eller tekstiloperatør og et relevant tf-kursus af normalt 5 måneders varighed eller
 • 3) en erhvervsuddannelse med andet speciale med tilknytning til det pågældende område og relevant faglig supplering i form af erhvervsmæssig beskæftigelse eller tf-kursus eventuelt efterfulgt af erhvervsmæssig beskæftigelse eller
 • 4) en adgangsgivende eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse og design og produktion A med relevante valgtemaer eller tilsvarende tf-kursus og 1 års relevant erhvervsmæssig beskæftigelse.

Stk. 2. Endvidere skal ansøgere til produktudvikleruddannelsen bestå en optagelsesprøve, der afholdes af institutionen, jf. bekendtgørelse om produktudvikleruddannelsen og modelteknikeruddannelsen.

§ 57. Ved kvalitets- og måleteknikeruddannelsen er adgangskravet dansk F, matematik F, fysik F og et fremmedsprog F samt:

 • 1) En erhvervsuddannelse med et speciale, der giver fagligt grundlag for at gennemføre kvalitets- og måleteknikeruddannelsen, eller
 • 2) en gennemført erhvervsuddannelse med andet speciale med tilknytning til området og relevant faglig supplering i form af erhvervsmæssig beskæftigelse eller tf-kursus eventuelt efterfulgt af erhvervsmæssig beskæftigelse eller
 • 3) en adgangsgivende eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse og design og produktion/proces og levnedsmiddel A med relevante valgtemaer eller tilsvarende tf-kursus og 1 års relevant erhvervsmæssig beskæftigelse.

§ 58. Ved byggeteknikeruddannelsen er adgangskravet dansk F, matematik F og engelsk/tysk F samt:

 • 1) En erhvervsuddannelse med et speciale, der giver fagligt grundlag for at gennemføre byggeteknikeruddannelsen, eller
 • 2) en gennemført erhvervsuddannelse med andet speciale med tilknytning til området og relevant faglig supplering i form af erhvervsmæssig beskæftigelse eller tf-kursus eventuelt efterfulgt af erhvervsmæssig beskæftigelse eller
 • 3) en adgangsgivende eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse og byggeri og energi A med relevante valgtemaer eller tilsvarende tf-kursus samt 1 års relevant erhvervsmæssig beskæftigelse.

§ 59. Ved træteknikeruddannelsen er adgangskravet dansk F, matematik F og et fremmedsprog F samt:

 • 1) En erhvervsuddannelse med et speciale, der giver fagligt grundlag for at gennemføre træteknikeruddannelsen, eller
 • 2) en gennemført erhvervsuddannelse med andet speciale med tilknytning til området og relevant faglig supplering i form af erhvervsmæssig beskæftigelse eller tf-kursus eventuelt efterfulgt af erhvervsmæssig beskæftigelse eller
 • 3) en adgangsgivende eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse og byggeri og energi A med relevante valgtemaer eller tilsvarende tf-kursus samt 1 års relevant erhvervsmæssig beskæftigelse.

§ 60. Ved kort- og landmålingsteknikeruddannelsen er adgangskravet dansk F, matematik F og engelsk F samt:

 • 1) En erhvervsuddannelse med et speciale, der giver fagligt grundlag for at gennemføre kort- og landmålingsteknikeruddannelsen, eller
 • 2) en gennemført erhvervsuddannelse med andet speciale med tilknytning til området og relevant faglig supplering i form af erhvervsmæssig beskæftigelse eller tf-kursus eventuelt efterfulgt af erhvervsmæssig beskæftigelse eller
 • 3) en adgangsgivende eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse og byggeri og energi A med relevante valgtemaer eller tilsvarende tf-kursus og et års relevant erhvervsmæssig beskæftigelse.

§ 61. Ved vvs-teknikeruddannelsen er adgangskravet dansk F, matematik F og naturfag F samt:

 • 1) En erhvervsuddannelse med et speciale, der giver fagligt grundlag for at gennemføre vvs-teknikeruddannelsen, eller
 • 2) en gennemført erhvervsuddannelse med andet speciale med tilknytning til området og relevant faglig supplering i form af erhvervsmæssig beskæftigelse eller tf-kursus eventuelt efterfulgt af erhvervsmæssig beskæftigelse eller
 • 3) en adgangsgivende eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse og byggeri og energi A med relevante valgtemaer eller tilsvarende tf-kursus samt 1 års relevant erhvervsmæssig beskæftigelse.

§ 62. Ved elinstallatøruddannelsen, jf. dog stk. 2, og stærkstrømsteknikeruddannelsen er adgangskravet dansk F, engelsk F og matematik F samt:

 • 1) En erhvervsuddannelse med et speciale, der giver fagligt grundlag for at gennemføre elinstallatør- eller stærkstrømsteknikeruddannelsen, eller
 • 2) en gennemført erhvervsuddannelse med andet speciale med tilknytning til det pågældende område og relevant faglig supplering i form af erhvervsmæssig beskæftigelse eller tf-kursus eventuelt efterfulgt af erhvervsmæssig beskæftigelse eller
 • 3) en adgangsgivende eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse og byggeri og energi/design og produktion A med relevante valgtemaer eller tilsvarende tf-kursus og 1 års relevant erhvervserfaring.

Stk. 2. For studerende, der vælger specialet el-installatør, er det en yderligere adgangsbetingelse, at den studerendes adgangsgivende uddannelse både teoretisk og praktisk er gennemført inden for det stærkstrømstekniske område, således at de uddannelsesmæssige betingelser for at opnå autorisation vil være opfyldt ved beståelse af eksamen. Skolen skal over for alle, der søger optagelse, på begæring træffe bindende afgørelse om, hvorvidt denne betingelse er opfyldt.

§ 63. Ved uddannelsen videreuddannelse af malere er adgangskravet en uddannelse som bygnings-, skilte- eller vognmaler.

Kapitel 8

Optagelse og optagelseskapaciteten

§ 64. Institutionen bestemmer selv, hvor mange studerende den vil optage, medmindre Undervisningsministeriet fastsætter et årligt minimums- eller maksimumstal for optagelseskapaciteten.

Stk. 2. På områder med frit optag kan institutionen optage de ansøgere, der er kvalificerede til at gennemføre den ønskede uddannelse, og som den har mulighed for at give en forsvarlig undervisning med de kvalificerede lærerkræfter og den bygningskapacitet, der kan tilvejebringes.

§ 65. Hvis kapacitetsforhold begrunder det, kan institutionen fastsætte regler om begrænset optagelse på en kandidatuddannelse, herunder på bestemte fag og linier. En eventuel begrænsning skal offentliggøres.

Stk. 2. Regler herom må ikke udelukke, at studerende med en bacheloruddannelse fra andre institutioner kan optages på kandidatuddannelsen.

§ 66. Ministeriet meddeler i forbindelse med den årlige optagelse, om antallet af udenlandske statsborgere skal begrænses til en bestemt procentdel af den samlede optagelseskapacitet. Begrænsningen gælder dog ikke for statsborgere fra Den Europæiske Union eller ansøgere, som er omfattet af §§ 7 og 8 i udlændingeloven (flygtninge) eller ansøgere fra lande, med hvem Danmark har indgået anden aftale.

