Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31993L0085
 
32006L0056
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kartoffelringbakteriose 1)

 

 

I medfør af § 1, § 2, § 6 og § 13, stk. 3 i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 29. juni 2006 og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Det er ikke tilladt at beside eller at håndtere bakteriekulturer af Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp sepedonicus (Spieck & Kotth.) Davis et al. (kartoffelringbakteriose).

§ 2. Den, der konstaterer eller har formodning om forekomst af kartoffelringbakteriose, skal straks anmelde dette til Plantedirektoratet med angivelse af findestedet.

§ 3. Foreligger en formodning om forekomst af kartoffelringbakteriose, gennemfører Plantedirektoratet de nødvendige undersøgelser med henblik på at afkræfte eller bekræfte formodningen.

Stk. 2. Bygger formodningen på konstaterede synlige symptomer eller på et resultat af en undersøgelse af kartoffelknolde og planter, efter en metode der er fastsat af Det Europæiske Fællesskab, forbyder direktoratet flytning af de kartoffelpartier m.m., der formodes at være smittet, med mindre flytning kan ske uden risiko for spredning af kartoffelringbakteriose.

Stk. 3. Direktoratet kan påbyde andre foranstaltninger for at begrænse risikoen for spredning af den formodede forekomst, herunder særlige vilkår for salg og flytning af andre kartofler fra samme produktionssted eller virksomhed. Foranstaltningerne opretholdes, indtil formodningen om forekomst af kartoffelringbakteriose er afkræftet.

§ 4. Bekræftes forekomsten af kartoffelringbakteriose ved en undersøgelse af kartoffelknolde og – planter efter en metode, der er fastsat af Det Europæiske Fællesskab, anses kartoffelpartiet som smittet samt produktionsstedet og avlsarealet som befængte.

Stk. 2. Plantedirektoratet afgrænser omfanget af den sandsynlige smitte gennem kontakt før eller efter høst eller ved produktionsmæssig tilknytning til den konstaterede smitte. Øvrige arealer på avlsejendommen, der ikke er erklæret befængt jf. stk. 1 anses som sandsynligvis befængt. Alle kartofler avlet på det befængte produktionssted vil blive omfattet af afgrænsningen.

Stk. 3. Maskiner, redskaber, lagerrum, transportmidler og andet på produktionsstedet eller sorterevirksomheden, der har været i kontakt med et smittet eller sandsynligt smittet parti kartofler, anses som befængte og må ikke anvendes, før de er rengjort og desinficeret med et anerkendt middel. Emballage kan dog tilintetgøres i stedet.

Stk. 4. På grundlag af udbredelsen af den konstaterede smitte og omfanget af den sandsynlige smitte, jf. stk. 1-3, afgrænser direktoratet et område, hvor smitte kan have bredt sig. Afgrænsningen opretholdes i mindst 3 år efter den sidste konstatering af kartoffelringbakteriose i området.

§ 5. Plantedirektoratet undersøger alle kartoffelafgrøder, der er klonalt beslægtede med den smittede afgrøde, for smitte.

§ 6. Produktion af planter og kartofler på befængte avlsarealer jf. § 4, stk. 1 skal ske efter bestemmelserne i bilag 1, A.

Stk. 2. Produktion af planter og kartofler på sandsynligvis befængte avlsarealer, jf. § 4, stk. 2, skal ske efter bestemmelserne i bilag 1, B.

Stk. 3. Maskiner, redskaber, lagerrum, transportmidler, emballage og andet der har været i kontakt med smittet eller sandsynligvis smittet materiale, jf. § 4, stk. 3 må ikke anvendes før de er rengjort og desinficeret efter bestemmelserne i bilag 1, C. Emballage kan dog tilintetgøres i stedet.

Stk. 4. I det afgrænsede område, jf. § 4, stk. 4, må som læggemateriale kun anvendes godkendte læggekartofler, og høstede læggekartofler skal håndteres adskilt fra spise- foder- og industrikartofler.

Stk. 5. Plantedirektoratet gennemfører systematiske undersøgelser af kartoffelknolde m.m. med henblik på at konstatere, om smitten har bredt sig i det afgrænsede område.

Stk. 6. Plantedirektoratet kan påbyde andre nødvendige foranstaltninger til begrænsning af udbredelsen af kartoffelringbakteriose i området.

§ 7. Kartoffelknolde og –planter, der er konstateret smittet med kartoffelringbakteriose må ikke anvendes som læggemateriale, men skal tilintetgøres under Plantedirektoratets kontrol,

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan Plantedirektoratet tillade, at kartoffelknolde og –planter anvendes til andet formål, forudsat at anvendelsen ikke udgør nogen risiko for udbredelse af kartoffelringbakteriose.

Stk. 3. Kartoffelknolde omfattet af afgrænsningen af den sandsynlige smitte, jf. § 4, stk. 2, må ikke anvendes som læggemateriale, men skal efter anvisning fra direktoratet anvendes eller bortskaffes således, at de ikke udgør nogen risiko for udbredelse af kartoffelringbakteriose.