Stk. 2. Begrænsningen gælder heller ikke statsborgere fra EFTA-lande, som er omfattet af EØS-aftalens bestemmelser om arbejdskraftens frie bevægelighed.

§ 67. Institutionen fastsætter samtidig med den ordinære optagelse et ekstra antal pladser (ventelistepladser), som kan søges samtidig med ansøgning om optagelse, jf. §§ 69 og 71-73. Ansøgerne til disse pladser opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved optagelse.

§ 68. Ansøgere, der i forvejen har afsluttet en kandidatuddannelse, kan kun optages, hvis der er ledige pladser. Det samme gælder for ansøgere, der to gange tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse uden at have erhvervet afsluttende eksamen.

Stk. 2. Institutionerne kan i særlige tilfælde dispensere herfra.

§ 69. Den enkelte institution fastsætter selv kvalifikationskriterierne for udvælgelse blandt kvalificerede ansøgere. Institutionen må dog ikke anvende lodtrækning eller alder som udvælgelseskriterium. Alder kan dog anvendes ved karakterlighed og ved fordeling på flere studiestarttidspunkter. Kriterierne skal offentliggøres. Væsentlige ændringer i kriterier m.v. kan ske med 2 års varsel.

Stk. 2. Institutionen optager herefter de ansøgere, den finder bedst egnet til optagelse ved anvendelse af de kvalifikationskriterier, der er fastsat efter stk. 1.

Stk. 3. Hvis en ansøger, der står på venteliste, jf. § 67, ikke inden for en frist fastsat af institutionen tager imod tilbud om optagelsesplads, bortfalder retten til optagelsespladsen. Hvis ansøgeren ikke har fået tilbud om optagelse ved fristens udløb, ændres ventelistepladsen til et tilsagn om optagelse senest det følgende år. Uanset at der er opnået tilsagn om optagelse, indsendes der påny ansøgning året efter.

Særligt om Danmarks Journalisthøjskole

§ 70. Der skal ved hver optagelse reserveres plads til følgende ansøgere, der har bestået optagelsesprøven:

 • 1) 2 ansøgere fra Færøerne,
 • 2) 2 ansøgere med islandsk statsborgerskab og
 • 3) 2 ansøgere fra det danske mindretal i Sydslesvig.

Den koordinerede tilmelding

§ 71. Der foretages en koordinering af tilmeldings- og optagelsesproceduren ved de videregående uddannelser.

§ 72. For uddannelser, der er omfattet af den koordinerede tilmelding, gælder:

 • 1) Ansøgningsfristen er 15. marts og/eller 1. juli efter institutionens bestemmelse.
 • 2) Der anvendes dels et særligt ansøgningsskema, som ansøgeren skal indsende sammen med dokumentation for adgangsgrundlaget til den eller de søgte uddannelsesinstitutioner, og dels et prioriteringsskema, som ansøgeren skal indsende til den højest prioriterede institution.
 • 3) Institutionen skal senest den 28. juli give de ansøgere, den ønsker at optage, tilbud om en plads. Ansøgeren skal bekræfte tilbuddet inden for en frist fastsat af institutionen.
 • 4) Sekretariatet for den koordinerede tilmelding (Tilmeldingssekretariatet) giver senest den 28. juli på vegne af institutionerne meddelelse til de ansøgere, der ikke kan optages ved nogen af de søgte uddannelser.

Stk. 2. Institutionerne kan i særlige tilfælde dispensere herfra.

§ 73. Hvis institutionen ikke er tilsluttet den koordinerede tilmelding, fastsætter institutionen selv ansøgningsprocedure, herunder frister.

Kapitel 9

Indskrivning m.v.

§ 74. De studerende indskrives administrativt på det relevante trin af uddannelsen til en af følgende kategorier:

 • 1) Grunduddannelse/bacheloruddannelse,
 • 2) kandidatuddannelse,
 • 3) Ph.D-uddannelse,
 • 4) kortere studieforløb med henblik på merit i anden uddannelse,
 • 5) gæstestuderende i øvrigt eller
 • 6) åben uddannelse.

Stk. 2. Indskrivning kan foregå på ethvert tidspunkt, jf. dog §§ 68, 71 og 79, og ved flere studiestarttidspunkter efter institutionens regler om fordeling af de studerende. Fordeling kan ske efter alder, jf. § 69, stk. 1.

Stk. 3. Efter indskrivning er de studerende omfattet af de rettigheder og pligter, der følger af de regler, der gælder for studerende på den pågældende uddannelse på den pågældende institution.

§ 75. Studerende kan ikke være indskrevet ved mere end en heltidsuddannelse ad gangen, jf. dog § 74, stk. 1, nr. 4 og 6.

Stk. 2. Institutionerne kan i særlige tilfælde dispensere herfra.

§ 76. Indskrivning bringes til ophør, når den studerende har gennemført en uddannelse eller er afskåret fra at fortsætte uddannelsen. Institutionen kan herudover fastsætte regler om, hvornår indskrivning i øvrigt kan bringes til ophør.

Kapitel 10

Orlov og studieskift

§ 77. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af institutionen, f.eks. ved sygdom.

Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen inden for den pågældende uddannelse. I et semester, hvor den studerende har haft orlov, kan vedkommende ikke indstille sig til eksaminer og prøver inden for uddannelsen.

§ 78. Orlov kan ikke meddeles, før den studerende har deltaget i prøverne efter 1. studieår eller, hvis sådanne ikke findes, efter 1. studieår, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ansøgt orlov skal dog meddeles, hvis den er begrundet i barsel eller adoption.

Stk. 3. Studerende, der ved kontrakt med forsvaret stiller sig til rådighed for FN-tjeneste m.v., følger reglerne i § 5 i lov om ændring af lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om Statens Uddannelsesstøtte og lov om værnepligtsorlov m.v.

Stk. 4. Institutionerne kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 1.

§ 79. Skift til ny uddannelse på samme institution eller på anden institution og overflytning til samme uddannelse ved anden uddannelsesinstitution sker efter den nye uddannelses/institutions regler, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Overflytning til samme uddannelse ved anden uddannelsesinstitution kan tidligst meddeles, når den studerende har deltaget i prøverne efter 1. studieår, eller, hvis sådanne ikke findes, efter 1. studieår.

Stk. 3. Institutionerne kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 2.

Kapitel 11

Klager m.v.

§ 80. Ministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg.

§ 81. Klager over institutionens afgørelser efter denne bekendtgørelse indsendes til institutionen. Institutionens afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Fristen for at indgive klager er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kapitel 12

Ikrafttræden m.v.

§ 82. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. juli 1997, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Adgangskravet til sociologi ved KU, jf. § 15, stk. 1, nr. 1, er til og med optagelsen i 1997 en adgangsgivende eksamen med matematik B.

Stk. 3. Adgangskravet til hospitalslaborantuddannelsen, jf. § 39, nr. 1, er til og med optagelsen i 1997 en adgangsgivende eksamen med a) naturfag eller b) matematik C og fysik-kemi.

Stk. 4. Adgangskravet til apoteksassistentuddannelsen, jf. § 40, kan i 1997 endvidere opfyldes med folkeskolens udvidede afgangsprøve i dansk og matematik, samt folkeskolens afgangsprøve i fysik-kemi.

Stk. 5. Adgangskravet til diplom- og civilingeniøruddannelserne indenfor bioteknologi er til og med optagelsen 1997 en adgangsgivende eksamen med matematik A, fysik B og kemi C.

§ 83. Følgende regler ophæves:

 • 1) Bekendtgørelse nr. 137 af 27. februar 1995 om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser.
 • 2) § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 57 af 23. januar 1997 om uddannelse til statsprøvet tolk ved Handelsskolen i København og ved Handelshøjskolen i Århus.
 • 3) § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 643 af 24. juli 1995 om videreuddannelse af malere.

Undervisningsministeriet, den 10. juli 1997

Ole Vig Jensen

/ Birgitte Krogsdam

Bekendtgørelse nr. 606 af 10. juli 1997 om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser

Adgangskrav til universitetsuddannelser

Bilag A

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Uddannelse  Adgangsgivende  Andet   Bemærkninger = Henvisning 

       eksamen (stud.,  adgangs- *        til § i bek. 

       hf, htx, hh)   grundlag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Agronom   Mat. A, fysik B  Relevant Studerende med § 41, nr. 6 

       og kemi C*    videre-  kemi C skal 

                gående  supplere efter 

                tekniker optagelsen. 

                udd. med 

                mat. A, 

                fysik B 

                og kemi C* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Aktuarudd.  Matematik A                 § 41, nr. 8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Antropologi                       § 15, nr. 3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Astronomi  1) Mat. A, fysik              § 41, nr. 2 

       A og kemi C, eller 

       2) mat. A, fysik B 

       og kemi A 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Biofysik   1) Mat. A, fysik      Studerende med § 41, nr. 2 

       A og kemi C*,        kemi C skal 

       eller            supplere efter 

       2) mat. A, fysik B     optagelsen. 

       og kemi A 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Biokemi   Mat. A, fysik B               § 41, nr. 4 

       og kemi B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Biologi   1) Mat. A, fysik      Studerende med § 41, nr. 5 

       B og kemi C* på AU     kemi C skal   og 9 

       2) mat. B, fysik B og    supplere efter 

       kemi C på KU        optagelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Biomekanik  Mat. B, fysik B og     Studerende uden § 32, nr. 2 

       kemi C/naturfag/      kemi C skal 

       fysik-kemi*         supplere efter 

                     optagelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Civilinge- 

 niørudd.   Mat. A, fysik B  Adgangs- Studerende med § 50, nr. 2 

       og kemi C     eksamen  kemi C skal 

       NB! Udd. inden  til in-  supplere efter 

       for kemi kræver  geniør-  optagelsen. 

       dog kemi B.    uddannel- DTU: Mindst 

       Fra 1998 kræves  serne.  8 i eksamens- 

       ligeledes kemi       gennemsnit fra 

       B inden for         den adgangs- 

       bioteknologi.        givende eksamen. 

                     AAU: Mindst 8 i 

                     eksamensgennem- 

                     snit eller 

                     mindst 7 i hvert 

                     af fagene 

                     matematik og 

                     fysik (gennem- 

                     snit af års- og 

                     eksamenskarak- 

                     terer). 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Datakemi   Mat. A, fysik                § 41, nr. 4 

       B og kemi B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Datalogi 

 på KU    Mat. B                   § 41, nr. 11 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Datalogi- 

 fysik på AU Mat. A, fysik A               § 41, nr. 3 

       og kemi C 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Datatekno- 

 logi     Mat. A og fysik               § 41, nr. 7 

       B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Diplom-   Mat. A, fysik   1) Adgangs-        § 51 

 ingeniørudd. B og kemi C.   eksamen til 

                ingeniørud- 

                dannelserne 

                2) videregående 

                teknikerudd. 

                3) laborantudd. 

       NB! Udd. inden  Ad. 2-3: med mat. 

       for kemi kræver  A, fysik B og 

       dog kemi B. Fra  og kemi C. 

       1998 kræves    NB! Udd. inden 

       ligeledes     for kemi kræver 

       kemi B ved    dog kemi B. Fra 

       bioteknologi.   1998 kræves 

                ligeledes kemi 

                B ved biotekno- 

                logi. 

                DTU: mindst 7 i 

                hvert af fagene 

                matematik og 

                fysik (gennem- 

                snit af års- og 

                eksamenskarak- 

                terer). 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksport-   Mat. A, fysik B  Adgangseksamen      § 50, nr. 1 

 teknologi,  og engelsk A   til ingeniør- 

 diplom- og           uddannelserne 

 civilinginør-         med engelsk A 

 udd. i 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk   Engelsk B                  § 8, nr. 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Erhvervs- 

 sprog, 

 Engelsk   Engelsk A                  § 8, nr. 7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Erhvervs- 

 sprog, Tysk, 

 Fransk og 

 Russisk   Det valgte sprog B             § 8, nr. 8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Erhvervs- 

 sprog, 

 Spansk    Spansk C                  § 8, nr. 9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Erhvervs- 

 sprog, 

 italiensk                        § 8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Erhvervs-  Engelsk B, mat.               § 16, nr. 7 

 økonomi-   C og tysk B/ 

 erhvervs-  fransk C/spansk 

 sprog    C/russisk C 

 (SPRØK) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Erhvervs-  Engelsk A, mat.               § 16, nr. 4 

 økonomi-   B og tysk B/ 

 erhvervs-  fransk/spansk C 

 sprog HA 

 (int.) på 

 HHÅ 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Farmaceut-  Mat. A, fysik B       Studerende med 

 udd.     og kemi C*         kemi C skal 

                     supplere til  § 32, nr. 1 

                     kemi B efter 

                     optagelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    Fransk C                  § 8, nr. 3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fysik på   1) Mat. A, fysik A 

 KU      og kemi C, eller              § 41, nr. 2 

       2) mat. A, fysik B 

       og kemi A 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fysik-kemi  1) Mat. A, fysik A             § 41, 1 

       og kemi B, eller 

       2) mat. A, fysik B 

       og kemi A 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Geografi på 

 KU      Mat. B, fysik B       Studerende med § 41, nr. 9 

       og kemi C*         kemi C skal 

                     supplere efter 

                     optagelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Geofysik 

 på KU    1) Mat A, fysik A 

       og kemi C                  § 41, nr. 2 

       2) mat. A, fysik B, 

       kemi A 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Geoinfor- 

 matik    Mat. B, fysik B       Studerende med 

       og kemi C*         kemi C skal   § 41, nr. 9 

                     supplere efter 

                     optagelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Geologi   1) Mat. A, fysik      Studerende med § 41, nr. 5 