§ 8. Avl af kartofler på det befængte produktionssted kan genoptages efter retningslinierne i bilag 1, afsnit A, B eller D, og anvendelse af maskiner m.m. skal ske efter retningslinierne i afsnit C.

§ 9. Plantedirektoratet kan efter ansøgning og på nærmere fastsatte betingelser tillade fravigelse af bestemmelserne i § 1, § 4, stk. 2, § 6, § 7 og § 8, hvis formålet er forskning, forsøg eller planteforædling, og fravigelsen ikke skader bekæmpelsen eller skaber risiko for udbredelsen af kartoffelringbakteriose.

§ 10. Plantedirektoratet kontrollerer at bestemmelserne i bekendtgørelsen overholdes.

Stk. 2. Efter bestemmelserne i §§ 4 og 5 i lov om planteskadegørere kan direktoratet uden retskendelse og mod forevisning af legitimation foretage eftersyn m.m. af offentlig og privat ejendom og transportmidler, hvor det er nødvendigt for at kontrollere overholdelsen af bekendtgørelsen.

§ 11. Overtrædelse af bestemmelserne i § 1, § 2, § 4, stk. 3, § 6, stk. 2, § 7, stk. 1 og 3 og § 8, samt af vilkår, påbud og forbud fastsat af Plantedirektoratet straffes med bøde.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. februar 2006.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 10 af 6. januar 1994 om kartoffelringbakteriose.

Plantedirektoratet, den 31. januar 2007

Ole P. Kristensen

/Sigrid F. ToftBilag 1

 

Begrænsninger i avls- og driftsmæssige forhold på et befængt produktionssted

(Til § 8)

 

A. Det befængte avlsareal

 

I vækstårene efter den bekræftede forekomst gælder følgende betingelser:

1)

a) På arealet skal avles andre afgrøder end kartofler i mindst tre år og indtil marken to år i træk er fundet fri for gengroninger ved Plantedirektoratets kontrol, eller

b) arealet skal braklægges eller holdes som permanent græsareal med hyppig tæt klipning eller intensiv græsning i en periode på mindst fire år.

2) Uanset valg af afgrøde i det første vækstår efter vækstårene nævnt i nr. 1, kan der ikke godkendes læggekartofler avlet på det befængte areal, og ved avl af andre kartofler skal anvendes godkendte læggekartofler.

3) I vækstårene nævnt i nr. 1 skal der tages skridt til at udrydde gengroninger.

4) Direktoratet undersøger eventuel kartoffelavl nævnt i nr. 2 og eventuel læggekartoffelavl eller anden kartoffelavl i det følgende vækstår for forekomst af kartoffelringbakteriose.

 

B. Sandsynligvis befængte arealer på produktionsstedet

 

I vækstårene efter den bekræftede forekomst gælder følgende betingelser:

1) Det første vækstår er eneste tilladte kartoffelafgrøde på arealerne spise-, foder- eller industrikartofler avlet direkte på godkendte læggekartofler, og kun efter kontrol af arealerne og tilladelse fra Plantedirektoratet.

2) I de to følgende vækstår skal der ved eventuel kartoffelavl anvendes godkendte læggekartofler.

3) I vækstårene nævnt i nr. 1 og 2 skal alle gengroninger fjernes.

4) Direktoratet undersøger eventuel kartoffelavl, jf. nr. 1 og 2, for forekomst af kartoffelringbakteriose.

 

C. Maskiner, redskaber og lignende på det befængte produktionssted

 

Til og med det første vækstår efter den bekræftede forekomst skal maskiner, redskaber og lignende rengøres og desinficeres efter følgende retningslinier:

1) Alle redskaber, maskiner og lignende, der anvendes på befængte arealer, skal rengøres og desinficeres med et middel, med dokumenteret effekt overfor plantepatogene mikroorganismer, herunder plantepatogene bakterier, efter retningslinier fastsat af Plantedirektoratet, umiddelbart efter anvendelse på arealet, dvs. inden anvendelse andre steder.

2) Alle maskiner, redskaber og lignende, der anvendes til håndtering af kartofler, skal rengøres og desinficeres inden anvendelse på arealerne.

3) Eventuelle lagerrum, kulepladser med fast bund og lignende til opbevaring af kartofler på det befængte produktionssted skal årligt rengøres og desinficeres inden ibrugtagning.

 

D. Befængte produktionssteder med udskifteligt vækstmedie

 

Vækstmedie, avlsmateriale og lignende skal udskiftes efter retningslinier fastsat af direktoratet.

 

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 93/85/EØF af 4. oktober 1993 om bekæmpelse af kartoflens ringbakteriose (EFT 1993, L259, s. 1) og Kommissionens direktiv 2006/56/EF af 12. juni 2006 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 93/85/EØF om bekæmpelse af kartoflens ringbakteriose (EUT, L182, s. 1).