       B og kemi C* på AU     kemi C skal   og 9 

       2) mat B, fysik B      supplere efter 

       og kemi C* på KU      optagelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Geologi- 

 geofysik   1) Mat A, fysik A      Studerende med § 41, nr. 2 

       og kemi C*         kemi C skal 

       2) mat. A, fysik B     supplere efter 

       og kemi A          optagelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HA      Mat. B                   § 16, nr. 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HA (DAT.) 

 og 

 HA (jur.)  Mat. B                   § 16, nr. 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HA (fil.)  Mat. B og 

       engelsk B                  § 16, nr. 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HA (IB)   Mat. B og 

       engelsk A                  § 16, nr. 3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HA (mat.)  Mat. A                   § 16, nr. 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HD      Mat. B og regn- 

       skabslærevirk- 

       somhedsøkonomi B              § 17 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hortonom   Mat. A, fysik B  Relevant Studerende med § 41, nr. 6 

       og kemi C*    videre-  kemi C skal 

                gående  supplere efter 

                tekniker- optagelsen. 

                udd. med 

                mat. A, 

                fysik B, 

                og kemi C* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Humanis- 

 tiske univer- 

 sitetsud- 

 dannelser1)                       § 8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indiansk 

 sprog og 

 kultur    Spansk C                  § 8, nr. 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Idræt på 

 KU, bachelor 

 Idræt og 

 Sundhed på 

 OU bachelor                       § 41 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Idræt på AU Mat. C og 

       bestået op- 

       tagelsesprøve 

       samt 

       a) fysik C 

       og kemi C, 

       eller 

       b) naturfag/ 

       fysik-kemi                 § 41, nr. 12 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Italiensk  Latin C                   § 8, nr. 4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Jordbrugs-           Relevant         § 41, nr. 8 

 økonomi   Mat. A      videregående 

                teknikerud- 

                dannelse med 

                mat. A 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Jura                           § 15, nr. 3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kemi     Mat. A, fysik B               § 41, nr. 4 

       og kemi B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kemi-mole-  Mat. Am fysik B               § 41, nr. 4 

 kylær-    og kemi C 

 biologi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Landinspek- 

 tørudd.   Mat. A      Adgangs-         § 50, nr. 4 

                eksamen til 

                ingeniørud- 

                dannelserne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Landskabs-  Mat. B, fysik B  Relevant Studerende med 

 arkitetkt-  og kemi C*    videre-  kemi C skal 

 udd.              gående  supplere efter 

                tekniker- optagelsen. 

                udd. med 

                mat. B, 

                fysik B 

                og kemi C* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Levneds-   Mat. A, fysik B  1) ad-  Studerende med § 50, nr. 3 

 middeludd.  og kemi C*    gangsek- kemi C skal 

                samen til supplere efter 

                ingeniør- optagelsen. 

                uddannel- 

                serne 

                2) rele- 

                vant 

                videre- 

                gående 

                tekni- 

                kerudd. 

                med mat. 

                A, fysik 

                B og 

                kemi C* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Matematik  Mat. A                   § 41, nr. 8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Matematik-  Matematik A,        Studerende med § 41, nr. 5 

 biologi på  fysik B og         kemi C skal 

 AU      kemi C*           supplere efter 

                     optagelsen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Matematik- 

 datalogi   Mat. A                   § 41, nr. 8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Matematik-  Mat. A, fysik                § 41, nr. 3 

 fysik på AU A og kemi C 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Matematik-  Mat. A, fysik                § 41, nr. 4 

 kemi     B og kemi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Matematik- 

 økonomi   Mat. A                   § 41, nr. 8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Medicin   Mat. B, fysik B       Studerende   § 32, nr. 2 

       og kemi C/         uden kemi C 

       naturfag/fysik-       skal supplere 

       kemi*            efter opta- 

                     gelsen. 

                     KU: Mindst 8 

                     i gennemsnit 

                     af karakte- 

                     rerne i mate- 

                     matik, fysik 

                     og kemi på de 

                     krævede 

                     niveauer. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljø-kemi  Mat. A, fysik B 

       og kemi B                  § 41, nr. 4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Musik og   Bestået optagel-              § 8, nr. 6 

 musikterapi sesprøve 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Naturviden- Mat. A, fysik B       Studerende 

 skabelige  og kemi C*         med kemi C 

 udd. på OU  På RUC kræves        skal supp- 

 og RUC2)   dog i 1997 mat.       lere efter 

       B, fysik B og        optagelsen. 

       kemi C samt 

       8,0 i eksamens- 

       gennemsnit. 

 Naturviden- Mat. A og fysik B              § 41, nr. 7 

 skabelige 

 uddannelser 

 på AAU4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 NEGOT    Engelsk B, mat.               § 15, nr. 1 

       C og tysk B/ 

       fransk C/spansk 

       C afhængigt af 

       det valgte 

       sprog 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Psykologi  Matematik C                 § 15, nr. 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samfunds- 

 videnskabe- 

 lige uddan- 

 nelser3)   Matematik C                 § 15, nr. 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skovbrugs-  Mat. A, fysik B  Relevant Studerende med § 41, nr. 6 

 videnskab  og kemi C*    videre-  kemi C skal 

                gående  supplere 

                tekniker- efter op- 

                uddan-  tagelsen. 

                nelse med 

                mat. A, 

                fysik B 

                og kemi C* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Socialråd-           Adgangs-         § 18 

 giver på            prøve til 

 AAU              de videre- 

                gående 

                SOSU udd. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sociologi  1) Mat. B på KU.              § 15, nr. 1 

       Fra 1998 kræves               0g § 82, 

       mat. C.                   stk. 2 

       2) mat. C på AAU 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    Spansk C                  § 8, nr. 3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Statistik  Mat. A                   § 41, nr. 8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tandlægeudd. Mat. B, fysik B  Tandple- Studerende   § 32, nr. 3 

       og kemi C/    eksamen  uden kemi C 

       naturfag/fysik-  med mat. skal supplere 

       kemi*       B, fysik efter optagel- 

                B og kemi sen. 

                C/natur- 

                fag/fysik 

                -kemi* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     Tysk B                   § 8, nr. 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Veterinær-  Mat. B, fysik B       Studerende   § 41, nr. 10 

 udd.     og kemi C/         uden kemi C 

       naturfag/fysik       skal supplere 

       -kemi*           efter opta- 

                     gelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Økonomi   Mat. B                   § 15, nr. 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 1) Dette gælder ikke engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, indiansk sprog og kultur, musik og musikterapi samt erhvervssprog; engelsk, tysk, fransk, russisk og spansk.
 • 2) Dette gælder ikke datateknologi, matematik-økonomi og idræt og sundhed.
 • 3) Dette gælder ikke sociologi på KU, økonomi, jura, antropologi, de erhvervsøkonomiske uddannelser, det erhvervsøkonomiske diplomstudium (HD) og socialrådgiveruddannelsen.
 • 4) Dette gælder ikke kemi.

Adgangskrav til videregående uddannelser i øvrigt

Bilag B

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Uddannelse  Adgangsgivende  Erhvervs- Andet      Henvisning 

       eksamen (stud.,  uddan-  adgangsgrund-  til § i 

       hf, htx, hh)   nelse   lag       bek 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Apoteksas- 

 sistent   +              Adgangsprøve  § 40 og 

                     til vid. SOSU  § 82, stk. 4 

                     udd. 

                     I 1997 tillige: 

                     FUA i dansk, 

                     mat. og FA i 

                     fysik-kemi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Billed-                 Bestået opta-  § 9 

 journalist                gelsesprøve 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Byggetek- 

 niker    Mat. F, byggeri  1) Med  Adgangseksa-  § 58 

       og energi A med  relevant men til inge- 

       relevante valg  speciale niørudd. samt 

       temaer eller   2) spe-  byggeri og 

       tilsvarende tf-  ciale med energi A med 

       kursus og 1 års  tilknyt- relevante 

       relevant erhv.  ning til valgtemaer 

       arb.       området  eller til- 

                og rele- svarende tf- 

                vant   kursus og 1 

                erhv.arb. års relevant 

                eller   erhv.arb. 

                tf-kursus 

                3) byggeri 

                og energi 

                A med re- 

                levante 

                valgtemaer 

                eller til- 

                svarende 

                tf-kursus 

                og 1 års 

                relevant 

                erhv.arb. 

                Ad 1-3: 

                dansk F, 

                mat. F og 

                engelsk F/ 

                tysk F 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Datamatiker Matematik B    Informatik-        § 42 

                assistent- 

                udd. med 

                at. B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Datanom            1) Infor-         § 43 

                matik-as- 

                sistent- 

                udd. 

                2) EDB- 

                assi- 

                stentudd. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Designer                 Bestået opta-  § 13 

                     gelsesprøve 

                     samt 2 års 

                     faglig og 

                     teoretisk 

                     baggrund 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Diplom-   Mat. A, fysik        1) Adgangsek-  § 51 

 ingeniør   B og kemi C         samen til in- 

                     geniørudd. 

                     2) videregående 

                     teknikerudd. 

                     3) laborantudd. 

                     4) maskinmester- 

                     udd. eller 

                     skibsførerudd. 

                     Ad. 1-4; mat. 

                     A, fysik B og 

                     kemi C 

                     NB! Udd. inden 

                     for kemi kræver 

                     dog kemi B. 

                     Fra 1998 kræves 

                     på Ingeniør- 

                     højskolen 

                     Københavns 

                     Teknikum 

                     mindst 7 i 

                     gennemsnit af 

                     karaktererne 

                     i hhv. mate- 

                     matik og 

                     fysik. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Diplomudd.                1) Merkonom-  § 30 

 på erhvervs-               eller tekno- 

 skolerne 1)               nomudd. 

                     2) videregående 

                     teknikerudd. 

                     eller 

                     3) anden videre- 

                     gående udd. på 

                     tilsvarende 

                     niveau 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ejendoms-                4 kurser fra  § 28 

 mæglerud-                merkonomudd. 

 dannelsen                (erhvervsjura 

                     I og II, virk- 

                     somhedsøkonomi, 

                     nationaløko- 

                     nomi), samt 

                     forudgående 

                     el. side- 

                     løbende prak- 

                     tisk uddannelse 

                     indenfor faget 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ejendoms-                Ejendomsmægler- § 28, stk. 2 

 vurdering,                udd. 

 kursus i 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksport-   Engelsk A og                § 52 

 ingeniør   tysk B/fransk B/ 

       spansk B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksport-   +         Engelsk C         § 21 

 tekniker            og et andet 

                fremmed- 

                sprog C 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Elektronik- Mat. F, byggeri  1) Med  Adgangseks-   § 55 

 tekniker   og energi/design relevant samen til inge- 

       og produktion A  speciale geniørudd. samt 

       med relevante   2) spe-  byggeri og 

       valgtemaer eller ciale med energi/design 

       tilsvarende tf-  tilknyt- og produktion 

       kursus og 1 års  ning til A med rele- 

       relevant erhv.  området  vante valg- 

       arb.       og rele- temaet eller 

                vant   tilsvarende 

                erhv.arb tf-kursus og 

                eller   og 1 års rele- 

                tf-kursus vant erhv.arb. 

                3) bygge- 

                ri og 

                energi/ 

                design og 

                produk- 

                tion A 

                med rele- 

                vante 

                valgte- 

                maer 

                eller 

                tilsva- 

                rende tf- 

                kursus og 

                1 års 

                relevant 

                erhv.arb. 

                Ad 1-3: 

                dansk F, 

                engelsk F 

                og mat. F 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Elinstal-  Mat. F, byggeri  1) Med  Adgangseksa-  § 62 

 latør    og energi/design relevant men til inge- 

       og produktion A  speciale niørudd. samt 

       med relevante   2) spe-  samt byggeri 

       valgtemaer eller ciale med og energi/ 

       tilsvarende tf-  tilknyt- design og pro- 

       kursus og 1 års  ning til duktion A med 

       relevant erhv.  området  relevante valg- 

       arb.       og rele- temaer eller 

                vant   tilsvarende tf- 

                erhv.arb kursus og 1 års 

                eller tf- relevant erhv. 

                kursus  arb. 

                3) bygge- 

                ri og 

                energi/ 

                design og 

                produktion 

                A med 

                relevante 

                valgte- 

                maer eller 

                tilsvarende 

                tf-kursus 

                og 1 års 

                relevant 

                erhv.arb. 

                Ad 1-3: 

                dansk F, 

                engelsk F 

                og mat. F 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ergoterapeut 9 mdr. erhv.arb.      1) Adgangsprøve § 34 

                     til vid. SOSU 

                     udd. 

                     2) dansk A, 

                     eng. B, mat. 

                     B/ fysik B/kemi 

                     B/biologi B og 

                     samfundsfag 

                     C/ psykologi 

                     C/ idræt C 

                     Ad 1-2; 9 mdr. 

                     erhv.arb. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Erhvervs-  +         Relevant         § 22 

 akademiudd. Institutionen kan Institu- 

       have fastsat   tionen kan 

       yderligere krav. have fast- 

                sat yder- 

                ligere 

                krav. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ernærings-  +                      § 10 

 og hushold- 

 ningsøkonom 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansiel           Ffinansud-        § 26 

 videreud-           dannelse 

 dannelse            eller udd., 

                der kan 

                sidestil- 

                les hermed. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fiskeri-   Mat. B,fysik   Levneds- Eksamen efter  § 53 

 teknolog-  B og kemi B    middel-  fiskeritekno- 

 udd. faglige samt et års    teknik-  logudd. ind- 

 trin     erhv.arb. i    udd. med ledende trin 

       fiskerierhv.   mat. B,  og mat. B, 

                fysik B  fysik B og 

                og kemi B kemi B. 

                samt 1 

                års erhv. 

                arb. i 

                fiskeri- 

                erhv. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Folkeskole- 

 lærer    +                      § 10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fysiotera-  9 mdr. erhv.arb.      1) Ad-     § 34 

 peut                   gangs- 

                     prøve til vid. 

                     SOSU udd. 

                     2) dansk A, 

                     eng. B, mat. 

                     B/fysik B/kemi 

                     B/biologi B 

                     og samfundsfag 

                     C/psykologi 

                     C/ idræt C 

                     Ad 1-2: 9 mdr. 

                     erhv.arb 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Grafonom-  10 mdr. rele-   grafisk  3 års relevant § 19 

 teknik og  vant erhv.arb.  erhvervs- erhv.arb. og 

 økonomi   eller erhv.udd.  udd. og  FUA 

                FUA 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Grafonom-  do samt be-   do samt  do samt bestået § 19 

 grafisk   stået opta-   bestået  optagelsesprøve 

 kommunika-  gelsesprøve   optagel- 

 tion             sesprøve 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hospitals-  Mat. B           1) Adgangs-   § 39 

 laborant   I 1997 dog:         prøve til vid. 

       1) naturfag,        SOSU udd. med 

       eller            mat. B 

       2) mat. C og        2) dansk A, 

       fysik-kemi         eng. B, mat. 

                     B/ fysik C/ 

                     kemi C/biologi 

                     C 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Håndarbejds- +         +    Dansk A, et   § 12 

 lærer                  andet fag B og 

                     2 års erhv. arb. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Innovation 

 og entre- 

 preneurship, 

 udd. inden 

 for     +         +             § 25 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Jordbrugs-  Mat. F, biologi  1) Med  1) Adgangseksa- § 48 

 tekniker   F, naturfag F og relevant men til inge- 

       natur og jordbrug speciale niøruddannel- 

       A med relevante  2) spe-  serne samt 

       valgtemaer samt  ciale   biologi F og 

       2 års relevant  med til- natur og jord- 

       baggrund:     knytning brug A med 

       erhv.arb. og   til om-  relevante 

       5-12 mdr. skole- rådet og valgtemaer samt 

       undervisning   relevant 2 års relevant 

                erhv.arb. baggrund: 

                eller tf- Erhv.arb. og 

                kursus  5-12 mdr. 

                3) natur skoleunder- 

                og jord- visning 

                brug A  2) landmands- 

                med rele- udd. med dansk 

                vante   F, mat. F, 

                valgte-  engelsk F/tysk 

                maer samt F, biologi F 

                2 års   og naturfag F 

                relevant 

                baggrund: 

                Erhv.arb. 

                og 5-12 

                mdr. 

                under- 

                visning 

                Ad 1-3: 

                Dansk F, 

                mat. F, 

                engelsk 

                F/tysk F, 

                biologi F 

                og natur- 

                fag F 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Jordemoder  Kemi C og 9 mdr. Dansk A, Adgangsprøve  § 33 

       erhv.arb.     engelsk  til vid. SOSU 

                B, kemi  udd. med kemi 

                B og sam- C samt 9 mdr. 

                fundsfag erhv.arb. 

                C 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Journalist                Bestået opta-  § 9 

                     gelsesprøve 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kemotekniker Naturfag F,    1) Med  Adgangseksamen § 45 

       proces og lev-  relevant til ingeniør- 

       nedsmiddel A med speciale udd. samt pro- 

       relevante valg-  2) spe-  ces og levneds- 

       temaer eller   ciale med middel A med 

       tilsvarende tf-  tilknyt- relevante valg- 

       kursus og 1 års  ning til temaer eller 

       relevant erhv.  området  tilsvarende 

       arb.       og rele- tf-kursus og 

                vant   1 års relevant 

                erhv.arb. erhv.arb. 

                el. tf-  Ad 1-3: naturfag 

                kursus  F, dansk F og 

                3) proces eng. F 

                og levneds- 

                middel A 

                med rele- 

                vante valg- 

                temaer 

                eller til- 

                svarende 

                tf-kursus 

                og 1 års 

                relevant 

                erhv.arb. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Klinisk            Laborato-         § 38 

 tandtekniker          rietand- 

                teknikerudd. 

                indenfor 

                aftagelig 

                protetik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kort- og   Mat. F, byggeri  1) Med  Adgangseksamen § 60 

 landmålings- og energi A    relevant til ingeniør- 

 tekniker   med relevante   speciale uddannelserne 

       valgtemaer eller 2) spe-  samt byggeri 

       tilsvarende tf-  ciale med og energi A 

       kursus og 1 års  tilknyt- med relevante 

       relevant erhv.  ning til valgtemaer 

       arb.       området  eller tilsva- 

                og rele- rende tf-kursus 

                vant   og 1 års relevant 

                erhv.arb. erhv.arb. 

                el. tf- 

                kursus 

                3) byggeri 

                og energi 

                A med re- 

                levante 

                valg- 

                temaer 

                eller 

                tilsva- 

                rende tf 

                -kursus 

                og 1 års 

                relevant 

                erhv.arb. 

                Ad. 1-3: 

                dansk F, 

                matematik 

                F og 

                eng. F 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kunsthånd-  Engelsk B samt  Engelsk  Engelsk B samt § 13, stk. 2 

 værker inden 3 års faglig   B samt  3 års faglig 

 for glas   og teoretisk   3 års   og teoretisk 

 eller kera- baggrund     faglig  baggrund 

 mik              og teo- 

                retisk 

                baggrund 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kvalitets-  Mat. F, fysik F  1) Med  Adgangseksamen § 57 

 og måletek- og design og   relevant til ingeniør- 

 niker    produktion/    speciale udd. samt design 

       proces og     2) spe-  og produktion/ 

       levnedsmiddel A  ciale med proces og lev- 

       med relevante   tilknyt- nedsmiddel A 

       valgtemaer eller ning til med relevante 

       tilsvarende tf-  området  valgtemaer 

       kursus samt    og rele- eller tilsva- 

       1 års relevant  vant   rende tf-kursus 

       erhv.arb.     erhv.arb. og 1 års rele- 

                eller   vant erhv.arb. 

                tf-kursus 

                3) design 

                og produk- 

                tion/ 

                proces og 

                levneds- 

                middel A 

                med rele- 

                vante valg- 

                temaer 

                eller til- 

                svarende 

                tf-kursus 

                og 1 års 

                relevant 

                erhv.arb. 

                Ad 1-3: 

                dansk F, 

                mat. F, 

                fysik F 

                og et 

                fremmed- 

                sprog F 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Laborant   Mat. B, biologi  2. skole- Adgangseksamen § 49 

       C og naturfag/  periode  til ingeniør- 

       fysik-kemi    samt op- uddannelserne 

                tagelse 

                til for- 

                kursus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Laboratorie- Naturfag F,    1) Med  Adgangseksamen § 45 

 tekniker   proces og     relevant til ingeniør- 

       levnedsmiddel A  speciale udd. samt pro- 

       med relevante   2) spe-  ces og levneds- 

       valgtemaer eller ciale med middel A med 

       tilsvarende tf-  tilknyt- relevante valg- 

       kursus og 1 års  ning til temaer eller 

       relevant erhv.  området  tilsvarende tf- 

       arb.       og rele- tf-kursus og 

                vant   1 års relevant 

                erhv.arb. erhv.arb. 

                el. tf- 

                kursus 

                3) proces 

                og levneds- 

                middel A 

                med rele- 

                vante 

                valgtemaer 

                eller til- 

                svarende 

                tf-kursus 

                og 1 års 

                relevant 

                erhv.arb. 

                Ad 1-3: 

                naturfag 

                F, dansk 

                F og eng. 

                F 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ledere af           +     2 års erhvervs- § 31 

 håndværksvirk-              erfaring 

 somheder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Levnedsmid- Mat F,      1) Med  Adgangseksamen § 46 

 deltekniker proces og     relevant til ingeniør- 

       levnedsmiddel A  speciale udd. samt pro- 

       med relevante   2) spe-  ces og levneds- 

       valgtemaer eller ciale med middel A med 

       tilsvarende tf-  tilknyt- relevante valg- 

       kursus og 1 års  ning til temaer eller 

       relevant erhv.  området  tilsvarende tf- 

       arb.       og rele- tf-kursus og 

                vant   1 års relevant 

                erhv.arb. erhv.arb. 

                el. tf- 

                kursus 

                3) proces 

                og levneds- 

                middel A 

                med rele- 

                vante 

                valgtemaer 

                eller til- 

                svarende 

                tf-kursus 

                og 1 års 

                relevant 

                erhv.arb. 

                Ad 1-3: 

                dansk 

                F, mat. 

                F og eng. 

                F 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds- 

 økonom    Matematik B                 § 20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Maskin-   Mat. F, design  1) Med  Adgangseksamen § 54 

 tekniker   og produktion A  relevant til ingeniør- 

       med relevante   speciale uddannelserne 

       valgtemaer eller 2) spe-  samt design og 

       tilsvarende tf-  ciale med produktion A 

       kursus og 1 års  tilknyt- med relevante 

       relevant     ning til valgtemaer eller 

       erhv.arb.     området  tilsvarende tf- 

                og rele- kursus og 1 års 

                vant   relevant erhv.arb. 

                erhv.arb. 

                el. tf- 

                kursus 

                3) design 

                og produk- 

                tion A med 

                relevante 

                valgtemaer 

                eller 

                tilsva- 

                rende tf- 

                kursus og 

                1 års rele- 

                vant erhv. 

                arb. 

                Ad. 1-3: 

                dansk F, 

                mat. F, 

                engelsk 

                F/tysk F 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mediekoor-  Engelsk B og   Relevant         § 24 

 dinator   mat. C      samt dansk A, 

                engelsk B 

                og mat. C 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mejeri-   Mat. F, fysik F, 1) Med  Adgangseksamen § 47 

 tekniker   kemi F, mikro-  relevant til ingeniør- 

       biologi F/bio-  speciale uddannelserne 

       teknologi F,   2) spe-  med mikrobio- 

       automation/sty-  ciale med logi F/biotek- 

       ringsteknik F,  tilknyt- nologi F, auto- 

       proces og lev-  ning til mation/styrings- 

       nedsmiddel A med området  teknik F, proces 

       relevante valg-  og rele- og levnedsmiddel 

       temaer eller   vant   A med relevante 

       tilsvarende tf-  erhv.arb. valgtemaer eller 

       kursus og 1 års  eller   tilsvarende 

       relevant erhv.  tf-kursus tf-kursus og et 

       arb.       3) auto- og et års rele- 

                mation/  vant erhv.arb. 

                styrings- 

                teknik F, 

                proces og 

                levneds- 

                middel A 

                med rele- 

                vante valg- 

                temaer el- 

                ler til- 

                svarende 

                tf-kursus 

                og 1 års 

                relevant 

                erhv. arb. 

                Ad 1-3: 

                mat. F, 

                eng. F, 

                fysik F, 

                kemi F, 

                mikrobio- 

                logi F/ 

                biotekno- 

                logi F 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Merkonom            Relevant 2 års erhv.arb. § 27 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljøtek-  Naturfag F,    1) Med  Adgangseksamen § 45 

 niker    proces og lev-  relevant til ingeniørudd. 

       nedsmiddel A med speciale samt proces og 

       relevante valg-  2) spe-  og levnedsmiddel 

       temaer eller   ciale med A med relevante 

       tilsvarende tf-  tilknyt- valgtemaer eller 

       kursus og 1 års  ning til tilsvarende tf- 

       relevant erhv.  området  kursus og 1 års 

       arb.       og rele- relevant erhv. 

                vant   arb. 

                erhv.arb. 

                eller tf- 

                kursus 

                3) proces 

                og levneds- 

                middel A 

                med rele- 

                vante valg- 

                temaer 

                eller til- 

                svarende 

                tf-kursus 

                og 1 års 

                erhvervs- 

                erfaring 

                Ad 1-3: 

                naturfag 

                F, dansk 

                F og en- 

                gelsk F 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Modeltek-  Mat. F, design  1) Be-  Adgangseksamen § 56 

 niker    og produktion A  klæd-   til ingeniør- 

       med relevante   nings-  udd. samt de- 

       valgtemaer eller hånd-   sign og pro- 

       tilsvarende tf-  værker  duktion A med 

       kursus og et 1  2) be-  relevante valg- 

       års relevant   klæd-   temaer eller 

       erhv.arb.     nings-,  tilsvarende 

                farveri-, tf-kursus og 1 

                strikke- års relevant 

                eller   erhv.arb. 

                tekstil- 

                operatør 

                samt et 

                tf-kursus 

                3) speciale 

                med til- 

                knytning 

                til områ- 

                det og re- 

                levant 

                erhv.arb. 

                eller tf- 

                kursus 

                4) design 

                og produk- 

                tion A med 

                relevante 

                valgtemaer 

                eller til- 

                svarende 

                tf-kursus 

                og 1 års 

                relevant 

                erhv.arb. 

                Ad 1-4: 

                dansk F, 

                mat. F 

                og engelsk 

                F/tysk F 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produktud-  Mat. F, design  1) Be-  Adgangseksamen § 56 

 vikler    og produktion A  klæd-   til ingeniør- 

       med relevante   nings-  udd. samt design 

       valgtemaer eller hånd-   og produktion A 

       tilsvarende tf-  værker  med relevante 

       kursus og et   2) be-  valgtemaer eller 

       års relevant   klæd-   tilsvarende tf- 

       erhv.arb., samt  nings-,  kursus og et 1 

       bestået optagel- farveri-, års relevant 

       sesprøve     strikke- arhv.arb., samt 

                eller   bestået optagel- 

                tekstil- sesprøve 

                operatør 

                og et 

                relevant 

                tf-kursus 

                3) spe- 

                ciale med 

                tilknyt- 

                ning til 

                området 

                og rele- 

                vant erhv. 

                arb. eller 

                tf-kursus 

                4) design 

                og produk- 

                tion A med 

                relevante 

                valgtemaer 

                eller til- 

                svarende 

                tf-kursus 

                og 1 års 

                relevant 

                erhv.arb. 

                Ad 1-4: 

                dansk F, 

                mat. F, 

                engelsk 

                F/tysk F, 

                samt be- 

                stået op- 

                tagelses- 

                prøve 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pædagog   +         +     1) Dansk A, et § 11 

                     andet fag B og 

                     2 års erhv.arb. 

                     2) adgangsprøve 

                     til vid. SOSU udd. 

                     3) pædagog-med- 

                     hjælperudd. (PGU) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Radiograf  Mat. B og fysik       1) Dansk A,   § 36 

       B              mat. B, fysik 

                     B og engelsk C 

                     2) adgangsprøve 

                     til vid. SOSU 

                     udd. med mat. 

                     B og fysik B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Social- 

 rådgiver   +              1) Adgangsprøve § 18 

                     til vid. SOSU 

                     udd. 

                     2) dansk A, 

                     engelsk B, mat./ 

                     samfundsfag/ 

                     tysk/historie B 

                     og et andet af 

                     de nævnte fag C 

                     eller psykologi 

                     C 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Stærkstrøms- 

 tekniker   Mat. F, byggeri og 1) Med  Adgangseksamen § 62 

       energi/design og  speciale til ingeniør- 

       produktion A med  2) spe- uddannelserne 

       relevante valg-  ciale  samt byggeri 

       temaer og 1 års  med til- og energi/ 

       relevant erhv.arb. knytning design 

                 til om- og produktion A 

                 rådet og med relevante 

                 relevant valgtemaer og 

                 erhv.  og 1 års rele- 

                 arb. el- vant erhv.arb. 

                 ler tf- 

                 kursus 

                 3) bygge- 

                 ri og 

                 energi/ 

                 design og 

                 produktion 

                 A med re- 

                 levante 

                 valgte- 

                 maer og 

                 1 års 

                 relevant 

                 erhv.arb. 

                 Ad 1-3: 

                 dansk F, 

                 engelsk F 

                 og mat. 

                 F 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sygeple- 

 jerske    +              1) Adgangsprøve  § 35 

                     til vid. SOSU udd. 

                     2) dansk A, en- 

                     gelsk B og mat. 

                     B/fysik B/kemi 

                     B/ biologi B og 

                     samfundsfag C/ 

                     psykologi C/ 

                     idræt C samt 

                     9 mdr. erhv.arb. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tandplejer  +         Klinik-  1) FUA i dansk, § 37 

                assi-   mat., fysik- 

                stentudd. kemi og 

                     engelsk 

                     2) adgangsprøve 

                     til vid. SOSU 

                     udd. § 37 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tegnsprogs- 

 og MHS-tolk +                      § 14, stk. 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Teknonom            Relevant 2 års erhv.arb. § 29 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tekstil- og Mat. F, design  1) Be-  Adgangseksamen § 56 

 beklædnings- og produktion A  klæd-   til ingeniør- 

 tekniker   med relevante   nings-  udd. med design 

       valgtemaer eller håndvær- og produktion A 

       tilsvarende tf-  ker    med relevante 

       kursus og et års 2) be-  valgtemaer eller 

       relevant erhv.  klæd-   tilsvarende tf- 

       arb.       nings-,  kursus og et års 

                farveri-, relevant erhv.arb. 

                strikke- 

                eller 

                tekstil- 

                operatør 

                og et 

                relevant 

                tf-kursus 

                3) speciale 

                med til- 

                knytning 

                til om- 

                rådet og 

                relevant 

                erhv.arb. 

                eller 

                tf-kursus 

                4) design 

                og produk- 

                tion A med 

                relevante 

                valgtemaer 

                eller 

                tilsva- 

                rende tf- 

                kursus og 

                1 års 

                relevant 

                erhv.arb. 

                Ad 1-4: 

                Dansk F, 

                mat. F 

                og engelsk 

                F/tysk F 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tolk, stats- Dansk A,                  § 14 

 prøvet    A-niveau i tolke- 

       sproget samt 

       bestået skrift- 

       lig og mundtlig 

       optagelsesprøve 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transport-  Engelsk B,    Inden           § 23 

 logistiker  et andet frem-  for kon- 

       medsprog C og   torområdet 

       mat. C      samt en- 

                gelsk B, 

                et andet 

                fremmed- 

                sprog C 

                og mat. C 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Trætekniker Mat. F, byggeri  1) Med  Adgangseksamen § 59 

       og energi A med  relevant til ingeniør- 

       relevante valg-  speciale uddannelserne 

       temaer eller   2) spe-  med byggeri 

       tilsvarende tf-  ciale med og energi A med 

       kursus og 1 års  tilknyt- relevante valg- 

       relevant erhv.  ning til temaer eller 

       arb.       området  tilsvarende tf- 

                og rele- kursus og 1 års 

                vant   relevant erhv. 

                erhv.arb. arb. 

                eller tf 

                -kursus 

                3) byggeri 

                og energi 

                A med 

                relevante 

                valgtemaer 

                eller 

                tilsva- 

                rende tf- 

                kursus og 

                1 års 

                relevant 

                erhv.arb. 

                Ad 1-3: 

                dansk F, 

                mat. F 

                og et 

                fremmed- 

                sprog F 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Videreudd.                1) Bygnings-  § 63 

 af malere                maler 

                     2) skiltemaler, 

                     eller 

                     3) vognmaler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 VVS-tekniker Mat. F,      1) Med  Adgangseksamen § 61 

       naturfag F,    relevant til ingeniør- 

       byggeri og energi speciale uddannelserne 

       A med relevante  2) spe-  samt byggeri 

       valgtemaer eller ciale med og energi A med 

       tilsvarende tf-  tilknyt- relevante valg- 

       kursus og 1 års  ning til temaer eller 

       relevant erhv.  området  tilsvarende tf- 

       arb.       og rele- kursus og 1 års 

                vant   relevant erhv.arb. 

                erhv.arb. 

                eller 

                tf-kursus 

                3) byggeri 

                og energi 

                A med rele- 

                vante valg- 

                temaer 

                eller til- 

                svarende 

                tf-kursus 

                og 1 års 

                relevant 

                erhv.arb. 

                Ad 1-3: 

                dansk F, 

                mat. F og 

                naturfag F 

 Økonoma   Naturfag/fysik-  Med re-          § 44 

       kemi C og 6 mdr. levant spe- 

       beskæftigelse   ciale og 

       eller praktik   og dansk 

       i institutions-  F, et frem- 

       køkken godkendt  medsprog F, 

       af økonomaskolen. naturfag/ 

                fysik-kemi 

                C og 6 mdr. 

                beskæftigelse 

                eller prak- 

                tik i in- 

                stitutions- 

                køkken gokendt 

                af økonoma- 

                skolen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

Officielle noter

Ingen